(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là mặt bằng Đồng Pheo, xã Thịnh Lộc (nay là thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc). Mặc dù chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng chủ đầu tư đã làm tắt, bán trước hoàn thiện sau. Hệ lụy, người dân trúng đấu giá, được cấp “bìa đỏ”... nhưng không thể xây dựng vì hàng loạt bất cập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhur7huqti4bq1w7UlYTXhu48lw6E3byVtJcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXhuqDDreG6v+G6qSVP4bqr4bqj4buB4bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu24bqg4buHJeG6vXslw6ox4buPJWEw4bq/4bqpJeG6oMOt4bq/4bqpJU/huqvhuqPhu4FXJXFdJeG7juG6q8SR4bq/4bqrJeG6vMOsw6Elw53hur88ciXhur17JeG7j+G6q8SRJeG7j8OyNeG6vyXhuqo3w7Ul4bq8w6zDoVcl4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqqN8O1JeG6vMOsw6Hhu7JYJcOKMcOhJcOg4buRJcOh4bqr4buXPCXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXhuqliW2Ilb+G6q+G7h+G6v+G6qSXDqjHhu48lYTDhur/huqklw53huqhPw4pB4buyJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXDoeG6q+G7mSXhuqE2w7Ul4buP4buXJeG6oV0l4bq9e8OqJeG7jyDhu49XJWE+4bq/JeG7j8Oy4buXasOhJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqrYsOi4bq/JeG7jTzDtVgl4bqqw6Il4bq94buTclcl4bq/4bqp4buXa2Ilw6A04bq/JeG7j8Oyw7Thur/huqkl4bqhNcO1JeG6qWI+VyXhuqHhu5dsw6Elw6E1byXigJxhZDwl4bqhZuKAnVhYWCXhur/huqvhu5fhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhuqUlcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG7oWQl4bqre+G6v+G6qSXhur3hu4F94buPJWE14buPJcOhN29Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6q+G6o+G7gSVhxqHDoSVxw7TDoSVv4bqrW+G6vyU+4bq/4bqrJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4buPw7LDtOG6v+G6qSXhuqE1w7Ul4bqpYj4lw7PDtXLhurXhur8l4buN4bujJcOg4buT4bq/4bqpJeG6oTXhu48lw6ox4buPJWEw4bq/4bqpJeG6oMOt4bq/4bqpJU/huqvhuqPhu4FXJXFdJeG7juG6q8SR4bq/4bqrJeG6vMOsw6Elw53hur88ciXhur17JeG7j+G6q8SRJeG7j8OyNeG6vyXhuqo3w7Ul4bq8w6zDoeG7slcl4bqrw7Vyw6Lhur8l4bqqN8O1JeG6vMOsw6El4buP4bqrZCXhuqFdJeG6qTbhur8lPyXhur8iw6olw7PDtTxXJeG7jTzDtSXhurvhuqtiJeG6q+G7gXvhur8l4buP4bqre+G6v+G6qyXhuqE2ciXhuqHhu5kl4bq/4bqp4bqrw6k8JeG7oeG7kyXhu497YiXDoeG6q2Phur/huqtXJeG6oeG7l2zDoSXDoTVvJeG7j8OyY8Oh4bqrJeG6veG7k8OhJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXDoeG7hyXhuqE14buPJcOh4buV4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7lyXhurvhuqto4bq/4bqpVyXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6pSVxNHIlw6Dhu53hur/huqlYJeKAnOG6oOG7l2vhur/huqkl4bq74bqraOG6v+G6qSXDsjwl4bqh4buXa+G6v+G6qVclw6Hhuqvhu5c8JeG7j+G6q2jhur/huqkl4buPw7Vy4bqz4bq/WCXhurrhuqto4bq/4bqpJcOhaeG6v+G6qSXDsl3hur/huqtXJeG6oWLDouG6vyXhurvhuqto4bq/4bqpVyXhur/hu5dqw6El4buNfcOh4bqrJeG6u+G6q2jhur/huqlYWFglw4HhuqvDtOG6v+G6qSXhu49oYiVxNHIlw6Dhu53hur/huqkl4bq7YuG6pcO1JeG6qWRXJW0l4bq7YuG6pcO1JeG6qWThu6zigJ0tJcOKw6zhu48l4bqrw6wlw6A04bq/JeG6veG6t+G6vyXhu49i4bqz4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu7Riw6rhuqkl4buNw7LDocWoJC8vw6HDoOG6v1hhPOG7geG7j+G6qzzhur/huqvhuqvhu4E8WOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/KjsqLzsow6AsJj8qKioq4buPOyk6Oyw/KuG6vSZY4bq5b+G6qSQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhur7huqnhu5drYiXDoDThur8l4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhuqUlcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6v+G6q3slw6Dhu4Elw6ox4buPJWEw4bq/4bqpJcOh4bqr4buXPFhYWCXigJzhu419w6HhuqvigJ1Y4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhuqtsbyXhuqvDrCXhuqliPCXhuqFk4bq/4bqrJTzhur/huqsl4bqq4buBe+G6v+G6qSXhu47DssO14bq/4bqpJeG6ulglb+G6q1vhur8lPuG6v+G6q+G7riXigJzhuqhiPCXhuqFk4bq/4bqrJeG7j2hiJeG7j8Oyw7Thur/huqkl4bqhNcO1JeG6qWI+JeG6vWgl4bqhNeG7jyXDqjHhu48lYTDhur/huqkl4bqgw63hur/huqklT+G6q+G6o+G7gSXDocO1aWIl4bq/IsOqJT8qJihYJeG6qmLDouG6vyXhuqliPCXhuqFk4bq/4bqrJeG6oV0l4bqr4buBe+G6vyXhu4814buPJcOhPsOhJeG6v+G6qeG6q8OpPCXhu6Hhu5Ml4buheyXhuqHhu5dsw6Elw6E1byVhZDwl4bqhZlgl4bq84bqxJcOgw6lXJeG6qWI8JeG6oWThur/huqsl4bqhXSXDoeG7hyXhu4/huqvhuqUlcTRyJcOg4bud4bq/4bqpJeG6v+G6q3slw6Hhu6M8JeG7j8Oy4bq34bq/JcOh4bqrY+G6v+G6qyXDqlvhur/huqsl4bqhNeG7jyXhu4/DssO04bq/4bqpJeG6oTXDtSXhuqliPlgl4buOw7VyJeG6v+G6q2Lhurfhur9XJeG6oeG6s+G6vyXhu4/huqtrYiXhuqFi4bqlw6ol4bqrYsOi4bq/JeG7j31iVyXDqjHDoSXDoOG7kSXhur/huqvDtSXDoTbDtSXhur/huqt7JW0l4bqr4bqz4buPJeG7jcahw6ElYcahw6El4buP4bqrYuG6s+G7jyXhur/huqvhu5fhur/huqkl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyXhurvhuqto4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6pSVxNHIlw6Dhu53hur/huqlYJeG6vHMlw6Dhu4FXJcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXDoeG6q+G7lzwlw6Hhu4cl4bqpZFclw6Hhuqvhu5kl4bqhNsO1JeG7j+G7lyXhu408w7Ulw6rDrOG7jyXhu4/huqtrYiXhuqliPOG6vyXDoHtiJeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXhu6E54bq/JcOh4bqr4buXPCXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXhuqhPw4pB4oCdWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhurrhuqto4bq/4bqpJcOg4bub4bq/4bqpJeG6vX1iJW0l4buhYsOiw6Elw6ox4buPJWEw4bq/4bqpJcOh4bqr4buXPCXigJzhu419w6HhuqvigJ1XJWjhur/huqkl4bq6WCXDoeG7g+G6vyVhxqHDoSVxw7TDoSXDoeG6q+G7gSXDsjDhur/huqlXJeG7j+G6q2tiJeG6oWLhuqXDqiXhu4/DsuG7l2rDoSXhurvhuqtiJeG6oTXDtSXhuqliPlcl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyVo4bq/4bqpJcOh4buV4bq/4bqpJeG6v+G6q+G7lyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bqrw6wl4bqpYjwl4bqhZOG6v+G6qyXhurvhuqs+w6El4buP4bqrPMOqJeG6qWI8JeG6oTXDtSXhuqliPiXDs8O1cuG6teG6vyXhu43hu6Mlw6Dhu5Phur/huqkl4bqhNeG7jyXhuqHhurXDtSXhur/huqs34bq/JeG6oeG7l2zDoSXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bq9a2Il4bqrxqE8JeG7jcO1aOG6v+G6qSXhu4/hu5slw6Hhuqvhu5kl4bqhNsO1JeG7j+G7l1clw7Iw4bq/4bqpJeG7jeG6sSXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXhuqt9JeG7jzbhur/huqkl4bqh4buXa+G6v+G6qVcl4bqhYsOi4bq/VyXDoWnhur/huqklw7Jd4bq/4bqrWFhYJcOB4bqrZSXhu488ciXhu6F74buBJeG6u+G6q8O1JeG6oTXhu48lw6Hhu5k8JeG6qWI8JeG6oWThur/huqtXJeG6q2LDouG6vyXhu6E54bq/JeG6vXslw7LDtcOs4bq/4bqpJeG6vcO0PCVhZiXhuqvhu4E84bq/4bqpVyXhuqt9JeG7jzbhur/huqkl4buP4bqrYuG6s+G7jyVy4bqzw7Ul4bq/4bqp4bqrw6jhu4El4bq/e+G6vyXhu6FqYiXDoMO1ciXDoeG6q2Ulw6Hhu4clJiXhuqHhu4F94bq/JeG6oeG7l2vhur/huqklw6E1byVv4bqraWIlw7JbYiXhuqE+JcOqfeG7jyXDoeG6q+G7lzwl4buP4bqraOG6v+G6qSXhu4/DtXLhurPhur9YJUjhur/huqkl4bq6WCXhur3hu4El4bq/4bqpfWJXJeG6u+G6q2Il4buNIG8l4buPamIl4bq9aCU6JcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXhuqDDreG6v+G6qSVP4bqr4bqj4buBJeG6oeG7l2zDoSXhuqHEkTwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJeG6oeG7lzwlw7I8JeG6oTXDtSXhuqliPlgl4oCc4bq+4bqzw7Ulw6Hhuqtj4bq/4bqrJcOzw7Vy4bq14bq/JWFb4buBJeG6u+G6q+G7hyXhurvhuqsi4bq/JeG7oeG6tSXhur/huqnDtcOt4bq/JeG7oWnhur9XJeG7j+G6q2Ql4bq/4bqpw7XDreG6vyXhuqE0w7Ul4bqh4bqlJeG6oTbDtSXhu4/hu5cl4bqrfSXhu4824bq/4bqpJcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXhur1oJTrhu6zigJ0lLSVo4bq/4bqpJeG6ulgl4buP4bqrIMOhJcOqIMOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7ZBNeG7jyXDoTdvJeG7j8Ot4bq/JeG7j31iJeG6u+G6q2Il4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6q8OsJcOqw7Vp4bq/JeG7j+G6qzzDqiXhuqliPCXhuqE1w7Ul4bqpYj4l4bq9aCU6JeG6v+G6q+G7l+G6v+G6qSXhur/hurPDtSXhuqt9JeG7jzbhur/huqklbSXDqjHhu48lYTDhur/huqkl4bq9aCU/JcOh4bqr4buXPCXhuqE2w7Ul4buP4buXVyXhur1iw6LDtSXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8lw6Hhu4clw6A+w6ol4bq/w6xvJeG6ocSp4bq/JeG7j+G6qzzDqiXhuqliPCXhuqE1w7Ul4bqpYj7hu6xZ4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4buV4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6o+G7gSVo4bq/4bqpJeG6ulhXJeG6v+G6q2LhurXDtSXhurti4bqz4bq/JeG6v+G6qeG6q8SRJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4bqh4bq1w7UlYcSRJeKAnG/huqvhu5li4oCdJWFtYiXhur/huqvhu5/hur/huqklw6E0w7Ul4buPw7JbJeG6vWtiJeG7j+G6q2LhurPDtSXhu4/Dsj7DoeG6qyXhur/huqtiw6LDqiXDoeG7mTwlw6Hhuqvhu5kl4bqhNsO1JeG7j+G7l1glw4Hhuqtj4bq/4bqrJWFb4bq/JeG7j+G6qzThur8laOG6v+G6qSXhurpYJeG6oV0l4bq/4bqrYuG6tcO1JeG6vTbhur8l4bq94bq34bq/JeG7j8Oy4budw6El4buPYuG6s28l4bqpMW8lw6Hhuqtj4bq/4bqrJcOzw7Vy4bq14bq/VyXhu43hu4Hhur/huqklw6E0w7Ul4buPw7JbJeG6vWtiJeG6vXvhu64lw4HhuqtrWCXhur7hurPDtSXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4bqrayXhuqHhu5dsw6El4buP4bqrZCXhu4/hu50l4bqhNcO1JcOqIMOhVyXhurvDo+G7gSXhuqFiw6Lhur8l4buh4bq1JcOg4buR4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDiuG7k8OhJeG7j+G6q8SRJcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXhuqDDreG6v+G6qSVP4bqr4bqj4buBJeG7j+G6q+G6o+G7gSVv4bqrW+G6vyU+4bq/4bqrVyXhu4/huqvhu53DoSXhu4/hurMl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJWHGocOhJXHDtMOhJcOh4buZPCXhur/huqnhu5drYiXDoDThur8l4bq9eyXDoeG7hyXDocSpJeG7jW1YJcOTw7U8JcOzw7U84bq/JeG7jT7hu49XJeG6vWglPyXDoeG7mTwlw6ox4buPJWEw4bq/4bqpJeG6v3tyJeG6vzDDqiXhur/huqk8ciVv4bqrYzwl4buNPMO1JeG6u+G6q8O1JcOgNOG6vyXDoeG7lyXhu49i4bqzbyXhuqliPm8l4buhamIl4bqh4buXa+G6v+G6qSXDs8O1acOhJeG6vcOsWCXhurrhuqvhu4Fb4bq/4bqpJcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXDqnsl4bq/4bqp4buXa2Ilw6A04bq/JeG7j8Oyw7Thur/huqkl4bqhNcO1JeG6qWI+JeG6q2LDouG6vyXhu499YiXDoeG6q+G7lzwl4bqh4buXbMOhJeG7jTzhur8l4bq9NW9XJeG6vXslYV1iJcOyw7XDrOG6v+G6qSXhuqvhu4E84bq/4bqpVyXhur/huqti4bq1w7Ul4bqrw6wlw6A04bq/JeG7jWnhur/huqkl4buPYuG6s28l4bqpYj5vJXFbJeG7j+G6q1tiJeG6v+G7l2rDoSXhu41i4bq/4bqrJeG6q+G7gX3hu48l4bqpNHIlaCXhur/huqti4bqnw6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuKAnOG6vuG7h2Il4bq9eyXDqjHhu48lYTDhur/huqkl4bqr4buBPOG6v+G6qSXhu4/huqtkJeG6q8SpYiXDs8O1PlclYW1iJcOh4bqr4buZJeG6oTbDtSXhu4/hu5clw6Dhu50lPuG6vyXhuqFdJeG6oeG7iyXDoTVvJW/huqtpYiUmJeG6oeG7gX3hur8l4bqh4buXa+G6v+G6qVgl4buM4buB4bq/4bqpVyXDoOG7gSXhu6Fp4bq/JeG6oTbDtSXhu4/hu5clY+G7jyXhuqvhu4Exw6Elw7PDtT4l4buPw7Jk4bq/4bqrJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JeG6oeG6pSXhuqvhu4E84bq/4bqpJeG6vTTDtVclw6FmJcOhNHIlw7XDqiXhu4/hu5HDqiXhuqk24bq/JeG6v+G6q+G7lyXDoeG7geG6vyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJWHEkSXhur014bq/JT7hu4/igJ0lLSXDqsOs4buPJeG6q8OsJcOgNOG6vyXhu4/huqvEkSXhu4/DsjXhur8l4bqqN8O1JeG6vMOsw6El4buNaeG6v+G6qSXhuqk24bq/JcOqMeG7jyVhMOG6v+G6qSXDoeG6q+G7gSXhuqs8cljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buOw7I84buBJeG6oeG7i2Il4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJW/huqtb4bq/JT7hur/huqslw6Hhu5k8JeG6v+G6qeG7l2tiJcOgNOG6v1claOG6v+G6qSXhur7huqnDtXLhuqfhur8lUcO1NOG6vyXhu47DsuG7l2vhur/huqklLSXDgeG6q+G7mSXhu4/EkcOh4bqrJcOVQeG6vsOAJeG7j+G6q8SRJeG7j8OyNeG6vyXhuqo3w7Ul4bq8w6zDoSXDoeG6q+G7gSVhYuG6s+G7j+G7riXDgOG7nSU+4bq/JeG6oTXDtSXhuqliPiXDqjHhu48lYTDhur/huqkl4bqgw63hur/huqklT+G6q+G6o+G7gSXhu6F7JcOg4budJT7hur8l4bq9e8OqJeG6q30l4buPNuG6v+G6qSXDqjHhu48lYTDhur/huqkl4bq/e3Il4bq9eyXhuqs8YiXDoOG7nSU+4bq/JcOyYuG6t+G6v+G6qSXDsuG6sVgl4bqqfSXhu4824bq/4bqpJeG6u8O5JeG7j+G6q8O1N+G7jyXDoOG7nSU+4bq/JcOyYuG6t+G6v+G6qVcl4bq74bqraOG6v+G6qSXhur8ww6ol4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6Dhu50lPuG6vyXhuqE1w7Ul4bqpYj4lYT7hur8l4bqhNeG7j1glw4Dhu4El4bq/4bqpNOG6vyXhu40+w6Hhuqsl4bq74bqr4buHJeG6u+G6qyLhur8l4bq/4bq34bq/JeG6ocSRPCVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4bq9e8OqJeG7j33DqiXDoeG7geG6vyXhuqHhu5dr4bq/4bqpJcOhNW8lb+G6q2liJcOyw61iJcOh4bqr4buBJeG6oTXDtSXhuqliPlgl4bq84bqxJcOyPCVv4bqrW2Il4bq9e8OqJeG7j+G6q2jhur/huqkl4buPw7Vy4bqz4bq/VyXhu4/DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6vyXhu6Hhu5dq4bq/4bqpJeG6q8OsJcOgNOG6vyXigJzDoeG6qzRyJWTigJ0l4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhuqUl4bqoT8OKQSXhuqvhu4F74bq/JeG7j+G6q2LDouG6vyXDoeG7geG6vyXhuqHhu5dr4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDijHDoSXDoOG7kSXhurvhuqsy4bq/4bqpJeG6ocSR4bq/4bqrJeG6oTRyJeG6vXslPyXDoOG7nSU+4bq/JeG6oTbDtSXhu4/hu5clw7Ji4bq34bq/4bqpJcOy4bqxVyXhu4/DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6vyXhurvhuqtiJcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPaGIlcWLhur8l4bqh4buXbMOhJeG7j2LhurNvJcOhN+G6vyXhuqvDrSXhu43EqSXDs8O1cuG6s+G7jyXhuqHEkeG6v+G6qyVv4bqr4bq3JcOgw7Vyw6Lhu48lPyXDoOG7nSU+4bq/JeG7j8Oy4bq34bq/VyXhu4/huqtkJWjhur/huqkl4buOw7Lhu5dr4bq/4bqpJeG7j+G7myXDoeG6q2liJcOhw7Xhur/huqklw6E1byXhu6FqYiXhur1zJcOg4buBJcOhPuG6vyVhw6wl4bqhxJE8JcOh4bqrY+G6v+G6qyXhuqE84bq/4bqpJWHEkSVpw6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tsOB4buV4bq/4bqpJeG7j+G6q+G6o+G7gSVo4bq/4bqpJeG7jsOy4buXa+G6v+G6qSXhu4/huqvhu5s8JeG6v+G6qzfhur/hu64l4oCc4bug4bubPCXDssOtYlclw6rDrOG7jyXhu41pJeG6q8OsJcOgNOG6vyXDoeG7leG6v+G6qSXDoeG7hyVzJeG6u2LhurPhur8l4buh4bq1JeG6v+G6q+G7n+G6v+G6qSVhNeG7jyXDoTdvJeG7j8Oy4bq34bq/VyXhuqHEkTwlb+G6q+G7l8Sp4bq/4bqpJcOh4buV4bq/4bqpJeG6oV0l4bq74bqrMuG6v+G6qSXhuqHEkeG6v+G6qyXhu43hurElw6Hhu4cl4bq74bqzJeG6q+G7gX3DoeG6qyXhur17w6pYJeG7jsO1ciXhur/huqti4bq34bq/VyXhur17w6olw6rDrOG7jyXhur3DtMOhJcOh4buV4bq/4bqpJeG6u+G6q+G7h1gl4bq8cyXDoOG7gSVhbWJXJeG6ocSRPCVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4buNPm8l4bq/4bqrN28l4buhe+G7gSXhu4/huqvEkSXhu4/DsjXhur9XJeG6u2Lhur/huqslb+G6q2Mlw6DDreG6vyXhur19YiXhurvhuqvhu4cl4bq74bqrIuG6v1cl4bq/bCXhur824bq/JeG6v+G6q2LhurXDteKAnVjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G7pcO14buP4bqr4buBw7Ik4bu24buMxKnhur8l4bqgZOG6v+G6q+G7tC9v4bu2

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]