(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay (từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2021) toàn hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, chung tay, góp sức để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực nhất hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG6u0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur3hu7bhu6vhu7HDuUXhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4burbOG7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Hhu7Hhu6fhu7Xhu4VH4buv4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7nhursvRMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG6uy/hu6tn4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu6pwa+G7n+G7g+G6vSJD4bu54bu34bup4buFxJDhu6ts4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7t8Oy4bu14buF4bu3a8ON4buFw6nEkOG7huG7heG7t+G7qW3DjeG7hWfhu4ktZ2bhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7t+G7qW3DjeG7hWfEqS1nZy1oZmhn4bq54buFxJDhu7lt4bu34buF4bur4bul4buFxJDhu6vEguG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hcSQQ3bhu4VHbeG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Xhu6HDs+G7hUdt4bu54buF4bujReG6sOG7o2Thu4Xhu6Phu6tF4bu34bup4buFxJBrw41k4buF4bupQeG6quG7hUThu4Dhu6Phu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Phu6vDsuG7teG7heG7s+G7ueG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcONw7pF4buFxJDhu6vDuuG7heG7neG7j+G7t+G7qeG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu6tt4bu34bur4buF4buh4bqw4bu34bupZOG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu7Nt4bu14buFw4zhu4Xhu7fhu6nhu6t4a2Thu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7t+G7q+G7mcSQ4buF4bur4bq+4bqs4bu34bup4buF4buA4bu34bup4buF4bqq4bur4bu54bu34bup4buFxJBDbeG7ueG7heG7g+G7om/hu4Xhu7fhur7DguG7o+G7heG7o+G7q0Xhu7fhu6nhu4XEkGvDjeG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7uWThu4XDveG7q8OD4bu34bup4buF4buh4bun4buFa+G7seG7heG7nXbhu4Xhu53huqDhu4Xhu7Nu4bux4buF4bqq4bur4buta+G7hURrReKAncSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buFxKlmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOtw6xm4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGfDreG7iy9oZmfhu59nZ2bDrcSpaWbEkGrhu4tqaOG7i+G7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Lhu4nDrGbhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7tuG7q+G7scO5ReG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7hcSQ4bur4buC4buj4buFxJBD4bu54bu34bup4buFxJDhu6ts4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw63DrGbhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bucbeG7t+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G7reG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7hURGa+G7heG7o+G7q0Zr4buF4bu34burbeG7heG6rOG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7qeG7sWvhu4Xhu6Hhu6/hu7fhu6vhu4Xhu51t4buFIkPhu5Xhu7fhu4Ui4burduG7heG7tGvhu7Hhu4Xhuqzhu4XEkOG7seG7p0Xhu4XDveG7q0Xhu4VpZOG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7heG7qm3hu4UiQ0Xhu7fhu6lk4buF4burRcON4bul4bu34buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu6Dhu6fhu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o+G7hcSQxILEkOG7hSLhu6ts4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7oeG7seG7p+G7teG7heG7g8Oh4buv4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7nigJ1k4buFM8ON4buF4buda+G7t+G7heG7tMO1xJDhu4XEkEPhu5fEkOG7hcSQ4bq24buFQkXEguG7o+G7hcOpIOG7nOG7tCIifeG6ueG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7ocOz4buF4bur4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu5/hu5vhu7fhu4Xhu7QiIn3hu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4buZ4bqq4buFR23hu4Xhu6Ns4buj4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4XEkEN24buFLeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7seG7hcSQ4buX4bqq4buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bu34bur4bq+4buFxJBFw4114bu34buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkEN14bu34buF4bujbOG7o+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bux4bul4bu34buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buF4buhbuG7seG7heG7o+G7q8OJ4bu34bup4buFR8O54buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7oUHhu7fhu6nhu4Xhu6lB4bqq4buF4buj4bq8a+G7heG7n+G7uWvhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqpk4buFxJDhu5fhuqrhu4XEkOG7q+G7p2Thu4Xhu6Ns4buF4bu34bur4buT4bu34buFR23hu4Xhu6nhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7hUfhur7hurThu7fhu4Xhu7N14bu34buFxJDhu6vhu7lsxJDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7uWPhu4Xhu53hu7Hhu6dF4buF4buf4bq+4bq04bu34bupZOG7hcO94burcOG7t+G7hcSQ4bur4bq+4bqs4bu34bup4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4buX4bqq4buFxJDhu6vhu6dk4buF4bujbOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7heG7o0Hhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4XEkOG7reG7o+G7q+G7hUlF4buZxJDhu4VE4buN4bujZOG7hcO9w7rEkOG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7oeG6psSQ4buFR+G7l+G7t+G7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG6quG7q8OB4bu34bupZOG7heG7o+G7q8SC4bu34bup4buF4bufduG7o+G7q+G7heG7ouG7uMOh4buw4bueLWdqY+G7hcO94bur4bqs4bux4buF4bujw4Phu7fhu6lk4buF4budbeG7t+G7heG7qeG7sWvhu7nhu4Xhu7fhu6tt4buF4buhbuG7seG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDvcO6xJBj4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6Ns4buj4buF4bur4bu5bsSQ4buF4buh4bqw4bu34bup4buFxJDhu4bhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t2Thu4Vr4bu34buFROG7seG7t+G7q+G7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7sWThu4XEkMO14bu34bup4buFQkVt4buF4buj4bur4bu54buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4buj4buX4bu34buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bupw7Xhuqrhu4XEkOG7q+G7sXXhu7fhu4XEkGvhu7Fk4buF4bur4bu5buG7t+G7heG7t27hu7dk4buFb+G7t+G7q+G7heG7q+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7neG6rOG7seG7heG7n3bhu6Phu6vhu4Xhu6Lhu7jDoeG7sOG7ni1nasSRxJHEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4Xhu4tmZuG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hnw63hu4svaGZn4bufZ2dmw63EqcOsZ8SQw61oaGpo4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDosOsamrhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g+G7tuG7q+G7scO5ReG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7hcSQ4bur4buC4buj4buFxJBD4bu54bu34bup4buFxJDhu6ts4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buD4buLZmbhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu0RcSC4bu34buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Xhu6NB4buF4bu14bqwxJDhu4Xhu6NF4bqw4buj4buFRMSC4bu34bup4buF4bq24bu34buF4buhduG7t+G7q2Thu4Xhu7Phu5NF4buF4bufbeG7sWThu4XEkEPhur7DguG7o+G7hcSQ4buxdeG7t+G7heG6quG7q2/hu7Hhu4Xhurbhu7fhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bu34bq04bux4buFw7Lhu7dk4buF4buj4burxILhu7fhu4XhuqzEkeG7hcOh4buv4buFR+G7l8ONZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4burbOG7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Hhu7Hhu6fhu7Xhu4VH4buv4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bu0IiJ94buF4burRcON4bul4bu34buF4buqbeG7hSJDReG7t+G7qeG7heG7ocOz4buF4burRcON4buF4buh4bqw4bu34bup4buF4bu34bupReG6ruG7t+G7heG7s+G7guG7o+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7heG7s23hu7Xhu4Xhu7fhu6tt4buF4buhbuG7seG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDvcO6xJDhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ucSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur174burbMSQ4buF4burRcON4buFxJBDRcONw7nhu7fhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buh4bu5beG7t+G7hcO9w7rEkGThu4XEkOG6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buT4bu3ZOG7hcSQ4bq+4bq04bu34bup4buFbOG7seG7heG7t+G7q+G7j+G7teG7hcSQbuG7ueG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4VHbeG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4buj4buF4bujbOG7o+G7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7heG7oeG7p+G7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4buh4bqo4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bur4bu5beG7t+G7heG7o2/hu7fhu6vhu4Xhu6HDteG7o+G7heG7neG7seG7pcSQ4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t2Thu4Xhu51t4buFIMOD4bu34bup4buFIuG7q3bhu4Ui4bur4bq8w41k4buFe+G7q0Hhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Xhu7QiIn3hu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6pt4buFIkNF4bu34bup4buF4buj4bur4bu54buF4bud4buxw7rEkGLhu4Ui4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buj4bur4bq84buFxJBD4bq+4bq04bu34bup4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vhu63hu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6Ns4buj4buF4bup4buxa+G7heG7oeG7r+G7t+G7q+G7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7q+G6sOG7heG7o+G7l+G7t+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFR23hu4VE4buEa+G7heG7o+G7q0Zr4buF4bu34burbeG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFw73DusSQZOG7hcSQ4buG4buF4buh4buVReG7heG7t8Oy4bu14buFaGZoZ+G7hSDhu5zhu7QiIn3hu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6vEguG7seG7heG7q+G6puG6quG7hUfDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4XEkEN24buFLeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7sWThu4Xhu6Ns4buj4buFScOzZOG7hcSQ4burduG7hcSQQ+G7meG7t+G7hcSQ4buxw7rhu7fhu4Xhu6tt4bu34bur4buFQ23hu4VE4bu5bMSQZOG7heG7s+G7l+G6quG7heG7n2vhu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7uWThu4Xhu6vhurDhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7o+G7q+G6vmvhu4Xhu6NB4buF4bu34burbeG7heG6rOG7heG7q+G7ucO14buj4buF4bu34burbeG7heG7ocOz4buFSUXEguG7t+G7qeG7heG7o+G7meG6quG7heG7t+G7qeG7q+G7sXXhu7Xhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4Xhu6Fv4bu14buF4budb+G7ueG7heG7oeG7scO5ReG7hcO94bux4bul4bu3ZOG7hWvhu7fhu4XEkOG7uW3hu7fEkeG7heG7osOy4bu34buF4buj4buA4buFR23hu7nhu4Xhu59r4bu34bur4buFRGzhu6Phu6vhu4VDbeG7hUThu7lsxJDhu4Xhu6Phurxr4buF4bujbOG7o+G7hUnDs2Thu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7dk4buF4buca+G7t+G7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4Ug4buc4bu0IiJ94buF4burRcON4bul4bu34buF4buhw7Phu4XDveG7q2/hu7nhu4VEbMSQ4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4XEkMO64buFR23hu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu6Phu6vhurzhu4XEkEPhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G7reG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hWfhu4vhu4Xhu7fhu6tt4buF4buhbuG7seG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDvcO6xJDhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buF4burRcON4bul4bu3xJHhu4Xhu7Thu4Dhu6Phu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6tt4buF4buhbuG7seG7heG7oeG7uW3hu7fhu4XDvcO6xJDhu4Xhu7Nt4buFw6xm4buFxJBD4bux4bulReG7heG7oeG6ruG7t+G7qS/hu7fhu6ttxJHhu4Xhu7bhu6lF4bqu4bu34buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vhu63hu4XEkEPhu63hu6Phu6vhu4XEkOG7huG7heKAnH1FSuG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueKAneG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7qm3hu4UiQ0Xhu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24bur4buT4bu34buFxJDhu6ts4bu34bup4buF4buja+G7ueG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hUfhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7t8Oy4bu14buF4bu3a8ONZOG7heG7tCIifeG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7qm3hu4UiQ0Xhu7fhu6nhu4Xhu6PDgeG7t+G7heG6quG7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buF4bu34bup4buT4bu34buF4burbeG7t+G7qeG7heG7osOD4bu34bup4buFxJDhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XDoeG7seG7pcSQ4buF4bu2a+G7teG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7hcO94bux4bu34bur4buF4bqq4bur4but4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bu34burbeG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFw73DusSQ4buF4buj4bur4bu54buFw6zhu4Xhu6nhu7Fr4buF4buh4buv4bu34bur4buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4VHw4Lhu7Hhu4XEkOG6tuG7t+G7qeG7hcO94bux4bu34bur4buF4bqq4bur4but4buFaGZm4buFxJBD4bux4bulReG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcOpw61m4buFxJBD4bux4bulReG7heG7teG6sMSQ4buF4bur4bqw4bq5xJHhu4Uiw7Xhu7fhu6nhu4VoZuG7hURF4buZxJDhu4VCRW3hu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6Nr4bu54buFxJBF4bq24bux4buF4bujQeG7heG7q+G7uW3hu7fhu4Xhu6Nv4bu34bur4buF4buhw7Xhu6Phu4Xhu53hu7Hhu6XEkOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu7fhu6ltw43hu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQ4burxILhu7fhu6nhu4Xhu7bhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6Nr4bu54buFxJBF4bq24bux4buFR8OC4bux4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4VExILhu4XEkOG7scO54bu34buFZ2bhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bup4buFw6nhu7XhurLhu7Hhu4VEReG7mcSQ4buFQkVt4buFxJBDduG7heG7qeG7sWzhu4XDrGZmxJFmZmbhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhurnigKbhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7sm3hu4Xhuqrhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7heG7oeG7seG7p+G7teG7hUfDueG7heG7n0Xhu4Xhu7N24buj4burZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhuqrhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu5zhu43hu6Phu4Vd4bq04bu3ZOG7hSJ74buFXeG7leG7teG7hV3hurThu7fhu4Xhuqrhu6vhurrhu4XEkOG7q0XhurDhu6Phu4VHbeG7ueG7heG7t+G7qeG7q8O54buF4bufduG7o+G7q+G7hUfhurrhu4Xhu59F4buF4buzduG7o+G7q8SR4buFw53hu6vhu7Hhu4Xhu5924buj4bur4buF4bud4bul4bu34bur4buF4bui4bu4w6Hhu7Dhu54tZ2rhu4Xhu5/hu7HDuuG7t+G7heG7neG7scO64bu34buF4bqq4bur4buA4buj4buFxJBu4bqqZOG7heG7oeG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qeG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7heG7qcO14bqq4buFQ+G7mcSQ4buF4bu34bur4buxw7lF4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t2Thu4Xhu6HDteG7o+G7heG7neG7seG7pcSQ4buF4buzbeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ucSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0q4bu34bup4buF4buia+G7ueG7heG7nkXDjeG7hSLhurjhu7fhu6lk4buFe+G7q0Hhu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7hcSQ4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buF4bugb+G7t+G7qeG7heG6vMON4buF4bqq4bur4bq+4bqk4bu34bup4buF4buc4buN4buj4buFXeG6tOG7t2Thu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu7HDusSQYuG7heG7oG/hu7fhu6nhu4XhurzDjeG7heG7ocOz4buF4buj4burd+G7heG7oW7hu7nhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDdmThu4Xhu6HDteG7o+G7heG7neG7seG7pcSQ4buF4bu0IiJ94buFQ23hu4VE4bu5bMSQ4buF4bujbOG7o+G7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7dk4buFxJBr4bux4buF4bu3buG7t+G7heG7oeG6sMSQ4buFSUXhu5nEkOKApuG7hV1rReG7heG7oUHhu4Xhu6PDsuG7t+G7heG7o+G7gOG7hUdt4bu54buF4burRcON4buF4buh4bqw4bu34bup4buF4buj4bq8a+G7heG7oXZr4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buF4buh4bun4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buF4bujbOG7o+G7hURF4buZxJDhu4VCRW3hu4Xhu6NB4buF4bup4buxbOG7hcSQQ3bhu4XEkOG7huG7hWlmZsSRZmZm4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buhw7rhu7fhu4XDrGZmxJFmZmbhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nEkeG7heG7oMSC4bux4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7q+G6sOG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu6HhurDEkOG7hUlF4buZxJDhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4XEkOG7huG7hWjhu4Ut4buFaeG7hcSQQ+G7seG7pUXhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6kv4bur4bqwxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buF4buLZmbhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oZ8Ot4buLL2hmZ+G7n2dnZsOtamfDrMSQZ2lmaWjhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OixKnhu4lq4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu7bhu6vhu7HDuUXhu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4burbOG7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu6Hhu7Hhu6fhu7Xhu4VH4buv4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g+G7i2Zm4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7tCIifeG7hcSQd+G7t+G7q+G7hcO94burRcONw7rhu7fhu4XDveG7q+G7reG7o+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o2Thu4Xhu6Ns4buF4bu34bur4buT4bu34buFw7124bqq4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4VHw7nhu4Xhu7fhu6tt4buF4bqsZOG7heG7s+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buC4bujZOG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bqq4burxqHhu7Vk4buF4bu34burReG7hcONw7pF4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XDjcO6RWThu4Xhu6Phu5PDjWThu4Xhu6Phu7nhu7fhu4Xhu6nhu7HEguG7t+G7qWThu4VH4buXxJDhu4XEkOG6vuG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu5924buj4bur4buF4bud4bul4bu34burxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSJD4bu54bu34bup4buFIuG7q2zhu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buh4bux4bun4bu14buF4oCcw6Hhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueKAneG7heG7t8Oy4bu14buF4bu3a8ONZOG7heG7t+G7qeG7uW3hu7Hhu4VH4bux4bul4buj4buF4bq84bu34bup4buF4bur4bqw4buFR23hu7nhu4VCRUrhu4XigJzDoeG7r+G7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54oCdZOG7heG7tCIifeG7hcSQd+G7t+G7q+G7hcO94burRcONw7rhu7fhu4XDveG7q+G7reG7o+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG6tuG7heG7o+G7q+G7gOG7o2Thu4Xhu6Ns4buF4bu34bur4buT4bu34buFw7124bqq4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4VHw7nhu4Xhu7fhu6tt4buF4bqsZOG7heG7s+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buC4bujZOG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bqq4burxqHhu7Vk4buF4bu34burReG7hcONw7pF4buF4bqq4burxqHhu7Xhu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XDjcO6RWThu4Xhu6Phu5PDjWThu4Xhu6Phu7nhu7fhu4Xhu6nhu7HEguG7t+G7qWThu4VH4buXxJDhu4XEkOG6vuG7hURv4bu34buFSUXhu5nEkOG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu5924buj4bur4buF4bud4bul4bu34bur4buF4bui4bu4w6Hhu7Dhu54tZ2rEkeG7hcOhw4Lhu7Hhu4XEkOG7seG7t+G7q+G7hcSQ4bur4buV4bu34buF4bu3bcONZOG7heG7o+G7meG6quG7heG6vMONZOG7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hUJFw43DueG7t2Thu4Xhu7QiIn1k4buF4bujbOG7o+G7heG7oeG7uW3hu7fhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hcSQQ3bhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJB34bu34bur4buF4buhw7Phu4XEkOG7l+G6quG7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4VE4buEa+G7heG7o+G7q0ZrZOG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7t+G7q23hu4Xhu6Fu4bux4buF4buh4bu5beG7t+G7hcO9w7rEkGThu4XEkENr4bu54buFxJDDteG7t+G7qeG7heG7q23hu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu6/hu7fhu4VEReG7mcSQ4buFQkVtZOG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7heG7oeG6sMSQ4buFSUXhu5nEkOG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu6vhurDhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu3ZOG7hcSQ4buxw7rhuqrhu4XEkOG7q3Xhu7Xhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7hUfhur7hurThu7fhu4Xhu7N14bu34buF4bq24bu34buF4buhduG7t+G7q+G7heG7o0XhurDhu6Phu4VExILhu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9KuG7t+G7qeG7hSJD4bq+4bq04bu34bup4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4V9RcO6ZOG7hXvhu6tB4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7smvhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6lk4buFIuG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7neG7seG7t+G7q+G7hUdt4buF4bqhw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4Xhu6pBa+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7neG7scO6xJBi4buFIuG7q3Dhu7nhu4XEkOG6tuG7t+G7qeG7hUNt4buFROG7uWzEkOG7heG7qeG7sWvhu7Hhu4Xhu6Hhu7lu4bu34buFaGZoZy1oZmjDrGThu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6rhu7nhu4/hu7fhu6nhu4Xhu6pBa+G7heG7o8OB4bu34buFacSRw63DrWfhu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7oWvhu4Xhu6Phu6vhu7HDuUVk4buF4buj4bur4buxw7rhu7Xhu4XDrGTDrOG7i+G6p8SR4buFIuG7reG7t+G7q+G7heG7ocO64bu34buF4burw7rEkOG7hcSQ4burbOG7t+G7qeG7hWotaGZoZ+G7hcSQ4bu5beG7t+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7qeG7sW/hu7Xhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu4lp4buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7nEkeG7hXvhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7smvhu7nhu4Xhu6HhurDhu7fhu6lk4buFIuG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7neG7seG7t+G7q+G7hUdt4buF4bqhw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6HDs+G7hcSQ4bura+G7teG7heG7teG6vkXhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Ug4buc4bu24bue4buF4burRcON4bul4bu34buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buFw73DuuG7heG7q+G7uW7hu6Phu6vhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7ouG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heG7qeG7sW/hu7Xhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7t+G7q2vhu7fhu6vhu4VHbeG7heG7ncO54bu34buFR0bhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmaGfEkeG7heG7oOG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu6tr4bux4buF4bujQeG7heG7q+G7seG7pUXhu4VCRW/hu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4bu14bq64buj4buFxJDhu7F1ReG7hUJFxILhu6Phu4Xhu6nhu7Fr4buF4bup4buxb+G7teG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buF4buh4bun4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6vhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu5XDjeG7heG7oeG6vOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu6vDuuG7heG7oeG6sGThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7o+G6vGvhu4Xhu7bhu6tt4buF4bu34bq+w4Lhu6Nj4buFe+G7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7heG7nWvhu7dk4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7s+G7sXXhu7fhu4VCRWvhu7fhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7hUdrw43hu4VHxILhu7dk4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buFIuG7q3Phu4Xhu5xv4bu54buF4bur4bux4bun4bu14buFw43hu4XEkMO6ZOG7heG6quG7q+G7k+G7t+G7heG7neG6tuG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4VHxILhu7fhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7tUVr4buF4budw4Hhu4Xhu6nhu7HEguG7t+G7qWThu4XDveG7q+G7uWvhu7Hhu4XEkOG7k8ON4buF4bup4buxxILhu7fhu6nigKbhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vSrhu7fhu6nhu4UiQ3bhu7fhu6vhu4Xhu6pGReG7hcOhReG7sWThu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buFScOz4buF4buq4bu54buP4bu34bup4buFIuG7q2zhu7Fk4buF4burRcON4bul4bu34buF4buq4bu54buP4bu34bup4buF4buqQWvhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu7HDusSQYuG7heG7tuG7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7hUJFa2Thu4Ug4buc4bu24bueZOG7heG7tCIifeG7hUnDs+G7heG7ocOz4buFw7124bqq4buFxJDhu6vhuqThu7Hhu4VDbeG7hUThu7lsxJDhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buF4bur4bqw4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t+G7heG7oeG7p+G7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4buh4bqo4buF4buh4bqw4bu34bup4buFR+G7sXXhu7dk4buF4bqq4burxILhu7Hhu4Xhu6vhuqbhuqrhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buFxJDhurbhu4Xhu6Phu6vhu4Dhu6Nk4buF4bujbOG7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hcSQQ2vhu7nhu4XEkOG7scO54bu34buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buFSeG7k8ONZOG7hUThu4Rr4buF4bu34burbeG7heG7o+G7hGvhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueKApuG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24burRuG7t+G7qeG7heG7q+G7uW7EkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hcSQQ+G6puG7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu7Nt4buFxJBD4bu54bu34bup4buFIuG7q2zhu7fhu6nhu4Xhu6Nr4bu54buF4buh4bux4bun4bu14buF4buDw6Hhu6/hu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueKAneG7heG7s23hu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4VHw7Lhu7dk4buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4VE4buC4buFRHPhu4Xhu6Phu6vhu7FrZOG7hcSQ4buv4bu34bur4buF4bu34bur4buT4bu34buFbOG7sWThu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFw73DusSQ4buF4buj4bq8a+G7heG7o+G6sOG7t+G7qeG7heG7oeG6ruG7t+G7qWThu4XEkOG7scO64bqq4buFxJDhu6t14bu14buFROG7gOG7o+G7heG7tW7hu7fhu6vhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7uWThu4Xhu6Ns4buj4buF4buhxILhu7Hhu4XEkOG6vuG6puG7t+G7qeG7hcONw7pF4buFxJDhu6vDuuG7hUdG4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4VH4bq+4bqmxJDhu4VCRWvhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu34buFxJBD4bq+w4Lhu6Phu4Xhu7Xhu43EkMSR4buF4bug4buTw43hu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7s23hu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buF4buz4buC4buj4buF4buh4bun4buF4bujbOG7o+G7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buF4bujxILhu4Xhu6nhu43hu7fhu6lk4buF4bu34bqy4buF4buz4buC4buj4buFR+G6vuG6tOG7t+G7heG7s3Xhu7fhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6nhu7Fv4bu14buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4VHbeG7hcSQ4bur4bu5bMSQ4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Xhu53DueG7t+G7hUdG4bu34bupxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4PhuqpLRcSQ4bur4bu5Q+G7g+G6veG6u0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur3hu7Lhu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6rhur7hurThu7fhu6nhu4Ut4buFIuG7q0Xhu4Ui4bur4bq8w43hursvRMSQQ+G7ueG7t+G7qeG6veG6uy/huqrhur0=

Linh Hương - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]