(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa không xa, có những vùng trồng rau quanh năm xanh tốt. Đây không những là nguồn hàng cung ứng cho người dân trên địa bàn thành phố, mà còn là nguồn thu chính của nhiều hộ dân ở khu vực ven đô.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63DisO6SsOKLcOyw4B5d+G6ouG6ucOsQeG6vuG6vMOKeXZL4bq7w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hSV44buK4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4buIw7rhuqLDrHXhurThu4Mv4bq8w4rhurrDg+G6onfhu4Xhu4MveOG7ieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJWMO6w7J0w63hu4Ul4buV4bqgw6xz4buNc3jDrMOK4bq64bq+4bqid8Osw4rhu53huqDDrDQww6w0eMOy4bqieMOsWMSCw7LDrMOBeOG6tOG6onfDrErDsuG6vcOsc8SCw6zhuqJ44buK4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4bq44bq+w7LhuqJ4w6zhuqLhu5PhuqDDrErDsuG6onjDrMOKw4LDisOqw6xV4budS8Osw4F44bq04bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrMOA4buPw6zhuqJ34bq+4bqk4bqiw6x44buP4bqid8Osc+G6vuG6onfDrEjhuqJ3w6xzeMODw6zhuqJ3R0N5w6x04bud4bqiw6zDiuG6usaw4bqiw6x14bu1w7LDrHLhu4/huqLDrMOKeOG7j+G6onjDrMOJeMOC4bq9w6zhuqDhu4/DrHPhuq7huqLDrMOA4buPw6zhuqJ34bq+4bqk4bqiw6zDinjhur7DrHN4w73huqJ4w6xz4buEw7LDrOG6onh54bur4bq+w6x44bqmw6x04bud4bqiw6zEkMOsw4F44bq+w6zhu4jDjXPDrOG7iMO64bqiw6x14bq0w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrbC/hu4lsb3Thu4vEqcSp4buLa2tqw4pv4buLbW1qw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umLhu4lqw63DrMOyw4DDimLDrSV44buK4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4buIw7rhuqLDrHXhurTDrcOsxKh5dMOKeGLDrW/hu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61rbOG7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4UjeOG6tOG6onfDrHd5w4LhuqJ3w6zhuqJ4R8Osc+G7jXPDrOG7iOG7huG6onfDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7DrHN44bq+S8aw4bqiw6xzw7LhuqJ4w6zDisO1ecOsc+G7jXPDrHjhur5L4bux4bqiw6xzxILDrHR54bux4bqiw6zDisO9c3jDrMOAxrDhuqLDrMOKQnnDrHjhu4/huqJ3w6zDiuG6uuG7k+G6oMOseMOy4bq9w6zhuqJ44buK4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4buIw7rhuqLDrHXhurTDrHPEgsOsdHnhu7HhuqLDrMOKw71zeMOsw4F44buNw6zDgXh5xrDhuqDDrMOKw4LhuqLhur3DrHN44bu3w6zhu4jhu495w6xzeOG7gnPDrHjDssOseMOyS8Os4buI4buPecOseMOyw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrbC/hu4lsb3Thu4vEqcSp4buLbcSpw7PDimrEqeG7iW5sw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umLEqW7EqcOtw6zDssOAw4piw60leOG7iuG6onfDrOG7iOG7huG6onfDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7DrOG7iMO64bqiw6x14bq0w63DrMSoeXTDinhiw61v4buL4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOtbeG7i+G7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4VUeeG7seG6osOsw4rDvXN4w6zDiuG6vkvDrOG6onjhurbDrOG6vMOD4bqid8OsdUdEc8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6x1w7LDrHTDteG6onfDrHPhu41zw6zDgMODw7V5w6xz4budS8Os4bq6w7Lhur7DrOG6oOG7j+G6vsOqw6xT4buNc8Osw4DDg8O1ecOs4bq6w7Lhur7DrHN44buEw6xL4bup4bq+w6zDiuG6uuG6pOG6onfDrMOKeMO6w4PDrOG6oOG7hsOy4bq9w6zDiknDrMOKeOG7jeG6onfDrOG7ieG7i8OsdeG7qeG6osOsw4p44buN4bqid8OsxKnDrHRH4bqq4bqid8Osw4Dhu7VzeMOsw4Dhu4/DrMOKeEN5w6x1eeG7reG6oMOsc8SCw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsw4DDg8O1ecOs4bq6w7Lhur7DrOG6onjhu6PDisOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOteVPDuuG6osOKw7rhurrDrcOs4bq84bq6c2LDrS8vc3ThuqLDqnLDssODw4p4w7LhuqJ4eMODw7LDquG7iOG6oi90w7rhurzDgcOKw4PDiS/huqLDusSo4bq8L8Sp4buJa2wv4buJbG904buLxKnEqeG7iWtq4buJw4pq4buLbsOzbMOA4buLw6pBw4l3w6nhurpixKlsxKnDrcOsw7LDgMOKYsOtJXjhu4rhuqJ3w6zhu4jhu4bhuqJ3w6zDiuG6uuG6pOG6onfDrOG6usOy4bq+w6zhu4jDuuG6osOsdeG6tMOtw6zEqHl0w4p4YsOtb+G7i+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWxqasOtw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4U04bq6xrDhuqLDrHR54bux4bqiw6zDisO9c3jDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7hur3DrOG6ondHQ3nDrMOK4bq64bqk4bqid8Osc3h5w7LDrOG6onjhurbDrHXhu6PDisOsdeG7rcOsw4rhurrhuqThuqJ3w6x14buEw6zDgMODw7V54bq9w6zDiknDrErhu4/DrMOA4buNc3jhur3DrHRHw7LDrHN44bq+4bqmw4rhur3DrHPhu4/DrHN44bq+w7Lhur3DrOG6oOG7huG6onfDrMOK4bqqeeG6vcOsw4pCecOsc+G7jXPDrMOAw4PDtXnDrHPhu51Lw6x3ecOyw6zhu4jhu7XigKbDrOG6onjhu5XhuqDDrHXhu43DicOsSOG6onfDrOG6onjhur7DrHPhu5/hur7DrHXDssOsdMO14bqid8Osc+G7hMOyw6zDinjhu7XDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6rDrDR4Q3nDrHV54but4bqgw6zhuqLhu49Lw6x1w7LhuqJ3w6zDgOG7j8Os4bqg4buGw7LDrHPhu4TDssOs4bqieOG7iuG6onfDrMOAw4PDtXnDrHPhu51Lw6xHw7LDrMOAw7XhuqJ44bq9w6zhuqJ4R+G6ucOsc8O0ecOscuG7mcOJ4bq9w6xK4bq+w6x44buPw4Phur3DrOG6vOG7gMOJw6zDgOG6quG6vcOs4bq6w7Lhur7DrHPDtHnDqsOqw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrbC/hu4lsb3Thu4vEqcSp4buLw7Phu4nhu4vDimpqxKlu4buJw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJu4buJbMOtw6zDssOAw4piw60leOG7iuG6onfDrOG7iOG7huG6onfDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7DrOG7iMO64bqiw6x14bq0w63DrMSoeXTDinhiw61v4buL4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOtbeG7i+G7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4Uiw6zDgXjhur7DrOG7iMONc8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4buIw7rhuqLDrHXhurTDrMOBeOG6tOG6onfDrHLDssODw6x3eUPDrOG7iOG7meG6onfDrHLEguG6onfDrOG6ondHQ3nDqsOsUsSQecOsw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOsc+G7n+G6osOs4bqieHnhu6vhur7DrHPhurThuqJ3w6xzeOG7k+G6oMOs4bq8xIJz4bq9w6zhuqJ3R0N5w6zDiuG6uuG6pOG6onfDrOG6usOy4bq+w6xzRuG6onfDrMOKeMO6w4PDrHXEgsOs4bqg4buPw6zDgOG6vuG6tOG6osOsw4rDskvhur3DrHjhu6nDisOs4buIeeG7sXPDrOG6ouG7j0vDrHXhu6nhuqLDrOG7iHnhu7Fzw6zDgXjhu41z4bq9w6zDgOG7gHPDrHN4w7rhur3DrMOA4buAc8OsdEXDrOG6onnDrMOA4bq04bqid+G6vcOsw4Dhu4Bzw6zDgOG7j+G6oMOsc+G6tuG6vcOsSkJ5w6x14bujw4rhur3DrMOKR0J5w6zhuqJHQnPDrOG6uuG6pHnDrHPhu5nDisOs4bq6w7Lhur7DqsOqw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrbC/hu4lsb3Thu4vEqcSpxKnDs2vDs8OKb+G7iW3EqWzDgOG7i8OqQcOJd8Op4bq6YsSpbWzDrcOsw7LDgMOKYsOtJXjhu4rhuqJ3w6zhu4jhu4bhuqJ3w6zDiuG6uuG6pOG6onfDrOG6usOy4bq+w6zhu4jDuuG6osOsdeG6tMOtw6zEqHl0w4p4YsOtb+G7i+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrW3hu4vhu4vDrcOsL+G7heG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8Oyw4nDinnDg+G6osOt4buFJOG7l8OKw6zDiuG6ukN5w6zDgMSCw6x0w7XhuqJ3w6x14buRw6xzxILDrOG6ondHQ3nDrOG6usOyw6x14bqk4bqid8OsdeG7rcOsw4p44bq+w6x44buNecOs4bq6w7Lhur7DrMOB4bu1w4nDrHV5w6xy4bq+4bqsecOsc3hEw6zhurxC4bqgw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Osc8OAw7Lhurzhurxiw615U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrbC/hu4lsb3Thu4vEqcSpamxsbcOKxKnhu4nhu4nhu4nDgOG7iS1uw6pBw4l3w63DrMOyw4DDimLDrSV44buK4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vsOs4buIw7rhuqLDrHXhurTDrcOsxKh5dMOKeGLDrW/hu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61t4buL4buLw63DrC/hu4Xhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7hSV44buK4bqid8OseOG6psOsw4F44bq04bqid8OsdXnDrHN4RMOsdUdEc8Osw4p44buzw6x44buNecOs4bq84bub4bqiw6x14butw6zDinhH4bqq4bqid8Osw4Dhu415w6x14bup4bqiw6zDinjhur7DrOG6oOG6vsOyw6rDrDThur5Lw6x3eeG7jcOsc8SCw6zDinjhu6PDicOseOG6quG6osOs4bq8w4PDrOG7iEJ5w6zDisONw6x1ecOsc3hE4bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrHjhurDDrMOAw7V5w6xzxILDrMOKeEN5w6x3ecOy4bqiw6zDiuG7ocOJw6zDiuG6uuG6vuG6onfDrHN44buT4bqgw6zhurzEgnPDrHPhu51Lw6zDiuG6uuG6pOG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqeG7iWtsL+G7iWxvdOG7i8SpxKlqw7Phu4vEqcOKbWxqasSpw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJsb+G7icOtw6zDssOAw4piw60leOG7iuG6onfDrOG7iOG7huG6onfDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7DrOG7iMO64bqiw6x14bq0w63DrMSoeXTDinhiw61v4buL4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOtbeG7i+G7i8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4U0eOG6vsOs4bqieOG7ocOJw6xz4buEw7LDrOG6ondHQ3nDrMOK4bq64bqk4bqid8Os4bq6w7Lhur7DrMOK4bq+S8Osw4F44bq04bqid8Osc8Oyw4Phur3DrOG6onhH4bqid8Os4bqi4bup4bq+w6xzeOG7k+G6oMOsc3jhu7fDrMOKeOG7s8Os4bqid+G6vuG6pOG6osOsw4p44bq+w6zDiknDrOG7iHnhu7Fzw6xy4buN4bqiw6zhurrDsuG6vsOsc0bhuqJ3w6x3eeG7gMOJw6x44bqww6x14buEw6zDiuG6usOy4bqid8Osw4rhurrDtHnDrHPhur7huqZzw6zhurzDguG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqeG7iWtsL+G7iWxvdOG7i8SpxKlrbGprw4rDs29vxKlvw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJqbWrDrcOsw7LDgMOKYsOtJXjhu4rhuqJ3w6zhu4jhu4bhuqJ3w6zDiuG6uuG6pOG6onfDrOG6usOy4bq+w6zhu4jDuuG6osOsdeG6tMOtw6zEqHl0w4p4YsOtb+G7i+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWxqasOtw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4VV4butw6zhuqLhu53huqJ3w6xzw7LDg8OseHnhu7Hhur7DrOG6uOG6vsO0w6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsc3jDg8OsdHnhu7HhuqLDrMOKw71zeMOsw4rhurrhuqThuqJ3w6zhurrDsuG6vuG6vcOs4bqieHnhu6vhur7DrHjhuqbDrHThu53huqLDrHPhuq7huqLDrHN44buEw6x14bqm4bqid8Osw4Dhu5nDicOsdeG7l8OKw6x44buxw6zDinjDguG6onfDrMOKR0J5w6zDisONw6x14bqm4bqid8Oqw6xV4bqk4bqid8Osw4p4Q3nhur3DrHN44buAw6zDiuG6uuG6sOG6onfDrOG6vMO04bqiw6xK4bq+4bujw4rDrMOKeMO6w4PDrOG6uOG6vkvDrMOK4bq64buz4bqieMOscsO0w4PDrHXDtOG6oMOsw7LhuqLDrMOKw4Phu4/huqLDrMOKeMONc8Osw4l4cOG6oMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4nDkuG6vsOKeMOD4bq6w63hu4VYR+G6quG6onfDrDR44bqq4bqg4buDL8OJ4buF

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]