(vhds.baothanhhoa.vn) - Sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong tra cứu thông tin khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ KCB BHYT.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTsawPzoj4bq3w5XhurE6PX3DlTtWP8OVPD86w5Xhuq9jw5VXw6J9JsOV4bqxP+G7tMOVVlR9w5VW4bqtOVbDlVYyfSbDlVfFqH3DlSZVfcOVVj874bqjw5XhurHEg1t9JsOVPD/hu6B74buIw5VWP2Thu57DleG7rj19P00vP+G7kE5N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o3BZ4bueV+G7jk7huq5jw5VXw6J9JsOV4bqxP+G7tMOVVlR9w5VW4bqtOVbDlVYyfSbDlVfFqH3DlUvDssOyw7Lhu41Mw5UmVX3DlVY/O+G6o8OV4bqxxINbfSbDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVPD/hu6B74buIw5VWP2Thu57DleG7rj19P8OVS+G7pcOyw7NMw5Xhu65SW8OVPzoke8OV4bq5w5XhurFAw5VLw7Nw4bq44bqwTMOVPlDDlXs14bqxw5Xhu67huq05VsOV4bqxOkB9w5XhurHEg1t9JsOVVlI6w5VW4bugVj/DleG6sT/huqXDleG6scOiVsOVP1B9P8OVVj87fT/hu4jDlSZd4bqjw5XhuqM/4buofcOV4bqxUVvDleG6sT/hurfhu6p9w5U+w6E6w5VWP1vDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DlTw/OsOV4bqxOkDhuqPDlVbhu6p9w5VW4bugVsOVVy5WP8OVxJHDosOV4bq5w5XhurFAw5V9P+G7nn0/w5VWP119JsOVPzh94buIw5VWUjrDleG6sT86PX3DlVY/xq/hurHDlT7huq3DoX0mw5VXLlY/w5XEkcOiw5Xhu6XDssOzw5XDs3DhurjhurDEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7Lhu57huqPhurE6W33hu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu45X4bqxP+G6t3vhu67DlTrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4buaw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buYw5Thu5Iv4buQ4bua4buaV+G7lOG7kOG7lOG7lsOUw5TGoOG6seG7muG7mMOU4buU4buUPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5Thu5Lhu5jhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47GsD86I+G6t8OV4bqxOj19w5U7Vj/DlTw/OsOV4bqvY8OVV8OifSbDleG6sT/hu7TDlVZUfcOVVuG6rTlWw5VWMn0mw5VXxah9w5UmVX3DlVY/O+G6o8OV4bqxxINbfSbDlTw/4buge+G7iMOVVj9k4buew5Xhu649fT/hu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5rDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7lOG7lsOU4buOw5UvTsawJuG6rWE6w5VXxah9w5Xhuq9jw5VXw6J9JsOV4bqxP+G7tMOVw7LDssOy4buNw5UmVX3DlVY/O+G6o8OV4bqxxINbfSbDleG7pcOyw7PDlcOgw5XDsz19P8OVxJE6PX3DleG7j+G7nsOVPD9b4buew5XhurDhuqLDleG6sD/hu559P8OVcF3hu57EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurBROsOVw7M9fT/DlcSROj19w5Xhu4/hu57DlTw/W+G7nsOV4bqw4bqiw5XhurA/4buefT/DlXBd4bue4buIw5V7NzrDlX0mUOG6ucOV4bqxOkDhuqPDlX0/4buqfcOVPD9bUn0mw5Xhu5bDlMOUw5V9JuG6rWE6w5VYQH3DleG7pcOyw7PEqMOV4bqwxIPhuq05VsOVWMWo4bq54buIw5V9P8WofcOVxJE64bu4fcOV4bqxUTrDlTw/4bq3w5XEkWJWw5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5VYVH0mw5U84bq7w5Xhu6XDssOzw5XDs3DhurjhurDDlT7hurcyfcOV4buu4buqfcOVxIM1fcOV4bqxxINbfSbDlcSROj1Ww5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5VW4bugVsOVPltROsOVJjrGr+G6ucOV4bqxYeG7iMOVWDM6w5VWPzpA4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6feG7iMOVPyx9P8OVUn0/w5XEkTk6w5V9JuG6rWE6w5VYQH3DlTw/4buge8OVWCTDlVhSe8OV4buuUlvDlVY/O30/w5XDqeG7oFbEqMOV4bqw4bqrw5U8PzrDleG6scSDOiR9w5U8P+G7njrDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5Xhu67Dmn0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5VYU8OVJjrhurPhuqPDlVY/W8OVfT/FqH3DlcSROuG7uH3DleG7rjXDleG6oz/hu6p9w5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5XhurE6QOG6scOVPDo9e8OVWOG6rcOhVsOV4bqxP2E6w5UmOuG7nn3DlT5Qe8OV4bqxP+G6pcOV4bqxw6JWw5Xhu6XDssOz4buIw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VW4bqnfSbDlTw/Mn0mw5VWIn3DleG6oz9SOsOVw6nhurfGr+G6scOV4bqxxIMsfT/DlX0/OiPhurfDlSY6xq/hurnDleG6sWHhu4jDlVY/YcOVWMOhOsOVWCTDlX0/xah9w5XEkTrhu7h9w5XhurnDleG6sUDDlcOp4bugVsOVezp9P8OVxJFQw5V9P+G7quG6o8OV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3EqMOVw7Lhu6DDleG7rjo94bqx4buIw5V7NeG6scOV4bqvM8OV4bqxxIPhuq1hfSbDlT/DoeG6o8OV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3DlTw/Mn0mw5U8PznhuqPDlSY6ZOG7nsOV4buuUlvDlT86JHvDlcSRUMOVJjrGr+G6ucOV4bqxYcOV4bqx4bq14bq5w5XhurE/xah9w5U/W8OZVsOVP+G6rcOVPzB9JuG7iMOVe8av4bqxw5XhurE/4bu0w5XDs3DhurjhurDDlTw/OkB9w5XEkTo9VsOVWFR9JsOVPOG6u8OV4bulw7LDs8OV4buuw5p9JsOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5Umw5nhuqPDlTw/Mn0mw5U74bqxw5XhurHEg8Ogw5V9JlE6xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Ow7Phu6BWw5Xhuq8ow5Xhu6fhu7jDleG6sDpAfcOV4bqwW1B94buIw5Xhu6E64buge8OVWDNWw5XDsz19P8OVxJE6PX3DleG7j+G7nsOVPD9b4buew5XhurDhuqLDleG6sD/hu559P8OVcF3hu57DlVY/W8OV4buuOkDhurHDjMOV4bqu4bue4bq3w5U8PzrDleG6scSDOiR9w5U8P+G7njrDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5Xhu67Dmn0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqj4buIw5VWMn0mw5XEkTo9VsOVVuG6peG7nsOV4buuPX0/w5XEkTo9fcOV4bqxP+G6t+G7qn3DlT7DoTrDlT84fcOVxIPGr+G6scOVfT86I+G6t8Sow5XGsD/FqH3DlcSROuG7uH3DleG6ucOV4bqxQMOVVj8hw5VW4buofcOVw6PhurfDneG6scOVe1PDlcODxIItw7JbV1nDleG6scSD4bu4fcOVw7LDssOy4buN4buIw5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVw7Nw4bq44bqww5VW4bql4buew5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5Xhuq/hu7bDlT86PX3DlT7hu7h9w5VYJMOV4bqxP2JWw5U/Oj19w5VW4bugVsOVw6PhurfhurnDleG6scSDLH0/w5Xhu6XDssOzw5XDs3DhurjhurDEqMOVw7JSw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5XEkVDDleG7rj19P8OVxJE6PX3DlVgj4bq3w5XhurE6QOG6scOVPDo9e8OVWOG6rcOhVsOVfT86I+G6t8OV4bqxP2E6w5UmOuG7nn3hu4jDlSY6UnvDlX0/OiPhurfDlSY6xq/hurnDleG6sWHDleG6sT/huqXDleG6scOiVsSow5XGsD9hw5VYXeG7iMOVWFJ7w5Xhu65SW8OVWOG6rcOhVsOV4bqxO30/w5V9P+G7nn0/w5VWP119JuG7iMOV4bqxP+G6t+G7qn3DleG6sTo9feG7iMOVJl3huqPDleG6oz/hu6h9w5UmOuG6s+G6o8OVVj/Gr+G6scOVPuG6rcOhfSbDleG7pcOyw7PDlVjhuq3DoVbDlX3FqH0mw5VW4bueW8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6sD/hurfhu6p9w5U+w6E6w5U+UMOV4bqxP0Dhu4jDleG6seG6t+G6ucOVfT864bu4fcOVfUDhurfDlVdkw5U+Oj3hurfDlVbhuqXhu57DlX0m4bqtYTrDleG6sT/hu557w5UmOuG7nsOVw7Nw4bq44bqww5VWP+G6reG7nsOVWOG6rcOhVsOVWDR9JsOV4buuNeG7iMOV4bqxO1Y/w5U/w6HhuqPDlVdkw5U+Oj3hurfDlcSROTrDlcOyw7LDsuG7jcOVJlV9w5VWPzvhuqPDleG6sT8sw5XEkTo9VsOV4bqxxIPhu57DlVbhuqnhurfDleG6sT8yfSbDleG6sTp9w5Xhu67Dmn0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5U8PzJ9JsOVxIPhu57DlTxA4bqxw5XDo+G6t1LEqMOV4buNW8OVWF3hu4jDlX0/xah9w5XEkTrhu7h9w5XhurnDleG6sUDDleG6oz9SOsOVfT/hu6rhuqPDleG6sT/huqXDlVYyfSbDleG6rzPDlcOyw7LDsuG7jcOVVuG6peG7nsOVfSbhuq1hOsOVV8WofcOVxJFQW8OV4bqjP+G7qH3DlXsje8OV4bulw7LDs8OVWCTDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6feG7iMOVJsWo4bq5w5V7xq/hurHDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5XEkVDDlTw/Mn0mw5XhurHEg+G7oH0/w5U8PzA6w5V7NeG6scOV4bqvM8OV4bqv4bueOsOV4bqvXeG6scSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4buaw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5jhu5zhu6LhuqPDqeG7iuG7jsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WV33EqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7mMOU4buSL+G7kOG7muG7mlfhu5Thu5Dhu5Thu5bDlOG7kuG7luG6seG7kOG7nOG7nOG7luG7kD7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buW4buUxqDhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47GsD86I+G6t8OV4bqxOj19w5U7Vj/DlTw/OsOV4bqvY8OVV8OifSbDleG6sT/hu7TDlVZUfcOVVuG6rTlWw5VWMn0mw5VXxah9w5UmVX3DlVY/O+G6o8OV4bqxxINbfSbDlTw/4buge+G7iMOVVj9k4buew5Xhu649fT/hu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5rDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7mOG7nOG7ouG7jsOVL07Dsz19P8OVxJE6PX3DleG7j+G7nsOVPD9b4buew5U8P+G6t8OVxJFiVsOVxrAmIFbDleG7p8OZVsOV4bqv4bumfcOV4bqvUH0mw5VW4bugVsOV4bqjP+G6rTh9JsOV4bqxOj194buIw5V9P8WofcOVPmJWw5XhurE/YlbDlT86PX3DleG6r2PDlVfDon0mw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5XhurHEg1t9JsOV4bulw7LDs8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTnd9JsOV4bqiP1F7w5XDg+G6tzNWw5Xhu6U/4bugfT/hu4jDleG6sMSD4bqtw6B9JsOV4bqiPyJ9JsOV4bulQMOVP1tRVj/DlS3DleG6sDZ9JsOVP8Oh4bqj4buIw5XDsz19P8OVxJE6PX3DleG7j+G7nsOVPD9b4buew5U8P+G6t8OVxJFiVsOVxrAmIFbDleG7p8OZVsOVS8awJiBWw5Xhu6fDmVZMw5VWP1vDleG7rjpA4bqxw4zDlcOzPX0/w5XEkTo9fcOVWFPDlVY/4bq34buwfcOV4buuLsOV4bqv4bumfcOV4bqvUH0mw5VW4bugVsOV4bqjP+G6rTh9JsOV4bqxOj194buIw5V9P8WofcOVPmJW4buIw5XEkeG7quG6scOVPmJWw5XEkVDDleG6sT9iVsOVPzo9fcOV4bqvY8OVV8OifSbDleG6sT/hu7TDlcOyw7LDsuG7jcOVJlV9w5VWPzvhuqPDleG6scSDW30mw5Xhu6XDssOz4buIw5XhurHhurfhurnDlX0/OuG7uH3hu4jDleG6sT9iVsOV4bqxQMOV4bqvM8OVPuG6rcOhfSbDlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6r2PDlVfDon0mw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5XhurHEg1t9JsOV4bulw7LDs8OVw7Nw4bq44bqww5VWP+G6reG7nsOVfT86I+G6t8Sow5XGsCbhurfhurnhu7h9w5V9P8WofcOVVj87fT/DlT5Qw5VXW8OV4bqxP+G7tMOVw7LDssOy4buNw5VW4bql4buew5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VWP+G6reG7nsOVWOG6rcOhVsOV4bqxO1Y/w5U/w6HhuqPDlVdkw5U+Oj3hurfDleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sOG7iMOVV1vDlVhdw5XhurHEg+G7nsOVVuG6qeG6t8OVPD8yfSbDleG6sT9QfT/DlVYyfSbEqMOVxJAsw5XEkeG7quG6ueG7iMOV4buuPX0/w5XEkTo9fcOVWOG7nn0mw5VY4buw4bq5w5V7UX0/w5XhurHhurfhurnhu7h9w5XhurHEg+G6t+G6uSN9w5VYJMOVfSbhuq1hOsOVV8WofcOV4buuOkDhurHDlVjhuq3DoVbDleG6sTo9fcOVO1Y/w5U8PzrDleG6r2PDlVfDon0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5XhurHEg1t9JsOV4bulw7LDs8OVw7Nw4bq44bqwxKjDleG7jzR9JsOV4bqxP2E64buIw5XhuqM/MzrDlT/DoeG6o8OVxJE5OsOVw7NSW8OVPzoke8OVw6lTw5U/NTrDlUvDs3DDiXBMw5U/4bq34bq5PX3DlcawJiBWw5Xhu6fDmVbDlVZjw5VW4bugfcOV4buuNcOV4bqxP+G6rWF9JsOVw6nhurfhurnhu7h9w5XhurHhurNWw5XhurHEg2JW4buIw5Xhuq/hu6Z9w5Xhuq9QfSbDleG6seG6rcOVxJHGr33DlcSRUMOVP+G6rTl9JsOVV+G7rH3DlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6sT9iVsOVPzo9fcOVxJE6PVbDleG6sTtWP8OVP8Oh4bqjw5VXZMOVPjo94bq3xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqwP1lbw5XhurE/M30mw5U84bu4w5VW4bql4buew5XDs3DDiXDDleG6sSF9P8OV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nuG7iMOV4bqxO30/w5VYQH3DleG7kOG7li3hu5Dhu5It4buSw5Thu5Lhu5LDleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5XhurEhfT/DlVhTw5VWXcOVxqDGoOG7li/GoMag4bucw5VWOMOV4bqvw6DDlTzhurvDlT/DoeG6o8OVWDR9JsOV4bulw7LDs8OVw7Nw4bq44bqww5XhurE/YlbDlT86PX3DleG6sT87w5VYOiR7w5XhurHEg+G7nsOVVuG6qeG6t8OV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3DleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sMOV4bqxxIPhu7h9w5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqj4buIw5VYUeG6scOV4bqx4bq/w5U+PcOV4bui4bui4buI4buW4buWR8OV4bqvM8OVVjjDleG6r8Ogw5XEkTk6w5Xhu5DEqMOU4buSxqDEqOG7luG7lOG7mMOVPuG6rcOh4bqxw5XhurHEg+G7nsOVVuG6qeG6t8OV4bqxP1B9P8OVVjJ9Ji/hu5DEqOG7nOG7mMOUxKjhu5zhu5Thu5rDlT7huq3DoeG6scOV4bqxxIPhu57DlVbhuqnhurfEqMOVxJA6PVbDleG6r2PDlVfDon0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5XhurE/4bue4bq5w5XhurE/QMOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5UmOsav4bq5w5VYU8OVfT/hu6p9w5VY4bqtw6FWw5Xhuq9iw5VYNH0mw5XhurEsfT/DleG6pX0mw5U/NcOVVuG6peG7nsOVVuG7oFbDlVY4w5Xhuq/DoMOVPOG6u8OVP8Oh4bqjw5VYNH0mw5Xhu6XDssOzw5XDs3DhurjhurDDlcSRUMOVfSbhuq1hOsOVVl3DleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sMOVPD86w5VYOsOV4bulw7LDs8Sow5XhurDhurfhurnDlX0/OuG7uH3hu4jDlVgkw5XDssOyw7Lhu43DlVjhuq3DoVbDleG6sTtWP8OVP8Oh4bqjw5VXZMOVPjo94bq3w5XhurE/4bu0w5XDs3DhurjhurDDleG6sT8sw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VW4buofcOVVl3DlcOyw7LDsuG7jcOVJlV9w5VWPzvhuqPEqMOV4buPNH0mw5XhurE/YTrDleG6sT8yfSbDleG7ruG7oFvDlVhAfcOVVjjDlcOj4bq34buefcOVw7Nww4lww5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVxJEjw5XDssWpxrDhu40vw7LDssOy4buNw5VYJMOV4buuNsOV4bqv4bq3fSbDlcSRUFvDlVdkw5U+Oj3hurfDleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sMSow5Xhu6U6JHvDleG6scSD4buew5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVfT/FqH3DleG6sT/FqH3DleG6scSD4bu4fcOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5XhurHEg+G6tX0mw5U8PznhuqPDlcSROTrDleG6sT8yfSbDleG6sTp9w5XhurHEg+G7uH3DlcOyw7LDsuG7jcOVJlV9w5VWPzvhuqPDlUvhurHEg+G6rWF9JsOVP8Oh4bqjw5VWXcOV4bqv4bueOsOVPj1WP8OVWCPDlX0mPy7DlX0m4bqtYTrDlVZdw5XhurE/4bu0w5U+OuG7uH3DlT89w5XEkTk6w5VWOMOVw6Phurfhu559w5XDs3DDiXDDlSbhu6h9w5V9P8av4bqxw5VYJMOVPzo94bq3w5VWPyF9P8OV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3DleG6scSD4bu4fcOV4bqxP+G7tMOVw7Nw4bq44bqww5XhurE/WVvDlcOj4bq34bq5w5VYLn0/TMSow5VwOj19w5V94bue4bq54buIw5XDs3DDiXDDleG6sSF9P8OVWFPDleG6oz8zOsOVP8Oh4bqjw5XEkTk6w5V9JuG6rWE6w5VWXcOV4bqxP+G7tOG7iMOVWDh9w5XEkS7DlcOj4bq3Un3DlT7hurvDlX0m4bqtYTrDlVZdw5XhurE/4bu0w5XEg1DDleG6r1vhu6DhurHDleG7rjbDleG6r+G6t30mw5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVfVDhurnEqMOV4bqwO30/w5VYQH3DleG7kOG7li3hu5Dhu5It4buSw5Thu5Lhu5LDlVhTw5Xhu642w5Xhuq/hurd9JuG7iMOVw6nhu6BWw5XhurE/YlbDlcSROTrDlVY4w5Xhuq/DoMOVV2TDlT46PeG6t8OVw6PhurczVsOVJjrhu57DlcSRI8OVV8WofcOVVuG6rcOVVj9bw5Xhu5zhu5bhu4jhu5Dhu5RHw5V9JuG6rWE6w5VWXcOV4bqxP+G7tMOV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hu48kw5XhurE/4bq34buqfcOVPsOhOsOVVj9bw5V9JuG6rWE6w5VXxah94buIw5U/Oj19w5V94bue4bq5w5VW4bugVsOVVjjDleG6r8Ogw5XhurnDleG6sUDDlcSR4busfcOVWOG7nn0mw5XhurHEgzokfcOVPD/hu546w5Xhuq9bfSbDleG6r1t9JsOV4buSw5U/LH0/w5XhurE/4bqpVsOVPlDDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVw7Nw4bq44bqww5Xhu67Dmn0mw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5U/W8OZVsOVPDoke8OV4bqxxIPhu57DleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sMOVVuG6peG7nsOVfSbhuq1hOsOV4buuPX0/xKjDlXA6PX3DlX3hu57hurnhu4jDlVgkw5XhurHEgzokfcOVPD/hu546w5U/Oj3hurfDlcOj4bq3UsOVxJE6PVbDleG6r2PDlVfDon0mw5XDssOyw7Lhu43DlSZVfcOVVj874bqjw5U/W8OZVsOVw6Phurfhu57DleG6qX0mw5VXw6J9JsOVxJDGsMO1ceG7jcOVS+G6qX0mw5VXw6J9JsOVWC59P8OVV+G7nn0/w5VYOj19w5XhurFjw5XDo+G6tzNWw5UmOuG7nsOVVuG6peG7nsOVw7M1w5XDsjJ9JsOV4buefUzDleG6scSDW30mw5Xhu6XDssOzw5XDs3DhurjhurDhu4jDlcOzcMOJcMOVxJA6PeG6scOVxrDhu557w5VYU8OVfcWofSbDlVbGr+G6o8OVPz3DleG6sT8zfSbDleG6oz/hu6h9w5V7I3vDlcOyNn0mw5XhurE6QOG6o8OVfT/hu6p9w5XhurE/4bq3NVbDlT89w5XhurE/M30mw5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVJjrhu6B7w5VYLn0/w5XDs3DhurjhurDDlVbhuqXhu57DlX0mUH0/w5XEkVDDleG6r+G7pn3DleG6r1B9JsOVWOG7oOG6o8OV4bqpfSbDlcSROj1Ww5VW4bq3fSbDlVbGr+G6o8OV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3DleG6sT/hu7TDlcOzcOG6uOG6sMOVWCTDlVbhu6BWw5VWOMOV4bqvw6DDleG7pcOyw7PDleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVPD86w5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5Xhuq9jw5VXw6J9JsOVw7LDssOy4buNw5UmVX3DlVY/O+G6o8OVWDrDleG7pcOyw7PDlcOzcOG6uOG6sMSow5XhurDhurfhurnDlX0/OuG7uH3hu4jDlVgkw5XhurFUfSbDleG6seG6v8OVPj3DlX0m4bqtYTrDlVfFqH3DleG6r2PDlVfDon0mw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43DleG6scSD4buew5VW4bqp4bq3w5XhurE/Mn0mw5XhurE6fcOVw7Nw4bq44bqw4buIw5VW4bugVsOVfSZQfT/DlVY/4bqpVsOVfVR9JsOVVuG7qH3DlVjhu7DhurnDlX0/4buefT/DlcSROj1Ww5XhurE7Vj/DlT/DoeG6o8OVVuG7oFbDlVdkw5U+Oj3hurfDlT464bu4fcOVw6Phurfhu559w5XEkVBbw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43hu4jDlVg0fSbDleG6sT9hOuG7iMOVWOG7sOG6ucOVe1F9P8OV4bqx4bq34bq54bu4fcOV4bqxxIPhurfhurkjfeG7iMOVP+G6rTl9JsOVV+G7rH3DlVgkw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5U/OiThurfDlcSDMcOVPsOhOsOVO1Y/w5XEkVDDlVbhu6BWP8OV4bqxP+G6qVbDleG6r2PDlVfDon0mw5XhurE/4bu0w5XDssOyw7Lhu43DlTw/OsOVWDrDleG7pcOyw7PDleG6sVE6w5VW4bugVsOVVjjDleG6r8Ogw5XhurnDleG6sUDhu4jDlVbhuqd9JsOVfT/huq3DleG6scSDW30mw5V9Pzoj4bq3w5U+W1E6w5UmOuG7nlvDlVcuVj/DlVfFqH3DleG6r2LDlTw/4bugVsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7juG6sVnDqeG6sS3hu54+OiZ9w4zDlcSDOiY/4bqx4buK4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk7Ds1A6w5XEkVDDlVJ9P8OMw5Xhu6c6fT/DlXDhuq04fSZNL+G6r+G6scSDW30mTk0v4bqjTg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]