(vhds.baothanhhoa.vn) - Thoảng thơm hương ổi, lòng lại bồi hồi nhớ cây ổi trong vườn nhà bên bờ ao một thời thơ ấu. Cây ổi già ấy thân khẳng khiu, nghiêng mình vươn dài ra phía mặt ao trông như một người nghệ sĩ múa uốn mình xòe tay vuốt ve mặt nước. Bố nói, từ khi bố còn nhỏ đã thấy cây ổi soi bóng nơi bờ ao.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmbFFARMWow4zGr0Thu4xLMkThu7RSRDss4bu0UkQ7UeG7uOG6suG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqZyUeG7qkjhu6hQRDtR4bu4xq9EUT7hu7jhu6hQROG7tFLhurBExajhu6zhu6hQRMWoR1JEw5LDnVJEUcOdUkThu6hRQEThu4xLMkThu7RSRDs/4buq4buoUEQgPiPhu6hE4buoUUZEw5Lhu5bhu6hEw5IjROG7guG7qkTGr+G7sjtEO1EjUkQ7UeG7uERMLOG6tkThuqtLMkThu7RSRFBSRkRMMkQ7UUvhu6hE4bumUcSo4buoUEThu6ZRUizhurBE4buoUFFS4buW4buoUETGr1Thu6hRRCA+4bu44buoROG7jkZSRD/hu4JEKlFT4buCRMav4buIO0Thu4Lhu6pEOz9Y4buoUEThu6hRPkTGr+G7sjtE4buoUD4jUkThu6hQUeG7nEQ6w5lExq8u4buCRCxZ4buoRMavVOG7qFFEMeG7rMOURDvhu4IyRCAsWTtEIMOURMav4buIO0Thu6g+QOG7jOG6tkThuqlZROG7qOG7sFLhurBEO31E4bumUVJEw5JZROG7jOG7rOG7qEThu6hRVkTDlUlEO1FMMkThu4xLMkThu7RSRDrhu6pSRMOS4buw4buoUEThu6jhu7hSRMOSI0Thu4Lhu6rhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUPhu447USzGr8OSRFLhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkTDisSQxJAqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq4w4nEkCox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nhurhFxJAvReG6vuG6vuG7juG6ukXDikXhur7hurrhuro74buG4bq8xJDhurrFqMSQLcOJ4bq24bukKlBDROG7gsWoO0FDbFFARMWow4zGr0Thu4xLMkThu7RSRDss4bu0UkQ7UeG7uOG6skNEMFLhu447UUFDw4rEkMSQQ0RRw5RSUFE7QUPhurjDicSQQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJRS+G7qEThu7RSROG7plHEqOG7qFBE4bumUVIs4bqwRCBWRMavRixE4buM4buE4buoUURQUuG7hOG7qOG6tkThuqvhu7BE4buoUSLhu6hQROG7jlUqRMWoQCpEIFZE4buoUOG7qkZSRMOS4buq4buoUEQ/4buCROG7jEhExq9I4buoUEThu6hRPkQ7UeG7okTGr+G7sjtEOllExajhu6pGUkTDleG7suG7qFBEIE47RFBS4buEKkQx4buE4buMRMOV4buC4buoUEQ7UeG7gjJE4buO4buC4bq2RHDDnVJEIEZSROG7qFBGMkQ64buCLEQ7UUvhu6hE4bu0UkThu6hRPkThu6ZR4buq4buE4buMRMWo4buW4buoRMavVOG7qFFExahAKkThu4Thu6pExq9AUuG6sEThu6hRSuG7qETDkuG7sOG7qFDhurBE4buMe+G7qFBE4buM4buEKuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqtLMkThu7RSRMOVSURQw4zhu6hExahS4bua4buoRCBAUkQ7LOG7tFJEO1Hhu7hE4buMKeG7gkQ7WFJE4buoUT5Exq/hu7I7ROG7qFA+I1JEw5JH4buoRDs/UkThu6Y24bq2RGxRQEThu6hRIuG7qFBE4bumUVJEOz9Z4buoROG7qFApRMOSLOG7tFJEOz8+4buC4bqwRCDDjDtEIOG7mOG7quG6sEThu6hRLuG7qEThu6hRSDJEOz/hu5bhu6hE4buMRuG7qFFE4bu0UkThu6jhu7hSRMOSI0Thu4Lhu6rhurBE4buOPkBSRDvhu4Thu6hExajhu4REP0vGr0TGr+G7hDvhurBEIFJEICxE4buMIeG7qFBEO1LGoOG7qFBE4buMUVLGr0TGr0ZEICxSRMOVIeG7gkThu4wh4buoUETDleG7hMavRMOSR+G7qEQ7P+G7quG7qFBEMeG7sMav4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/4buq4buoUEThu6hRIuG7qFBE4buoUEYyRFHDqOG6sEQ7WFJEO1E+I+G7qFBExajDlOG7qkTFqOG7luG7qEQgRkThu4xR4buu4buoRMWoTDJExq/hu7I7ROG7jEbhu6hRROG7tFJEIH3hu4JEIOG7iOG7qETDkuG7iuG7qFBEw5LDjCpEO+G7gjLhurBE4buMUeG7iDtEMSxZ4buoUEQ/w51SRCpRS+G7qEQ/4buCRDt94buoUEThu6ZRLuG7jEThu6hQw43hu6hE4buoUMOM4buoRMOV4buiRMOV4buU4buqROG7jOG7quG7qEQmLOG7gjJE4bq04buMIcOC4bq2ROG6qyFEw5U+PeG7jETFqEbGr0Q7fURQ4bu2ROG7tFJEIH3hu4JE4buO4bueROG7jFHGoEQ74buE4buMRMavRkThu4xNxq9ExahHUkQ/TDtEw5VOxq9EO+G7gjLhurZE4bqrIUTDlT494buMROG7jMON4buoROG7jFHDmuG7qFFE4buMT+G7qEQ7UU7hu6hEw5Lhu4rhu6hQROG7juG7guG7qkQ6w4zhu4zhurBEP8OdUkRQ4buuO0Thu4xR4buqRDtRTjtE4buoUUrhu6jhurBEO1FOO0Q7P+G7rOG7qOG6sEThu4zhu7BE4buoUT5EIE4yROG7jCFEJizhu4IyRMavQFJEw5U+PeG7jETFqEss4bq2ROG6qyFExahGxq9EO31EUOG7tkThu7RSROG7jDzhu6hQRD9MO0TDkuG7muG7qOG6sEQ7P+G7quG7qFBE4buM4buE4buMRDs/TuG7qEThu4xRUsag4buoRCDhu4JEw5VOKkThu6jhu7BE4buoUT5Exq/hu7I7ROG7jFFSxqDhu6hEw5JS4buoUURQ4buC4buoROG7jkdE4bumUeG7sETDklVEw5Xhu4Thu6hRRMOSR1LhurZE4bqrPOG7qFBEw5IkUkTGr+G7lkTDleG7hOG7qFFE4buMIUTGr0ZEO1hSROG7plFY4buoUERTO0TFqE3hu6hEw5JVRMav4buSRMOV4bus4buoRD/hu6pSRCBURDvhu7JSRFHhu4LGr0Thu4xR4bu4UkQ7P1nhu6hE4buoUClEOz8+4buC4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6q0syROG7tFJE4buoUUZEO1hSRDtRS+G7qEThu6ZRxKjhu6hQROG7plFSLEThu6hRPuG7qFBE4buMUcSo4buoUETDkuG7guG7qkRQUiNEw5JVRFBJMkThu4xG4buoUURR4buCMkTFqFnhu4xEUFnhu4xEOz8+QOG7jETGrz7hu4JEw5JJ4buq4bq2RGNJRCBOMkTFqEdSRDrhu4JSRCYsSETDklnhu6hExq8h4buC4bqwRCBG4buqROG7jFFT4buoUUQgKOG6sEQmLEhE4bu0UkThu6bGoDtExahHUkQ7UUbhu6hRRDt94buoUEThu4xRIcavRMavRkTFqMOM4buMRMWoPkQ7UcOU4buqRFBS4buw4bq2RGxRIuG7qFBEJixIROG7tFJE4buMe0TFqEDhu6hE4buOTeG7qETFqOG7luG7qEQ7P+G7quG7qFBE4buE4buoUUTGr8OMO0TGr+G7quG7qFBEw5U9UkQgRkQ7UcOoxq9EO1Esw53hu6hQ4bq2RHJYUkQ7UT4j4buoUEThu44h4buoUEQ74buCMkThu4zhu4RSRMOSTMavRCBG4buqROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkQxw5TGr0TDlUlEw43hu6hEw5U+PeG7jEThu4xRPuG7guG6tkThu61URCBOMkTGr0ZEOz/hu5bhu6hEP0w7ROG7qFFS4buaLEQmLEhE4bu0UkTDlU0yROG7qFEi4buoUEThu45MLETGr+G7sOG7qFBEO+G7gjJEO1hS4bq2RGxRPuG7qFBE4buMUcOaRMOSSuG7qFBEw5VSRMavTDJEUVjGr0QmLOG7luG7qEQ/4buCRDtRw43Gr+G6sEQyROG7qFE+RD/hu4rhu6hQRD9MO0Thu6hRUuG7mixE4bu0UkThu4xRU+G7qOG6sEThu7RSRD7hu7jhu6hQRDtW4buCRFE+4bu44buoUEQ7UeG7uMavRMav4buEO+G6tkRrIeG7gkThu7RSROG7jFFT4buo4bqwROG7qFEi4buoUETDlXvhu4JEOz/hu5hEUUbhu6hQRDHhu7DGr0Thu4xR4bu4UkThu4wh4buoUEQgQFJEO1hSRDs/4buC4buoUUThu6hR4buCLEQ7P8Oo4buqRMWo4buW4buoROG7jEbhu6hRRMavRkRR4buEUkTDlU0yRDvhu4IyROG7qFEi4buoUEThu4xRIcavRDs/4buEUkQgRuG7qFDhurBEOz/hu6zhu6hExq/hu67hu6hQ4bq2RGxRIuG7qFBEOz/hu4RSROG7tFJEPyzhu7I7RMOVRuG7qkTGr+G7ruG7qFBExq/hu5rGr+G6sEThu6hQ4buuO0Q7UeG7uMavROG7qFBRw5lExahHUkTDlcag4buoRFBSI0Qgw5Phu6hE4buM4bus4buoRDtRTDJE4buM4buEUkThu44+RCBVROG7qFDhu6474bqwROG7jFEs4buC4bqwRMav4buC4buoRMav4buEO0Thu6ZR4buwRCYs4buW4buoREwyRCYsMsag4buoRMWoLDLGoOG7qEThu6jhu7hSRMOVTSxExag+JVJE4buoUT5EIH3hu4JExq9AUkRRWMavRCYs4buC4oCm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6q0syROG7tFJEO1FUROG7plFY4buoUERQUuG7hEQ7P1VE4bumUuG7qFFEO8agRFBU4bqwROG7qFE+4buoUEThu4w84buoUEThu6ZRWOG7qFBESOG7qFFEUT4k4buoUETDlcag4buoROG7plFY4buoUERQUuG7guG7qETDlUw7RDs/4buq4buoUEQgPiPhu6jhurBE4buo4buW4buoRMOSWUQ7WFJE4bumUVjhu6hQROG7jFHhu4g7RMOVUkTGr0ZE4buMe0TDleG7okThu6jhu7BEO8Od4buoRDtHUkTDkuG7luG7qETDkiNE4buC4buqRCBOMuG6sETGryHhu4JE4bu0UkThu4xRU+G7qEQ7UVRE4buOIeG7qFBExahGxq9Ew5XDnUTDjeG7qEQg4buIO0Thu4xR4buqRMOV4buExq9EOz/hu5hE4buMUS7hu6hQRDtYUuG6sEQ7UVJEO1Hhu6pI4buoUETFqOG7hEThu7RSROG7jOG7rOG7qETDlT494buMROG7jiHhu6hQRMWoRsavRDtRLFnhu4xEOz9VRMOV4buCLETDkijhu6hQ4bqwRD/DnVJE4buM4bus4buoRMOVPj3hu4xE4buOIeG7qFBEw5Xhu6JEUOG7sFJE4buoUSLhu6hQROG7jOG7hFJE4buow5TGr0Thu6g+QOG7qFBEO1Hhu7jGr0QqUXvhu4xEIEbhu6pE4buoUSLhu6hQROG7jlUqRMWo4bueRDvGoDvhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYj5AUkRQWeG7jEThu7RSRMOS4buW4buoRMOSI0Thu4Lhu6pETDLhurBEw5Xhu4TGr0Q7P+G7mEThu4wh4buoUEQ7P+G7guG7qFBExah74buCRMOVSUThu4xR4bu4UkQ/TDtE4buoUVLhu5osRDs/4busROG7jFHhu7hS4bq2RHJYUkThu6hRQEThu6hRTDtExahGRMOS4buQRGpS4buoUeG6sEThu4xYRMOS4buQRDtRPiPhu6hQRMOVPj3hu4xE4buM4buE4buMRMOSR+G7qERQ4buE4buoRFBR4buQKkQ7UUbhu6hRRMOVWFJEIEBSRDtYUkTDleG7okThu4xR4bu4UkQ7P+G7rETDleG7hMavROG7jD5AUuG6tkTEqVFSREwyROG7juG7gkQ7WFJEw5XDlOG7qEThu6hR4buYxq/hurBE4buM4buC4buq4bqwRFBNMkThu4zhu6zhu6hEw5Lhu5BEalLhu6hRRDtRVETGr04qRC7hurBExq9S4buc4buoUETFqC7hu4xE4buoRuG7qkThu4w84buoUEThu4w+I1JEOz7hu7hSRCBAUkTDlVhSRMav4buERMWoLsavRMOVw53hu6hQRDtS4bua4buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnIs4bu0UkQ7UeG7uEThu4x7RMWo4buI4buoUETFqOG7lEQgTjJExq9GRDs/WFJEJizhu4LhurZE4bqrUS7hu6hQRDtYUkTFqEDhu6hExajhu5bhu6jhurBExq/hu7ZSRMOVe+G7gkTGr+G7sjtE4buoUEjhurZE4bqr4buEUkRqUuG7qFHhurBE4buoUD4jUkTDkkfhu6hE4buoUVZExq/hu7I7RDtRI1JEw5Lhu5bhu6hEUFnhu4xE4bu0UkThu6jhu7hSRMOSI0Thu4Lhu6pE4buMKeG7gkQ7WFJEOyzhu7RSRMOVWFJExq8+4bu4UkTFqOG7luG7qEQxw5REUeG7quG7gkQg4buaRMWoRsavROG7jkssRDF7ROG7plHhu4Thu4xR4bq2RHI/4buq4buoUETDleG7hMavRMOSR+G7qOG6sETDlXvhu4JEJETFqEdSRCYs4buWRDpS4buoUUQ6WeG7qFDhurBEw5V74buCRMavSVJEMeG7gkRRPuG7uOG7qFBExahOKkThu6hQUVLhu5wqRMOVSUTFqEssROG7jFE+4buCRFDhu4gq4bqwRMOVe+G7gkThu6hRRkThu4zhu4Lhu6pE4buMXeG7gkQ/4buy4buoUEThu6jhu7hSRCpRWUQ7UVVEKlHDneG7qERR4buq4buC4bqwRCYs4buW4buoROG7jOG7quG7qETDlT4j4buoUEQmLOG7lkRQTipEUFHhu5rhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJR4buqSOG7qFBEUT7hu7jhu6hQROG7tFJE4buMUVPhu6hExq9GRMWo4bus4buoUETDksOdUkRRw51S4bqwROG7qFFAROG7qFEi4buoUEThu6hQPiNSRMOSR+G7qOG6sEThu6hRQEThu6hRIuG7qFBEOz/hu6xE4buMUeG7uFJEO1EsJETDkuG7kOG6sEThu6hRQEThu4xLMkThu7RSRCREJizhu5ZE4buoUEYyROG7qEbhu6rhurbhurbhurZEO1FMMkQ7UU47RDssMuG7nDtEICNSRCBAUkThu6hRIuG7qFBE4bumM0R74buMRMOV4buSKuG6tkRsUUBExajDjMavROG7jEsyROG7tFJEOyzhu7RSRDtR4bu44bqy4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Q6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJEP1JQUTvhuq5D4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6pnJI4buoRCDDjeG7qEThu4wp4buCRGZGRGxQ4buu4buMRGZSxqAs4bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6pg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]