(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi nhiều người tỏ ra nhăn nhó, cau mày trước cái nắng tháng ba thì ở góc công viên, trên những hè phố, dưới bóng cây cổ thụ cuối đường phố vẫn luôn có những người lặng lẽ tìm chỗ nghỉ chân, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa trưa nắng để chuẩn bị tiếp tục lao mình vào... muôn nẻo mưu sinh.
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJBFLC404buo4buSw4DEkC7hu5IzLi1G4buoVFLhu7DhurBFxaghLC5UUTThurbEkOG6qG5TV8OVReG7sFPEqOG7sOG6tOG6tOG6tEVSVE7DlUXhu6ojRS47fUbhuqwvU+G6uOG6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2jhu5JGw5TEkOG6qGtTVEXhu7BTVOG7oiFF4buwUn0kVEUuWEU7RkXhu7BT4buK4buwReG7sFPhu67hurJFw5VGIUXhu6pINEUuO309w5VFw5VHVEXhu7Dhu4jhu7BSRS5TR+G7sFJF4buORkUuU8OaRSpFUuG7rsOVRcOVw53hu7BSRTFU4bua4buw4bqyRS474bua4buwReG7sFMw4buwUkVTw6hFP1Phu7LhurJFw5R9PVRF4buO4buu4buwUkXDlU00RcOV4bu4RS5TPEXDlSHhu7JUReG7kH0k4buwUkU/U+G7skUx4buM4buwReG7qCHDneG7sEXDleG7rkXhu7BTMOG7sFJF4buwUn0kVEXhu6hK4buwUkXhu6jGoEUuw5rhu6pFw5VTQEXhu7BSU+G7pEXDlVNN4buw4bqyRS47RuG7sFNFLlM+RcavU+G7rMON4buwUkUuUyRURVJURuG7sEXhu7BSU+G7pEXhu7BSI1RFU1Thu5zhu6pFU+G7rFRFUlQwRkUuO31GReG7sOG7iOG7sFJF4buQ4bugRcOVUyHDkuG7sEXhu47DmUUuVOG7nD9FLjzDlUXhu6hG4busReG7qsOa4buwU0UxSOG7rOG6tOG6tOG6tEXhu6ohw53hu7BF4buw4buW4busReG7qn0hRSxU4buwU+G6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqo4bqsLC474bus4buwUuG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhu4DDicOJPzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq64bq4w4kv4bq44buG4bq+w5Thur7hurjhurrDisOKw4nDiS7hurrhurrDieG7gOG7huG7qMOJ4bq0xag/UuG6rjvDgOG7hOG6vuG6uMSQRUbhu6guw4DEkG5TV8OVReG7sFPEqOG7sOG6tOG6tOG6tEVSVE7DlUXhu6ojRS47fUbEkEUyVMOULlPDgMSQ4buCw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkOG7gMOJw4nEkEUv4bqo4bqsLywuO+G7rOG7sFLhuqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhnVDBGReG7kMOdRS5Tw5lFLk4/ReG7sMOTP+G6skUzw51F4buO4bu04bqyReG7sFMw4buwUkVS4buuw5VFP1Phu7JFMeG7iOG7sFLhurJFMeG7pEZFU8OoRVNGNEXDlcOd4buwUkUxVOG7muG7sEXhu5DDjEUuOypFLlNI4buwU0XDlVPhu7Lhu7BF4oCc4buwfSPhu7BSRS5TTeG7sOKAnUXhu5Dhu6BFw5Up4buwUkXhu7BTRiFFLEbhu7BFLOG7lkXhu44wRkXDlSPhu6pF4buQSeG7qkXhu45Jw5XhurJFUlROw5VF4buwUj5FLjt9RkUuSeG7qkXhu44l4bqyRTHhu7ZURTHDjEXDlT5GReG7sFNU4buiIUXhu6hG4busReG7kOG7tuG7sFJFLiJFw5Thu6xFLl1Fw5VHw5VFMSnhu7BSReG7sMOd4buwUkUuU8Od4buwReG7qOG7muG7sEU/U+G7skXhu6p9IUUsVOG7sFPhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rOG7juG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhu4DDicOJPzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq64bq4w4kv4bq44buG4bq+w5Thur7hurjhurrDiuG7gsOJ4bq6LsOK4buG4buCw4rhurzhu6jDieG6tMWoP1Lhuq47w4Dhu4Thu4LhurrEkEVG4buoLsOAxJBuU1fDlUXhu7BTxKjhu7DhurThurThurRFUlROw5VF4buqI0UuO31GxJBFMlTDlC5Tw4DEkOG7gsOJw4nEkEVT4buSVFJTLsOAxJDhu4DDicOJxJBFL+G6qOG6rC/hu47huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqjigJx0w5Phu7BFw5Q84buwUuKAnUVSU+G7nEXhu5BHRcOVw53hu7BSRTFU4bua4buwReG7qEjhu6pFUlR9JOG7sFLhurJFw5VTVOG7nMOVReG7sOG7ruG7sEXhu5Dhu7ZUReG7kE8hReG7qEjhu6pFMcOTLkVSVCg/RVNXReG7sFI+ReG7sFLhu6zhu7BFUyPhu7DhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rOG7juG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhur7hurzhurw/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DlcOU4buw4bq04buORuG7rC5TRuG7sFNT4busRuG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurrhurjDiS/hurjhu4Thu4bDlOG6vuG6uOG7gMOK4bq4w4rDii7hurrhurrhurzhurjhur7hu6jDieG6tMWoP1Lhuq47w4DDisOKxJBFRuG7qC7DgMSQblNXw5VF4buwU8So4buw4bq04bq04bq0RVJUTsOVReG7qiNFLjt9RsSQRTJUw5QuU8OAxJDhu4LDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq+4bq84bq8xJBFL+G6qOG6rC/hu47huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhoRjRFw5VT4bukRcOVT+G7sEXhu6rDjeG7sFNF4buOw5pFUkZU4bqyRS5O4buqReG7jsOaRkXDlUcuRS7DneG7sFJF4buo4buuLkXDlH09VEXhu6h94buwUkUuU0Y0RcOVU1Thu5wh4bqyReG7sFMw4buwUkXhu7BSfSRURT9TPEXhu7AwRTE9VEXDlEfhu7BSRTHhu5ZFxq9T4buIw5VFxq9T4bu44bqyReG7qEbhu6pF4buoe0UuO0bhu7BTRS5TPkXigJzDlVMlP0Xhu6rhu4gu4oCdRTFI4busReG7jiHhu7hURS47fUbhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rOG7juG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhur7hurzhuro/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DlcOU4buw4bq04buORuG7rC5TRuG7sFNT4busRuG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurrhurjDiS/hurjhu4Thu4bDlOG6vuG6uOG7gMOK4bq44bq+4bq+LuG7huG7gMOK4buEw4nhu6jDieG6tMWoP1Lhuq47w4Dhu4bDisOKxJBFRuG7qC7DgMSQblNXw5VF4buwU8So4buw4bq04bq04bq0RVJUTsOVReG7qiNFLjt9RsSQRTJUw5QuU8OAxJDhu4LDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq+4bq84bq6xJBFL+G6qOG6rC/hu47huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqjDvUUuU1vDlUXhu5Dhu5Lhu6xFxq9Tw5IhRS47RuG7sFJFP1NW4buwUuG6skXDlVPhu7Lhu7BSRcOUw5nDlVNFY292aWQt4bq44buERS5T4buS4busRVNXRcOVw41FLjvhu6zhu7BSRVJUTsOVReG7sFI+4bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjhuqxU4buqUkXDleG7qEYsLMOAxJBUY+G7kuG7sC7hu5I7xJBFLC404buo4buSw4DEkDJUw5QuU+G6sEXhu4LDicOJPzPhurZFU+G7klRSUy7hurBF4bq+4bq84bq8PzPhurbEkEUsO8OVw4DEkC8vw5XDlOG7sOG6tOG7jkbhu6wuU0bhu7BTU+G7rEbhurQx4buwL8OU4buSLMavLuG7rD8v4buw4buSMiwv4bq64bq64bq4w4kv4bq44buE4buGw5Thur7hurjhu4DDiuG6uuG6usOJLuG6uuG6vMOK4bq44buE4buow4nhurTFqD9S4bquO8OA4bq64bq+4buGxJBFRuG7qC7DgMSQblNXw5VF4buwU8So4buw4bq04bq04bq0RVJUTsOVReG7qiNFLjt9RsSQRTJUw5QuU8OAxJDhu4LDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq+4bq84bq8xJBFL+G6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQLuG7kjMuLUbhu6hUUuG7sOG6sEXDleG7kuG7sC7hu5I74bq2xJDhuqhoV0UuO0bhu7BTRS5TPkXigJzDlVMlP0Xhu6rhu4gu4oCdRS474bus4buwUkXhu7BTMOG7sFJFLn1FLlPhu5xF4buwUj5Fxq9Tw53hu7BSReG7qE40RVLDmkXhu6hI4buqRS5T4busw41UReG7qkdU4bqyRcOUUEXDlVPDmSHhurThurThurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qOG6rOG7juG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG7gsOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhur7hurzhuro/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DlcOU4buw4bq04buORuG7rC5TRuG7sFNT4busRuG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurrhurjDiS/hurjhu4Thu4bDlOG6vuG6uOG7gMOK4bq8w4nhu4Iuw4rhu4Thu4bhurrhu4Dhu6jDieG6tMWoP1Lhuq47w4Dhu4bhur7hur7EkEVG4buoLsOAxJBuU1fDlUXhu7BTxKjhu7DhurThurThurRFUlROw5VF4buqI0UuO31GxJBFMlTDlC5Tw4DEkOG7gsOJw4nEkEVT4buSVFJTLsOAxJDhur7hurzhurrEkEUv4bqo4bqsL+G7juG6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkOG6qGThu4whReG7jlThu5wuRcOVU0vhu7BSRS5T4busw41UReG7qkdU4bqyRcOUUEXDlVPDmSFF4buwU33hu7BSReG7sFMw4buwUkVSVE00RT9TKC5F4buwUlPhu6RF4buwUiNUReG7sFLhu4jhu7BF4buwUj5URVJUKD9F4buwUzDhu7BSReG7sFJ9JFRFP1M8ReG7sDBF4buwSDRF4oCcU+G7tFRFLFvDleKAnUXhu5Dhu6BFLlThu5w/RS48w5VFw5VT4busRVNI4buwU0UuO8Oa4buwU0Xhu6p9IUUsVOG7sFNFP1NVRkUuO309w5XhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2EhLlPhu6w7xJBFLC404buo4buSw4DEkC7hu5IzLi1G4buoVFLhu7DhurBFO1RSUy7hurbEkOG6qGjhu6xI4buwUkVsVOG7sFPhuqwvP+G6qA==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]