(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa rả rích, bao trùm thôn biển nghèo Thanh Xuân, xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) là không khí tang thương. Người dân nơi đây vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của những đứa trẻ vào ngày biển động.
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TDmWdoZuG6pcOiYeG7pMOZe+G7pMOCw6HhuqfDoOG7sOG6s+G6rcOiYeG7sGjDoWPDouG7sHvDoDfDouG7sH3huqfhu7BY4buwaGYx4buwIuG6teG7sHvDo+G7sF1pZMOg4buww6Jq4bq9feG7sMOZL3vhu6TDmS9naGbhuqXDomHhu6TDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PDgSLhu7hb4buq4buk4bq0auG7uOG7sGYk4buwZuG6oX3DoVLhu7B74bu44bql4buwaGbDrOG6teG7sGjDoWPDouG7sHvDoDfDouG7sMOiYcOhw6jhuqXhu7BIw6Hhu7jDosOh4buw4buMaS7DolLhu7Dhu40l4buww4HhuqU/w6Jh4buww4Ekw6Dhu7BVw4HhuqU/w6Jh4buww4Hhuqfhu7jDmuG7sOG6syPhu7DhurfDoWPDomHhu7DhurfDoeG6oeG7sGjhu7jDomHhu7Bow6Fq4bq7w6JhU+G7sMOCYWrDqsOg4buwWy7DouG7sMOi4bq7w6Dhu7BdLuG7j+G7sMOzPsOi4buwfeG6rcOi4buwfcOhauG7uOG7sMOhNGjhu7B7I8OiYeG7sMOh4bqlI8OiYeG7sGhmauG6vX3hu7BnbeG7sGbhu7jhu7Bdw6Dhu7B94buJ4bu44buww6LDoW/DomHhu7Bda+G7uOG7sGhmMeG7sMOzI+G6peG7sMOiYSPhu4/hu7B7w6A3w6Lhu7BdZcOiYVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5lnaGbhuqXDomHhu6TDmXvhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqW2jDoWnhurV74buww6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7ruG7ruG7si9W4busVlvhu67hu67hu6xZV1ZXaFZY4buuWFjhurPhu6xT4bqx4buDYeG7oGbGoFjhu7Thu6zhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rDgsOh4bqnw6Dhu7DhurPhuq3DomHhu7Bow6Fjw6Lhu7B7w6A3w6Lhu7B94bqn4buwWOG7sGhmMeG7sCLhurXhu7B7w6Phu7BdaWTDoOG7sMOiauG6vX3hu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS974bukw5kvZ2hm4bqlw6Jh4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6RDw6Jh4buw4bqyM+G7sOG7hGnhu7jDomHhu7DDgsOhLuG6teG7sFXDomHEkcOg4buwYcOgb+G7uFLhu7Bjw6Jh4buww6Jlw6Dhu7B9w6FAaeG7sOG6sjPhu7Dhu4Rp4bu4w6Jh4buw4bq0w6DDosOhw5rhu7B94bqtw6Lhu7B9w6Fq4bu44buww6E0aOG7sHsjw6Jh4buww6HhuqUjw6Jh4buwaGZq4bq9feG7sGdt4buwZuG7uOG7sF3DoOG7sH3hu4nhu7jhu7B9w6FAaeG7sOG6teG6o8Oiw6FTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEg9w6Dhu7DDosOhI+G7sH3DoUBp4buw4bqyM+G7sMOTKsOi4buwSGkhw6Lhu7Dhu5XDosOh4buwVUfDguG7sFbhu6zhu6zhu7bDmuG7sOG6syPhu7Dhu67hu7BoZuG6pcOiYeG7sFjhu7B9w6FAaeG7sGE64buD4buww6I9w6JS4buww6JhasOqw6Dhu7BbLsOiUuG7sH1AfeG7sF3huqUjw6Lhu7Bow6E34buww7M+w6Lhu7DhurNpLsOi4buw4buDw6HDoDPDouG7sF00w6Lhu7Bow6Eq4bq14buww6HhuqvDoFLhu7B9w6HDoOG7uOG7sHtpxJHDouG7sMOz4bq9w6Dhu7Bhw6Dhu7jhu7Bd4bqjw6LDoVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5Mx4buw4bq1Omjhu7Bow6EhaOG7sGjDoSjDolLhu7Dhu7jDosOh4buw4bqyM+G7sMOTKsOi4buwR0Bp4buwVXtk4buwfcOhQGnhu7BIaSHDouG7sOG7lcOiw6HDmuG7sH3huq3DouG7sH3DoWrhu7jhu7DDoTRo4buww6JhaWPDoOG7sMOiYeG6peG7uMOgUOG7sOKAnOG7qcOs4buwXSXhu7BoZuG7uMOiYeG7sHvDo+G7sH3DoeG6peG7sH3DoUBp4buw4bq34buZ4buww6Iqw6Jh4buwe+G6u8Og4buw4bqzZcOgUuG7sMOiw6Fqw6Jh4buw4bq14bqpw6Dhu7Bo4bqjw6LDoeG7sMOhaWTDomHhu7Dhu40k4buP4buwZuG7uOG7sGhmM8Oi4buwe8OgN8Oi4buw4bqzI+G7sOG6t8OhY8OiYeG7sGjDoTfhu7DhurNqw6rDomHhu7DDoTRoU+G7sMOBY+G6teG7sH3DoUBp4buwYTrhu4Phu7DDoj3DouG7sOG6syPhu7DDomEj4buP4buwe8OgN8Oi4buwXWXDomFS4buww6LDoW/DomHhu7BoauG7gcOiYeG7sH3DoUBp4buwXcOg4buww6Hhuql94buww7Phur3DoOG7sH1AfeG7sHs9w6Lhu7DDosOhauG7sGjDoWrDqsOiYeG7sOG6szZS4buwfcOha+G7sF0uaeG7sH3huqfhu7B7w6A0aOG7sH3DoUBp4buwXWrhur994buww6Jhw6HEg+G7sMOh4bqpfeG7sGbEkcOg4buwfcOsw6Jh4buww6LDoeG6p+G6teG7sHs9w6Lhu7Bdw6Dhu7BoJuG6teKAnVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukxrDEqcOiYeG7sGjDoSLhuqXhu7Dhu7jDosOh4buwR0BpUuG7sMOiYSPhu4/hu7Bow6Fqw6rDomHhu7DDoeG7uMOg4buww7Phur/hu7B9w6HEkcOiYeG7sMOzPsOi4buww6LDoSZ94buww6LDoeG7geG7sH3DoUBp4buw4bq3w6Fjw6Jh4buwXWrhur994buwZuG7uOG7sHvDoDfDouG7sGgm4bq14buww6LDoSFo4buw4bqzI+G7sOG6t8Ohw6Dhu7Bow6HDqsOg4buwaMOgNGjhu7Dhu40haVPhu7Dhu6vhu7hp4buwaMOhauG6u8OiYeG7sMOh4bq7w6Lhu7DhurfDocOg4buwfUB9w6Hhu7BdLuG7j+G7sMOzI8Og4buww6Iq4bq1UuG7sMOh4bu4w6Dhu7DDs+G6v+G7sH3DocSRw6Jh4buwfcSpw6Jh4buw4bq1IWjhu7Bdw6Dhu7Dhu67hu7DDomFqw6rDoOG7sH3huqXDouG7sFvhuqXhu7Bo4bu4w6Dhu7DDoj3DolLhu7DhurfDocOg4buwXeG6p+G7sH3DoUBp4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoeG6qX3hu7DhurPhur3hu4Phu7BXU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TigJzDgeG6pSPDouG7sH0kw6LDoeG7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6JS4buww6Hhu7jDoOG7sMOz4bq/4buwfcOhxJHDomHhu7DDouG7uMOg4buw4bqzasOiYeG7sOG6syPhurXhu7Dhu4PDoeG7i+G7sMOhxJHhu7B9ZOG7sGEmw6Jh4buw4bqz4bu44bql4buwXWXDomHhu7BdN+G7sH3huqXDouG7sH1Aw6Dhu7BdauG6v33hu7DDoeG6qX3hu7DDoSPDosOh4buwez/DomHhu7B7PcOiUuG7sHs/w6Jh4buwe8OoUuG7sMOiI+G6peG7sMOiYcOq4buww6E0aOG7sGjhu7jDoOG7sGrhurvDomHhu7DDoiPhu4/hu7DhurM9w6Dhu7BdNMOi4buwaOG7uMOg4buwauG6u8OiYeG7sOG6t8OhQH3hu7Ap4buD4buwaOG6vcOg4oCdUuG7sOG7uMOiw6Hhu7BHQGnhu7DDomHDoTDDouG7sMOiYSPhuqXhu7DDouG6p8OgU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TGsEB9w6Hhu7DhurfDoWPDomHhu7Dhu43hu7jhu7Bhw6Dhu7jhu7Bd4bqjw6LDoeG7sH3DoUBp4buw4bqyM+G7sMOTKsOi4buwSGkhw6Lhu7Dhu5XDosOh4buw4bqzI+G7sGHDoOG7uOG7sF3huqPDosOh4buwfcOhQGnhu7DDk8Sp4buw4buEaeG7uMOiYeG7sOG6tMOgw6LDoVPhu7BIZuG6pcOiYeG7sH0qw6Lhu7DDosOhI+G7sH0h4buD4buwWOG7sGhpNcOiw6Hhu7Bo4bqlI8OiYVLhu7Bjw6Jh4buww5PEqeG7sMWpQOG7sMOCw6Eu4bq14buwVWPDomHhu7DDomXDoOG7sH3DoUBpw5rhu7Dhu4VpNmjhu7Bdw6Dhu7DDosOhb8OiYeG7sGHDoOG6qWjhu7DDomrhur194buw4bq1Jmjhu7B9w6FtfeG7sGhmI+G6pVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw4JhI+G7j+G7sFZZLVjhu7DhurNtfeG7sOG6s2rhur/DomHhu7B9w6FrfeG7sMOiKsOiYeG7sF0l4buwaOG6o+G6teG7sGjDoSHhu4/hu7Bow6HDoOG7sGjDoTfhu7B9w6FAaeG7sMOzI+G7sHsjw6Lhu7Bhw6Dhu7jhuqXhu7B9w6HhuqXhu7Bhw6Dhu7jhu7Bd4bqjw6LDoeG7sOG6s+G6peG7sMOhKWnhu7BnbVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukQ8OiYeG7sMOCw6Eu4bq14buww6Jhw6Eww6Lhu7DDomEj4bqlUOG7sOKAnMOC4bq5w6Dhu7Bd4bu4aeG7sMOiI+G7j+G7sOG6syPhu7Dhu4VpQOG7sOG6s+G6vcOi4buww7Phur3DoOG7sGHDoOG7uOG7sF3huqPDosOhU+G7sOG6tCHhu4/hu7Bda+G7uOG7sMOiw6Hhuqvhu7B9w6HhurvDoOG7sGjDoS7DouG7sMOz4bq9w6Dhu7DDosOh4bu4aVLhu7Bdw6Dhu7DDoeG6qX3hu7B9xKnDomHhu7Bow6Fqw6rDomHhu7Dhu41p4buPM8Oi4buwZuG7ieG7sMOiw6Hhu7hp4buwXcOg4buwfcOsw6JhU+G7sMaww6HDrcOiYeG7sGhjw6Dhu7DDsz7DouG7sOG6s2ljw6Lhu7B9IeG6teG7sMOzw6A2feG7sGgm4bq14buwe8OgN8Oi4buw4bq3w6HDoOG7sOG6t8OhY8OiYeG7sH3huqfhu7DDomFqw6rDoOG7sOG6s+G6vcOiU+G7sOG6tsOhY8OiYeG7sHvDoDRo4buwZj/DomFS4buwXWrhur994buww6Jhw6HEg+G7sMOh4bqpfeG7sH3DocOtw6Jh4buw4bqzPcOg4buwaOG7i+G7sGgp4buD4buwXcOg4buwaCbhurXhu7B7w6A3w6JT4buw4bur4bu4aeG7sOG7jeG6p2jhu7Dhu4VpQFTigJ1Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEjDoSLhuqXhu7Bjw6Jh4buww4JhaeG7jzjDouG7sOG7q2t94buww4Fq4bq7w6JhUuG7sOG7gsOh4bqn4buwxrDDoeG7ieG7sGjDo33DoeG7sEnFqcOC4bup4buw4buNJeG7sMOB4bqlP8OiYeG7sMOBJMOgUOG7sMawJOG7sFjhu7B9w6FAaeG7sGE64buD4buww6I9w6Lhu7BdNWnhu7Dhu4Hhu7Bow6Fjw6Lhu7BIw6Hhu7jDosOh4buw4buMaS7DolPhu7BH4bu4aeG7sOG6t8Ohw6Dhu7BnbeG7sMOzw6A2feG7sOG7jSThu4/hu7Bm4bu4UuG7sH3DoeG6ocOiw6Hhu7Dhu4Vp4buPNcOi4buww7Mj4buwfeG6u+G7sOG7hWnhu7jDouG7sH3DoWt94buww6Iqw6Jh4buwXSXhu7DDouG6ueG7sOG6s2194buwaOG6o+G6teG7sOG6t8OgNOG6tVPhu7BIw6HDoOG7sGjDoTfhu7B94buJ4bu44buwWOG7sH3DoUBp4buwXTVp4buwXSXhu7Bo4bqj4bq14buwaMOhIeG7j1Lhu7B7I8Oi4buwYcOg4bu44bql4buwfcOh4bql4buwYcOg4bu44buwXeG6o8Oiw6Hhu7DhurPhuqXhu7DDoSlp4buwZ21Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG7qy7hu4/hu7DhurMj4buw4bq1IWjhu7DhurVAaOG7sOG6s+G6vcOi4buww7Phur3DoOG7sGHDoOG7uOG7sF3huqPDosOh4buwfUB94buwfcOhQGnhu7B9xKnDomHhu7DDosOhauG7sF3Do+G7uOG7sOG7g8OhauG6u8OiYVPhu7Dhu6vhu7hp4buw4buN4bqnaOG7sOG6t8Ohw6Dhu7B9QH3hu7Bhw6Dhu7jhu7Bd4bqjw6LDoeG7sF3hu7jhu7Dhu4PDoSjDouG7sH3huqfhu7DDoeG6pSPDouG7sH0kw6LDoeG7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6JS4buwfeG6p+G7sHtk4buw4bq1MOG7sF3DoOG7sOG6syPhurXhu7Aqw6Lhu7Dhu43hu7jhu7DDoeG6pTp94buw4bqz4bu44bql4buwXWXDomHhu7BobeG7sFvhuqXhu7Bhw6Dhu7jhuqXhu7B94bqlw6Lhu7B9w6FAaeG7sH3DoeG6peG7sGPDomHhu7B7I+G7sH3DoSrhurXhu7Bn4bqnfVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4bq0On3hu7Bbw6xS4buww6Iq4bq14buww6Ij4bql4buwfcOh4bqhw6LDoeG7sOG7hWnhu481w6Lhu7Bdw6Phu7jhu7Dhu4PDoWrhurvDomHhu7B9xKnDomHhu7BoaeG7jzPDouG7sGhmaeG7jzXDouG7sMOzI+G7sH3huqfhu7DDsyrDouG7sHskw6Lhu7BhbsOg4buwaOG6vcOg4buwfUB94buwaGZqw6rDomHhu7DDoeG6qX3hu7Dhu4VpQMOi4buwaGbDoDZo4buw4buDw6Hhuq3DomHhu7BoZkDDosOh4buwXWlkw6Dhu7DDomrhur19U+G7sEhp4buP4buww6LDocOgM8Oi4buww7M+w6Lhu7B94bqtw6Lhu7DDosOhw6A1aeG7sGHDoOG7uOG7sF3huqPDosOh4buwW+G6peG7sMOh4bqlI8Oi4buwfSTDosOh4buwe2Thu7DhurUw4buwXcOg4buw4bqzI+G6teG7sCrDouG7sOG7jeG7uFLhu7B94bqlw6Lhu7B9QMOg4buwYcOg4bu44bql4buwfcOh4bql4buwY8OiYeG7sHsj4buww6Izw6Lhu7DDs8OgNn3hu7Dhu4VpJMOi4buw4bqzw7VS4buw4bq3w6A34bq14buwZ+G6pUBo4buwfUB94buwfcOhQGnhu7B94bqtw6Lhu7DDosOhw6A1aeG7sMOhPcOi4buwfcOhNFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSGZq4bq9feG7sF3huqdS4buww6LDoWrhu7BdJeG7sF1q4bu44buwaMOgw6JS4buw4bq1ZWjhu7DDosOh4bqn4bq14buww6Hhuql94buwZ8Ogw6LDoeG7sGjDoWllfeG7sGjDoWPDouG7sEjDoeG7uMOiw6Hhu7Dhu4xpLsOiUuG7sOG7jSXhu7DDgeG6pT/DomHhu7DDgSTDoOG7sGbhu4nhu7DDosOh4bu4aeG7sGbhu7jhu7B7w6A3w6Lhu7BoJuG6tVLhu7BY4buwIuG6teG7sMOh4bqpfeG7sGfDoMOiw6Hhu7DhurfDoWPDomHhu7DhurXhu7jhu4/hu7B7w6Phu7DDomrhur194buwfWlkw6Lhu7BoZmPDoFLhu7BhxJHhurXhu7DDk8Sp4buw4buEaeG7uMOiYeG7sOG6tMOgw6LDoVLhu7DhurIz4buwSGkhw6Lhu7Dhu5XDosOhUuG7sMOCYWnhu484w6Lhu7DDgW9p4buw4buEaS7DouG7sFVdNWnhu7Bnw6DDosOh4buww6Iq4bq14buwVuG7rOG7rOG7tsOa4buww7Mj4buww4JhaeG7jzjDouG7sOG7hGnhu7jDomHhu7DhurTDoMOiw6Hhu7BVZ8Ogw6LDoeG7sMOiKuG6teG7sFbhu6zhu67hu6zDmlPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4bq0ZWjhu7BnZOG7sMOiYWrDqsOg4buw4bq3N+G7sOG6sz3DoFLhu7BoZuG6pcOiYeG7sOG6s8OtfeG7sMOiw6HhuqfhurXhu7B7PcOi4buwXeG7uMOiYeG7sGgm4bq14buwe8OgN8OiUuG7sGjDoSHhu4/hu7DhurVlaOG7sH3huqfhu7DhurVlaOG7sHs9w6Lhu7B7w6Phu7B9w6Hhur3DoOG7sMOz4bq9w6BS4buwfUB94buwez3DouG7sOG6t8OhQH3hu7BdJeG7sHvhurvDoOG7sF00w6Lhu7B9a2nhu7DDosOhasOiYeG7sOG6t8OhY8OiYeG7sOG6teG7uOG7j+G7sF01aeG7sGE64buD4buww6I9w6JTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4bukR+G6u8Oi4buw4bur4bqjw6LDocOZL+G7g+G7pA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]