(vhds.baothanhhoa.vn) - Vẽ tranh bích họa là phần việc mà nhiều xã thực hiện trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, những bức tranh bích họa độc đáo ở xã NTM nâng cao Hoằng Lộc (Hoằng Hóa) không chỉ tô điểm vẻ đẹp làng quê trên hành trình “cán đích” NTM kiểu mẫu mà còn mang đến nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống hiếu học, nét văn hóa của quê hương.
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plWeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4buVxrDhu5fhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhur944buLeeG7peG6v+G7lUPhuqrhur/huqThu6fhu4nhuqThur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhur/hurThur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZTdw4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G7lcaw4buX4bun4bq/4bun4bu34buL4bq/d8Sp4bq/4bqk4bunw7R54bq/4buGxal04buX4bq/eMSp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu4Rs4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur9Ze1jhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bqp4bq/WXtY4bq/dsWpdULhur944buZQuG6q+G6v3tCRuG6v3nhu6fFqXF54bqp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4buVxrDhu5fhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhur/hu5vhuqLhu5fhur/hu5vhu4nDveG6v+G6tOG6v+G7hGzhur9Ze1jhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fhur9j4bumw71veeG7peG6v+G7puG7s+G7i2Thur924bunw4F54bul4bq/4buX4bun4bux4bq/4bqqw4Hhur/hu5vFqXV44bq/4buG4buh4bq/4bub4buf4bqk4bq/d8SpeeG7peG6v+G6pkJx4bq/4bqq4bqscXnhur/hu6fEqXnhu6fhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4oCc4buX4buJeeG6v+G7m8aw4buX4bun4oCd4bq/WXtY4bq/dsWpdULhur944buZQuG6v3jEqeG6v+G7l+G7tXnhur944buLeeG7peG6v+G7m3J54bq/eeG7p8Wpc0Lhur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G7p8WpckLhur/hu6fhu7fhu5fhuqnhur954buj4bqq4bq/4buGbXnhur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5dF4buL4bq/4bqmQnHhur/hu6fhurjhuq554bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z2Zo4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buB4buHL+G7h2nhu4HGoeG7g+G7g+G7g+G7gWbhu4Nm4bqq4buHacOtw63hu4V34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqx4buDw6zhu4PDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqlnhu6fhu4B54bul4bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G7lcaw4buX4bun4bq/4bun4bu34buL4bq/eOG7i3nhu6Xhur/hu5VD4bqq4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/xqHhu4954bq/4bulxanhu4t54bq/4bq04bq/4buEbOG6v+G7psO9b3nhu6Xhur9X4bqi4buXw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmdmaMOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZTls4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fhur95w4PFqeG6v+G6qsWpcnnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v8agxanhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v3fhu6vhu5fhu6fhur/huqjhur7hur/hu4ZteeG6v+G7p+G7s+G7i+G6vylCw4Dhu5fhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lGt54bul4bq/WMOBeeG6v+G7m+G7qXnhu6fhur8t4bq/eOG6ouG6quG6v+G7lcWpdULhur/huqrhurjhurJ54bul4bq/4bqq4bunxalxeeG7peG6v3fFqXF54bul4bq/4buGc+G6v+G6quG6rEJGc3nhur/huqrhu6fDgHnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu6fEqXnhu6fhuqnhur924bunw73hu4vhur/hu5VreeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/hu4ZEeeG7peG6v+G7m8O14bqq4bq/ecSpRuG6q+G6v3vhurzhur/hu4Thurjhu4vhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur/hu6bDvW954bul4bq/V+G6ouG7l+G6v+G7m2zhur/hu5fDvcWp4bq/4buGxal04buX4bq/4bun4bu34buX4bq/eeG7p+G6uOG6v3jhuqLhuqrhur954bul4bunc+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2ZpZuG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g+G7geG7hy/hu4dp4buBxqHhu4Phu4Phu4dnw6xn4buD4bqqaGZpw6zhu4V34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqx4buHw6zDrcOq4bq/4buLd+G6quG6scOqWeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4buVxrDhu5fhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhur944buLeeG7peG6v+G7lUPhuqrhur/huqThu6fhu4nhuqThur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhur/hurThur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZmlmw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6ple+G7p+G6tsWp4bq/4bqk4bunw7154bul4bq/dsWpcnnhuqnhur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fhur/hu5fhu7Phur/hu4fhu4Phur/hu4bhu6vhur/huqrFqXJ54bq/4bqo4but4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bubc+G6v8ah4buLeeG7p+G6v+G6quG6rHF54bq/4buVa3nhu6Xhur/hu4bEqXnhu6Xhur/hu5pqxanhur924bunw73hu4vhuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur/hu5fhu7Phur9p4bq/4buG4bur4bq/4bqqxalyeeG6v+G6qOG7reG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3bhu6du4buX4bq/4bqqcXnhur/hurThur83bXnhur94xalyQuG6vylCw4Dhu5fhur974bq+4bq/4bukxanhu4l44bqr4bq/WeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fhu4nFqeG6v+G6qnF54bq/eeG7p+G6uOG6v+KAnHfEqXnhu6Xhur/huqrFqXJ54bq/4bqo4but4oCd4bqp4bq/4oCcd8SpeeG7peG6v3bhu6fDveG7i+G6v+G7lWt54bul4oCd4bq/4buXw4l54bul4bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v8ahRHnhu6Xhur/hu5t14bq/eeG7s8Wp4bq/4buGc+G6v+G7m+G7q+G7i+G6v8ah4buLeeG7p+G6v+G7psO9b3nhu6Xhur9X4bqi4buX4bqr4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/4buG4bup4bq/4bqq4buncuG6qeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G7lcaw4buX4bun4bq/4bun4bu34buL4bq/eeG7s8Wp4bq/4buGc+G6v+G6qMOK4bq/4bun4bu34buX4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buGcOG6v+G6quG6rHF54bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/d8SpeeG7peG6v+G6pkJx4bq/d2rFqeG6v+G7l8SpeeG7peG6v3jhu4t54bul4bq/eeG7p8Wpc0Lhur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G7p8WpckLhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu5dF4buL4bq/4bqmQnHhur/hu6fhurjhuq554bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7heG7heG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g+G7geG7hy/hu4dp4buBxqHhu4Phu4Phu4dnw6zhu4Phu4Phuqrhu4PDrOG7g2l3Zi3hu6V54buVeOG6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/4buLd+G6quG6scOqWeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4buVxrDhu5fhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhur944buLeeG7peG6v+G7lUPhuqrhur/huqThu6fhu4nhuqThur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhur/hurThur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ+G7heG7hcOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZeG7lOG6uuG7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/hu5XGsOG7l+G7p+G6v+G7p+G7t+G7i+G6v+G7m3Phur/GoeG7tXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu4Dhur/igJxZ4bunw7Xhuqrhur/huqrDiuG6v+G7hsWp4bq/4bqo4bq44oCd4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur/huqrDgXnhu6Xhur94xKlC4bq/4bub4budeeG6qeG6v+G6quG6rG554bul4bq/d8SpeOG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5tqw73hur95w4PFqeG6v+G7leG7keG6quG6v+G6tOG6v3bhu6dC4bq/4buGw4rhu5fhur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G6quG7j3jhur/hu4Rs4bqp4bq/4bqq4buJxanhur/hu6fFqXR54bq/d2rFqeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i3nhur934bqw4bqk4bq/4bun4bu34buX4bq/4buXReG7i+G6v+G6quG7p8O0RuG6v+G7m+G6oOG6v+G7hOG6uOG7i+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4Nm4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buB4buHL+G7h2nhu4HGoeG7g+G7g+G7g+G7gWZmZuG6quG7hWbDrGbhu4N34buB4bqr4buv4bqk4bul4bql4bqs4bqx4buD4buHw63DquG6v+G7i3fhuqrhurHDqlnhu6fhu4B54bul4bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G7lcaw4buX4bun4bq/4bun4bu34buL4bq/eOG7i3nhu6Xhur/hu5VD4bqq4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/xqHhu4954bq/4bulxanhu4t54bq/4bq04bq/4buEbOG6v+G7psO9b3nhu6Xhur9X4bqi4buXw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4Nmw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plOWzhur/hu6bDvW954bul4bq/V+G6ouG7l+G6v+G7l8OJeeG7peG6v3fEqeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6dCRnR54bq/4bumw71veeG7peG6v+G7puG7s+G7i+G6v3fDiuG7i+G6v+G7l+G7p+G7t3nhur93xKnhur954bquxanhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v1fDuuG6v+G7p+G6osWp4bq/4buUQ+G6quG6v1nhu6Xhu6fFqXF54bq/d8O0eeG6v+G7m8O0QuG6v+G6qsWpcXnhur/hu4bEqcO94bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buH4bq/eeG7p2944bq/4bqqw4F54bq/4buGxal54bun4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v+G7p8WpckLhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bumw71veeG7peG6v+G7puG7s+G7i+G6qeG6v3bhu6fhuq7FqeG6v8ah4buRRuG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G6quG7p8O0eeG6v3bhu6dCRnJ54bq/4bun4bu34buX4bqp4bq/duG7p0JGcnnhur/huqrEqcWp4bqp4bq/4buX4bunbXjhur93w73hur/hu5fhu6fDveG6v+G6qMOK4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buXReG7i+G6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v8Ot4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9n4buF4buF4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buB4buHL+G7h2nhu4HGoeG7g+G7g+G7g+G7geG7h+G7g+G7geG6quG7h+G7hWnhu4Vod+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6scOs4buHw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6pZ4bun4buAeeG7peG6v+G7leG6uuG7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/hu5XGsOG7l+G7p+G6v+G7p+G7t+G7i+G6v3jhu4t54bul4bq/4buVQ+G6quG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v8ah4buPeeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6tOG6v+G7hGzhur/hu6bDvW954bul4bq/V+G6ouG7l8Oq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqw63hu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pn4buF4buFw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plLuG6v+G7hGzhur/hu6bDvW954bul4bq/V+G6ouG7l+G6v+G7l+G7tXnhur/hu5fhu7Phur9Z4bunxKnhur/huqrhu6fhurbhur9Z4bulQkbDunnhur8pQkh54bun4bq/LeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v8ah4buLeeG7p+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhu5F54bq/d8Sp4bq/xqDFqeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/d+G7q+G7l+G7p+G6v+G6qOG6vuG6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bq/KULDgOG7l+G6v+G7pcWp4buL4bqr4bq/KOG7p8aw4buL4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/duG7p0Lhur/GocWp4bq/4bqqxrDhu5fhu6fhuqnhur/huqrhuqxCRnR54bq/e+G6rGp54bul4bq/KUJIeeG7p+G6vy3hur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG6rEJGdHnhur92deG6v8ah4buPeeG6v+G7pcWp4buLeeG6v3nDg8Wp4bq/4bqqxalyeeG7peG6v+G7m2zhur/hu5vhurjhurLhu5fhur92deG6v3dqxanhur/hu5VveeG7peG6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/hu5XGsOG7l+G7p+G6v+G7p+G7t+G7i+G6qeG6v+G7huG6vOG7i+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur/hu4bhurzhu4vhur/hu5vhuqLhu5fhur/hu5vhu4nDveG6qeG6v+G7hkLFqeG6v3nhu6fhuqJ54bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/Z+G7g+G7h+G6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g+G7geG7hy/hu4dp4buBxqHhu4Phu4Phu4Phu4FnZmnhuqpnaGfDreG7gXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurHDrGfhu4XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqlnhu6fhu4B54bul4bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bqs4buLeeG7p+G6v+G7lcaw4buX4bun4bq/4bun4bu34buL4bq/eOG7i3nhu6Xhur/hu5VD4bqq4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/xqHhu4954bq/4bulxanhu4t54bq/4bq04bq/4buEbOG6v+G7psO9b3nhu6Xhur9X4bqi4buXw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rDreG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmfhu4Phu4fDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXigJxY4buzeeG6v2154bq/eMO0eOG6v+G7m+G7ieKAneG6v3fEqeG6v+G6quG6rEJGdHnhur/hu5fhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G7pcWp4buLeeG6v3Z14bq/4buGc+G6v3vhuqxqeeG7peG6vylCSHnhu6fhur/hu5ts4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buX4bunQkZ1eeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v8Ot4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9nZmbhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4Hhu4cv4buHaeG7gcah4buD4buD4buFZ8Os4buBZ+G6qmnhu4Phu4fDrOG7hXfhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurHDrMOsZ8Oq4bq/4buLd+G6quG6scOqWeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5Xhurrhu5fhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4buVxrDhu5fhu6fhur/hu6fhu7fhu4vhur944buLeeG7peG6v+G7lUPhuqrhur/huqThu6fhu4nhuqThur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhur/hurThur/hu4Rs4bq/4bumw71veeG7peG6v1fhuqLhu5fDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ2Zmw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6ple+G6rEJGdHnhur/igJx74bqsannhu6Xhur/huqrhu6fFqeG6v+G7hnDigJ3hur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrhu6d14bq/4bunxal0eeG6v+G7lW954bul4bq/4bqow4rhur/hu6fEqcWp4bq/4bun4bq44bqw4buX4bqp4bq/4buX4bun4buPeOG6v+G7lcWpcnjhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG6quG7neG7hOG6qi3hu4t3xanhu6V54bqn4bq/4buX4budeeG6quG7neG6rOG6rcOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v8Ot4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9n4buF4buF4bqk4buE4bqtw6rhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buXxqF54bqr4buV4buLw73huqrhu6fhu4t54bun4bunw73hu4vhuqvhu4Z5L8ah4bud4bqoduG6qsO94bqkL3nhu53hu4Lhuqgv4buD4buD4buB4buHL+G7h2nhu4HGoeG7heG7geG7geG7geG7gWdm4bqqaGjhu4PDrOG7h3fhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurHDrOG7g8Otw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6pZ4bun4buAeeG7peG6v+G7leG6uuG7l+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/hu5XGsOG7l+G7p+G6v+G7p+G7t+G7i+G6v3jhu4t54bul4bq/4buVQ+G6quG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v8ah4buPeeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6tOG6v+G7hGzhur/hu6bDvW954bul4bq/V+G6ouG7l8Oq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqw63hu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pn4buF4buFw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4bqq4bud4buE4bqqLeG7i3fFqeG7pXnhuqfhur/hu5fhu5154bqq4bud4bqs4bqtw6plw6Hhur/huqrhurjhurR54bul4bq/4buGcOG6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/hu5XGsOG7l+G7p+G6v+G7p+G7t+G7i+G6v+G7m3Xhur92deG6v+G7l+G7p0JGdHnhur/GoeG7j3nhur/hu6XFqeG7i3nhuqvhuqvhuqvhur924bunxalyeeG6v3nhu6fFqXNC4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7hsOB4bq/4buXRHnhu6Xhur/huqrhu6fGsOG7l+G7p+G6v+G6quG7p0Phuqvhur85bOG6v+G7psO9b3nhu6Xhur9X4bqi4buX4bq/4bub4buLeeG7peG6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxal0eeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6qsWpcULhur/hu5fhu6fGsOG6v+G7m3Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bun4buReeG6v3fEqeG6v3jhuqLhuqrhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v+G7hGzhur9Ze1jhur92xal1QuG6v3jhu5lC4bq/4bubw7RC4bq/4bqqxalxeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu6dCRnR54bq/4bumw71veeG7peG6v+G7puG7s+G7i+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7ikLhuqrhu6fDveG6rMOqZVjFqXnhu6fhur/hu6bFqXN5xJEv4bqkZQ==

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]