(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là những chiếc mũ trên đầu các chiến sỹ bộ đội, dân quân, dân phòng - lực lượng đi dầu trong công tác phòng chống dịch. Không quản ngại vất vả, hiểm nguy, họ đã sát cánh, đồng lòng cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, y tế và Nhân dân tại các chốt kiểm dịch, khu phong tỏa, điểm tiêm vắc xin, nơi cách ly để hoàn thành nhiệm vụ “bảo vệ dân, giúp đỡ dân” như một mệnh lệnh trái tim trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go và quyết liệt.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7nkDhu7bhu7jhu5Thu5A84bu14bq24bqiZ+G7mC5S4buS4bqy4buI4buY4buUw5Lhu4jhurJRKuG6slHDiUDhurIpxJBS4buY4bqyUuG7rOG7lOG6suG7uEA8w5JS4bqySkhA4bqy4buI4buYxahS4buS4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6ouG6t1ThurJQw4nhurJS4buYLlLhu5LhurLhu4jhu5jhu5TDkuG7iOG6slEq4bqy4bu44bu0w5NS4bqySkhA4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6suG7tl3hurLhu4rhu6jhurJK4buo4buU4bu34bqyxKhGUuG6suG7skBGUuG7t+G6ssSoRlLhurLDneG7mFVS4buS4bqyLeG6slA74buI4bqyUCZXUuG7kuG6skrhu5ThurLEqEhA4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6ssOd4buYVVLhu5LhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG7ueG6suG7g+G7mOG7plLhu5LhurLhu7JA4bq6UuG6slLhu5Lhurjhu5ThurIhR+G7uOG6siHhurrhu7fhurLhu5jhu5TDlVHhurJS4buSQDzhu7fhurLhu5jDmuG6skrhurzhurLhu7ZF4bu44bqy4buIRVLhu5jhu7fhurJKxq9S4buS4bqyUFVS4buS4bqy4buIPVLhu5LhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4buyQDzhu4xS4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG7t+G6slA74buI4bqyUCZXUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLEkFLhu7fhurI84bqy4bu4w5LhurIhw4nhurJn4buYRlLhurLEqEZS4bqy4bu44bq44buU4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mMWo4bu44bqy4bug4buUw5VR4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhu7fhurLhu6Dhu5hA4bqyw53hu5hTUuG7kuG6suG7uMOZxJDhu7fhurJK4buUw5VR4bqy4bu44buUw5NR4bqyIeG6vuG7iOG6sinhu5RS4bu34bqyUuG7rOG7lOG6suG7iEXhu4jhu5jhurJQPOG6skrDleG6suG7mFPDiVLhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhurJS4buY4buU4buOUeG6siEk4bqy4oCc4buK4bq6U+G6siHhu47hurLEqEZS4bu34bqy4buS4buUI8Od4bqySlnhurLEqEZS4oCd4bqyUuG7mCbhurJR4buo4bu44bqyUeG7jlLhu5jhurJQ4buOUuG7mOG6suG7uOG7tEXhu5ThurLhu7jhu5RR4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4buI4buYxahS4buS4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurJKSDzhurLhu4jEkFHhurLhu5JT4bqyIcOJ4bqy4buyQDzDkuG7uOG6slDhu5Thu47hu7jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skThuqZEw50p4bu14bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7s+G6suG6quG6tOG6tMOdKeG7teG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/huqTDguG6qMOCL+G6pMOCQ8So4bqmw4JC4bq0Q+G6rOG6puG7uOG6qkND4bq0UOG6pC3EkFLhu5gt4buKUy3EqFPhu5Thu7nhu57DneG7kuG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tmfhu5guUuG7kuG6suG7iOG7mOG7lMOS4buI4bqyUSrhurJRw4lA4bqyKcSQUuG7mOG6slLhu6zhu5ThurLhu7hAPMOSUuG6skpIQOG6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2ROG6pkThurbhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buv4bq24bqq4bq04bq04bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLDqcOa4bqySiZX4buI4bqy4buS4buUxJBT4bqyUuG7mOG7lOG7jlHhurIhJOG6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4buyQDzhu4xS4bqySuG7msSQ4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6slDDiVHhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bu34bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4bu44bu0SeG7uOG6suG7uDvhurLEkFLhurLhu7hTw4lS4bqy4bu44bq44buU4bqy4buIReG7iOG6skrhu5TDlVHhurJSVFLhu5LhurIh4buM4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhu45S4buY4bu54bqy4buVQDzhurJS4buY4buUw5NS4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu5jEkOG7lOG6slLDilHhurLhu7JAxJDhu7fhurLhu4rDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqy4buI4bumUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurJK4buU4buMQOG6suG7uOG7lMOS4bu44bqy4bu44bq44buU4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mMWo4bu44bqyIcOJ4bqy4buY4buU4buOw53hurJKxq9S4buS4bqy4buIPVLhu5LhurLhu4hF4buI4bqy4buIR8Od4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7skA84buMUuG6suG7oOG7mMWoUuG7kuG6suG7iOG7mMOS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6skrDleG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4buK4buOUuG7mOG6slDEkFLhurLhu7Thu6hS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu6hS4buS4bqySsavUuG7kuG7t+G6slLhu5guUuG7kuG6slLhu5ImVuG7lOG6slDhu5ZS4buY4bqyIcOJ4bqyUDvhu4jhurJQJldS4buS4bqyxKhGUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurLhu4hVUuG6silAUuG7kuG6suG7oOG7luG7iOG7mOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurJK4bq6UeG6suG7iuG6ulPhurLEkFLhurLhu7bhu5RS4buY4bqyKeG6vOG6suG7mOG7qOG7lOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurfhu4bhu4jhurLhu4rhu5Thu47hu7jhu7fhurLhu6DDleG6suG7uDrhurLhu6Dhu5jhu5ThurJKV+G7uOG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4bu44buYP+G6suG6rOG6suG7ij1S4buS4bqyw53hu5hF4bu44bqyWOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUibhu67hu4jhu7fhurJK4buU4bqySsOSUuG6skpGQOG6suG7iCpS4buS4bqy4buK4bq+4bu44bqy4buS4buGw53hurLhu5jGoFLhu5jhurLhurpS4buY4bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu2XeG6siFJUuG6suG7iOG7mEA8w5VS4bqyUCbhu6xS4buS4bqy4bu44buYO+G7iOG7t+G6suG7mMOJUuG7kuG6suG7iD9A4bqy4bu44bu0V+G6suG7iD9A4bqySlThu5ThurLhu4jhu5hT4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyIT1S4buS4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurIhw4nhurLhu4hF4buI4bqy4bug4buYQOG6ssOd4buYU1Lhu5LhurLhu7jDmcSQ4bu54bqyw6nDmuG6suG7iFVS4bqySuG7lOG6suG7iOG7mFfhurLhu5Lhu5Qjw53hurLEqEZS4bqyIcOJ4bqy4buIw41S4bqy4bu44buYSVLhurLhu4jhu5jhu5TEkOG6suG7uDpS4buS4bqyUeG7ruG6suG7tMSQQOG7t+G6slDhurhS4buS4bqy4bu44buY4bua4bu44bqySsOV4bqyUuG7kiZW4buU4bqyxKhGUuG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6sjzDk1LhurLhu7hGUeG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLDneG7mOG6uuG7lOG6suG7tMSQ4bqyUuG7klPDieG7lOG6slHDieG6siHDjFLhurLhu4hU4bqySiXhurJS4buSQMavUuG6suG7uOG7mDvhu4jhurLDneG7mMONUeG6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6ssSo4buUUuG7mOG6ssSoJllS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6onXhu67hu5ThurLhu7jhu5RS4buY4bqy4bu44buYSFLhurLigJzhu7JARlLhurIh4buu4buU4bqyxKhGUuG6slLhu5gm4bqy4buIReG6siHhu67hu5ThurJSJuG7ruG7iOKAneG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7Zd4bqy4buK4buo4bqySuG7qOG7lOG6skrhurzhurJQQOG7plLhurLhu4rDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqy4bu2TuG6suG7iOG7mOG7lMSQ4bu34bqySuG7qFLhu5LhurIh4buUw5NS4bqyUuG7mEZS4bqyxKhGUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUCPhu4jhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG7jlLhu5jhurLhu4hU4bqyUuG7kkA84bqy4buI4bus4bqyUEY84bqyUMSQUuG6suG7uOG7tMOTUuG6ssSo4buU4buOUuG6suG7tOG7qFLhu5Lhu7nhurLhurfhurzhurLhu4hU4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu2XeG6suG7mOG7lOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7skBF4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqyw53hu5hVUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bu14bqy4buIKlLhu5LhurLhu4hU4bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7kiZW4buU4bqySuG6vOG6suG7oOG7lOG7juG7uOG6suG7tj/hu4jhurIhxqDhurJQw4lR4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurJS4buS4bus4buU4bqyUuG7kuG7mOG7nOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJS4buSw4k84bqySsOTUeG7t+G6slEmxJDhurJS4bq+UuG7kuG7ueG6suG7leG7tFNS4buS4bqy4bu44bu0SVLhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLigJzhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG6slLhu5gm4bqy4buI4buYxahS4buS4bqy4buS4buU4buG4buI4bqyRzzigJ3hu7fhurJK4bq84bqy4buIVOG6suG7iuG7lMOS4bu44bqy4buKxJBT4bqyUuG7kiZW4buU4bqyUOG7llLhu5jhu7fhurLEqEZS4bqy4buyQEZS4bu34bqyxKhGUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurJK4bq84bqyw53hu5jhurrhu5ThurIpxJDhurJS4buYw4nhu7fhurIpxJDhurIhV+G6suG7iFNS4bqySsOV4bqy4bu44bu0O+G7iOG6suG6pOG6rC/huqThuqzhu5jhurJS4bus4buU4bqy4bu4QDzDklLhurJKSEDhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG7ueG6snXGoOG6slLhu5jhu5Thu45R4bqyISThurLhu4jhu5hAUuG7kuG7t+G6suG7iuG7lMOS4bu44bqy4buKxJBT4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu2XeG6skrhurzhurLDneG7mOG6uuG7lOG6suG7mFPhurxS4bqy4buI4bq64bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6slDDiVHhurJKRVHhurLhu4gm4buu4buU4bu34bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJS4buSJlbhu5ThurLhu4hVUuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu7jhu5jDleG6siHhu4zhurJKw5XhurLhu4jhu5jhu5pA4bqy4bu4xJBS4buS4bqy4bug4buY4buU4bqyUUfhu7jhurJK4buU4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4bu44buYRlLhurLhu7RA4buo4bu44bqy4bu44buY4bua4bu44bqy4buIJcSQ4bqyUcagUuG7mOKApuG6suG7leG7mOG7lOG7juG7uOG6suG7uOG7mFXhu5ThurJQw4nhurLhu4jhu5hAPOG7jlLhurLhu5jhu5TDlVLhurJS4buY4buUw5NS4bqyUuG7mCZS4buS4bqy4bu4R+G7uOG6suG7iOG6uuG6skrhu4xA4bqyUeG7qOG7uOG6slBVUuG7kuG6siHGoOG6ssSoRlLhu7fhurIhxqDhurJSJuG7ruG7iOG6siHDieG6slBA4bumUuG6slHEkFLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slHGoFLhu5jhurJS4buU4buMUeG6suG7uOG7lFLhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7jhu5jhur5S4buS4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhu45S4buY4bu54bqy4bq34buU4buMQOG6skpU4bqySuG6vOG6slDEkFLhurLhu7jDmcSQ4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bq6UuG7mOG6suG7uMWo4bu44bqySk3DneG6siHhu4zhurLhu4rhu6jhurJK4buo4buU4bqy4buIJOG6ssOpxq/hurLigJwhxqDhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqy4buyQMOTUuG6slHGoFLhu5jhu7fhurIhxqDhurJS4buYRlLhurLEqEZS4bqy4buY4buU4bqy4bu24buUUuG7mOKAneG7t+G6suG7klTDneG6ssOd4buYSFLhurLhu4glUuG7kuG6suG7iMWo4bqyIS5S4buS4bqy4buI4buY4bq+4buI4bqyUuG7lOG7jFHhurLhu7jhu5RS4bqy4buIJcSQ4bqyUuG7mEZS4bqyxKhGUuG6siHDiVPhurLhurfhurpS4buS4bqyIcOJ4bqy4buIReG7iOG6suG7iEfDneG6suG7iOG7mOG7llLhu5jhurLhu7JAPOG7jFLhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqyw53hu5hVUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bqyUlThu5ThurLhu7Thu5TDk1Lhu5LhurLhu4gqUuG7kuG6slLhu5gm4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqyLeG6sinhurzhurLhu5jhu6jhu5ThurJSVOG7lOG6suG7iOG7mEBS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ombhu4bhu4jhurLEqD3hurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG6r2h14bq54bqxLcOCROG6siHDjFLhurLEqOG7lMOUUuG6suG7iuG7lMOSUuG6ssOd4buYP+G7iOG6suG7uOG6uMOd4bqyUuG7mCZS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7mMOV4bqyw53hu5gl4bqyUuG7mElS4bqySiZX4buI4bqy4bu04buAUuG7kuG7t+G6siHhu67hu5ThurJS4buYLlLhu5LhurJKVFLhu5LhurLhu5JUw53hurJQ4buuUuG6slDEkFPhurLhu4glxJDhurLhu4hF4buI4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu2XeG6suG7iuG7qOG6skrhu6jhu5Thu7fhurLEqEZS4bqy4buyQEZS4bu34bqyxKhGUuG6ssOd4buYVVLhu5LhurIhw4nhurJS4buY4buU4buMQOG6slA74buI4bqyUCZXUuG7kuG6suG7oOG7mEXhu4jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6sinhurzhurLhu5jhu6jhu5Thu7fhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6ssOd4buYVVLhu5Lhu7fhurLhu4jhu5jFqFLhu5LhurLEqOG7muG7iOG7mOG6sljhurJSJuG7ruG7iOG6suG7uMSQ4bqySuG6vOG6suG7kuG7lMOJUuG7mOG6skomV+G7iOG6slLhu5guUuG7kuG6suG7oMOS4bu44bqy4buyQOG6uuG6slLhu5hH4bu44bqySuG7mlLhu5jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq24bu4Synhu7gtxJBQ4buU4buSUuG7s+G6suG7tOG7lOG7kuG7mOG7uOG7teG6tuG6ombEkOG7lOG6snVA4buU4bqgL8Od4bqi

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]