(vhds.baothanhhoa.vn) - Dành một phần tuổi thanh xuân lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, may mắn được trở về quê hương, những cựu chiến binh (CCB) tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, tích cực vượt khó làm giàu cho quê hương, đất nước.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7iOG7gcWp4buJ4bq/PuG6peG7peG7oT7huqXhu4Hhu4dl4buJPsOi4buH4buJ4buBPsOsNuG7iz7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lPuG6v+G7h23hu4c7L+G7gX0sO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG7gOG6qTThuqc8LOG6pjbhu4nhu4E+4buL4buN4bufPsah4buB4bqx4buJPuG7n+G7oeG7j+G7hz7hu5/hu4E04buJ4buBPuG7q+G7ocSD4buJPsOsxJHhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7huqXhu4Hhu4dl4buJPuG6reG6r+G7oT7DojjEqT7GsOG6uT7hu57hu48+4bub4buhw7PhuqUlPuG7izThu7E+4buLw6Hhu4k+4bqtdeG7meG6pT7hu5/hu53hu5U+xrDDqT7hu5vhu6HEkT7hu4F1w7Thu4nhur8lPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG6peG7peG7oT7huqXhu4Hhu4dl4buJPsOi4buH4buJ4buBPj/huqThuqTDgjo+4buf4buHZcahPuG7n3LhuqU+xqHhu4E14bufPuG7geG7oeG7sT7GoeG7geG6s+G7iz7huqXhu4Hhuq/hu58+w4Lhu40+4bqt4buN4buHPuG6pHI+4buAw7I+w6zhu6Fv4buJPuG7n+G7h8SR4buJPsah4buBxKnhu4nhur8lPuG6v3XDtOG7ieG6vz7hu4vhurXhu6E+4bqt4buHPuG6reG6seG7oT7hu5/hu53EkeG7iT7hu4vhuqHhu58+4buf4bud4bq34buJPsah4buBNeG7nz7hu5/hu53hu4fhurvhu4k+w63hu4fhu4nhu4E+4bufZSU+4buf4buD4bql4buBPuG6peG7peG6pT7GsHXhu5nhu58+w63hu4FqPsOsNuG7iz7hur/hu4c24buhPuG6peG7gcSpPuG7m+G7ocSRPuG7gXXDtOG7ieG6vyU+4bqt4bqv4bufPuG7iXXhu5HhuqUqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG6p+G7n+G7geG7oeG7i8OiPuG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4xe3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4iMDHGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bXX0wL30xMeG6pyJ9IlsgIjDhu59dMTMzXcOseyppxqHhur8j4bud4buyXVszPD40w6zhu5/hu7I84buI4buBxanhu4nhur8+4bql4bul4buhPuG6peG7geG7h2Xhu4k+w6Lhu4fhu4nhu4E+w6w24buLPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+4bq/4buHbeG7hzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDF7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCIwMTw+LyzhuqbEqTThu4nhu4E+4buJ4buBxIPhu4k+4bqk4bqkw4I+4buI4bq/4buh4bux4bq94buJPuG6puG7oeG7sT7hu4jhu5U+LT7hur7hu4c14buLPuG6rcOz4bqlPuG6pG/hu4nhur8+4buf4buxPuG7nuG7iOG7gOG7gD7hu4DEqTbhu4nhur8+4bue4buh4bqv4buJPj/hu57GoD7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0Oio+4bu34buJ4buBPT7hu4DEqTbhu4nhur8+4bqsb+G7ieG6vzsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu6Phu5/hu53EqeG7ieG6vyzhur51w7Thu4nhur8+4bujNeG7ieG6vz7hur/hu4fFqTQ+4bqt4buT4buHPuG7n+G7gXXhu5Phu4nhur87L+G7o+G7n+G7ncSp4buJ4bq/LDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6pGo+4bqnZsahPsOsxJHhu4k+4buB4buh4bux4bq54buJPsawceG7ieG6vz7huqU0xKk+4buKdeG7k+G7ieG6vz7DjDXhu58lPuG6peG7gXDhu4nhur8+4bufb+G7hz7DouG7h2Xhu58+4bqtZeG7iT7huqThuqTDgj7hu57hu51m4buJ4buBPuG6puG7oeG7sT7DjHXhu6E+P+G7o+G7h+G7ieG7gT7hu4lh4buLPn0zMCI6Psaww7k0PsOsNj7huqXhu4Hhu4c+4buB4buN4buHPsah4buBaj7hu4Dhu43hu4c+4bqk4bqkw4I+w63hu4Hhu6E+WyU+4buf4buBZj7hu5/hu53huq/hu4k+4buKdeG7k+G7ieG6vz7DjDXhu58lPuG6rcOy4buJ4bq/PuG7n+G7geG7k+G7hz7DrDY+4bqk4bqkw4I+4buf4buHxJHhu6E+w6Lhu4fhurvhu6E+4buf4budxKnhu4nhur8+xqHhu4E14bufPuG7n+G7neG7h+G6u+G7iT7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lKj7DjDY+4bql4buB4buHPuG7geG7jeG7hz7GoeG7gWolPuG6pOG6pMOCPuG7nuG7nWbhu4nhu4E+4bqm4buh4buxPsOMdeG7oT7huq05PuG7n+G7gTThu4s+4buLdeG7oT7huqXhu4HEqT7huqXhuq/GoT5z4buxPuG6peG7geG7hz7DouG7jT7DojXhu4s+4bujNeG7nz7hu4nhu4Hhu4fhurnhu4s+xrByPuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vz7hu5/hu48+4bql4buBw7rhuqU+4buB4buN4buHPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7ozfhuqXhu4ElPsawxanhu4nhur8+4buLN+G7ieG7gSU+4bqtw7Lhu4nhur8+4buf4buB4buT4buHPuG7n+G7oeG7scSR4buJPuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJJT7GsOG6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+w6I2PuG6pcSp4buJPuG7n+G7g+G6peG7gT7huqXhu6XhuqU+4burxIPhu7E+4bqn4bul4buJ4bq/PsOt4buB4buhPuG6p8SD4buJPuG6pXU+xrBh4buJPuG7gWo0JT7hur/hu4c0PuG6reG7heG7ieG7gT7GsGHhu4k+4buBajQkPuG7n+G7geG7peG6pT7hu4Hhu4fhurnhu4k+4bufw7Phu58+4buJZcahPuG7o8Oz4buJ4bq/PsawYeG7iT7hu4FqND7GsGHhu4k+4buL4buH4buJ4buBPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/Psaw4buH4bq54bqlPuG6pXXhu5Hhu4clPsaw4buH4bq54bqlPuG7nzThu4nhur8kPuG7n+G7oeG7scSR4buJPuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJPuG6peG7gcSpPuG7geG7jeG7hz7GsOG7h8SR4buJPsaww6k+xqHhu4E14bufPuG7n+G7neG7h+G6u+G7iT7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lJT7hu6tqND7huq1q4buHJT7hur/hu4c44buLPuG7ieG6v+G7gcOoxKkqPuG7nuG7geG7peG6pT7hu4Hhu4fhurnhu4k+xqHhu4HEqeG7ieG6vz7hu5/hu502xKk+4oCc4bqk4bqkw4I+4bq/dcO04buJ4bq/PuG7i+G6teG7oeKAnSU+b+G7ieG6vz7huq05PuG7n+G7g+G6peG7gT7huqXhu6XhuqUlPuG7izfhu4nhu4E+4bqnN+G7iT7huq3hu4c+4bqt4bqx4buhPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/Psah4buBNeG7nz7hu5/hu53hu4fhurvhu4k+w63hu4fhu4nhu4E+4bufZT7hu4Hhu40+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4EqPuG7nsO5PuG7o8OzPsaww7Phu4k+xrA04buxPsOiNOG7iT7huq3hurHhu6E+4bqlczQ+4buI4bq/xIPhu4k+4buBNuG7ieG6vz7huqThu4Hhu4Phu4nhu4E+4bujNeG6peG7gT7hu6s5PuG7geG7jeG7hz7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4buKdeG7k+G7ieG6vz7DjDXhu58lPm/hu4nhur8+4bqtOT7hu4vhu5U+4bq/4buHND7hu5/hu5034buHPuG7ieG7oW/hu4c+w6zhu5nhu4klPuG6vzYlPuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PuG6pcSD4buxPmHhu4k+4bub4buhOCo+4buiNOG7oT7DreG7geG7hz7hu5/hu53DuT7huqXhu4Hhu4c+xqHhu4Hhu4MlPuG7ieG6vzbhu7E+4bqlb+G7ieG6vyU+4buLw7Xhu4c+4buJYeG7iz7hur/hu4c0PuG6reG7heG7ieG7gT5v4buJ4bq/PuG6pWo+4buf4buB4buhPuG7ieG7geG6t8ahPuG7n8O5PuG6peG7gWHhu4k+4buJ4buhb+G7hz7DrOG7meG7iSU+4bq/Nj7hur/hurHhu4k+W3t7PuG7n+G7neG7h+G6ueG7oT7huq3DsuG7ieG6vyo+4buI4bq/xKk24buHPuG7nTQlPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPm/hu4nhur8+4bqtOT7hu6vEg+G7sT5bez7GoeG7gWvhu4nhur8+4buf4budbD7huqXhu4HEqT7huqU14bqlPuG6qeG7iz7hu4Fs4bqlPuG7o+G7h+G7ieG7gSU+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7hu5/hu4Hhu6HEkSU+4buLw7Xhu4c+4buJYeG7iz7hu5/hu4Hhu6E+4buf4budxJHhu4k+MHs+4buf4bud4buH4bq54buhPuG6rcOy4buJ4bq/KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7lD7hu6s5PuG6pDXhu58+4buexIPhu4k+P+G7iOG7gXU+4buq4buhxIPhu4k6JT7hu4ts4buHPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+NOG7hz7huqV04buJ4bq/PuG6pTjhu4s+xqHhu4Fy4bqlPuG7ieG6v+G7gWY+w6zhu6XhuqU+xrB14buZ4bufPsOt4buBaj7huqVzND7huqThuqTDgj7DjMSRPuG7quG7ocSD4buJPsON4buBdcO04buJ4bq/Kj5P4buJ4bq/PsON4buBdcO04buJ4bq/PuG7o+G7h+G7ieG7gT7hu4lh4buLPn0zIHslPsOsxJHhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu4nhu4HhurfGoT7hu4nhur90PsOt4buB4buHPn0xPuG7n+G7oeG7j+G7hyU+4bufw7nhu4nhur8+4bql4buB4buHZeG7iT7huq3huq/hu6E+4buVPuG6peG7geG7h2Xhu4k+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7hu4vhu4fDqeG7iT7hu4g04buLKj7hu57hu53hu5U+xrDDqT7hu6M04buhPuG6peG7geG7h2Xhu4k+4buf4budNOG7ieG7gSU+4bqk4bqkw4I+w4zEkT7hu6rhu6HEg+G7iT7DjeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu4s04buJ4bq/PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7i+G7heG7ieG7gT7hu5/hu4F1w7Thu4nhur8+4buf4bq34bufPuG7n3c+w6zhurk+MH3hu7YlPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPm/hu4nhur8+4buj4buH4buJ4buBPuG6rXXhu5nhuqU+MD7hu4nhur914buT4buHPuG6pcSp4buJPuG7n+G7geG7hT5dPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w6JmPuG7ieG7geG7h+G6veG7iz7huqXhu4Hhuq/hu58+4bqt4buN4bqlPuG6pzQ+4bqlNOG7iyo+xq914buZ4bufPsOsxJHhu4k+4buJw7Xhu4c+4bqtNOG7oT7huqU4Psaww6k+4buf4buB4bq7PuG7qzXhuqU+xrA2PuG7n+G7h+G7ieG7gT7hu5/hu4HhurHhu4klPsOt4buBb+G7ieG6vz7huqU04buLPuG6peG7gWbhu6E+4bqtauG7hz7hu4nhur/hu4HDqMSpJT5v4buJ4bq/PuG6rTk+4bub4buh4buxZeG7nz7hu5/Eg+G7iz7DrDbhu4s+4bq/4buHNuG7oT7hu5/hu53EkeG7iT7huq3huq/hu58+4buf4budNOG7ieG6vz7hu5/hu5034buHPuG7n+G7geG6qcSpPuG7geG7heG7ieG7gT7hu5/hu4HDuuG6pT7GsHXhu5Phu4k+LT40xKk+LT7huqXhu4Hhu6HDsuG7ieG6vz4tPuG7ncO54buJ4bq/Kj7hu4Dhu4fhurnhu4k+4buJNOG7sSU+4buf4budNOG7ieG6vz7hu5/hu5034buHPuG6pXM0PuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPm/hu4nhur8+w43hu4F1w7Thu4nhur8+4bqlaj7hu5/hu4/hu4nhur8+4bqn4buH4bq54buJPuG7n+G7g+G6peG7gT59ID7hu4E0JT7huqXhu4HEqT7hu5/hu4Hhu6E+4buJ4buB4bq3xqE+w6Lhu4Xhu4nhu4E+4bub4buhxIPhu4k+4buLw7Xhu4c+4buJYeG7iz7hu5/hu53EkeG7iT5de3s+4buf4bud4buH4bq54buhPuG6rcOy4buJ4bq/JT7hu583xKk+xrDhu4fhurnhuqU+w6w24buLPuG6peG7gcSpPn17PuG6rWXhu4k+fSA+w6w0xKk+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7nzfhu4c+4bqtZjQ+xqHhu4F1w7Thu4nhur8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4xe3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4iMDPGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bXX0wL30xMeG6pyJ9IlswfVvhu58we10zM8OseyppxqHhur8j4bud4buyICIiPD40w6zhu5/hu7I84buI4buBxanhu4nhur8+4bql4bul4buhPuG6peG7geG7h2Xhu4k+w6Lhu4fhu4nhu4E+w6w24buLPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+4bq/4buHbeG7hzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDF7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCIwMzw+Lyzhu4Dhu43hu4c+4bqk4bqkw4I+4buB4buh4bux4bq54buJPuG7inXhu5Phu4nhur8+w4w14bufPuG7n+G7gWHhu4s+4buLbz7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+xqHhu4E14bufPuG7n+G7neG7h+G6u+G7iT7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lPuG6pXM0PuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPuG6pOG6pMOCPuG7nuG7nWbhu4nhu4E+4bqm4buh4buxPsOMdeG7oSU+w63hu4Hhu6E+WyU+4buf4buBZj7hu5/hu53huq/hu4k+4buKdeG7k+G7ieG6vz7DjDXhu58qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqkdOG7ieG6vz7hu4nhu4F1PuG6pOG6pMOCPsOMxJE+4buq4buhxIPhu4k+w43hu4F1w7Thu4nhur8lPuG6pOG6pMOCPsOCceG7hz7hu57hu4Hhu4dl4bufPuG7nuG7geG7peG6pSU+4buj4buH4buJ4buBPuG7iWHhu4s+fTMiMSU+4bqnxIPhu4k+4buf4buN4bqlPuG7inXhu5Phu4nhur8lPuG7qzk+4bue4buBNuG7ieG7gT7DjMSp4buJ4bq/JT7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bue4buBN+G6peG7gT7hu57hu4E24buJ4buBPsOsNj7hu5/huq/hu4s+4bq/dcO04buJ4bq/PuG7n+G7h8SR4buhPsOi4buH4bq74buhPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/Psah4buBNeG7nz7hu5/hu53hu4fhurvhu4k+w63hu4fhu4nhu4E+4bufZT7hu4Hhu40+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4EqPuG7iGHhu4s+fTMwMyU+b+G7ieG6vz7hu57hu4Hhu6XhuqU+4buJ4buB4bq3xqE+4buJ4bq/dD7GsDY+xrA2xKk+4bql4buB4buHZeG7iT7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG7i+G7h8Op4buJPuG7iDThu4s+4bql4buB4buHZeG7iT7huq3huq/hu6E+4buf4buB4buh4buN4bqlPuG6rcO04buJPsawZj7hu57hu4fhurvhu6E+4bqtxKk24buJPlsyJT7hu6M04buhPuG7iTbhu7E+4buf4bud4bul4bqlPuG7n+G7geG7oeG7jeG6pT7hu5rhu6HEg+G7iT7huq3EqTbhu4k+XSU+w4Lhu4fhu4nhu4E+4bqtxKk24buJPuG7nsSD4buxPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJPuG7nzfhu4c+4bufZ+G7ieG7gT7DjcSp4buJPuG7nuG7oeG7iyo+4buIYeG7iz59MzJbJT7hu6PDuuG6pT7DreG7gW3huqk+4bq/4buHOOG7iz7hu6Nw4bufJT7huq3DtOG7iT7GsGY+4bql4buBxKk+b+G7ieG6vz7hu500PuG7i+G7h8Op4buJPsOCw6HhuqU+4bqt4buHw6nhu6E+4buf4budZj7DouG6ueG7ieG7gT7GsDY+4buJ4bq/4buBZz7huqd14buX4buJ4bq/JT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT5v4buJ4bq/PsOt4buB4buHPuG7o8O64bqlPsOt4buBbeG6qT7hu4/hu4k+4bqtZuG7ieG7gT7hu5/hu53hu5U+w6w34buHPuG6rcO04buJPsawZj7DrDbhu4s+4buJ4buB4buH4bq54buLPsawcio+4bqsdeG7meG6pT7hu5/hu4Fh4buJ4bq/PuG7m+G7ocSD4buJPuG7gTbhu4s+4buf4buB4buHZeG7oT5w4buxJT7hu4nhu4F14buJ4bq/Pm/hu4nhur8+4bqtOT7GsOG7h2Xhu58+4bqtw7Thu4k+4bur4buH4buJPsah4buBcuG6pT7GsOG7h8SR4buJPsaww6k+4bub4buhxJE+4bql4buBYeG7iz7hu6Nq4bqlPsOiw7M+4buLYj7hur/hu4c2PuG7sWXhu6ElPuG7ozThu6E+4buJNuG7sT7DrOG6t8ahPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPsaw4buR4buHPsOiNj7DgnHhu4c+4bue4buBZj5V4buR4bqlPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqlceG7ieG6vz7hu5vhu6HEkSo+4buIYeG7iz59MzN7JT7hu4jhu4E2PuG7iXXhu5HhuqU+4bqlaj7huqXhu4FzPuG7n+G7nXXDtOG7ieG6vz7huqXhu4HEqT7huq3huq/hu6E+4buf4buB4bqx4buhPuG6reG6r+G7nz7huqVzND7huqU14bqlPsOsxIPhu4s+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7huq3hurs+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58lPm/hu4nhur8+4bub4buh4buxZeG7nz7huq1m4buJ4buBPuG7ieG7geG6t+G7iT59eyUyPuG7gTQ+4bqt4bqv4bufJT7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4buBN+G7iT7hu5/hu4HhurHhu6E+w6w2PiB7PuG7iWHhu4s+4bqt4bq7PuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PuG6pcSD4buxPsOt4bqpxKk+xrA2PuG6pcSD4buxPsOsNeG7nz7hu4HEqTQqPuG6pnXhu5Hhu4c+4bufNeG7iT7huqXEg+G7sSU+b+G7ieG6vz7hu5/hurfhu4k+4bqncuG7ieG6vz7hu4nhu6Fv4buHPuG6v+G7hzQ+4bql4bqx4buLJT7hur/hu4c0PuG7o3DhuqUlPuG7ieG7oW/hu4c+xKnhu4nhur8+w6zhuq/hu7E+4buL4bq34bufKj5P4buJ4bq/PuG6pWvhu4k+4bqlaj7hu5/hu4HEkeG7iz59PuG7gTQ+4bqt4bqv4bufPuG7ncO54buJ4bq/JT7huqU14bql4buBPuG7ieG7gTY+4bql4buBw7nhu4nhur8+fT7DreG7iz7huq3hurs+4bqlNOG7ieG7gT7hu5814bqlPuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PuG6pcSD4buxPsOt4bqpxKk+xrA2PuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PuG6pW0+4bqt4bq7PuG7ieG7oW/hu4c+w6JrPuG7o+G7h+G7ieG7gT7hu6M44buJKj7hu57DuT7huq1q4buHPuG7ieG6v+G7gcOoxKk+xrB1w7Thu4k+w6zEkeG7iSU+4bqk4bqkw4I+w4Jx4buHPuG7nuG7geG7h2Xhu58+4bue4buB4bul4bqlPuG6pWo+4bql4buh4buN4bqlPuG7o8Oz4buJ4bq/PuG7j+G7iT7huq1m4buJ4buBPuG7ieG7geG7kz7hur/DoeG7iT7Domo+xrDhu5Hhu4c+4bqtw7Lhu4c+4budw7nhu4nhur8qPuG7gDbhu4nhur8+4buJYeG7iyU+4buf4budw7k+4bql4buB4buHPsah4buB4buDPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPm/hu4nhur8+4buf4buB4buhPuG7ieG7geG6t8ahPuG6v+G6seG7iT59e3s+4buf4bud4buH4bq54buhPuG6rcOy4buJ4bq/JT5v4buJ4bq/PuG7n+G7h2XGoT7hu59y4bqlPuG6reG6seG7oT7hu591PuG6peG7gcSpPsaw4buH4bq54bqlPuG7nzXhu4c+4buj4buH4buJ4buBPuG7ncO54buJ4bq/JT7DrWXhu58+4buB4buZxqE+4bql4buBYeG7iT7hu4nhu6Fv4buHPsawNj7hu583xKk+4bqn4bul4buJ4bq/PuG6peG7oeG7jeG6pT7hu6PDs+G7ieG6vz7huqXhu4HEqT4gPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqlxKnhu4k+4bqtw6nhu6E+w6JmPuG6p+G7hz7huqXhu4HDuuG7ieG6vz7huqVzND7huqXhu4Hhuq/hu58+4bqt4buN4bqlPuG6pzQ+4bqlNOG7iy/huqfhu4fEqeG7q+G7h+G7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buj4buf4budxKnhu4nhur8s4bqk4bqkw4I+4buf4buB4buHPuG6reG7oTQ+w6w0xKk+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufJT7DreG7h+G7ieG7gT7huqfEqTThu4nhu4E7L+G7o+G7n+G7ncSp4buJ4bq/LDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7neG7lT7GsMOpPuG7ozThu6E+4bql4buB4buHZeG7iT7hu5/hu5004buJ4buBJT7hu4vDteG7hz7huqThuqTDgj7huq3DqeG7oT7huqVqPuG7gcSpNuG7iT7huqU44buJ4buBPsOt4buBNeG6pT7hu4nhu4E04buhPuG7ieG7gXXhu4nhur8+4bqlceG7ieG6vz7huqVqPuG6peG7geG7oeG7ieG6vz7hu4nhur/hu4FmPsOs4bul4bqlPsawdeG7meG7nz7DreG7gWo+xrB1w7Thu4k+w6zEkeG7iSU+w6w0xKk+4bqt4buN4buJ4bq/JT7hu6M44buJPuG7q+G7oeG6r+G7nyU+w63hu4fhu4nhu4E+4bqnxKk04buJ4buBPuG6v+G7h23hu4c+xrA2PuG6pWvhu4k+4bql4buB4buh4buJ4bq/PuG7nzThu7E+4bq/4buHcMahPuG6reG7lz7huq3DsuG7ieG6vz7huqXhu4Hhu4MlPuG6rcOy4buJ4bq/PuG6reG7jeG7hyU+4buf4buBNOG7iz7hur/hu4c0PuG6pTXhuqU+4buBxKk34bufPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu5/DuT7hu5/hu4Hhu4fhurnhu4k+4burOT7hu4Hhu43hu4cqPuG7nuG7ncSp4buJ4bq/PuG7o8OzPuG6p8SpNOG7ieG7gT7hu4nhu4HEg+G7iT7huqThuqTDgj7hu5/hu4fEkeG7oT7DouG7h+G6u+G7oT7GsDY+4bqlaj7hu4nhu4Hhu4fDqeG7oT7huq1q4buJ4bq/PuG6v2rGoT7huqXhu4HEqT7hu4HEqTfhu58+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7ieG6v+G7gWg0PuG7n+G7heG7ieG7gT7huq3DsuG7ieG6vz7huq3hu43hu4c+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7geG6uz7DreG7gW/hu4nhur8+4buJ4buBw6HhuqU+4bqtZeG7iT5v4buJ4bq/PuG7iOG6v+G7oeG7seG6veG7iT7huqbhu6Hhu7E+4buI4buVPi0+4bq+4buHNeG7iz7huq3Ds+G6pT7huqRv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu57hu4jhu4Dhu4A+4buAxKk24buJ4bq/PuG7nuG7oeG6r+G7iSU+w43hu4Hhu6E+4bqkb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhu4fhurnGoT7hu4DEqTbhu4nhur8+w4zEqeG7ieG6vyU+4buexqA+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqNCo+4buI4buB4bq3xqE+4buJ4bq/dD7hu4lh4buLPn0zMVs+xrA2PuG7q+G7oeG6r+G7nz7hu4nhur90PuG7iWHhu4s+fTMxMSU+xrDDqT7hu5vhu6HEkT7hu4F1w7Thu4nhur8lPm/hu4nhur8+4bqtOT7DosOh4bufPuG7nzThu7E+xrA2xKk+w6w24buLPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+xrDhu5Hhu4c+4bqtcz7hu4ts4buHPuG7ieG6v+G7gcOpPuG7ieG7gXU+4buJ4buhb+G7hz7huqU1JT7hu4nhu6Fv4buHPsOiayU+4buJ4buhb+G7hz7GsGbhu58+4buf4buB4buT4buHPsawciU+4buJ4buh4buJ4bq/Psawb+G7hyU+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+xrDhurfhu58+w6zhu4fhurnhu6E+4burxIPhu7E+4bqn4bul4buJ4bq/KioqPuG7iGHhu4s+W3t7WyU+b+G7ieG6vz7hu5/hu4E24buJ4buBPsOs4bq3xqE+4bqkb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bue4buI4buA4buAPuG7gMSpNuG7ieG6vz7hu57hu6Hhuq/hu4k+4buf4budxKnhu4nhur8+w6xo4buJ4buBPsaw4bul4bqlPuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPsaw4bq34bufPsOs4buH4bq54buhPuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vyo+xq914buZ4bufPuG7m+G7oTQ+4buJ4buB4buHw6nhu6E+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iSU+4buf4buBNeG6peG7gT7hu5/hu4HDuuG6pT7huqVzND7huqXDtD7huqXhu4FlPuG7n+G7gWY+4buf4buddeG7k+G7ieG6vyU+4bqlczQ+4bqnZuG6peG7gT7DouG6ueG7ieG7gT7huqTEqMav4buG4bqmLX0zPuG6p8SpNOG7ieG7gT7hu4nhur/hu4Hhu4fhurnGoT7huqVzND5v4buJ4bq/PsOs4buhb+G7iT7hu5/hu6U+4bql4buBcyU+4bqn4buh4buxPuG7n+G7neG7hT7hu4HEqTfhu58+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufJT7DreG7h+G7ieG7gT7huqfEqTThu4nhu4E+4bqlaj7hu4Hhu4fhurnhu6E+4bub4buhOCU+4buL4buVPuG7neG7jeG7ieG6vz7hu5/hu4HEkeG7iz7hu4nhur824buJ4buBPuG7ieG6v+G7gcOpPsOt4buH4buJ4buBPuG6p8SpNOG7ieG7gSU+4bufN8SpPuG7n+G7gcSR4buLPuG7ieG7geG7h8Op4buhPsaw4buH4bq54bqlPuG6peG7gcSpPsOsNMSpPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu5/hu4F14buT4buJ4bq/PuG7q+G7oeG7scSR4buJJT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7huq1qPuG6rTQ+4bujw7M+w6w2PuG6pcSp4buJPuG6qeG7iz7hu4nhur914buT4buHPuG6pWo+4bqlb+G7ieG6vyU+4bqk4bqkw4IqPuG7iOG7gcWp4buJ4bq/PuG7iWHhu4s+4bub4buhNCU+4bqk4bqkw4I+4buI4bq/4buh4bux4bq94buJPuG6puG7oeG7sT7hu4jhu5U+4bqtOT7hu6vEg+G7sT7hu4nhu4E2PuG7ieG6v+G7gWg0PuG7n+G7heG7ieG7gT7huqXhu4HEqT7huqU14bqlPuG6rcOz4buHPuG7n3Xhu5nhu4nhur8+w6w2PuG6pOG6pMOCJT7hu4k34buJPuG7ieG7gcSD4buJPuG6peG7geG6r+G7nz7huq3hu43huqU+4bqnND7huqU04buLPuG6pWo+4buBxKk24buJPuG6pTjhu4nhu4E+4bqt4bqh4bqlPsOi4buH4bq54bufPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4kkPuG7n+G7gTThu4s+4bq/4buHND7huqXhu4F1w7Thu4nhur8+4buf4bud4buF4buJ4buBPnPhu4nhur8+4buB4buNPuG7gWzhuqU+4buj4buH4buJ4buBPuG7ieG6v+G7gcOoxKk+xrB14buZ4bufPsOt4buBaiU+4bqt4buXPuG6reG6seG7oT7huqXhu4HEqT7huqU14bqlPuG6peG7gTXhu6E+4buLw7I+4bqlb+G7hyU+4bqlaj7hu4HEqTbhu4k+4bqlOOG7ieG7gT7DreG7gWo+w63hu4Fh4buJPuG6peG7gcSpPuG6rWXhu4k+w63hu4Hhu4c+4buBbOG6pT7hu6vEqeG7ieG6vz7huq034buHPuG7gWzhuqUkPuG7ieG7geG6t+G7iT7GoeG7gXLhu4nhur8+4bqndeG7l+G7ieG6vz7hu6Phu6HDs+G7nz7huq3hu5Phu4c+Ij7hu4piPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+eeG7ieG7gT7hu4Fx4buJ4bq/PsawNj59PuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7DouG7h+G7ieG7gT7hu4nhuqHhu4nhur8+4bqlaj7hu593PsOs4bq5PuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hurfhu58+Mn3hu7YqKio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjF7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiIwMsah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tdfTAvfTEx4bqnIn0iWzBdIuG7nyAyIjN7w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IwIDM8PjTDrOG7n+G7sjzhu4jhu4HFqeG7ieG6vz7huqXhu6Xhu6E+4bql4buB4buHZeG7iT7DouG7h+G7ieG7gT7DrDbhu4s+w63hu4fhu4nhu4E+4bufZT7hur/hu4dt4buHPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8MXt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IjAyPD4vLOG6pOG6pMOCJT7hu4k34buJPuG7ieG7gcSD4buJPuG6peG7geG6r+G7nz7huq3hu43huqU+4bqnND7huqU04buLPsOMxJE+4buq4buhxIPhu4k+w43hu4F1w7Thu4nhur8lPuG7qzk+4bqkNeG7nz7hu57Eg+G7iT4/4buI4buBdT7hu6rhu6HEg+G7iTo+4bqt4buH4bq74buJPuG7geG7heG7ieG7gT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7GoeG7gTXhu58+4buf4bud4buH4bq74buJPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+4buf4budNOG7ieG6vz7hu5/hu5034buHKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7gOG7h+G6ueG7iT7hu4k04buxJT7hu5/hu53EkeG7iT7huq1mND7Dojbhu4k+4bufZ+G7ieG7gT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG6pWo+4bud4bqv4bufPuG7ieG7geG7h8Op4buhPsOsxKk34buHPuG7geG7heG7ieG7gT7hu6M44buJPuG7q+G7oeG6r+G7nyU+w63hu4fhu4nhu4E+4bqnxKk04buJ4buBJT7huqdm4bql4buBPsawcj7huqfEqT7huqThuqTDgj7DrDbhu4s+4bql4buBcyU+w6w2PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG6rWY0PuG6peG7gWc+4buf4buH4buJPuG6peG6t+G7sSU+4buh4buxPuG7n+G7g+G7iT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7GoeG7gTXhu58+4buf4bud4buH4bq74buJPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+LT7hu6s5PuG7geG7jeG7hz7hu5U+4bqtZjQ+xqHhu4F1w7Thu4nhur8qPuG7iuG7jeG7nz7hu6PDsz7huqfEqTThu4nhu4E+4buJ4bq/4buB4buH4bq5xqE+4buf4buHxJHhu6E+w6Lhu4fhurvhu6E+4buJ4buBdT7huqRv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7huqTGoD7hu57hurfGoT7huq3EqTbhu4k+4bue4buHxJHhu4k+4buiw7Thu4k+P+G7nuG7j+G7ieG6vz7huqRv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu57hu4fEkeG7iT7hu6LDtOG7iTolPuG7nzfEqT7GsOG7h+G6ueG6pT7DrDbhu4s+4bql4buBxKk+4buBw7Thu4k+fSIqe3t7PsOsNMSpPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu4s04buxPuG7q+G7oeG6r+G7nz7DreG7geG6s+G7oT7huqfEqT7huqThuqTDgj7hu57hu51m4buJ4buBPuG7quG7ocSD4buJPsOMxIPhu4s+w6w24buLPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu4Dhuqzhu5rhu54kPuG6pG/hu4nhur8+4buf4buxPuG6pMagPuG6pnLhu4nhur8+4bqlcj7hu5/hu4Hhurs+4buf4buBNMSpPuG6puG6qcOs4bufND7huqfEqT7huqThuqTDgj7hu4jhur/hu6Hhu7Hhur3hu4k+4bue4budbOG7ieG6vz7hu57hu4Hhuq/hu6E+w6w24buLPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu4Dhuqzhu5rhu54+w63hu4fEkeG7iz7hu5/hu4/hu4nhur8+4bq/4buHNeG7iz7huq3Ds+G6pSQ+4bqkb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bue4buI4buA4buAPuG7iG/hu4nhur8+4bujOOG7iT7hu4DEqTbhu4c+eeG7iT4/4buf4buBZj7hu5/hu53huq/hu4k+4bue4buBbD7hu6rhu6HEg+G7iTo+4bqt4bqx4buhPuG7n3UlPuG7n+G7geG7oT7hu4vhu6E0JT7huqXhu4FlPsOi4buHZeG7iT7hu5Hhu58+4bur4buh4bqv4bufPsOt4buB4bqz4buhPuG6pXM0PuG6pOG6pMOCPsOMxJE+xq9h4buJPsag4buBcOG6pSoqKj7hu4jhu4Hhu4fDqeG7oT7hu5/hu5004buJ4bq/PuG7n+G7nTfhu4c+4bqnxKk+4bqk4bqkw4I+w6w24buLPuG6peG7gXM+4bqtOT7GsDY+4bqtNOG7ieG6vz7GoeG7gTXhu58+4buf4bud4buH4bq74buJPuG7ieG7gXU+4buf4budNOG7ieG6vz7hu5/hu5034buHPuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PuG6p3U0PsON4buH4buLPuG7gMSpNuG7ieG6vz7hu4Hhurfhu6E+4buf4budxKnhu4nhur8+4buJ4buBNj7hu4s24buJ4bq/JT7hu4nhu4E2PsOsdeG7keG7hz7huqVzND7huqThuqTDgj7hu4jhur/hu6Hhu7Hhur3hu4k+4buI4buBdT7DjDThu4clPuG7qzk+4buI4bq/ND7hur7hu4c1xqE+P+G7iOG6vzQ+4buiw7Thu4k6JT7hu57hu51m4buJ4buBPsavYeG7iT7hu57hu4E24buJ4buBJT7hu5/hu4FmPuG7n+G7neG6r+G7iT7hu57hu4F14buT4buJ4bq/PuG7quG7ocSD4buJPj/hu57hu4F14buT4buJ4bq/PuG7quG7ocSD4buJOiQ+4buf4budw7Lhu4nhur8+4bqlxIPhu7E+YeG7iT7hu5vhu6E4JT7hu4nhu6Fv4buHPuG6pTU+4bqlczQ+4bqk4bqkw4I+xqDhu4E34buLPuG7nuG7gWY+xq/hu4fhu4nhu4ElPsah4buBdeG7k+G7ieG6vz7GoOG7gXA+4buiw7Thu4k+P+G7n+G7gWY+4burOT7Dgmfhu4s+4buiw7Thu4k6JT7hu4jhur/hu6Hhu7Hhur3hu4k+4buq4buhxIPhu4k+4bue4buBw7QlPuG7qzk+4bue4buB4buH4bq54buhPuG6pOG7geG7g+G7ieG7gT4/4bue4buB4buH4bq54buhPuG7gGo0OiQ+4buf4budw7Lhu4nhur8+4buf4buBNOG7ieG7gT7DrMSp4buJ4bq/PuG7neG7oeG7jeG7nz7huq1tPsawNj7hu4lv4buJ4bq/PuG7ozjhu4k+4bql4buB4bqv4bufPsOsdeG7meG7ieG6vz7huqU0xKk+4bqlczQ+4bqk4bqkw4I+4buI4bq/4buh4bux4bq94buJPuG6rDfhu4c+4buAOOG7hyU+4burOT7huqzhu4fDqeG7iT7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+P8OCNT7hu57hu4F14buR4bqlOiU+4buI4bq/4buh4bux4bq94buJPuG7muG7ocOz4bqlPsag4buBa+G7ieG6vyU+4burOT7hu57hu4E24buJ4buBPuG7nsSD4buLPj/hu57hu4E34bql4buBPuG7nuG7gTbhu4nhu4E6KioqJT7hur9qxqE+xqHhu4HhurHhu4k+xqHhu4E14bufPuG7n+G7neG7h+G6u+G7iT7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lPi0+4burOT7hu4Hhu43hu4clPuG6peG7geG7oeG7ieG6vz7hu5804buxPuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vz7hu4lv4buJ4bq/PuG7n+G7gW/hu4k+4buL4buR4buHPuG7lT7huqU14bqlPuG6rWY0Psah4buBdcO04buJ4bq/KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7n+G6qeG7q+G7ny00w6zhu4fhur/hu4k9PuG7neG7h+G6v+G7geG7nyQ8LDvhu6Phu5/hu53EqeG7ieG6vyzDgjbhu4c+xrA2Pjjhu4nhu4E9PuG7nuG7gTjEqT7hu4jhur/hu6Hhu7HEkeG7iTsv4buj4buf4budxKnhu4nhur8sOy/GoSw=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]