(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lợi thế gần 42 km bờ biển, có các cửa lạch Bạng, lạch Ghép và vụng Nghi Sơn, nên cùng với phát triển nghề khai thác hải sản, thị xã Nghi Sơn có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1dY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu4kz4buT4buJLSXhuq3huq/Do+G6q1VY4bqlxKnhu4vhu4nhuq/huqPhu5nDmlfhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG6qsSDw7XhuqvDo1jhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tYZ1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqr4buoL+G7i+G7icOsYuG6q8Oj4buq4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rDlOG7g+G6r1jhuq1m4bqvWOG7icSDOVjDo33huqtY4bu24buyWOG6p+G6qVgg4buFWCDhuq/DoOG6q8OZWDBjWDAqMFgw4buPJVjhuq0/MMSDWOG7rT/huqvDo8OZWOG6rT8wxINYw4PEgzRpWMO0JljDtGzhuqvDo1jhuqrDo8SD4bqvWOG7iuG7h+G6q8OZWOG6qzjhuqtYMGvhuqvDo1jDtOG7g+G6r1hpxIMq4buJWOG7icOs4bqvw6DhuqtY4bqrw6PEg2FY4bqnxIMl4bqvWOG7icSDKjBYxIM64bqvWOG7izrhuqvDmVjhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrWDBjWOG7ieG6r2HhuqlY4bqrLOG6q8OjWOG6reG7g+G6q1jDtGFY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJw6zhur3huqvDo1jhu4nEg23hu5lY4buLOuG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7ssOd4bu2Iy/DneG7uD0x4bu0w53DncOd4bu44buyI+G7iSM9PT3hu7bhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bugJOG7uFdYJeG6reG7ieG7oFfhuqrEg8O14bqrw6NY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJ4bq54bqpWOG7ieG6r2HhuqtY4buJ4bubWGdY4buJxIPhurNY4buTO1jhuqrDo8SD4bqvWOG7iuG7h+G6q1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7Thu7RXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhu4hiJuG6q1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WDBjWD1AJMOZQFjEgyVY4bqpKOG7iVjhuqtv4buDMFgwY1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nDrOG6veG6q8OjWOG7icSDbeG7mVjhu4s64bqr4bukWHfDoFjhuqs+4bqrw6NYMCViWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOljhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WDDEg2JYMeG6r8Oh4bqrWOG7ieG6sTDEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nDrOG6veG6q8OjWOG7icSDbeG7mVjhu4s64bqrw5lY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6qyzhuqlYw6N94bqrWDI+4buZWDJvZjBY4buL4buNWDLhurPhuqvEg1jEg2/hu4PhuqvDo1gwbSVYMMSD4bqx4bqrxINYw63EqeG7mWHhuqtYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8Ojw5lY4bqrxIPhuq9hxKlYxIPDqljhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJP+G6r1gwKjBY4buTO8OZWGnEg2/hu4XhuqvDo1VY4buIxIMl4bqrxINY4buIxINt4buZw5lYxII64bqvWOG7iMSDJeG6q8SDw5lYxII64bqvWOG7r8SDPsSp4oCmWDI7WDA64bqvWOG7iT9iWOG6p8SDxKlY4bqrxKnhurnhuq/DmVgyfcSpWOG7iW9Y4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NYMOG7h1jhu4tnWMSDP1jhu4l94bqrw6PDmVjhuqnEqSVY4buLLuG6qVgwKjBY4buJxIPhuq854buJWCDhurPDmVjDtFvhu4lYMWzhuqvDo1jEg+G6r8Oh4bqrWDI/4bqvWDLDoFjhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJxIMzYljEg2/hu4PhuqvDo1gw4bq54bqrw6NY4bqrw6PEg8OhWDAlYuG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7bhu7Zp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7ssOd4bu2Iy/DneG7uD0x4bu0w53DncOd4bu44bu24bu44buJw51A4bu4w53hu7Lhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4bu0QOG7uFdYJeG6reG7ieG7oFfhuqrEg8O14bqrw6NY4bqp4bq5WMSD4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJ4bq54bqpWOG7ieG6r2HhuqtY4buJ4bubWGdY4buJxIPhurNY4buTO1jhuqrDo8SD4bqvWOG7iuG7h+G6q1dY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7jhu7bhu7ZXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhu4jEgzNiWDJjw5lY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nEgzNiWMSDb+G7g+G6q8OjWDDhurnhuqvDo1jhuqvDo8SDw6FYMCViWDJvZjBYMn3EqVjhu4lvWOG7ieG6r2HhuqtY4buJ4bubWOG6q8OjJuG7mVgwJuG6q8OjWDJvZjBY4bqpZ1jDrMOq4bqrw6NYMDpYw7RhWOG7i+G6u1jhuq1vZuG6q8OjWMO0JljDrcSp4buZWOG6qeG6uVjhu4nDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtY4buJxIPhurNY4buTO1jhuqrDo8SD4bqvWOG7iuG7h+G6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7hAJGnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buyw53hu7YjL8Od4bu4PTHhu7TDncOdw51Aw51Z4buJ4bu44bu2PSMk4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oMOd4buy4buyV1gl4bqt4buJ4bugV+G6qsSDw7XhuqvDo1jhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tYZ1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uEAkV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4bqqxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhuqsm4buZWDJhxKlYMGNYMOG7h1jhu4tnWMSDP1jhu4l94bqrw6NY4bqn4bqvOOG6q1gw4bq7w5lYMGNY4bqpKuG6r1gwxIMzw5lY4bqrOOG6q1jhu5k4xKlYMH3EqVgwfeG6q1jhuqvDo8Sp4bq94bqrWMO04bq74bqrWOG6reG7g+G6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jDneG7tGnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buyw53hu7YjL8Od4bu4PTHhu7TDncOdw51A4bu2WeG7icOdPSMjPeG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7Lhu7QkV1gl4bqt4buJ4bugV+G6qsSDw7XhuqvDo1jhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tYZ1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uMOd4bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIxIMzYlgyKuG6q8SDWMOj4bqvKlgwbSVYScSDZOG6q8OjWOG6quG6ueG6q8OjWOG6q8OjxIPhuq/DoWlYw7QmWEnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqvhurnhuqvDo1jhu4nEg+G6ueG6q1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrw5lY4bqrxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nEgzNiWMSDb+G7g+G6q8OjWDDhurnhuqvDo1jhuqvDo8SDw6FYMCViw5lYMGNY4bqpKuG6r1gwxIMzWOG7icSDb+G7heG6q8OjWDBjWOG6qcOzMFgyfcSpWOG7iW9YICXhuqtYMn3EqVjDtGFYMOG7h1jhu4tnWMSDP1jhu4l94bqrw6NY4buJw7JY4buyWDI54bqrWOG7tFjhu4nhu5tYMuG6veG6q8OjL8SDJeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Rp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7ssOd4bu2Iy/DneG7uD0x4bu0w53DncOdQOG7uCThu4nhu7jhu7Q9WVnhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bugPeG7tj1XWCXhuq3hu4nhu6BX4bqqxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1hnWOG7icSD4bqzWOG7kztY4bqqw6PEg+G6r1jhu4rhu4fhuqtXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIxKnhu5lYMGNY4bqpw7MwWDJ9xKlY4buJb1jhuq3hu4PhuqvDmVjhu4ti4bqrw6NYw7Thu4Phuq9Yw7Thuq/DoTBY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJxIMzYljEg2/hu4PhuqvDo1gw4bq54bqrw6NY4bqrw6PEg8OhWDAlYsOZWDBjWOG6qSrhuq9YMMSDM1jhuqs44bqrWOG7icOsKuG6q8SDWDJvZjBY4buJxIPhu4Xhuq9Y4buJ4bqvOeG7iVgge+G7iVjhuq1m4bqvw5lY4bqrxINvWOG6qW8lw5lYw6Phuq9jWOG6rSbhuqlYw6Phuq864bqpWEnEgsOZWOG6q8SD4bqvw6Hhu4lYMsOqw5lYMsOqWOG6qSjhuqtYw7QmWMOjPuG7mVhpxIM+4bqrWOG7iX3huqvDo1jhuqtv4buDMFjhu4nDrGLhuqvDo1glYljhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu2QGnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buyw53hu7YjL8Od4bu4PTHhu7TDncOdw50j4bu2QOG7iUAk4buyPSThuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4bu4JEBXWCXhuq3hu4nhu6BX4bqqxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1hnWOG7icSD4bqzWOG7kztY4bqqw6PEg+G6r1jhu4rhu4fhuqtXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu2QFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7iMOsYuG6q8OjWMOtxKkqWOG7icOs4bq34bqrxINY4bqrxKnhurnhuq/DmVjhuqvDo2/hu4Xhuq9Y4bqrxKnhurnhuq9YMGThuqtYMMSDbVgyw6rhuqvDo1jhuqfhuq/DoOG6qVjhu4tiKuG7iVjhuqvEg+G6r8Oh4buJWDLDqsOZWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhuqvEqeG6ueG6r8OZWMSDP+G6q1gwxIM5WDI54bqrWOG6qcOzMFjhu4nEg3tpWOG6q8SDe+G7iVgwKjBY4buJKjBYMsOq4bqrw6NYIHvhu4lY4bqtZuG6r1jhuqvDo2Im4bqvWOG6qeG6ueG6r1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhu4nhu41Y4bqrxIPhuq844bqrWOG7icOsYuG6q8OjWDLhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqtY4bqrxIPhuq/DoeG7iVgyw6pYJWJY4buJxIMl4buZWDLhur/huq9Y4bqrxIMl4bqrxIPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu44bu2aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7LDneG7tiMvw53hu7g9MeG7tMOdw53DnSPhu7gj4buJ4buyQOG7tuG7uMOd4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oOG7tD3hu7JXWCXhuq3hu4nhu6BX4bqqxIPDteG6q8OjWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nhuq9h4bqrWOG7ieG7m1hnWOG7icSD4bqzWOG7kztY4bqqw6PEg+G6r1jhu4rhu4fhuqtXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu44bu2V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqdmJY4bqn4bqvw6DhuqlY4buLYirhu4lYMm9mMFgy4bqvYcSpWOG6p+G6r8Oh4bqrWMO0YVjhuqvDo8Sp4bq94bqrWOG6q2/hu4Mww5lY4bqnxIPhurFYxINbxKlY4bqtP+G6r1gwY1gwKuG6r1jhu4nEg+G6rznhu4lYIOG6s1jEg+G6r8Oh4bqrWDI/4bqvWMSD4buBWOG7icOsZljhu4nDrGLhuqvDo1jDrcSpKljhu4nDrOG6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvw5lY4bqrOOG6q1jhu4nhurnhuqlY4bqrxKnhurnhuq9Y4buJxIMzYljhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqsm4buZWDJvZjBY4buJxIM6WOG6q8Sp4bq54bqvWMO04buD4bqvWOG6qVvhu4lYMsOqWDEm4buZw5lYMSViWDLDquG6q8OjWOG7icOyWMOd4bu4WVgyOeG6q1jhu7JZWVgwYuG6qy/huqnhu7Lhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu24buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7LDneG7tiMvw53hu7g9MeG7tMOdw53DnT3hu7Thu7bhu4nhu7jhu7jhu7QkI+G6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7Lhu7QjV1gl4bqt4buJ4bugV+G6qsSDw7XhuqvDo1jhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tYZ1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tuG7sldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7iMSp4buZWOG6qVvhu4lYMsOqWOG6q8Sp4bq54bqvWDEm4buZw5lY4bqtP+G6r1gyb2YwWDDEgyzhuqlY4buLYzBY4buJw6xi4bqrw6NY4bqp4bq54bqvWOG7icOsb+G7heG6q8Ojw5lYMuG6r2HEqVjhuqfhuq/DoeG6q1jhu4nEg8SpW+G6q1jhuq1m4bqvw5lY4bqrOOG6q1jhu4nhurnhuqlYw7Qi4bqrWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7icOsb2fhuqvDo8OZWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhu4nhurvhu4nhu6RY4but4bq34bqrxINYw63EqT7huqtY4bqpw6rhu4lYxIMlWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nEgzNiWMSDb+G7g+G6q8OjWDDhurnhuqvDo1jhuqvDo8SDw6FYMCViWDBjWOG6qyzhuqvDo1jhu4vEqXvhu4lYMSViWDLDquG6q8OjWOG7icOyWD1ZWDI54bqrWMOdWVlY4buJe+G6qy/EgyUvw7Rsw5lYMWIl4bqrxINY4buJxIPEqVgyP+G7iVjhu4nDsljDnVlYMjnhuqtYw53hu7JY4buJ4bubWDLhur3huqvDoy/EgyUv4bqrLOG6qcOZWOG6rWbhuq9Y4bqrxIPEqVvhuqtYMj/hu4lY4buJw7JY4bu0WDI54bqrWOG7tljhu4nhu5tYMuG6veG6q8OjL8SDJS/huqss4bqp4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7tiMkaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7LDneG7tiMvw53hu7g9MeG7tMOdw53hu7JZ4bu2WeG7ieG7tCThu7Thu7Qj4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oD3hu7JZV1gl4bqt4buJ4bugV+G6qsSDw7XhuqvDo1jhuqnhurlYxIPhurfhuqvEg1jhuqvEqeG6ueG6r1jhu4nhurnhuqlY4buJ4bqvYeG6q1jhu4nhu5tYZ1jhu4nEg+G6s1jhu5M7WOG6qsOjxIPhuq9Y4buK4buH4bqrV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7tiMkV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqw5Thu4Phuq9Y4bqtZuG6r1jhuqvEg8SpW+G6q1jigJzhuqfEg23huqvDo+KAnVjhuqs44bqrWOG6qeG6uVjEg+G6t+G6q8SDWOG6q8Sp4bq54bqvWOG7ieG6ueG6qVjhu4nEgzNiWMSDb+G7g+G6q8OjWDDhurnhuqvDo1jhuqvDo8SDw6FYMCViWOG6q8OjJuG7mVgwJuG6q8OjWGnEgyrhu4lY4buJw6zhuq/DoOG6q1jhuqk/4bqrxINY4buJw6w44bqrWDLhurMlWCAm4bqrWOG7icSD4bqzWOG7kztY4bqqw6PEg+G6r1jhu4rhu4fhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buqxIJv4buH4bqrw6NY4buIxIPhu4fhuqnhu6gvaeG7qg==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]