(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 9 âm lịch, khi nắng thu hươm vàng và gió heo may hong cong những chiếc lá khô hanh hao bên vệ cỏ cũng là lúc mùa cau bắt đầu.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk09Xw5Phu6s7ZV064buQW+G6pVDhu5BYUOG6teG7kFg74bqrUOG7kFjhuqlPL1fDk08vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4bqyO1FdOuG7kOG7oOG7kOG7qFvhu5B9KFg7SuG7kHs7LOG7kF3DmV064buQ4bqzO+G6teG7kDvhuqthW+G7kMOpUl064buQw6lS4buQOiwg4buQO+G7siLhu5BbUOG6veG7kDsiXTrhu5BYIl064buQXTtlXTrhu5BYOyw9WOG7kH1R4buQezs04buQO1BdO+G7kDtQIuG7kFcjXeG7kMOpJeG7kFgy4buQWOG6qV064buQfVLhu5B9w6JY4buQW+G6pVDhu5BYUOG6teG7kFfDmeG6s+G7kMOd4buw4bq1S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5DGoOG7mOG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lMag4buWL+G7lOG7mOG7llnhu5jhu5Lhu6Dhu5Thu6LGoOG7ouG6s+G7oOG7mOG7oOG7muG7oH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5jhu5Lhu5rDlOG7kFB94bqzR8OU4burO2VdOuG7kFvhuqVQ4buQWFDhurXhu5BYO+G6q1Dhu5BY4bqpw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5TGoOG7mOG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4buP4bqpXTrhu5BdO+G6q+G7kFdS4buQXTcsSuG7kFs5LOG7kFvhuqVQ4buQWFDhurXhu5DDnT1d4buQW+G7tuG7kMOpVl3hu5A6LGXhu5DhurM7ICzhu5Dhuq/hurXhu7Jd4buQxIM7YSzhu5BYUOG6teG7kMOdKuG7kFnhuqVdOuG7kFg7IuG7kFhU4buQXcOaW0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6ruG6tSPhu5DhurM0LOG7kF07UuG7kF1SIuG7kFjhuqldOuG7kOG6s+G6sTZdOuG7kFhQ4bq1S+G7kHThurPhu5DhurM7IeG7kMOpUizhu5BY4buo4bq9SuG7kF07LCThurXhu5DhurM7IeG7kMOpUizhu5BYO+G6p1jhu5BY4buo4bq94buQ4bqzUyLhu5DhurM7Ul074buQO1JdOuG7kOG6szvFqF064buQ4bqzw5nEg+G7kDtQLOG7kFcjXeG7kF06M+G7kDtQ4bq94buQVyNd4buQXTtlXTrhu5BY4buo4bq94buQXVBK4buQWOG7qOG6veG7kDgs4buQ4bqv4bq1UF074buQV8Og4buQUCLhu5DhurtQXTvhu5BXLCNY4buQVyw9WEvhu5DhurLhurU4LOG7kFhQ4bq14buQWCDhu5B9QOG7kDthXeG7kF07LCThurXhu5DhurPhurU4LOG7kOG6szQsS+G7kOG7qztlXTrhu5DDnTXhurPhu5BYUOG6teG7kOG6s+G6sWHhu5B7O+G7qlhK4buQWzVY4buQW+G7siJK4buQIuG7pF3hu5BbIV074buQ4bqz4bqx4bqrw6FY4buQXTtlXTrhu5BYYV3hu5A6LCDhu5BbU1074buQw6lWXeG7kMOpLOG7kMOp4bq14buQO1HhurPhu5B7O8OiWOG7kOG6vSPhurXhu5DDncOgLEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6smPhu5DhurM7UV064buQ4buUSuG7kOG6sztRXTrhu5Dhu5bhu5Dhu6hb4buQfShYO+G7kFhQ4bq14buQV8OZ4bqz4buQw53hu7DhurXhu5BYOyLhu5A7IlBL4buQ4burO2VdOuG7kFfDosSD4buQOyJQ4buQw53huqvhuqFY4buQNFvhu5Dhu6rEg+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kFfhu7bhu5B9UeG7kFtS4bq14buQ4bqz4bqxw5ldOuG7kF06UuG7kOG6sTYs4buQWeG7sF3hu5BYO+G6teG6vSpd4buQ4bq3UF064buQw6lSXTrhu5DDneG7rFvhu5DDqVLhu5DhurtQXTvhu5DhurM7VltL4buQxak7LOG7kMOd4bqt4buQXcOZXTpK4buQw53huq3hu5A6LCBK4buQXTtlXTrhu5BX4bu24buQOyJQ4buQXWLhurPhu5DDqTLhu5BYOyLhu5DhurFQ4buQV+G6tTZdOuG7kDsiUOG7kOG6s+G6scOZXTrhu5DhurMsXTvhu5B7OzQsS+G7kOG7j2Fd4buQOiwg4buQw6k04buQ4bqzIV074buQ4bqz4bqxI+G6teG7kDo74bu2Ikrhu5BdO2VdOuG7kFc0XTrhu5A7IlDhu5BdOzLhu5BdO+G6q+G7kMOd4buw4bq14buQXTogXeG7kOG6s1Dhur3hu5Dhu7Jb4buQV+G7tOG7kOG7suG7kOG7qsSDSuG7kOG6t0Dhu5DhurdSXTrhu5DDneG7rOG6teG7kOG6u+G6tTVdOuG7kMOpJeG7kFgySuG7kMOdKuG7kH1TLOG7kDvhuqthXTrhu5DhurM7YVvhu5DhurM7IlBdOuG7kOG6szsiVF064buQW1Lhu5BdOuG7qOG6veG7kF064buq4bqz4buQezsg4buQ4bqv4bq1I11LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu43hu6rhurPhu5BYO+G6oeG6s+G7kFs34bqz4buQXTpS4bq94buQXTtlXTrhu5Dhuq/hurVU4buQWFDhurXhu5DhurMu4buQ4bq7LuG6teG7kDs0W+G7kF1SIuG7kFc5XTrhu5DDqeG6q2Fd4buQw6lQLOG7kDtiXTrhu5DhurfhuqthXTrhu5BbUCzhu5DDqVLhu5Bdw5ldOuG7kOG6t8OhW+G7kOG6s+G6seG6o+G7kOG6sztSXTvhu5BdO2VdOuG7kOG6r+G6tVThu5BYUOG6teG7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQ4bqzO1JdO+G7kMOd4bus4bq14buQ4bqz4bqxI13hu5BdO2VdOuG7kFfhurU2XTrhu5BYUOG6teG7kDosw6Dhu5DDnVXhu5DhurMi4buQNFvhu5B94buq4bq94buQV+G7tuG7kH1R4buQw6lS4buQw53hu6hb4buQ4bqz4bq1UOG7kFg7LOG7kFg7LuG6s0vhu5Dhu43hurU2XTrhu5BYUOG6teG7kOG6s+G6sTBd4buQw53hu7Dhur1K4buQ4bqv4bq1VOG7kMOdJOG6teG7kMOd4bumXUrhu5BXUSLhu5A7LCXhurXhu5DDneG6q+G6oVjhu5Bb4bqlUEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j1DhurXhu5B7OzRdOuG7kFg7KeG7kFg7IuG7kOG6r+G6tVRK4buQW1Lhu5BYMF3hu5B9UuG7kOG6s+G6tTgs4buQ4bqzO2Hhu5DDneG7sOG6veG7kMOZxIPhu5BdO2VdOuG7kHvhu4fhu5BdLCVb4buQWOG6rVDhu5BYO8OiXTrhu5DhurM0LEvhu5Dhu6s7ZV064buQ4bqv4bq1VOG7kFhQ4bq14buQXSJdSuG7kFhQ4bq14buQ4oCcw50sPVjigJ3hu5B9UuG7kFsgXeG7kMOdNuG7kDtSXTrhu5DigJxb4bq1UOG7kFvhurVQSuG7kFdRXeG7kFdRXeKAneG7kFjhuq1Q4buQfeG6qeG7kOG6s+G6seG7uEvhu5Dhu6s7ZV064buQ4bqzUuG6teG7kFhQ4bq14buQOixSSuG7kF06VOG7kMOpUl06SuG7kOG6r+G6tVDhu5DDnSNb4buQOiwg4buQ4bqzOzgs4buQW1NdO+G7kOG6scOh4bqz4buQ4bq74bq1NV064buQw6nhuqvDoF3hu5A7UOG6veG7kOG6u+G6tTVdOuG7kFvhu6bhurPhu5BQIkrhu5DhurdRXTrhu5BbUCzhu5BYO8OiXTrhu5DhurM0LOG7kMOdVeG7kFgg4buQWzfhurPhu5BYOyw9WOG7kOG6u+G7suG7kOG6s2Thu5BYOz1L4buQw7RiUOG7kF06NixK4buQw51iUOG7kHvhu7QiSuG7kOG6tyRd4buQ4bq3JeG6s+G7kOG6s+G6sSNd4buQW+G7puG6s+G7kOG6t+G7qF1K4buQ4bqzLD1dOuG7kFjhuqvDoCzhu5B9IlBdOuG7kMOpw6Phu5BYVOG7kHs7NF064buQOixQXUvhu5Dhu43hu7bhu5BYUOG6teG7kFgwXeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFvhu7bhu5BYw5nhurPhu5DDqVLhu5DhurMpUOG7kOG6syDhurNK4buQOuG7qsSD4buQO1As4buQVyNd4buQW+G7tMSD4buQ4bqxNizhu5B94buq4bq94buQw51R4buQXeG7pl064buQw53DqOG7kH0jXUvhu5DhurZQ4bq14buQw6lSLOG7kF06UuG6veG7kH1S4buQWCDhu5BbN+G6s+G7kFg7LD1Y4buQ4bqv4bq1U+G6s+G7kFsi4buQWVLhur1K4buQXeG7pl06SuG7kOG6szs4LOG7kFdQ4bq94buQXTtlXTrhu5BdIF064buQXWRY4buQWOG6rVDhu5BX4bq1OCzhu5DhurPhurHhuqtQ4buQO8Oo4buQezss4buQ4bqz4bq1OCzhu5DhurM7YeG7kF06O8OoIuG7kHs7IOG7kFjhuq1Q4buQ4bqzNCzhu5DhurM74bq14bqj4buQw50g4buQWDvhuqtQ4buQWCDhu5Dhuq/hurVT4bqz4buQw50sJV1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu49Q4bq14buQWDBd4buQfVLhu5BdO2VdOuG7kHvDquG7kGJY4buQXTox4bqz4buQXTpSIuG7kMOpJOG7kFdS4buQXTcs4buQw6nDoSzhu5B7O+G6tTRd4buQW+G7puG6s+G7kMSDO8OiWOG7kDvhu6zhurVK4buQO1Jb4buQ4bqxw5pdOuG7kMOd4buyXeG7kF07Yljhu5B9w6JY4buQXVIi4buQWOG6qV064buQVzJb4buQV+G7uFvhu5BdO1As4buQ4bqz4bqx4buw4bq1S+G7kOG7qeG6pVDhu5BYUOG6teG7kMOdPV3hu5BXUuG7kOG6szvhuqvDoF064buQXSAs4buQVzXhu5DhurPhurHhu67hur3hu5DhurvhurU1XTpK4buQVzjhu5DDqVLhu5DEgzthLOG7kFhQ4bq14buQw50q4buQWVJdO+G7kFnhuqVdOuG7kFhU4buQXcOaW0vhu5DDteG6q8OhLOG7kF3DmV064buQO1BdO+G7kMOpUl06SuG7kF07ZV064buQWyw9XTrhu5BYUOG6teG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFc44buQw50k4bq14buQw53hu6ZdSuG7kFgiXTrhu5BYIl064buQXTvhuqvhu5BdO2VdOuG7kFg7LD1Y4buQ4bqzO+G6teG6vSRdS+G7kOG7jVLhu5DDqVLhu5Bb4bu24buQ4bq7PcSD4buQWFDhurXhu5DhurFQ4buQXSxQSuG7kHs74bu0IuG7kH3hu7Qi4buQ4bqzKeG7kFvhu65d4buQXTvhuqvhu5BdOuG6q8OgLOG7kOG6szvhuqFL4buQ4bqu4bq1UOG7kFs34bqzSuG7kDtQLOG7kF3DmV06SuG7kFhQ4bq14buQezs04buQWCJdOkrhu5BbLD1dOuG7kF1SIuG7kFssPV064buQXeG7quG6veG7kH0jXeG7kFtS4bq14buQw50y4buQUOG6tUrhu5DhurM7YVvhu5Bb4bqlLOG7kF3DmV06S+G7kOG7jVLhu5B94buq4bq94buQXTtlXTrhu5BbLD1dOuG7kFhQ4bq14buQWOG6rVDhu5Bb4bqlUOG7kFvDoSzhu5DhurM74bqr4bqjXTrhu5DhurM7Yljhu5BdO+G6q+G7kMOdKuG7kOG6u+G7slvhu5BYUOG6teG7kFvhuqVQ4buQXVLhur3hu5BYIOG7kF06MeG6s+G7kMOpUuG7kOG6szthW+G7kF074bqr4buQWFDhurXhu5Bb4bqlUOG7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kHs7NF06S+G7kOG6sjQs4buQfVMs4buQ4bq3UuG7kOG6u+G6tTVdOuG7kFhTXTvhu5BXUkrhu5DDqWNQ4buQXToiUeG6veG7kFg1LOG7kOG6s+G6seG7sOG6teG7kMOpY1Dhu5DDqTAs4buQw6k8XTvhu5BXUuG7kHsq4buQWDvhurXhur0lXUvhu5Dhu6s7ZV064buQWOG7qOG6teG7kFg74bq14bq9JV3hu5DhurM0LOG7kMOdVeG7kOG6szvhurU3WOG7kH1S4bq14buQXTvhuqtdOuG7kMOpVl3hu5A7USLhu5A7Yljhu5BYO8Og4buQw53huqEs4buQw6lS4buQ4bqxNizhu5DhurM7LD3Eg+G7kMOdLOG7kH3Doljhu5BdUiLhu5B7OzRdOuG7kDtQ4bq94buQ4bqz4bqxIl064buQO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6seG7sOG6teG7kOG6t1Dhur3hu5BdNl064buQw6nDoSzhu5B9w6As4buQeyrhu5DDnSThurXhu5DDnSThurXhu5DigJxdOlLhur3hu5DhurvEkVBK4buQXTpS4bq94buQ4bq74bqrUOKApuKAnU8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4burOlLhur3hu5BdUOG6vUrhu5A6LMOhLOG7kOG6s+G6seG7uOG7kFg7w6JdOuG7kOG6szQs4buQezs0XTrhu5Bb4buq4bq94buQXTrhuqvDoCzhu5BXLD3hurPhu5DDml3hu5DhurPhurHhu7DhurVK4buQXTvhuqtdOuG7kFfhurU2XTrhu5BYUOG6teG7kMOpVl3hu5B9UuG7kOG6r+G6tVLhu5DigJzhurcuXTvhu5B9JuKAneG7kHs7NF064buQ4bqzOyrhu5DhurM7LD3hurXhu5DhurPhurEiXTrhu5BdOlLhur3hu5BY4bqrw6Es4buQWOG6rVDhu5BYUVjhu5BXU13hu5DhurPhurHhu7hL4buQw4nhu6zhur3hu5BdI13hu5BdO2VdOuG7kDtSXTrhu5BYUOG6teG7kOG6u1BdO+G7kFtR4bqz4buQw6lWXeG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5DhurM2XeG7kMOpUuG7kOG6s+G6seG6o+G7kOG6sztSXTvhu5DDnSwqW+G7kF074buqXeG7kFg7IuG7kFdiWOG7kOG6s+G6sVBdO+G7kOG6r+G6tSPhu5DhurM7UF074buQVyFdO0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7qeG6pVDhu5BYUOG6teG7kH1S4buQW+G6pVDhu5BY4bqrw6EsS+G7kOG7qeG6pVDhu5BYUOG6teG7kH1S4buQW+G6pVDhu5BY4bqtUOG7kDs1LOG7kDtU4buQw6lS4buQOuG7qsSD4buQOlHEg+G7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQ4bqzO1FdOuG7kDrhu7Bd4buQWOG6tTUs4buQXcOaW0vhu5DhurI0LOG7kDosw6Dhu5DDnVXhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kOG6sztSXTtK4buQw6k3LOG7kMOpVeG7kOG6s+G7quG6s+G7kFfhu6zhurPhu5DDqcOhLOG7kMOpMF064buQ4bqv4bq1UOG6veG7kFjhurU3WOG7kOG6tzVdOkvhu5Dhu6s74bqrXTrhu5BbOSzhu5BZKMSD4buQ4bqz4bqx4bqj4buQw6kkSuG7kOG6szQs4buQw6lWXeG7kHs7NF064buQ4bqv4bq1I13hu5DDneG6q+G6oVjhu5DhurM7ICzhu5Dhuq/hurXhu7Jd4buQw50s4buQWDvhu6hd4buQ4bqz4bqx4buwXeG7kOG6s+G6sSNd4buQWCJd4buQXToz4buQ4bqx4bqhxIPhu5BXIF064buQWFDhurXhu5BbUeG6s+G7kOG6seG6q+G6oSzEqOG7kDsu4bqz4buQO1Lhu5A74bqrYV064buQWFDhurXhu5BbUeG6s+G7kF06MeG6s+G7kOG6s+G6q8OhLOG7kMOdVlvhu5DhurPhu6hb4buQOzZd4buQ4bqzNCzhu5DDqcOhLOG7kF07ZV064buQe+G7h+G7kF0sJVvhu5BdOjHhurPhu5BdOlIi4buQXTvhuqtdOuG7kFg74bqrUOG7kOG6s2NdOuG7kOG6u+G6q1Dhu5BY4bqpS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buF4bq14bqzOyLhurHDlMOTT1fDk8awI+G7kHIsPeG6teG7kE8vV8OTTy/Eg8OT

Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]