(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm bảo vệ vùng biên bình yên, vượt qua những khó khăn, thách thức, những người lính biên phòng trên chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID1-9 Kéo Cưa, bản Táo (thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý), huyện Mường Lát luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4buT4buM4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu5k14bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhurxD4bq+4bqq4bujQULhurbhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG6qknhu47hu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4buTL+G7jOG7jsOS4buA4bq+4bqo4buZ4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZ4buDSkLhu6Phu45C4bq+4bqq4buj4buO4bqq4buz4bq+4buj4oCcw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujw4DEkMOB4bqq4buj4bq+4bqq4buW4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4buj4bqoQnbDgeKAneG7jeG7o8OTw5VS4bqy4buO4buj4buOecOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G7oMOC4buj4bug4buQ4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu6NBROG6vuG6quG7o1Lhurbhur7hu43hu6Phu6Dhu5ZM4buO4bujw5PDleG7peG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7jeG7o+G7juG6quG7p8OB4bqq4buj4buO4bqqxqDDgeG7jeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o0FC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpJ4buO4bujw5PDleG7qeG6vuG7o+G6vFPhu43hu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o8OAxJDDgeG6quG7oyM24buDfT3hu6Etw7nhu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4buN4bujQeG7qeG6vuG7o2Lhu6fhu4Dhu6PDtOG7juG6qsOVw4zDgeG7oyTDjeG6vuG7o0BC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o2LDksOV4bq+4bqo4bujM1Phu5Hhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7ozThu5ZL4bq+4bqo4bujM+G7p+G7juG7o+G6vMOVSOG6vuG7o8OTw5VS4bqy4buO4buj4buOecOK4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o1HDlcO94buO4buj4buM4butw4Hhu6Phur7huqpCw4LDiuG7o+G7oOG7kuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6qELhu6Xhu4Dhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3NxcU9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcOG7oXPhu58v4buhw7nDusOA4buf4buhcuG7n8O64buhcuG7jsO5cOG7oeG7oXHhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSasO6cuG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhurxD4bq+4bqq4bujQULhurbhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG6qknhu47hu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3Fx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5kj4bqqSeG7juG7o8OTw5Xhu6nhur7hu6PhurxT4buN4bujQeG7qeG7gOG7o+G7oMOC4bujQULhurbhur7hu6PhuqhCSkLhu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PDgMSQw4Hhuqrhu6MjNuG7g309LeG7ocO54buj4bq64bqqw5Xhu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4buN4bujQeG7qeG6vuG7o2Lhu6fhu4Dhu43hu6NR4bur4bujYsOSw5Xhur7huqjhu6MzU+G7o+G6vuG7r8OK4bujQeG6tuG6vuG7o8OBxrDhur7huqrhu6Phuq0z4buhcyPhu6Mt4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6Phu47DkuG7hOG6vuG6qOG7o1LhurLDleG7o+G7oOG6tOG7o+G6qELhu6Xhu4Dhu6Phu47huqpI4bq+4bqo4buN4buj4bul4bq+4buj4bq+QuG6vuG6quG7oy3hu6PDk8OVScOB4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7jeG7o+G7jkLhurJP4buj4bqoQuG7p0/hu6Phu6BKQuG7o1Hhu6vhu6M14bqqQuG7o+G6q8So4bq+4buj4bugxanhu6NB4bup4bq+4bujNeG7peG7o3vFqcOK4buN4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6Phu4NC4bq24bq+4bqo4bujZuG7pVLhu43hu6Phu45F4bq+4bqq4buje+G7mOG7peG7o+G6p+G7seG6vuG7o8O0M8Wp4buA4buR4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzcXFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu6Fz4bufL+G7ocO5w7rDgOG7n+G7oXLhu5/DuXJz4buOdcO5ccO5cOG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jqw7nDuXHhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o0FC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpJ4buO4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxceG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZI+G6qknhu47hu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7jeG7o0Hhu6nhu4Dhu6Phu6DDguG7o0FC4bq24bq+4buj4bqoQkpC4buj4bugxanhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujw4DEkMOB4bqq4bujIzbhu4N9PS3hu6HDueG7o+G6uuG6qsOV4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4bq84bu1T+G7o+G6vuG6qMWpUuG7o+G7oXMtcy1w4bufcOG7oeG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o+G6rcOVUuG6suG7juG7o+G6oMSQ4bq+4bqq4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NAw4zhu6PDgeG6qkXhu6PhuqrDlVLhu6NAw4zhu6PhuqDDjELhu6NAQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu45F4bq+4bqq4buj4bq+4bqq4buvw4rhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgeG7lkvhur7huqjhu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7o+G6vuG6qOG7lktC4bujUcOVw73hu47hu43hu6Phur7huqrhu7VP4bujw4Hhu6nhur7huqrhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujw4DEkMOB4bqq4bujIzbhu4N9PS3hu6HDueG7o+G7oMWp4bujQeG7qeG7gOG7o+G7oMOC4bujw4Hhuqrhu5jhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7o+G7peG6vuG7o+G6vkLhur7huqrhu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7o8OTw5VJw4Hhu6PhuqhC4bul4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzcXFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu6Fz4bufL+G7ocO5w7rDgOG7n+G7oXLhu6Hhu5/hu5/hu6Hhu450c3DDuuG7n+G6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jqw7nhu59w4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTXhuqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vEPhur7huqrhu6NBQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bqqSeG7juG7ozLDg+G7gOG7oyPhu5bhu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51zcXHhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mWLhuqrhu5ZM4bq+4bqo4bujw5RS4bujYsOSxJDhur7huqrhu6N74buew5Xhu6M14bqqeeG6vuG7jeG7oyPhuqpJ4buO4buj4buOw5Lhu5ZN4bq+4bqo4buj4bq64bqqw5Xhu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4bujw4Hhuqrhu4Dhu6NBQuG6suG7jsOz4buje0LDguG6vuG7o+G6vuG7pVLhu43hu6PDgeG6qknhu47hu6PDgeG7huG7o3Xhu6PDgeG7p+G6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4buj4buOw5Lhu5zDgeG7o8OB4bqqSeG7juG7jeG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bqg4buG4bujw4Hhu4bhu6Nz4buj4bqgw43hur7huqjhu6PDgeG6qkPhu6NBQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6Nw4buj4bqgw43hur7huqjhu6PDgeG6qkPhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgeG7lkvhur7huqjhu6Phu47huqrDlcOMw4Hhu6NAw4zhu6Mj4bqqReG7o+G6qsOVUuG7o+G6rcOVeeG6vuG7o+G7jOG7nOG7o+G7jkXhur7huqrhu4/hu6Mj4bqqSeG7juG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw5PDleG7qeG6vuG7o+G6vFPhu43hu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu43hu6Phu47hu5rhu6PDgcOM4buO4bujw4pJw4Hhu6Nx4buhceG7o+G6oOG6suG6vuG7o3Hhu6Fy4buP4bujYsOS4buA4bq+4bqo4bujw5PDleG7p+G7o+G7jsOSROG6vuG6quG7o+G7jsOV4buz4bq+4buj4buOw5Lhu6Xhu43hu6PhurpC4bqkw4rhu6Phu4zhu4Dhu6fhu47hu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7jeG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o8OTw5Xhu6Xhu6PDgeG7p+G6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4bujw4HhuqpJ4buO4bujw4Hhuqrhu5bhu6Xhu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buOw5Lhu5ZL4bq+4bqo4buj4bqqTE/hu6NRw5XDveG7juG7o+G6vuG6quG7tU/hu6PDgeG7qeG6vuG6quG7o+G7jsOS4bunQuG7o0/huqrDg0/hu43hu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G7peG6vuG7o+G6vkLhur7huqrhu6Phu47DkuG7teG7juG7o+G7juG7nOG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6PDgeG6qknhu47hu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7o+G6qELhu57hu6Phu6Dhu57hur7huqjhu6Phu4rhur7hu6PhuqDEkOG6vuG6quG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3BzT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9w4buhc+G7ny/hu6HDucO6w4Dhu5/hu6Fy4buh4buhcsO54buOw7pz4bufw7lw4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmrDunN14bud4buj4bul4bq84buOauG7nTXhuqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vEPhur7huqrhu6NBQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bqqSeG7juG7ozLDg+G7gOG7oyPhu5bhu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51zcHPhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mWLhuqpC4bqyw5Xhu6Phu47hu6fhu6M14bqow5VS4bqm4bq+4bujYsOVw73hur7hu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buN4bujw4Hhu6fhur7hu6NBw4zhu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgeG7lkvhur7huqjhu6NAw4zhu6PDgeG6qkXhu6PhuqrDlVLhu6Phuq3DlXnhur7hu6Phu4zhu5zhu6Phu45F4bq+4bqq4buj4buM4butT+G7o1HhurJP4buj4bq8xrBC4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6PDisWp4bq+4buN4buj4buO4buW4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6PDgeG6qsOV4bu34bq+4bujQcSQ4buj4bq84bq24bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4buj4bq+4bqqQsOCw4rhu6Phu6Dhu5Lhu4/hu6Phu6Thur7huqrhu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buO4buj4bqg4buWTMOB4buj4buM4buc4bujT+G6qnnhur7hu6PDgUjhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OBw71P4buj4buOw5Lhurbhur7hu43hu6Phu47huqpLQuG7o+G6qELhu6Xhur7hu6PDk8OV4bul4buj4bul4bq+4bqq4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6PDgeG7p+G6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4buj4bq84bucw4Hhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4bujw5PDleG7qeG6vuG7o+G6vFPhu43hu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu43hu6PDgcOM4buO4bujw4pJw4Hhu43hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujw4DEkMOB4bqq4bujIzbhu4N9PS3hu6HDueG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3FxT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9w4buhc+G7ny/hu6HDucO6w4Dhu5/hu6Fy4buhcHLhu5/hu47DunFwcHThurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanBycOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhurxD4bq+4bqq4bujQULhurbhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG6qknhu47hu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3Fx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5kj4bun4bq+4bujQcOM4buN4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4buj4buMw4nhu6Phu47GsELhu6PDgeG6qknhu47hu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7jeG7o0Hhu6nhu4Dhu6Phu6DDguG7o0FC4bq24bq+4buj4bqoQkpC4buj4bugxanhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4bujw4HhuqpJ4bq+4bqo4bujw4DEkMOB4bqq4bujIzbhu4N9PS3hu6HDueG7o+G6uuG6qsOV4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G6uuG6quG7pULhu6Phur7huqpCw4LDiuG7o+G7oOG7kuG7o+G7jsOV4buz4bq+4buj4buOw5Lhu6Xhu43hu6PhurpC4bqkw4rhu6Phu4zhu4Dhu6fhu47hu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu6Phuqjhu63hur7hu6Phu6BKQuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PDgMSQw4Hhuqrhu6MjNuG7g309LeG7ocO54buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzcXFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu6Fz4bufL+G7ocO5w7rDgOG7n+G7oXJwcnLDuuG7jnB1cXRy4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/Dkmpz4bufw7nhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o0FC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpJ4buO4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxceG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZI+G7kOG6vuG6qOG7o+G7oEpC4buj4bugQsOCw4Hhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phur7huqpCw4LDiuG7o+G7oOG7kuG7o0Hhu6nhu4Dhu6Phu6DDguG7o8OB4bqq4buY4bujw5PDlVLhurThur7hu6Phurzhu6vhur7huqrhu6Phu47huqrhu4rhu43hu6Phu6Xhur7hu6Phur5C4bq+4bqq4bujQULhurbhur7hu6PhuqhCSkLhu6PDk8OVScOB4buj4bqoQuG7peG7jeG7o+G6oOG7qcOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G7peG6vuG7o+G6vkLhur7huqrhu6Mt4buj4buOw5Lhu7Xhu47hu6Phu47hu5zhu6PhurrhuqrDleG7o+G7oOG7nMOB4bujQULhurbhur7hu6PhuqhCSkLhu43hu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vEPhur7huqrhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bqqSeG7juG7o0FC4bq24bq+4bujw4Hhu5bEqOG6vuG6qOG7ozLDg+G7gOG7oyPhu5bhu6Xhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o+G6qELhu6Xhu43hu6PDgeG7qULhu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bqqSeG7juG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3FxT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9w4buhc+G7ny/hu6HDucO6w4Dhu5/hu6FycHJzw7nhu450cMO6cHLhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSasO5w7rhu5/hu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o0FC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpJ4buO4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNxceG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7oOG7lkvhur7hu6PDkuG7pcOV4buj4bqg4buWTMOB4bujQcWp4bq+4buj4buO4bulUuG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o8OB4bqq4buxw4rhu6Phu4zhu4bDgeG7o+G7juG7lsSoQuG7o+G7jknhu47hu6PhuqhC4bue4bul4buj4bug4buQ4bq+4bqo4bujQULhurbhur7hu6Phur7hu63hur7huqjhu6PhuqhC4buG4buN4buj4bq64bqqQ+G7o+G6quG7tcOV4buj4bq64bqq4butw4Hhu6Phur7huqjhuqpCw4Lhu47hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3NxcU9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcOG7oXPhu58v4buhw7nDusOA4buf4buhcnB04bufdeG7jsO54buh4bufc3Xhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanFwdeG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PhurxD4bq+4bqq4bujQULhurbhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG6qknhu47hu6Myw4Phu4Dhu6Mj4buW4bul4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3Fx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5k+xanhu43hu6Phu47huqpG4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+w5VIQuG7o+G7jsawQuG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6PDk8OV4bul4bq+4bqq4bujw4HhuqpJ4buO4buj4bq+4bqq4buvw4rhu6PDgeG7qULhu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6NB4bue4bul4buj4bux4bq+4buN4buj4bqg4bupw4rhu6NB4bup4buA4buj4buMxqDDgeG7o+G6uuG6qkbhuqLhu6PDgeG7p+G6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nzw7rhu59PUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Dhu6Fz4bufL+G7ocO5w7rDgOG7n+G7oXJwc3LDueG7jnFy4bufc3Lhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanF14buf4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTXhuqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vEPhur7huqrhu6NBQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OB4bqqSeG7juG7ozLDg+G7gOG7oyPhu5bhu6Xhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51zw7rhu5/hu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7mTXhuqrhu57hur7huqjhu6NB4bue4bul4bujw4HEqMOK4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgeG6qknhu47hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PDgeG7p+G6vuG7o0HDjOG7jeG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o+G7jMOJ4bujw4HhuqrDleG7t+G6vuG7o0HEkOG7o8OB4bqqw5Xhu6PhuqDhu6fhu4Dhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3N1ck9Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcOG7oXPhu58v4buhw7nDusOA4buf4buhcnB0cXPhu450w7lwcHDhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanPDunXhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNeG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq8Q+G6vuG6quG7o0FC4bq24bq+4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4HhuqpJ4buO4bujMsOD4buA4bujI+G7luG7peG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXN1cuG7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZYkThur7huqrhu6PhuqpE4bq+4bqq4bujw4DEkMOB4bqq4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujNOG7lkvhur7huqjhu6Mz4bun4buO4buj4bqg4bul4bq+4bqo4bujw4Hhu4bhu6PDgELhuqbhur7hu6NBQuG6suG6vuG7o0/huqrGoMOB4buj4buOxrBP4buN4buj4buMSeG7o8OB4bul4bujQcOC4bq+4bqq4bujw4Dhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7jkPhur7huqrhu6MjNuG7g309LeG7ocO54buj4buO4bux4bq+4bqo4buj4bq84bq24bq+4buN4buj4bugROG7o+G7oOG7tVLhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G6vEPhur7huqrhu6Phu45C4bqyT+G7o+G7juG7ksOB4bujQeG7p8OK4bujw4HhuqpJ4buO4buN4bujQeG7p8OK4bujQULhurbhur7hu43hu6PhuqhC4bue4buj4bug4bue4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu5jhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7o+G7peG6vuG7o+G6vkLhur7huqrhu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7o+G7oMWp4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Phu47DkuG7teG6vuG7o+G7jsOVUuG6suG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6PDgeG6qknhur7huqjhu6PDgMSQw4Hhuqrhu6MjNuG7g309LeG7ocO54buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT+G7pMOV4buO4bqq4buAw5Lhu53hu5k14bqo4buEw4Hhu6N7w5XDveG6vuG7ky9P4buZ

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]