(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã nỗ lực xây dựng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện có hiệu quả việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt, góp phần đẩy lùi và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqn4bqk4bq+4buX4buBw5Phu6/hurhs4buX4buy4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXw4LhurxL4buXS+G6pHnhurjhu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l+G7msO64buXS+G6pMOK4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu48v4bqk4bubw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO14bqn4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buXTMOTdOG7l+G7tXZL4buXw5Xhu55u4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTMOT4bue4bqu4bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqfhuqThur7hu5fhu4HDk+G7r+G6uOG7l+G7ueG7p+G7l+G6uEnhu5dF4buU4bu14buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Ju4buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4buidOG6uOG6pG7hu5dOw7nhu7XhuqRu4buX4bu5w4BLbuG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0/huqTDk+G7l8OC4bq6w4lu4buXS+G6pOG7r+G6uOG7l0XhurrDueG6pm7hu5fhu6Lhu5bhu5dF4bug4buXTXXhu7Xhu5dP4bqk4bul4bqm4buX4bue4buXT8SCbuG7l0114bu14buXT+G6pOG7peG6puG7l07huqbhurjhuqThu5fhuqThurrDuU9u4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l+G7msO64buXS+G6pMOK4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Phu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGoeG7m0vhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6Hhu5vhu6FL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bub4buhxqEv4budxqHGoeG7t3Dhu53hu6Phu5vhu5/hu59yT3Hhu5/hu6Phu5tzRcahb0RLw4JrTcOs4bujcuG7neG7leG7l3RFT8Os4buV4bqn4bqk4bq+4buX4buBw5Phu6/hurhs4buX4buy4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXw4LhurxL4buXS+G6pHnhurjhu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l+G7msO64buXS+G6pMOK4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHhu5vhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu5vhu6Hhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDtSDhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu7nhurrDuuG6uOG7l+G7muG6psOD4bq44buXT+G6pHThurjhuqThu5fhurjhuqbDg+G6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqn4bqk4bq+4buX4buBw5Phu6/hurjhu5fhu6LDk+G6uMOC4buXxJDhuqzhu7XhuqRu4buX4bq44bqk4bqm4bqwT+G7l0/huqjhurjhuqThu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6sOG7l8OJ4buC4bqm4buXT03hu5Dhu4rhurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p03hu5DDjOG7teG7l+G7t+G6puG6suG6uOG7l+G7s+G6psSC4bq44buXS+G6pOG7kuG7teG7l0/DuUvhu5fhu7XDlXThu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Phu5fhu6XhurjhuqThu5fhuqThu5DEqOG6uMOC4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G6uOG6pOG7gOG7l+G7ucSC4bq44buX4bu54buK4bqm4buXTuG7hOG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7fhu6/hurhu4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqfhuqThur7hu5fhu4HDk+G7r+G6uOG7l+G7ueG7p+G7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhu7NH4buX4bu1deG7teG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXS+G6pHVLbuG7l+G6pMOT4bue4buX4bu5R+G6uMOC4buX4bu14bul4buX4bqk4bqw4buXT+G6pOG7hOG6uMOC4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXT03huqrhu5ct4buX4bui4bun4buX4bqkR+G6puG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bq44bqkdMOT4buX4bu14bqkw5PhurjDguG7l0904bue4buX4bu5eeG7nuG7l0Xhu4zhuqbhu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Nu4buX4bu54bur4bu14buX4buz4bqm4bqwT+G7l+G7teG6pMOS4buXT03hur7hurjDguG7l+G7ucSC4bq44buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7muG6sOG7l07huqbhurjhuqThu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfhuqRB4bq64buX4bu54bq8buG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu14bq84buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4bqkw5Phu5fDguG6usOJbuG7l0vhuqThu6/hurjhu5dF4bq6w7nhuqZu4buX4buaeOG6uOG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq4buG7l0Xhu5DDk+G7l8OC4bqmxqDhu5fhu5rDuuG7l+G7ouG7luG7l0Xhu6Dhu5fhu7XhuqR2T+G7l0/huqThu6Xhuqbhu5fhu57hu5dPxILhu5fhu7Xhurzhu5fhu57EgsOT4buXT+G7hOG7l0Xhu6/hu57hu5fhurjhuqThuqbhurLDieG7l0vhuqR1T+G7l07huqbhurjhuqThu5fhu7fhurrhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Phu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq4b+G7l+G7uOG7pcOJ4buX4buz4bul4bq64buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l0vhuqR1T+G7l0914bq44buXw4l3w4nhu5fhu7PhurDhurjhuqThu5dPTeG6uuG6uMOC4buXTMOTdeG7l09N4bqo4bq44bqkbuG7l0/huqTDk+G7l8OC4bq6w4lu4buX4buaeOG6uOG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1xJHDk+G7l0/huqbDg+G6uOG7l+G7ouG7luG7l0Xhu6Dhu5fhu7XhuqR2T+G7l0/huqThu6Xhuqbhu5fhu57hu5dPxILhu5dPw7nhuqbhu5fhu7XDjeG7l07EqOG7l+G7nuG7l0/EguG7l+G6pOG6uuG7q+G7teG7l0/huqRB4bq64buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7Xhu47DieG7l+G7tcON4buXTsSo4buX4bue4buXT8SC4buXT+G6pEHhurrhu5dMw5Phu57hu5fhu7nhuqrhurjhuqRu4buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq64buX4bu1deG7teG7l+G7tcON4buXTsSo4buX4bue4buXT8SC4buX4bu1deG7teG6pOG7l0Xhu57hu5dPeEvhu5dPTcOT4bq4w4Ju4buX4bu1deG7teG6pOG7l0Xhu57hu5dPw7nhuqbhu5fhurjhuqTDuuG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buXT+G6pMOT4buXw4LhurrDiW7hu5fhu5p44bq44buX4bu14bqkw5Phu57hurbhurhu4buX4bui4buW4buXReG7oOG7l09N4buQw4zhu7Xhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4buaw7rhu5dOdMOT4buXxJDhuqThuqbhu5fhuqTEgk/hu5fhu7V14bu14bqk4buXReG7nuG7l0/huqRB4bq64buX4bu5w5LhurjDguG7l0zDk+G7nuG7l+G7ueG6quG6uOG6pG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6Hhu5vhu6FL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bub4buhxqEv4budxqHGoeG7t3Dhu53hu6Phu53hu53hu6FzT3FxcHDhu59FxqFvREvDgmtNw6xzcOG7m+G7leG7l3RFT8Os4buV4bqn4bqk4bq+4buX4buBw5Phu6/hurhs4buX4buy4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXw4LhurxL4buXS+G6pHnhurjhu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l+G7msO64buXS+G6pMOK4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7oeG7m+G7oeG7leG7ly/DteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO1w6rhurDhu5dO4bqm4bq44bqk4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4buidOG6uOG6pG7hu5dOw7nhu7XhuqThu5fhu7nDgEvhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7V14bu14buX4bu1dkvhu5fhuqRH4bqmbuG7l+G7ueG6usO64bq44buXT+G6pOG6tuG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhu7NHbuG7l0/huqThuqbEgk/hu5dP4bqk4buU4bu14buXT8O54bqm4buX4bu1w43hu5fhu7XDjeG7l07EqG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7geG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l0vhuqThu5DDjeG6uMOC4buXdeG6uOG7l0/huqTDk+G7l8OC4bq6w4lu4buX4bui4buW4buXReG7oG7hu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqk4buIS+G7l+G7tXXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buX4bu1deG7teG6pOG7l0Xhu57hu5dPeEvhu5dPTcOT4bq4w4Ju4buX4bqkR+G7l8OC4bqmdOG7l+G7ueG6qOG6uOG6pOG7l+G7teG6vOG7l+G7muG7kOG7iuG6uOG7l01H4bq4w4Ju4buX4buidOG7l+G6uMOCw5NG4bq44buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhu7Xhurzhu5dP4bqk4bq24buX4bui4buW4buXReG7oOG7l+G7s+G7qeG6uMOC4buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dL4bqkdUvhu5fhu7XhuqThu4Lhurhu4buXRXZL4buX4bqk4bq64bur4bu14buX4bu54buET+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fEkOG6pMOT4buC4bq44buX4bua4bqmw4Phurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bu54bulw4nhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhuqThu5DDjOG6uMOC4buX4bu3w73hurjhu5fhu7XDlXThu5fhu7XDjeG7l0zDk3Thurjhu5fhu57hu5dPxILhu5fhurjhuqThu6nDieG7l+G6pMO54bq44buX4bu14bqkxILhu5dL4bqkdU/hu5dPdeG6uOG7l8OJd8OJ4buX4buz4bqw4bq44bqkb+G7l+G7uOG7hOG6puG7l+G7msOM4bqm4buX4bu1deG7teG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu7V14bu14bqk4buXReG7nuG7l094S+G7l09Nw5PhurjDgm7hu5fhuqRH4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6vOG7l+G7uXZP4buXTUfhurjDgm7hu5fhuq3hu7Ix4bu24buX4bui4bunbuG7l0/huqThuqrhu5dPTXbhurjhu5fhu7Phu4Thu5dPTeG6rOG7l0Xhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5dP4bqkw5Phu5fDguG6usOJ4buX4bub4buXRXfhurgv4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7muG6ruG7l+G7m+G7l8SQ4bqkw5Phu5dF4buQw5Phu5fDguG6psag4buX4bu54bq24buX4bui4buW4buXReG7oOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjDgsO64bueb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu04bqkdk/hu5dP4bqk4bul4bqm4buXS+G6pHVP4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0vhuqThu6/hurjhu5dF4bq6w7nhuqbhu5fhu5rDuuG6uuG7l0/huqThu4zhurjDguG7l+G7ueG7lOG6uMOC4buX4bu14bqkdk/hu5dP4bqk4bul4bqm4buX4bu14bq84buX4bq4xrBL4buX4bu5eOG7nm7hu5dF4bq8T+G7l0/DkuG6pm7hu5fhu7nhu6XDieG7l+G7s+G7peG6uuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7Phuqrhu5dNw43huqZu4buXTcOK4buXTULhu5fhu7XhuqR2T+G7l0/huqThu6Xhuqbhu5dNdOG7l+G6uMOC4bq6w7rhuqZu4buXS+G6pOG7peG6puG7l+G7teG6vOG7l+G7s+G6puG6tsOT4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buX4bu14bul4bq44bqk4buX4buzdeG6uuG7l+G7teG6pHZP4buXT+G6pOG7peG6puG7l+G7teG6vOG7l+G7teG6pOG7knThu5fhu7XhuqR2T+G7l8OC4buv4bue4buX4buz4bqw4bq44bqkb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bql4bq64bq4w4Lhu5dO4bq64bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7ueG6vG7hu5fhu7nhurbhu5dFw7rDieG7l0/hu4RP4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0zDk+G7peG6uOG7l0Xhu6Bu4buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqw4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOCbuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqn4bqk4bq+4buX4buBw5Phu6/hurjhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhu7V14bu14buX4bu1w43hu5dMw5N04bq4buG7l+G6pEfhuqZu4buX4bu54bq6w7rhurjhu5dP4bqk4bq24buXS+G6pOG7hOG6puG7l+G6pOG7iEvhu5fhu7XhuqThu6tP4buX4bu14bqk4bqi4buX4bu5w43hurjhu5fhu5rhuqrhu5dF4bqmw4Phurjhu5dMw5N04bq44buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6psOD4bq44buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu7PhuqbhurDhurjhu5dL4bqkdUvhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhurPhuqR1T+G7l+G6pMOT4bue4buXT+G6puG6uOG6pOG7l0/huqR34bq44buX4buiw5PhurjDguG7l8SQ4bqs4bu14bqk4buXT03Dg+G6uOG7l8OJ4burT+G7l09NeOG6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOCbuG7l+G7teG6pOG7hOG6uMOC4buX4bu34bqq4bu14bqkbuG7l0Xhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu7jhurrDuuG6uOG7l0/huqR04bq44bqk4buX4bq44bqmw4Phurjhu5dL4bqk4buE4bqm4buX4bqk4buIS+G7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7N04bq4buG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fhu7nhurrDuuG6uOG7l0/huqThurbhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l0104buXTMOT4buv4bq44buX4bu34bq+4bq44buX4bu3w4BL4buX4bua4bqw4buXTuG6puG6uOG6pOG7l8OJ4buC4bqm4buXT03hu5Dhu4rhurjDgm7hu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurjhu5fhurjhu6/hurjDguG7l+G7tXThurrhu5fhu6Dhu5dP4bqk4buS4bu14buXT03hurrhurjDguG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0/huqTDk+G7l8OC4bq6w4lu4buXS+G6pOG7r+G6uOG7l0XhurrDueG6pm7hu5fhu7lI4buXTXXhu7Xhu5fhu7nDkuG6uMOC4buX4bq4w43huqbhu5dMw5Phu57hu5fhu7nhuqrhurjhuqRv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bu3T+G6pMOTw4nhu7Phu5fhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dyxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6Hhu5vhu6FL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4bub4buhxqEv4budxqHGoeG7t3Dhu53hu6Phu53hu5vGoXNP4bud4bud4bubcOG7m0XGoW9ES8OCa03DrHHhu6Fx4buV4buXdEVPw6zhu5XhuqfhuqThur7hu5fhu4HDk+G7r+G6uGzhu5fhu7Lhu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fDguG6vEvhu5dL4bqkeeG6uOG7l+G7uXnhu57hu5dF4buM4bqm4buX4buaw7rhu5dL4bqkw4rhurjDgm7hu5fhu7XhuqThu4ThurjDguG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l+G7s+G6sOG6uOG6pOG7leG7l+G7nOG6puG7t0/huqTDrOG7lXLGocah4buV4buX4bqkQeG6psOC4bqkT8Os4buV4buh4bub4buh4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7XhurPhuqThu6/hurjhu5dF4bq6w7nhuqbhu5dNdeG7teG7l0/huqThu6Xhuqbhu5dPw7nhuqbhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0XDuuG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bu54buQ4buI4bu14buXKEfhuqbhu5cg4bqmw4Phurjhu5fhuqThuqbhurBL4buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqfhuqThur7hu5fhu4HDk+G7r+G6uOG7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR04bqm4buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deG7teG7l+G6pEfhu5fDguG6pnThu5fhu7nhuqjhurjhuqRu4buXw4l04bq4w4Lhu5dFw7nhuqbhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7tXThurpv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu7LDuuG7lyDDg+G7l+G6p+G6pOG6quG7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5fhuqfhu6/DiW7hu5fhu7ThuqTDleG7l0/huqrhu7XhuqThu5coR+G6puG7lyDhuqbDg+G6uOG7l+G6pOG6puG6sEvhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT27hu5fhurjhuqThu6nDieG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l+G7oOG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Ju4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5fhu7l54bue4buXReG7jOG6puG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l+G7s+G6sOG6uOG6pG7hu5coR+G6puG7l+G7ueG7p+G7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l0V4S27hu5fhu7fDk+G7nuG7l09N4bqo4buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5fhu7Xhurzhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7tXXhu7Xhu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+KAnOG7oeG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Ju4buX4buj4buXTsO54bu14bqk4oCdbuG7l+KAnCDDuuG6uOG7l+G6uOG6pOG7lHThu5dP4bqkdOG7nuG7l0/huqTEguG7l0/DkuG6puG7l+G6uOG6pkXhurrhurjigJ1u4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXRXhL4buX4bu1deG7teG7lyjhuqfhu4Hhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu5rhu47hu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Jv4buX4bqnTXThurrhu5fhu6NyxqHhu5dP4bqk4buM4bq4w4Lhu5dNdeG7teG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhuqRH4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bu54bq24buXS+G6pOG7r+G6uOG7l0XhurrDueG6puG7l0114bu14buXT+G6pOG7peG6pm/hu5fhu7bDk+G7nuG7l09N4bqo4buX4bu34bq+4bq44buX4bu3w4BL4buX4bua4bqw4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l8SQUOG7l+G7msO64bq64buX4bu14bqk4bqm4bquw5Phu5dP4bqk4buS4buXceG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dPw5N34bq4buG7l8SQ4bqm4bqw4bq44buXT+G6usO64bq44buX4bub4budL+G7m+G7neG7l09I4buXT+G6pMOT4buXw4LhurrDieG7l0114bu14buXT+G6pOG7peG6puG7l0/DueG6puG7l0/huqThu4Lhurhu4buX4bui4bq8w4nigKbhu5fhuqfhu5jhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5dP4bqk4bqmxIJP4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G7ueG6vOG7l+G7ueG7p+G7l0/DueG6uuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0vhuqThurrhurjDguG7l09Nw7rhurrhu5dO4buvw5Phu5dNR+G6uMOCbuG7l0/huqTDk+G7l+G6pMOST+G7l07hu5Thu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu1w5V04buX4bu54buC4bq4w4Lhu5fhu7nhu6Xhurrhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTjhurjDguG7lyDDg+G7lzHDguG6vuG7teG7l+G6tcOT4buv4bq4buG7l+G6p03hu5DEqOG6uMOC4buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5fhuqcxajDhuqfhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6p+G6pOG6vuG7l+G7gcOT4buv4bq44buX4bu14bqk4bq64buX4buz4bqmxIJPbuG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu5rhurDhu5dO4bqm4bq44bqk4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bq44bqk4bupw4nhu5fDguG6vEvhu5dL4bqkd+G6uOG7l+G7uXnhu57hu5dF4buM4bqm4buX4buaw7rhu5dL4bqkw4rhurjDguG7l+G7teG6pOG7hOG6uMOC4buX4bu34bqq4bu14bqkbuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bu54bun4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l3Xhurjhu5dP4bqkw5Phu5fDguG6usOJbuG7l0vhuqThu6/hurjhu5dF4bq6w7nhuqZu4buX4buaeOG6uOG7l+G7teG6pMOT4bue4bq24bq4buG7l+G7ouG7luG7l0Xhu6Dhu5fhu7XhuqR2T+G7l0/huqThu6Xhuqbhu5fhu57hu5dPxIJu4buX4bu14bqkdk/hu5dP4bqk4bul4bqm4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G6pOG6usO5T+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fEkOG6pMOT4buX4bu34buv4bq44buX4bu14buQbuG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu7V14bu14bqk4buXReG7nm/hu5fhuqfFqeG6uMOC4buX4bu14buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5fhu7J04bq44buX4bu14bqkQuG7l+G7ucO54bq64buXS+G6pMOK4bq4w4Ju4buX4bu14bqk4buE4bq4w4Lhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Phu5dP4buY4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7nEguG6uOG7l+G7ouG7p27hu5dP4bqk4bqq4buXT0124bq4b+G7l+G6s+G6pMOK4bq4w4Lhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXT+G6pHTDieG7l8OJ4buQw5Phu5fEkOG7oOG7l+G6pOG7iEvhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5fhu7XDjeG7l07EqOG7l+G7ouG7luG7l0Xhu6Dhu5fhu7XhuqR2T+G7l0/huqThu6XhuqZu4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l0/huqTDk+G7l8OC4bq6w4lu4buX4bui4buW4buXReG7oOG7l+G7m+G7l0V34bq4L0/Dk3fhurhv4buX4bu4eeG7nuG7l8OJw7nhurjhuqThu5dPw5Phu57Dg+G6uOG7l09Nw5Phu57huq7hurhu4buX4buaeOG6uOG7l+G7uUfhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l0/huqRB4bq64buXxJDhuqTDk+G7nsSC4bq44buX4bu1deG6uuG7l+G7tcOVdOG7l+G7skfhu5fhu4fhu5dPxILhu5fhurjhuqThu6nDieG7l0vhuqTDiuG6uMOCbuG7l+G7teG6pOG7hOG6uMOC4buX4bu34bqq4bu14bqkb+G7l+G6p+G6pHTDieG7l8OJ4buQw5Phu5fhuq3hu7Ix4bu24buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7XhuqRC4buX4bu5w7nhurrhu5fhuq3hu7Ix4bu24buX4bu1deG7teG7l+G7ouG7p27hu5dP4bqk4bqq4buXT0124bq44buX4bui4buW4buXReG7oOG7l09N4bqm4bqwT+G7l+G7ueG6tuG7l0114bu14buXT+G6pOG7peG6puG7l094S+G7l8SQxIJP4buXT0114bqm4buXS+G6pMOBS27hu5dP4bqmxILhurjhu5fhuqTDuuG6uOG6pOG7l09I4bq4w4Lhu5fhu5rhurDhu5dO4bqm4bq44bqkbuG7l8SQ4bqkw43huqbhu5dP4bqk4buC4bq4w4Ju4buX4bq4w7nhurrhu5fhu5rDgU/hu5fhu7Xhu4ThurjDguG7l03hu6fhurjhuqRu4buXT01G4bq4w4Lhu5fhu7Xhu6/hu57hu5fhu6J04bq44bqk4buX4bu34bq+4bu14buX4bu54buQ4buK4bq4w4Lhu5dFw7rhurjDgm7hu5fhurjDguG7huG7l+G7ouG6vMOJ4oCm4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLVMOTT+G6pOG6uk3hu5XDteG6p8Oi4bqtMSHhu5cgKuG7jy9Lw7U=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]