(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa cuộc sống hối hả với sức hút của nhiều luồng văn hóa mới, nhưng nhiều nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Thanh không quản khó khăn, gian khổ, khôi phục, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG6t+G7guG7qErhu4bGsErhu4bDmeG7lOG7hMawSsODSuG7hsaw4buITUrhu4bGsOG7huG7hOG7qMaw4oCc4buC4buOSsaw4bqs4buMUOKAncaw4bqsVeG7s8aw4bqmQUrhu6HGsOG7iOG7t0rhu4Z0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal1N+G7hOG7qOG7s8aw4bqsUcOV4bqsxrDhu6Dhu4xK4buGxrDhu4Lhu4zhu4TGsOG7gkHGsOG7quG7mOG7hMaw4bug4buk4bqsxrDhu4JSUMaw4bqsVeG7s8awSuG7guG7hOG6ulHGsOG7iFHhu45K4buGxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsMSo4buY4buE4buhxrBK4buCw5lK4buGxrBK4buC4buE4bq6UcawSuG7huG7guG6vMawSuG7guG6sErGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6puG7t0vGsOG6qOG6sErGsFDDleG6rMawUOG7guG7hMOKUcaw4bug4buMxrDGoMawxKjhu4ThurpKxrDhu4XhurDhu67GsOG7rOG7pMaw4buF4buC4buzSuG7gsaw4buK4buCw5JK4buGxrDhu6JRQUrGsOG7iuG7gkzGsOG7iuG7gsOASuG7ocaw4buG4buE4buzSsaw4buK4buCw5Thu6HGsOG7iuG7gsOS4buExrDhu5zhu4JU4bqs4buhxrDhu4ZHSsaw4buG4buE4buoxrDhu6rhu7fGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7glHhu67GsErhu4Lhu6hK4buGxrDhu4bhu4Thu7XGsFDhu55IxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55R4buu4bq6SsawUOG7guG7jErhu4bGsOG6rFXhu7PGsOG6qOG6sErGsFDDleG6rMawxKhHSuG7gnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bqoUOG7glHEqOG6psaw4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHjhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrDhu693d+G7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7seG7qS/hu6t4eOG6qHfhu7Hhu6vhu7F54bupdlDhu614w7134bup4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZw712d8WpxrDhu7Phu4hQ4buZxanhurfhu4Lhu6hK4buGxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsErDg0rhu4bGsOG7iE1K4buGxrDhu4bhu4Thu6jGsOKAnOG7guG7jkrGsOG6rOG7jFDigJ3GsOG6rFXhu7PGsOG6pkFK4buhxrDhu4jhu7dK4buGxanGsOG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu5nFqXjhu6nhu6nFqcaw4buCQuG7hOG7huG7glDhu5nFqeG7r3d3xanGsC914bqpSuG7hsaw4bq/4buCU0rhu4bGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsMSD4buC4buzSuG7huG7ocawUOG7gsOSSsaw4bq/4buCUsaw4buD4buSSuG7ocaw4busw4HGsDzDgsSoxrA84buC4bqwUcawcjzDgsSoxrDhu4Xhu4JV4buuc8aw4buIUcOSSsawSuG7kMaw4buIxajhuqzGsFDhu55R4buu4bq6Ssaw4bqo4bu54buuxrDhuqzhu4Lhu6jGsOG6t8OSxKjGsD7hu7NLxrDhuqzhu4JLxrBQ4buC4bq4xrDhu4LhurzGsFDhu57EkHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bq9xrBQUcOU4buExrDigJxQ4buC4bq2UMawUOG7guG6tOG7nMaw4bqsw5TGsOG7iOG7s+G7hMaw4buC4buu4oCdxrBK4buCw5lK4buGxrBK4buG4buC4bq8xrBK4buC4bqwSsawOOG7t8aw4bq34buzxKjGsOG6t+G7hErhu4LGsHJ44butxrBQUcOU4buEc+G7ocaw4buc4buC4buMxrDhu7Hhu6HGsFDhu4JIxrBQ4bue4bq2SsawPOG7t0rhu4LGsOG6t+G7t0rhu4bGsHIp4bu1xrDhu4Xhu4LDmeG7mOG6rHPGsOG7quG6pErGsErDg0rhu4bGsOG7iE1K4buGxrDhu6rhu5jhu4TGsOG7huG7hOG7tcawUOG7nkjGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8aw4bqsVeG7s8aw4bqq4buOSuG7hsaw4bqm4bu3S8aw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4RwxrA44buSSsawduG7qcawSsOAxKjGsFDhu4JCS8aw4bqqUcOU4buExrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7heG7guG7teG7hMaw4bqsw5pK4buGxrDhu4jhu7fGsFDhu6ZK4buGxrDhurbhu67GsErDgMSoxrDDkkrhu4bGsFDhu57hu7NK4buCxrBQ4buCVcawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsaw4buCTuG6rOG7ocaw4bqqTuG6rOG7ocaw4buq4buE4bq4UOG7ocaw4bqoSOG6rOG7gsaw4bqs4buC4buoxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG6rMOUxrDhu6rhu5jhu4TGsMSoS0rhu4bGsMSoUeG7jErGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDigJzhu4Lhu45KxrDhuqzhu4xQ4oCdxrDhuqxV4buzxrDhuqjhurBKxrBQw5XhuqxwxrDhu4Phu4RK4buCxrDhu57hu7PGsOG7quG7t8aw4buI4buYSsaw4buIw4lKxrBQ4bu54buExrBQ4buCw5JKxrA44buE4bq6SuG7huG7ocaw4busw4HGsMSDV8aw4buF4bqwSuG7ocaw4buK4buC4buExrDhu6t2xrBQUcOU4buExrDDkkrhu4bGsOG6qsOBxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqm4buMxrDEqETGsOG6qOG7ueG7rsaw4bqs4buC4buoxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4RwxrBt4bum4buzxrDhu4JO4bqsxrDhuqzhu4Lhu6jhu6HGsOG7quG7puG7s8aw4bqqw5nhu5bhuqzGsErhu4bhu4JCxrDhuqzhu4Lhu7PGsOG7isOKxrDhuqzhu4JR4buu4bq8Ssaw4bug4buESuG7gsaw4bqq4bq2UOG7ocaw4buI4bq04bucxrDEqMOZ4buUSuG7huG7ocaw4bqqTuG6rMawSuG7guG7qErhu4bGsOG6rOG6sFHGsOG6rOG7s8aw4bqo4buzS+G7ocawUOG7guG7t0rhu4LGsErhu4bhu6jGsOG6rFXhu7PGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buF4buC4bu14buExrDEqOG7s0rhu4bGsOG6quG6tMSoxrBQRkrhu4LGsOG7huG7hOG7tUvGsOG6qFThuqzGsOG6quG7uUvGsOG7iFbGsOG7iOG7t8SoxrBK4buGw5nhu5Thu4Thu6HGsOG7iuG7guG7hOG6uErGsMOSSuG7hsawSuG7huG7t+G7rsaw4bqs4bu3SuG7hsaw4bug4buz4buuxrDEqMOJxrBQR8SoxrDhu4Lhu4TDilHhu6HGsErhu4bhu4Lhu4TDiUrGsOG6rOG7pFFwxrDhurfDgMSoxrDhu6vDvXd34buhxrDDkkrhu4bGsOG6qsOBxrBQ4bueUkrhu4bGsFBR4buuw4pKxrDhu6rhu7dLxrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7heG7nlFK4buGxrDhu4JO4bqsxrDhu4PDmcaw4buc4buC4bu5xKjGsMSo4buE4bq6SsawSlLhu4TGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsDhM4buzcMaw4buD4buzUcaw4buK4buC4buExrBQ4buMUMawSuG7huG7guG7hOG6vOG7nOG7ocaww5JK4buGxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4buc4buC4bqwSsaw4bqsw5JK4buGxrDhu4bhu4RBSuG7hsaw4bqo4bu54buuxrBQ4bu54buExrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7nOG7gsOUxrBQ4buCw5JK4buGxrDhuqzhu5LGsOG7oMagxrDhu6zDgcawPMOUxrDhuq/Dmkrhu4bGsHJK4buz4buuxrDhu4jhu7fGsOG7heG7nsOZ4buUSuG7hsaw4buFODzhu4PGsDzDlMaw4bqvw5pK4buGc3DGsOG7heG7nkHhu4TGsOG7olHhu7PGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhu6pIxrBQ4bueRsaw4bqsw5JK4buGxrBQ4bu14bqs4buhxrBKw4DEqMaw4bux4bup4bup4buvxrDDkkrhu4bGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBK4buG4buCScaw4buCw5lRcMawOOG7hOG6vErGsMOSSuG7hsaw4buI4bu3xrA84buCVcawUEjhuqzhu4LGsDjDleG7hMawPuG6sErGsFDDleG6rMaw4buCTuG6rMaw4buq4bu3xrDhurfhu4LhurBKxrDhu4JO4bqsxrDhu4JR4buu4bq8SsawKeG7tcaw4buF4buCw5nhu5jhuqxwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdT5TxrDGoMaw4buqSMawUOG7nkbGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7teG6rMawSuG7t0vhu6HGsOG7guG7s+G7rsaw4bqsQcaw4buK4buC4buExrDhuqrDgcaw4buq4bq6xrDhu4LDmVHGsFDhu4JHxrBK4buE4bq6xKjGsOG6quG7s8SoxrDEqMOJxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55R4buu4bq6SsawUOG7guG7jErhu4bGsOG6rFXhu7PGsOG6qOG6sErGsFDDleG6rMaw4buF4buC4bu14buExrBKTOG7hMaw4bqs4buCUUrhu4bGsOG7quG7t8aw4bqs4buC4buoxrDhu6rhu4ThurhQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsEpM4buExrDhu57hu4TDiUrhu4bGsOG7iFHDkkrGsOG6rOG7guG7teG7rsaw4bqmT0rhu4bGsFDhu55LSuG7hsaww5JK4buGcMawbeG7t8aw4bqoU8awxqDGsOG7qkjGsFDhu55GxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsErhu7dLxrDDkkrhu4bGsOG6quG6ulHGsOG6qOG7t0rhu4LGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rhu6HGsFDhurDEqMaw4buCUeG7ruG6uFDGsFBHxKjGsOG7guG7hMOKUcaw4buq4bu3xrBK4buG4buC4buEw4lKxrDhuqzhu6RRxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55R4buu4bq6SsawUOG7guG7jErhu4bGsOG6rFXhu7PGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buF4buC4bu14buEcMawKcag4buExrDhu6rhurThu67hu6HGsOG7oOG7s1HGsOG7guG7kkrGsHbhu6nGsErDgMSo4buhxrDDkkrhu4bGsOG6qsOBxrDhu6DGoMaw4buC4buoUcawSuG7guG7hOG6ulHGsFDDmcaw4buI4buE4bq8Ucaw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrBQ4bueUeG7ruG6ukrGsFDhu4Lhu4xK4buGxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG7heG7guG7teG7hMaw4bqsTMaw4buG4buE4bu1xrBQ4bueSHDGsG1HxrBQ4bqwxKjGsOG7glHhu67hurhQxrDEqOG7t8aww5JK4buGxrA44bu3xrDhurfhu7PEqMaw4bq34buESuG7gsaw4bqqw4HGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhu4bhu4RBSuG7hsaw4bqo4bu54buuxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buI4buY4bucxrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7heG7guG7teG7hHDGsOG6t8OAxKjGsOG7seG7qeG7qXfhu6HGsMOSSuG7hsawxKjGoMaw4buI4buY4bucxrDhuqjhu7nhu67GsOG6rOG7guG7qMaw4buF4buC4bu14buExrDhuqrhurJRxrBQ4buEw4lKxrBQ4bu54buExrBQ4buCSMawUOG7nuG6tkrGsDzhu7dK4buCxrDhurfhu7dK4buG4buhxrDhu6Dhu7NRxrDhuqpMxrDhu4jhu7fGsOG6rOG7teG6rMaw4buI4buY4bucxrDhu4JO4bqsxrDGoMaw4bqs4bu14bqsxrDhu6zDgeG7o8aw4bqvw5pK4buGxrDhurfhu4TDicSo4buhxrAp4buzSsawPMOSSuG7huG7ocawxINXxrDhu4XhurBKcMaw4bq34buC4buoSuG7hsaw4buI4buY4bucxrDhu4JO4bqsxrBK4bu34buu4buhxrDhuqrDgcaw4bqqw4NQxrDigJxK4bq6SsawxKhMSuG7huKAncawUOG7glLhuqzGsOG6qsOC4buuxrDhu5zhu4JLSuG7hsawUOG7nuG7t0vGsOG7gk7huqzGsOG6rOG7guG7qMaw4buF4buC4bu14buExrDGoMaw4buCUeG7ruG6vErGsCnhu7XGsOG7heG7gsOZ4buY4bqsxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKcMaw4buD4buzUcawSuG7t+G7rsaww5JK4buGxrDhuqxNSsawSuG7guG7hOG6vFDGsFBHSuG7gsawUOG7guG7s8SoxrDhu4bhu4Thu7PGsOG7huG7hEFK4buGxrDhuqjhu7nhu67GsFDhu4ThurhK4buGxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsFDhu55LSuG7hsaw4bqs4buCw5nhu5JK4buGxrBQ4bueR0rhu4LGsOG7nOG7guG7jOG7hMaw4buC4buW4bucxrDhu4bhu4Thu6jhu7PGsOG7glHhu67hurxKxrAp4bu1xrDhu4Xhu4LDmeG7mOG6rMaw4buq4bu3xrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsHvhu7nhu4TGsOG7gk7huqzGsDjhu45K4buGxrB74buk4bqscMawe8OKxrDhuqjhu7nhu67GsMSoTuG7hMawSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqbhu4ThurhQxrDhuqpO4bqs4buhxrDhuqbhu4ThurhQxrDhu6rhu4ThurhQxrDhu6rhu7fGsOG7guG7hMOKUcawVsawSuG7huG7gsON4buzxrDhuqxV4buzxrBQ4bumSuG7hsawUOG7puG7ocawUOG7pkrhu4bGsOG6rOG6sFHhu6HGsMOSSuG7hsaw4bqqw4HGsOG7nOG7gkHhu4TGsOG6qOG7t0rhu4LGsErhu4Lhu4ThurpRxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NK4buhxrDhuqzDkkrhu4bGsOG7oOG7pOG6rOG7ocawUOG7hOG6ukrGsOG6rFXhu7PGsOG6qsOKxrDhuqrhu4TGsFDhu4LFqOG6rMawUOG6uMaw4bqs4bu14bqsxrDhu4JR4buu4bq8SsawUOG7nktK4buGxrBQSUrhu4LGsOG6rEzGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buF4buC4bu14buExrDhu6Dhu4RK4buCxrDhu6Dhu4xK4buGxrDhuqrDisawUEfEqMaw4buC4buEw4pR4buhxrBK4buG4buC4buEw4lKxrDhuqzhu6RR4buhxrDhu6BL4bu5Ssaw4bue4buzxrDhu4bhu4Thu7VLxrDhu7VKxrDhu6rhu5jhu4TGsErhu4Lhu6hK4buGxrDhuqbhu7fhu4TGsOG7huG7hEFK4buGxrDEqOG7s0rhu4bGsErDleG7hMaw4bqoUUrhu4bGsOG7huG6skrGsOG7hsOa4buE4buhxrBQ4buC4buE4bq4UMawUOG7gsWo4bqs4buhxrDhu4bhuqBKxrDhu6rhu5jhu4TGsOG6quG7lOG7hMaw4bug4buMSuG7hsaw4bug4buESuG7gsaw4buCS+G7uVDGsOG7guG7t0rhu4bGsErhu4bhu7fhu67hu6HGsOG7huG7hFLhu5zGsOG7gk7huqzGsOG7quG7hMOJSsaw4bqo4bq+xrDhuqjhu7dK4buGxrBQ4buE4bq44bucxrBK4buC4bq0SnDGsHvDg+G6rMaw4bqm4buE4bq8UOG7ocaww5JK4buGxrDhuqrDgcaw4bqm4buEw4lKxrDhu6BL4bu5SsawxKjDlVDGsOG7oOG7jMawUOG7t+G7hMaw4buI4buE4bq8Ucaw4buq4bq6xrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7heG7guG7teG7hMawSuG7gsOZ4bujxrApw5XGsOG6rOG7guG7qMaw4buF4buC4bu14buExrDhuqzDlMaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7Phu5/GsCnDlcaw4bqo4bu54buuxrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7heG7guG7teG7hMawbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8SoxrBQ4bu54buExrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s+G7ocaw4buF4bu34buExrDhu4jhu4ThurxRxrDhuqjhu7nhu67GsFDhu4ThurhK4buGxrDhuqjhurBKxrBQw5XhuqzGsOG7heG7guG7teG7hHBwcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhuqlK4buGxrA44bu3xrDhurfhu7PEqMaw4bq34buESuG7gsaw4bqs4buC4buE4buzxrDhu6DEkOG7o8aw4oCc4bq34buE4bq6xKjGsOG7qlHhu4TGsOG7iOG7mErGsErhu4LhurZQxrDhuqxV4buzxrBQw5Lhu4TGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu4jhu7fGsOG6rOG7guG7qMaw4buF4buC4bu14buExrDhuqrDgcaw4bqsTMaw4buqSMawUOG7nkbGsErhu4bhu7fhu67GsOG6rOG7t0rhu4bGsOG7olHhu7NKxrBQ4bueTkrhu4bGsFDhu55LSuG7hsaw4bqq4buU4buExrDhu6Dhu4xK4buGxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG6qOG6sErhu5/GsOG6rOG6tuG7nMawVeG7ruG7ocaw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7olHhu67hurpKxrDhu6rhu7fGsOG6puG7t8aw4bqsS0rGsOG6qsOBxrBQ4buCxajhuqzGsOG7oMWoxrDhuqzhu4JRSuG7hsaw4bug4buk4bqsxrDhuqZBS8awUOG7jkrhu6HGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7glHhu67GsOG6rOG7teG6rMaw4buG4buE4bu1xrBQ4bueSMaw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrDhuqxV4buzxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG7heG7guG7teG7hHDGsDxNSsaw4bug4buk4bqsxrDhu4rhu4JPQuG7ocawUMOS4buExrDhuqxNSsawUOG7hOG6uOG7nMawUFThuqzGsErhu4bhu4Lhu4TDiUrGsOG6rOG7pFHhu6HGsFBHxKjGsOG7guG7hMOKUcaw4buq4bu3xrBQ4bue4buzS8awUOG7nlHhu67hurpKxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsOG7heG7guG7teG7hOG7ocaw4buGTOG7nMaw4bug4buk4bqsxrBK4buCT8aw4bqmQ8aw4bqsVeG7s8awxKhHSuG7gsaw4buq4bu3S8aw4buq4buE4bq84bqsxrDhuqZBS8awUOG7jkrhu6HGsOG7huG7hOG7qMaw4buGR0rGsOG7quG7t8aw4buc4buC4bu1UMaw4buCUeG7rsawSuG6ukrGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8SoxrBQ4buEw4lKxrBQ4buE4bq4SuG7ocaw4bqq4bq0xKjGsOG6quG7t8aw4bqmQUrGsOG7oOG6oOG6rMaw4bqo4bqwSsawUMOV4bqs4oCdcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhuqlK4buGxrDhu4Xhu57DmeG7kkrhu4bGsG3DgErGsOG6seG7hErhu4Lhu6HGsOG7heG7nsOZxqBK4buGxrDhu5zhu4JNSuG7hsawbcOASsaw4buCTOG7s8awLeG7heG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsOG7glHhu67hurxKxrAp4bu1xrDhu4Xhu4LDmeG7mOG6rOG7ocaw4bqs4buCS8aw4bqm4buE4bq4UOG7o8awxanhuqlK4buGxrA44bu3xrDhurfhu7PEqMaw4bq34buESuG7gsaw4buI4bu3xrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG6rEtKxrDDmVHGsFBSxrDhuqxV4buzxrDhuqrhu45K4buGxrDhuqbhu7dLxrDhuqjhurBKxrBQw5XhuqzGsOG7heG7guG7teG7hHDGsOG6qUrhu4bGsOG6qsOBxrDhuqjhu7dK4buCxrDhuqxBxrDhuqxRw5XhuqzGsOG6quG7lOG7hMaw4bqsVeG7s8awxKhHSuG7gsaw4bqs4buCS8aw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4rhu4LDkuG7hMaw4buc4buCVOG6rOG7ocaw4bqmQUvGsFDhu45K4buhxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7heG7guG7teG7hMawSkzhu4TGsOG7nuG7hMOJSuG7hsaw4buq4bu3xrDhu4bhu4Thu7XGsFDhu55IxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsOG6qOG6sErGsFDDleG6rMaw4buF4buC4bu14buExrBKTOG7hMaw4bqs4buCUUrhu4ZwxrBt4buY4buExrBK4buC4buoSuG7hsawUOG7guG7t0rhu4LGsFBG4bqs4buCxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6rMOSSuG7hsawUOG7teG6rMaw4bqmQUvGsFDhu45K4buhxrDhu5zhu4Lhu7VQxrDhu4JR4buuxrDhuqZBSsaw4bug4bqg4bqsxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsOG6rOG7teG6rMaw4bqo4bqwSsawUMOV4bqs4buhxrBKw4DEqMaw4bux4bup4burduG7ocaww5JK4buGxrA44bu3xrDhurfhu7PEqMaw4bq34buESuG7gsaw4buq4buESuG7gsaw4bqoxajGsOG6qsOZ4buW4bqsxrA84buCVcawUEjhuqzhu4LGsErDmeG7mOG6rMaw4buc4buCS0rhu4bGsFDDg0rhu4bGsOG6qOG7s0rhu4LGsOG7guG7hOG6vFHGsOG6t+G7huG7guG6vMawSuG7guG6sErGsOG7i1HGsFBSxrAtxrDhu4hL4bu54buExrDhu4JHSuG7gsawUOG7hOG6uErhu4bGsEpM4buE4buhxrDhuqzhu4Lhu6jGsOG7quG7hOG6uFDGsFBJSuG7gsaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7NwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTzDmkrhu4bGsErhu4LDmcaww5JK4buGxrA44bu3xrDhurfhu7PEqMaw4bq34buESuG7guG7ocaw4buq4buY4buExrBK4buE4bq6xKjGsOG7oOG7s+G7rsawxKjDicaw4buq4bu3xrBWxrBQ4buC4buk4bqsxrDhu4ZHSsaw4buG4buE4buoxrDhu6rhu4xKxrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsOG6rFXhu7PGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6puG7t0vGsOG6qOG6sErGsFDDleG6rMawPuG7s0vhu6HGsOG7guG7kkrGsOG7r+G7qcawSsOAxKjGsOG7olHhu7PGsMOSSuG7hsaw4bq/4buCU0rhu4bGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsMSD4buC4buzSuG7hsawcnfhu6/GsFBRw5Thu4Rz4buhxrBQ4buCw5JKxrDhur/hu4JSxrDhu4Phu5JK4buhxrDhu6zDgcawPMOCxKjGsDzhu4LhurBRxrByPMOCxKjGsOG7heG7glXhu65zxrDhu4LhuqJK4buGxrBK4buG4bu34buuxrDhu6rhuqRKxrDhuqZPxrDhuqzDkkrhu4bGsOG7oOG7pOG6rOG7ocawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsaw4bqqw4rGsOG7iuG7gsOS4buExrDhu5zhu4JU4bqs4buhxrDhu4ZHSsaw4buG4buE4buoxrDhu6rhu7fGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG6rOG7guG7qMaw4bq3w5LEqMawPuG7s0twxrDhuqlK4buGxrDhuqrDgcaw4bqq4buExrDhuqrhurhKxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu4LDkkrhu6HGsOG6pkFKxrDhuqxMxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsD7hu7NLxrDhu6Dhu4RK4buCxrDhu6Dhu4xK4buGxrDhuqrDisaw4bugw5lRxrBQ4bqyxKjGsOG6rOG7teG6rMaw4bqs4bqwUcaw4bqs4buCUeG7ruG6vErhu6HGsOG6puG7t+G7hMawUOG7guG7kuG7ocaw4bqs4bqwUcawSkzhu4Thu6HGsOG7nOG7gktK4buGxrBQVOG6rMaw4bqqw4rGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG7nuG7s8awUOG7hOG6uErhu4bGsOG7nOG7gsOUxrBQ4buCw5JK4buGcMawKcOJSsaw4bqs4bu5SuG7gsaw4bqqTOG7ocaww5JK4buGxrDEg+G7guG7s0rhu4bGsOG6rE1KxrDEqMagxrDhu4jhu5jhu5zGsOG6qOG7ueG7rsaw4bqs4buC4buoxrDhurfDksSoxrA+4buzS8aw4bqs4buCS8aw4bqq4buOSuG7hsaw4bqm4bu3S8aw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrA+4buzS8awUOG7nktK4buGxrDhu6rhu7fGsErhu4ZL4bu34buExrDhu4JR4buu4bq8SsawPMOCxKjGsOG7heG7glXhu65wxrA84bu14bqsxrDhu4jhu5jhu5zGsOG7gk7huqzGsOG6rFXhu7PGsMOSSuG7hsaw4bqq4bq6UcawUOG7glHGsOG7glJQxrDhu57hurZQxrDhuqrDkkrhu4bGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrA+4buzS8awxqDGsFDhu55LSuG7hsaw4buq4bu3xrBK4buGS+G7t+G7hMaw4buCUeG7ruG6vErGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4Xhu4Lhu7VK4buGxrDhu60t4bux4bup4burduG7ocawZinhurc+xrBQSUrhu4LGsOG6rOG7gkZK4buCxrBQ4buC4buk4bqsxrDhu5zhu4LDicaw4bqs4buCUcOCSsaw4bqmw5XGsOG6rOG7guG7qMaw4bq3w5LEqMawPuG7s0twxrApw5XGsOG6rOG7guG7qMaw4bqqw4HGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhuqrDmeG7s8aw4buq4bu3S8aw4buG4buEQUrhu4bGsOG6qOG7ueG7rsawUOG7nktK4buGxrDhuqzDlUrhu4bGsOG6quG7jkrhu4bGsErhu4bDmeG7lOG7hMawPuG7s0vGsFDhu7nhu4TGsOG6rOG7teG6rMaw4buCUeG7ruG6vErhu6PGsOG6t+G7hk7huqzGsOG6r8OD4bqs4buhxrA8w4LEqMaw4buF4buCVeG7ruG7ocaw4bqxw5nhu5RK4buGxrDhuq/hu7VQcHBwxrBQ4bumxrBKw4DEqMaw4bux4bup4burd8aw4bqq4bq4SsawSuG7s+G7rnDGsHvhurDhu67GsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu4jhu7fGsOG6qsOVSuG7hsaw4buIxajhuqzGsOG7huG7hFLhu5zGsMOSSuG7hsawxIPhu4Lhu7NK4buGxrBQ4buE4bq44bucxrBQVOG6rMaw4buqw5nhu5ZQxrDhu6JR4buzxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buK4buCTMaw4buK4buCw4BK4buhxrBQ4buCxq/GsFDhu4Lhu7Xhuqzhu4Lhu6HGsOG7hkdKxrDhu4bhu4Thu6jhu6HGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7glHhu67GsOG7huG7hOG7tcawUOG7nkjGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awUOG7nlHhu67hurpKxrBQ4buC4buMSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrDEqEdK4buCcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU84buCVcawUEjhuqzhu4LGsGYp4bq3Psaw4busw4HGsDzDgsSoxrA84buC4bqwUeG7ocaww5JK4buGxrDhur/hu4Lhu7nEqMawOEHhu4TGsOG6r8OASuG7hsaw4bqs4buCS8aw4bqm4buE4bq4UOG7o8aw4oCc4bqpSuG7hsaw4bq/4buCU0rhu4bGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsMSD4buC4buzSuG7hsaw4buI4bu3xrBQ4buew5nGoErhu4bGsFDhu4LDkkrhu6HGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqsTMawUeG7rsawUEZKxrDhuqxV4buzxrBQ4buCw5JKxrDhur/hu4JSxrDhu4Phu5JKcMaw4bqpSuG7hsaw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqzhu4JJxrDhu4LDgErhu4bGsOG7guG7teG7hMawUOG7guG7s8SoxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6rOG7teG6rMaw4bqsw5JK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG6rOG7glFK4buGxrDhuqxV4buzxrBQ4buCw5JK4buhxrDEqOG7t8aw4bqsTUrGsFBG4bqs4buCxrDhuqzFqOG6rMawUOG7nktK4buGxrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG7hkdKxrDhu4bhu4Thu6jGsEpDUMaw4bqqROG7nMaw4buqw4BKxrDhu4JM4buzxrBQ4bueUeG7ruG6ukrGsFDhu4Lhu4xK4buGxrDhuqxV4buzxrDhuqrhu45K4buGxrDhuqbhu7dLxrDhuqjhurBKxrBQw5XhuqzGsD7hu7NLcMawbeG7hOG6vOG6rMaw4buI4bu3xKjGsOG6rFXhu7PGsMOSSuG7hsaw4bqqw5nhu5bhuqzGsMSoTuG7hMawSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqjhurBKxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7rMOBxrDhuqxBxKjGsOG7nOG7glThuqzhu6HGsFDhu4RKxrDhu67DiVHigJ1wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeKAnOG7heG7nktK4buGxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhu6JR4buz4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7glHhu67hurxKxrDEqOG7hOG6ukrGsEpS4buExrBQ4bueS0rhu4bGsFBJSuG7gsaw4buIUcOSSsaw4bqs4buCUsawUOG7nk5K4buGxrBQ4buY4buExrDhu6rhu4ThurzhuqzGsOG6pkFLxrBQ4buOSsaw4buq4bu3xrDhu5zhu4Lhu7VQxrDhu4JR4buuxrDhuqzhu7XhuqzGsOG7huG7hOG7tcawUOG7nkjGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8awUOG7nlHhu67hurpKxrBQ4buC4buMSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqq4buOSuG7hsaw4bqm4bu3S8aw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrBQ4buC4buEw4pRxrDhu6Dhu4xwxrDhu4FR4buzxrDhuqpM4buhxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrBQw5LGsOG6quG7hMOKxKjGsOG6rOG7gkvGsOG6puG7pOG6rMawUOG7nuG7s0rhu4LGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8aw4bqsVeG7s8awxKjhu4ThurpKxrDhu4XhurDhu67GsOG7rOG7pMaw4buF4buC4buzSuG7gsawUOG7gsOJxKjGsOG7huG7s8SoxrDEqOG7t1HGsFDDmeG7kuG7hMaw4bug4bu1SuG7hnDGsOG6t+G7guG7qErhu4bGsOG7huG7hOG7tcawUOG7nkjGsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8aw4bq24buuxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqmQUvGsFDhu45KxrDhu6rhu7fGsOG7nOG7guG7tVDGsOG7glHhu67hu6HGsOG6rEzGsOG6rMOSSuG7hsaw4buI4buzS8aw4bue4bq2UMaw4buI4buYSsaw4bqsVeG7s8awSuG7guG7qErhu4bGsErhu4bhu4LhurzGsErhu4LhurBKxrBKw4NK4buGxrDhu4hNSuG7hsaw4buq4buY4buExrDhu6rDgErGsOG7gkzhu7PGsFDhu55R4buu4bq6SsawUOG7guG7jErhu4bGsErhu4LDmcaw4bqs4bu14bqsxrDDkkrhu4bGsDjhu7fGsOG6t+G7s8SoxrDhurfhu4RK4buC4buhxrDhur/hu4JTSuG7hsaw4buF4buC4buzSuG7gsawxIPhu4Lhu7NK4buGcMawe+G6sOG7rsawUOG7gsWo4bqsxrDhu6DFqMaw4buI4bu3xrBK4buC4buoSuG7hsawUOG6tsSoxrDhu4bDmeG7kkrhu4bGsFDhu4TDiVHGsOG6puG7hMOKUcaw4bqqw4rGsOKAnOG7guG7jkrGsOG6rOG7jFDigJ3GsOG7qsOASsaw4buCTOG7s8aw4bqsVeG7s8aw4bqq4buOSuG7hsaw4bqm4bu3S8aw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrBQ4buC4buEw4pRxrDhu6Dhu4zGsMSow4Hhu4TGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBQ4buew5nhu5RK4buGxrBQ4buOSsaw4buq4buY4buExrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NK4oCd4buhxrDDkkrhu4bGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrBtw4BKxrDhuq/DleG6rOG7ocaw4bq/4buCTMawPOG7glXGsFBI4bqs4buCxrA4w5Xhu4TGsD7hurBKxrBQw5XhuqzGsOG7gk7huqzGsOG7quG7t8aw4bq34buC4bqwSsaw4buCTuG6rMawUElK4buCxrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqVBC4busUC3hu7Phu4jhu4Thu4ZK4bujxrDhu57hu4Thu4bhu4JQ4bufxal1dOG7oFDhu55LSuG7hnUp4bu34buExrDhu6rhu7fGsEFK4buC4bujxrBvUeG6sErGsDzDmeG7lErhu4Z0L+G7oFDhu55LSuG7hnV0L+G7nHU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]