(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa cuộc sống hối hả với sức hút của nhiều luồng văn hóa mới, nhưng nhiều nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Thanh không quản khó khăn, gian khổ, khôi phục, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PDlOG6qMOUxKjhu7Phu47hu5jDlMSo4buzxKhL4bu04buz4oCcSuG7osOU4buz4bq84bucxq/igJ3hu7Phurzhu67huq7hu7PhurrhurTDlMWp4buz4buO4bq2w5TEqOG7rS9K4bu34buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5nhurfhu4Dhuq7DisO94buv4bqxS+G7tOG6ruG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8Wo4bucw5TEqOG7s0rhu5xL4buzSuG6tOG7s+G7tlJL4buzxahY4bq84buzSuG7qsav4buz4bq84buu4bqu4buzw5RKS0nhu6jhu7Phu47hu6jhu6LDlMSo4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bqu4buzw5VSS8Wp4buzw5RKV8OUxKjhu7PDlEpLSeG7qOG7s8OUxKhKw43hu7PDlEpDw5Thu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s8avSkvDjOG7qOG7s8Wo4buc4buzVeG7s8OVS0nDlOG7s2tDI+G7s0BY4buza0rhuq7DlErhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6tMOU4buz4buMSuG7kuG7s+G7jErhuqTDlMWp4buzxKhL4bquw5Thu7Phu4xK4bugxanhu7Phu4xK4buaS+G7s8OZSuG7rOG6vMWp4buzxKhNw5Thu7PEqEvhu7Thu7Phu7bhurbhu7PDmUrhurDGr+G7s0rhu6gj4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzw5VNw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DisavSuG7qMOV4bq64buzSzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s+G6ouG7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgeG6oOG6oMOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu54bu54bu1L+G7t+G6ouG6osOK4bqg4bu54bu34bu5w4Phu7XDgMavQeG6osSC4bqg4bu14buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLEgsOA4bqgw73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWRK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PDlOG6qMOUxKjhu7Phu47hu5jDlMSo4buzxKhL4bu04buz4oCcSuG7osOU4buz4bq84bucxq/igJ3hu7Phurzhu67huq7hu7PhurrhurTDlMWp4buz4buO4bq2w5TEqMO94buz4bu4S8OKxq9KcsO94bqi4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4HhuqDhuqDDveG7sy/hu6/DqsOUxKjhu7Phu4tK4buww5TEqOG7s2tK4bquw5RK4buz4bqrSuG6rsOUxKjFqeG7s8avSuG7msOU4buz4buLSuG7quG7s2pRw5TFqeG7s0DDguG7szPDicOV4buzM0pD4buo4buz4burM8OJw5Xhu7NrSuG7riPhu7Hhu7Phu47hu6jhu5rDlOG7s8OUUOG7s+G7jsOd4bq84buzxq/hu6bhu6gjScOU4buzw4rhurIj4buz4bq8SuG7tOG7s2Thu5rDleG7szThuq7hu5Dhu7PhurxK4buQ4buzxq9KSOG7s0rDjeG7s8av4bum4buExrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r8Ot4buzxq/hu6jhu6BL4buz4oCcxq9KRMav4buzxq9KRcOZ4buz4bq84bug4buz4buO4bquS+G7s0oj4oCd4buzw5RKV8OUxKjhu7PDlMSoSsON4buzw5RKQ8OU4buz4bq34bq24buzZOG6rsOV4buzZEvDlErhu7Phu6vhuqJB4buzxq/hu6jhu6BL4buxxanhu7PDmUrhu5zhu7Phu7nFqeG7s8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7szPhurbDlErhu7Nk4bq2w5TEqOG7s+G7qzLhurDhu7NrSldS4bq84bux4buz4bu24bq4w5Thu7PDlOG6qMOUxKjhu7Phu47hu5jDlMSo4buz4bu2Ukvhu7PEqEvhurDhu7PGr+G7pk7hu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Phurzhu67huq7hu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s2tK4bqwS8aw4buz4bq3UcOU4buzw4Dhu7Xhu7PDlOG6pMOV4buzxq9K4buA4buQ4buz4bq+4buo4bugS+G7s+G6vErhu7Thu7NrSuG6sEvhu7PhurxWw5TEqOG7s+G7juG6tuG7s8avWcOUxKjhu7NEI+G7s8OU4bqkw5Xhu7Phu5rDlMSo4buzxq/hu6bhuq7DlErhu7PGr0rhu67hu7PGr0pTS+G7s8SoS+G6rsOU4buzSuG7lOG6vMWp4buz4bq+4buU4bq8xanhu7Phu7ZLSMavxanhu7PDik7hurxK4buz4bq8SuG7tOG7s2tK4bqwS+G7s+G6vOG7oOG7s+G7tlJL4buzw5Xhu5DDlMSo4buzw5Xhu6jhu5zDlOG7s8SoS+G7tOG7s+G7juG6skvhu7PigJxK4buiw5Thu7Phurzhu5zGr+KAneG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzGsOG7s2pLw5RK4buz4bum4bqu4buz4bu24bq24buz4buOUsOU4buz4buOR8OU4buzxq/hurJL4buzxq9K4buaw5Thu7PhurdLScOUxKjFqeG7s0DDguG7s+G6qyThu7NrQ8OUxanhu7Phu4xKS+G7s+G7t8OA4buzxq/hu6jhu6BL4buz4buaw5TEqOG7s+G6vsOC4buz4bq+V1Thurzhu7Phurrhu5zhu7PDleG7guG7s8OK4bqyI+G7s+G6vErhu7Thu7NrSuG6sEvGsOG7s+G7mVnhuq7hu7NK4buU4bq84buz4bq8SuG7tMWp4buz4bu2WeG6ruG7s+G6vldU4bq84buzw5TEqErhu4Dhu7PhurxK4bqu4buz4buMw4zhu7PhurxK4buoI8ONw5Thu7PFqEvDlErhu7Phur5Exq/FqeG7s+G7jkXDmeG7s8OVV1PDlMSoxanhu7Phur7hu5Thurzhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq8Q+G7qOG7s+G6vOG6ruG7s8OK4bqu4buQxanhu7PGr0rhurbDlErhu7PDlMSo4bu04buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s2tK4bqwS+G7s8OV4bquw5TEqOG7s+G6vkXDleG7s8avTMOUSuG7s8SoS+G6sOG7kOG7s8OK4bus4bq84buz4bq+4bqy4buQ4buz4buOPeG7s+G7juG6tsOV4buzw5TEqFdTS8Wp4buz4buMSktIw5Thu7Phu5rDlMSo4buzw5TEqOG6tiPhu7PhurzhurbDlMSo4buzxajhuq4j4buzw5VH4buzxq9Nw5Xhu7NKS8OM4buoxanhu7PDlMSoSktHw5Thu7PhurxY4buoxrDhu7Nk4bqkw5Xhu7Phu7fEguG6oOG6oMWp4buz4buaw5TEqOG7s+G6vsOC4buzxq/hu6bhu6rDlMSo4buzxq/hu6gjw4zDlOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s2vhu6ZXU8OUxKjhu7Nr4bum4buow5TEqOG7s0rhu5Thurzhu7NqV+G7s8OZSuG6ssOV4buzw5VLScOU4buzw5Thu6pL4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7GsOG7s2rhuq7hu6jhu7Phu4xKS+G7s8av4bucxq/hu7PDlMSoSkvDjcOZxanhu7Phu5rDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PDmUpDw5Thu7Phurzhu5rDlMSo4buzxKhL4bq0w5TEqOG7s8OK4bqyI+G7s8av4bqyS+G7s2vhu6ZXU8OUxKjhu7PDmUrhu6Dhu7PGr0rhu5rDlMSo4buz4bq8UeG7s8WoVeG7s0DDguG7szPhu6Dhu7NiVsOUxKjhu7Phu6vDlOG6riPhu7Phu47hurbhu7Nr4bumV1PDlMSo4buza+G6tzNq4buzM+G7oOG7s2JWw5TEqOG7scaw4buza+G7puG6tEvhu7Phu6Thu6jhuq7hu7PDlEpLSeG7qOG7s+G7tk7hu7PGr+G7pkzhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzFqeG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7XDgeG7s+G7msOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s8OUxKhKT+G7s0pX4buoxrDhu7PhurdLw43DlOG7s+G7msOUxKjhu7Phu47hurbhu7MzSuG7ruG7s8avTuG6vErhu7Phurfhu55L4buzNEPDlOG7s8av4bue4bq84buzSuG7lOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s2RKQ8OU4buzSuG7lOG6vOG7s0rhu6gjw43DlOG7szLhurDhu7NrSldS4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzThu7Dhu7NV4buz4bu2TuG7s8av4bumTOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s8OU4bq24buQxanhu7NK4bquI+G7s+G6vOG6tOG7s+G7jEpL4buz4bq+w4Lhu7Phu7ZJ4buzSlfhu6jhu7PGr0pN4buzw5RLScOV4buz4bq+4bquw5Xhu7PDlUfhu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PGr0rhu5zDlMSo4buz4bq84buu4bqu4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s2tK4bqwS+G7s8OU4buSS+G7s+G6vErhu6jDlMSo4buz4bu24bq24buz4bq8SuG7tOG7s+G7tktIxq/hu7NrSuG6sEvhu7PDlOG7kkvhu7Phu6ZLR8OUxKjhu7Phu47hu6jhu5rDlOG7s+G6vErhurAj4buz4bq64buWw5TEqOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G7msOUxKjGsOG7s+G7meG6tuG7s8OK4buw4buzVeG7s+G7tk7hu7PGr+G7pkzhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurDhurzhu7PDlOG6tuG7kOG7s+G7msOUxKjhu7Phur5J4buo4buzw4rhurbDlErhu7PGr0pTS+G7s8SoS+G6rsOUxanhu7PGr0PDleG7s0rhu6gjSMav4buzxq9Nw5Xhu7NKS8OM4buo4buz4bu24bq24buzw5TEqEpLR8OU4buz4bq8WOG7qOG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buza0rhurBLxrDhu7MyVUvhu7Phu7ZFI8Wp4buzxajhuq7hu6jhu7NKUcOU4buzw4Dhu7Xhu7PDlOG6pMOVxanhu7Phu5rDlMSo4buz4bq+w4Lhu7PFqFXhu7NK4bu04buo4buzw5RKS0nhu6jhu7PGr1fhu7Phu45Lw43hu6jhu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PGr0rhu5zDlMSo4buzw5TEqFdTS+G7s2tK4bqwS+G7s+G6vOG7kuG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTsaw4buz4buZTeG7s8avQ8OV4buzSuG7qCNIxq/hu7PDleG6tuG7s+G7msOUxKjhu7Phurfhurbhu7Nk4bquw5Xhu7NkS8OUSuG7s+G6vsOC4buzxq9K4bquw5Xhu7PEqEvhuq7hu7PEqEvhurTDlMSo4buzw4rhurIj4buzw5RKS0nhu6jhu7Phu45Sw5nhu7PhurxK4bu04buza0rhurBLxrDhu7Nk4bqkw5Xhu7Phu7nhu7Xhu7XhuqDFqeG7s+G7msOUxKjhu7PDlVXhu7Phu45Sw5nhu7PDiuG6siPhu7PhurxK4bu04buza0rhurBL4buz4bq+xJDhu6jhu7PGr0tHw5Thu7PGr+G6skvhu7PGr0pO4buzxq/hu6ZEw5Thu7Mz4bq2w5RK4buzZOG6tsOUxKjFqeG7s8Wo4bqu4buo4buz4bq+4buS4buz4buO4bq24buz4bq84bqw4bq84buz4buOUsOZ4buzSuG7lOG6vOG7s1Xhu7PhurzhurDhurzhu7NAw4Lhu6Xhu7NiVsOUxKjhu7NkS0fDlcWp4buzMuG6rsOU4buzM+G7msOUxKjFqeG7s+G6qyThu7NrQ8OUxrDhu7NkSuG7tMOUxKjhu7Phu45Sw5nhu7NK4buU4bq84buzw5ThurYjxanhu7Phur7DguG7s+G6vuG6qMav4buz4oCcw5RJw5Thu7PDleG7ksOUxKjigJ3hu7PGr0rhu6rhurzhu7Phur7DiSPhu7PDmUrhu5DDlMSo4buzxq/hu6bhurbhu5Dhu7NK4buU4bq84buz4bq8SuG7tOG7s2tK4bqwS+G7s1Xhu7NK4buoI8ONw5Thu7My4bqw4buza0pXUuG6vOG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlMaw4buzauG6ruG7qOG7s8OU4bq2I+G7s+G7msOUxKjhu7Phurzhu5jDlOG7s8OUSkvDjcav4buzxq9Nw5RK4buzxq9K4bquw5Xhu7PEqEvhuq7hu7PEqEvhurTDlMSo4buzw4rhurIj4buzxq9LSMOUxKjhu7NrSuG6sEvhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PhurxKV1HDlMSo4buzxq/hu6ZNw5RK4buzw5lK4bucS+G7s0pUw5nhu7PEqEvhu7Thuq7hu7NK4buoI8ONw5Thu7My4bqw4buza0pXUuG6vOG7s+G7tuG6tuG7s2vhu6ZXU8OUxKjhu7M14bqyS+G7s0rhu5Thurzhu7Phurfhu6LDlMSo4buzNVjhurzGsOG7szXDjOG7s8OK4bqyI+G7s8OV4buUS+G7s8OUxKhXU0vhu7PhurpLSMav4buz4bq+4buU4bq8xanhu7PhurpLSMav4buz4bu2S0jGr+G7s+G7tuG6tuG7s0pLw4zhu6jhu7M94buzw5TEqErDk+G6ruG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8avWcOUxKjhu7PGr1nFqeG7s8avWcOUxKjhu7PhurxD4buoxanhu7Phu5rDlMSo4buz4bq+w4Lhu7PDmUrhurRL4buzw4rhurbDlErhu7PDlEpLSeG7qOG7s8avSlNL4buzxKhL4bquw5TFqeG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PFqFjhurzFqeG7s8avS0nDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vsOM4buz4bq+S+G7s8avSsOd4bq84buzxq9I4buz4bq84bqw4bq84buzSuG7qCPDjcOU4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzxq9Pw5RK4buz4bq84buS4buzw5TEqFdTS+G7s2tK4bqwS+G7s8WoS8OUSuG7s8Wo4bucw5TEqOG7s+G6vsOM4buzxq9Nw5Xhu7NKS8OM4buoxanhu7PDlMSoSktHw5Thu7PhurxY4buoxanhu7PFqOG7kOG6ssOU4buz4bum4bqu4buzxKhL4bqw4buQ4buz4bqww5Thu7Phu7ZSS+G7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PhurrhurZL4buzxKhL4bq0w5TEqOG7s8OV4bquw5TEqOG7s8OU4bueS+G7s8OK4buow5TEqOG7s8SoxJDDlOG7s8SoVkvFqeG7s8avSktIxq/hu7PGr0rDneG6vMWp4buzxKjhuqbDlOG7s+G7tlJL4buz4bq+U0vhu7PFqOG7nMOUxKjhu7PFqEvDlErhu7NK4buQ4bqyxq/hu7NK4bq2w5TEqOG7s8OUxKjhurYjxanhu7PEqEvhu6rDmeG7s0rhu5Thurzhu7Phu7ZLR8OU4buzw4rhu4rhu7PDiuG6tsOUxKjhu7PGr0tIw5nhu7PDlEpFw5TGsOG7szXhuqjhurzhu7PhurpLw43Gr8Wp4buz4buaw5TEqOG7s+G6vsOC4buz4bq6S0fDlOG7s8Wo4buQ4bqyw5Thu7PDleG7nsav4buzxajhu5zhu7PGr+G6tkvhu7Phu45Lw43hu6jhu7Phu7ZJ4buz4bq8SuG7tOG7s2tK4bqwS+G7s8OUSlfhu6Xhu7My4bue4buz4bq8SuG7tOG7s2tK4bqwS+G7s+G6vOG7oOG7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bqu4bun4buzMuG7nuG7s8OK4bqyI+G7s+G6vErhu7Thu7NrSuG6sEvhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DleG7s8av4bqyS+G7s2tK4bquw5RK4buz4bq34buS4bquxanhu7Nr4bq2S+G7s+G7jkvDjeG7qOG7s8OK4bqyI+G7s8avS0jDlMSo4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s2tK4bqwS8awxrDGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvw6rDlMSo4buz4bq34bq24buzZOG6rsOV4buzZEvDlErhu7PhurxKS+G6ruG7s8Wo4buE4bul4buz4oCcZEtJw5Xhu7Phu7bhu6hL4buz4buOUsOU4buzw5RKRMav4buz4bq84buu4bqu4buzxq/hu5pL4buz4bq8SkzDlErhu7Phu47hurbhu7PhurxK4bu04buza0rhurBL4buz4bq+w4Lhu7Phurzhu5Lhu7Phu7ZO4buzxq/hu6ZM4buzw5TEqOG6tiPhu7PhurzhurbDlMSo4buz4buk4buo4bquw5Thu7PGr+G7puG7lMOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phur5TS+G7s8Wo4bucw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7p+G7s+G6vETDmeG7s+G7riPFqeG7s+G6vEpMw5RK4buz4buk4buoI0nDlOG7s+G7tuG6tuG7s+G6uuG6tuG7s+G6vOG7kMOU4buz4bq+w4Lhu7PGr0rDneG6vOG7s8Wow53hu7PhurxK4buow5TEqOG7s8WoWOG6vOG7s+G6uuG6tOG7kOG7s8av4buiw5TFqeG7s8OZSuG6sMav4buzSuG7qCPhu7PhurzhurDhurzhu7PEqEvhurDhu7PGr+G7pk7hu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Phurzhu67huq7hu7PDlMSoV1NL4buza0rhurBLxrDhu7Mz4buYw5Thu7PFqFjhurzhu7Phu4xK4buW4buAxanhu7PGr+G7mkvhu7Phurzhu5jDlOG7s8avS0jDmeG7s8av4bus4bq84buzw5TEqEpLR8OU4buz4bq8WOG7qMWp4buzxq9Nw5Xhu7NKS8OM4buo4buz4bu24bq24buzxq/hu6bhuq7hu5Dhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7NrSuG6sEvFqeG7s8So4buSw5nhu7PFqFjhurzhu7PDlErhu5bhu7Phurrhu4bhu7Phurzhu67huq7hu7PDlU3DlErhu7Phu7bhurbhu5Dhu7Phu7ZLw43hurzhu7PhurrhurThu5Dhu7PGr+G7osOUxanhu7PEqEvhu7Thu7PEqE3DlOG7s+G7tuG6tuG7s8OZSuG6sMav4buzSuG7qCPhu7PDlEnDlOG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s+G7mUvDjcav4buzZOG6rsOV4buzxq9LR8OU4buzxq9LSMOUxanhu7Phur5Fw5Xhu7Phur7hurbhu7PhurrhurTDlOG7s8Wo4bqm4bq84buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOKAncaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/DqsOUxKjhu7Nr4bumV1HDlMSo4buz4buZ4bqkw5Thu7NjS8OUSsWp4buza+G7pldVw5TEqOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7Phu5nhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Mta0rhu5rDlMSo4buzxq9Lw5Thu7NK4buoI8ONw5Thu7My4bqw4buza0pXUuG6vMWp4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/hu6Xhu7PDvcOqw5TEqOG7s+G6t+G6tuG7s2Thuq7DleG7s2RLw5RK4buz4buO4bq24buzw5TEqFdTS+G7s+G6vOG7kMOU4buzV+G7qOG7s8av4buq4buz4bq84buu4bqu4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G6uuG6tuG7kOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7NrSuG6sEvGsOG7s8Oqw5TEqOG7s+G6vsOC4buzw4rhurbDlErhu7PhurzhurThu7Phurzhu6jhu57hurzhu7Phur5TS+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OVTcOUSuG7s+G6vErhu5Dhu7Phu7ZLw43hurzhu7Phu4xK4buaS+G7s8OZSuG7rOG6vMWp4buz4bq64bq04buQ4buzxq/hu6LDlMWp4buzw5lK4bqwxq/hu7PGr+G7pkvDjMOU4buz4bq8SuG7tOG7s2tK4bqwS+G7s8OU4buSS+G7s+G7pktHw5TEqOG7s+G7tuG6tuG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7NrSuG6sEvhu7PDlOG7kkvhu7PhurxK4buow5TEqMaw4buz4buZUkvhu7PDlErhu7TDlMSo4buzxq9K4bq2w5RK4buzxq9M4bq8SuG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PGr+G6sOG6vOG7s+G6uuG6tOG7kOG7s8av4buiw5TFqeG7s8OZSuG6sMav4buzSuG7qCPhu7PhurrhurTDlOG7s8Wo4bqm4bq84buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bqu4buz4bq84bqw4bq84buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vMWp4buzw5ThuqTDleG7s+G7ueG7teG7t8OAxanhu7Phu5rDlMSo4buz4bq34bq24buzZOG6rsOV4buzZEvDlErhu7Phu7ZLw5RK4buzw4rDneG7s+G6vldU4bq84buzM0rhu67hu7PGr07hurxK4buzw5RXUuG6vOG7s8OZSuG7kMOUxKjhu7PGr+G6qMOUxKjhu7PDiuG6rsOUSuG7s0pLw43hu6jhu7NkxKhKw43hu7PDlEpDw5Thu7Phu43hu6jhu7PGr+G7quG7sy3hu7Phu47hu5DhurJL4buzSk3DlErhu7PGr0tIw5TEqOG7s8OU4buSS8Wp4buz4bq8SuG7tOG7s+G7tktIxq/hu7PGr0/DlErhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6t+G7kuG6rsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68zVsOUxKjhu7PDlEpX4buz4buaw5TEqOG7s+G6t+G6tuG7s2Thuq7DleG7s2RLw5RKxanhu7Phu7ZSS+G7s8OUS0nDleG7s8Wo4bquI+G7s8OVR+G7s+G7tuG6tuG7sz3hu7PGr0pY4bq84buzxKhNw5Thu7PEqEvhu7Thu7Phu7bhu5zDlOG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vuG7osOUxKjhu7Phurrhurbhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzNOG6ruG7kMWp4buzSlHDlOG7s8OB4bu14buzw5ThuqTDleG7s+G7pOG7qOG6ruG7s+G7msOUxKjhu7Phu4tK4buww5TEqOG7s2tK4bquw5RK4buz4bqrSuG6rsOUxKjhu7Phu6vhuqDDgeG7s8av4buo4bugS+G7scWp4buzxq9K4buaw5Thu7Phu4tK4buq4buzalHDlMWp4buzQMOC4buzM8OJw5Xhu7MzSkPhu6jhu7Phu6szw4nDleG7s2tK4buuI+G7seG7s0rhuqzDlMSo4buzw5TEqOG6tiPhu7Phu7bhurjDlOG7s+G6uuG7luG7s+G6vOG7msOUxKjhu7PFqFjhurzFqeG7s8avSlNL4buzxKhL4bquw5Thu7Phur7DjOG7s+G7jErhu5pL4buzw5lK4bus4bq8xanhu7PEqE3DlOG7s8SoS+G7tOG7s+G7tuG6tuG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s+G6vErhu7Thu7Nk4buaw5Xhu7M04bqu4buQxrDhu7PDqsOUxKjhu7Phur7DguG7s+G6vkvhu7Phur5Iw5Thu7PhurzhurDhurzhu7PGr0rhu5rDlMWp4buz4bq64bq0w5Thu7Phurzhu5Lhu7PDlMSoV1NL4buzNOG6ruG7kOG7s8WoS8OUSuG7s8Wo4bucw5TEqOG7s+G6vsOM4buzxahX4buo4buzxq/EkMOV4buz4bq84bqw4bq84buz4bq8Q+G7qOG7s+G6vErhu6gjw43DlMWp4buz4bq64bq2S+G7s8avSlHFqeG7s+G6vEPhu6jhu7PDlOG7kkvFqeG7s8OZSuG7kMOUxKjhu7PGr+G7rOG6vOG7s+G6vsOM4buzw4pO4bq8SuG7s+G7puG6ruG7s8avS0jDlMSo4buzw5lK4bug4buzxq9K4buaw5TEqMaw4buzMkfDlOG7s+G6vOG6ssOUSuG7s+G6vuG7ksWp4buz4buaw5TEqOG7s+G6q0rhuq7DlMSo4buz4bq84buYw5Thu7PDlVXhu7Phu45Sw5nhu7PDiuG6siPhu7PhurxK4bu04buzZOG7msOV4buzNOG6ruG7kOG7s+G6vErhu5Dhu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7szThuq7hu5Dhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buQ4bq2S+G7s0rhu6gjw43DlOG7szPDicOV4buza0rhu64jxrDhu7Mz4bqw4bq84buz4buOUsOZ4buzSuG7lOG6vOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7msOUxKjhu7Phur5J4buo4buzxq9K4buo4buzSuG7qsav4buz4bumRMav4buz4bq+4buaw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzNOG6ruG7kOG7s1Xhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu7bhurbhu7PDlMSo4buQ4bq2S+G7s0rhu6gjw43DlOG7s8avSuG6rsOV4buzxKhL4bquxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tK4bqww5TEqOG7s0Et4bu54bu14bu3w4DFqeG7s2wyZDThu7PGr0/DlErhu7PhurxKTMOUSuG7s8avSljhurzhu7PDmUpH4buz4bq8SuG7qMOJw5Thu7Phurrhu57hu7PhurxK4bu04buzZOG7msOV4buzNOG6ruG7kMaw4buzMuG7nuG7s+G6vErhu7Thu7Phur7DguG7s+G6vldU4bq84buz4bq+V+G6ruG7s+G7tuG6tuG7kOG7s8SoS+G6tMOUxKjhu7PDiuG6siPhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phurzhu57DlMSo4buz4bq+4buiw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7M04bqu4buQ4buzxq/hurJL4buz4bq84bqw4bq84buzSuG7qCPDjcOU4bul4buzZMSo4buU4bq84buzYuG6qOG6vMWp4buzM8OJw5Xhu7NrSuG7riPFqeG7s2NXU8OUxKjhu7Ni4bqwxq/GsMawxrDhu7PGr1nhu7PDlOG6pMOV4buz4bu54bu14bu34bqg4buz4bq+SMOU4buzw5Thuq4jxrDhu7M1QyPhu7PhurxKTMOUSuG7s+G7juG6tuG7s+G6vuG7nsOUxKjhu7Phu47DneG6vOG7s8SoS+G7qsOZ4buz4buaw5TEqOG7s+G6q0rhuq7DlMSo4buzxq9LSMOZ4buzxq/hu6zhurzhu7Phu7ZXVMav4buz4buk4buo4bqu4buzw5RKS0nhu6jhu7Phu4xK4buS4buz4buMSuG6pMOUxanhu7PGr0rhu7Lhu7PGr0rhurDhurxKxanhu7PEqE3DlOG7s8SoS+G7tMWp4buzw5lK4bqwxq/hu7NK4buoI+G7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzw5VNw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzNK4buu4buzxq9O4bq8SuG7s2wyZDThu7NAw4Lhu7Mzw4nDleG7szNKQ+G7qMWp4buz4buaw5TEqOG7s+G7i0rhurLDleG7s+G6t+G6tEvhu7Ni4bqkw5TEqOG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4bul4buz4oCcw6rDlMSo4buz4buLSuG7sMOUxKjhu7NrSuG6rsOUSuG7s+G6q0rhuq7DlMSo4buz4buO4bq24buzxq/hu6ZXVcOUxKjhu7PGr0rhu5rDlMWp4buzw5TEqFdTS+G7s+G6vOG7kuG7s+G7qCPhu7PGr0zDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8avSuG7msOU4buz4buLSuG7quG7s2pRw5TGsOG7s8Oqw5TEqOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq8Sk/hu7NK4bqkw5TEqOG7s0rhurBL4buzxq9K4bquw5Xhu7PEqEvhuq7hu7PhurzhurDhurzhu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bu2S8ON4bq84buz4bq8SuG7qMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7PGr0rhu5rDlMWp4buzw5Xhurbhu7Phurzhu5jDlOG7s8avTOG6vErhu7PhurzDneG6vOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8SoTcOU4buzxKhL4bu04buzw5Thu4bGr+G7s+G6vuG7gsOZ4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bqu4buzxq/hu6bhu6gjScOU4buzxq9K4bucw5TEqOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vuG7osOUxKjhu7Phurrhurbhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzNOG6ruG7kMaw4buz4buZS8ON4bq84buz4buO4bq2w5Xhu7Phurzhu67huq7hu7Phu5rDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PDleG7lEvhu7PDlMSoV1NL4buzw4pDw5Thu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7NAw4Lhu7PhurzhurTDleG7s8OZSuG7rOG6vMWp4buzxq9Lw5Thu7MjR+G7qOKAncaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/igJxr4bum4buQw5TEqOG7s8avSlNL4buzxKhL4bquw5Thu7Phu6Thu6jhuq7FqeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s0rhu6gjw43DlOG7s8OVS0nDlOG7s8OU4buqS+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8avT8OUSuG7s+G7juG7qOG7msOU4buz4bq8SuG7quG7s8av4bum4buUw5TEqOG7s8avUkvhu7Phu7ZLw43hurzhu7PhurrhurThu5Dhu7PGr+G7osOU4buz4bu24bq24buzw5lK4bqwxq/hu7NK4buoI+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7nMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7Phur7hu6LDlMSo4buz4bq64bq24buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s8avSkvDjOG7qOG7s8Wo4bucxrDhu7Phu4nhu6jhuq7hu7Phur7hu5LFqeG7s8So4buSw5nhu7PDmUrEkMOU4buzxq/hu5rhu7Phur5Lw4zDleG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpY4bq84buzxq/hu6bhuq7DlErhu7Phu7bhuqTDlOG7s0rhu5Lhuq7hu7Phurzhu67huq7hu7PDlUtJw5Thu7NrQyPhu7NAWOG7s2tK4bquw5RK4buzxq9KR8OV4buzxKjhuq7DleG7s8OV4bq24buo4buzxq9XUUvhu7PFqOG6sMOUxKjGsOG7s2RK4bu0w5TEqOG7s8SoS+G6sOG7s8av4bumTuG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s0Qj4buz4bq+V1Thurzhu7PhurrhurThu5Dhu7PGr+G7osOU4buz4bu24bq24buzw5lK4bqwxq/hu7NK4buoI8Wp4buz4bq84buS4buz4bq84buaw5TEqOG7s+G7juG6ruG7kOG7s+G7pkTGr+G7s+G7jlLDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PDlMSoSsON4buzw5RKQ8OU4buzw5ThuqjDlMSo4buz4buO4buYw5TEqOG7s+G7tlJL4buz4bu24bqkw5Thu7NK4buS4bqu4buzxq/hu6bhu6gjScOU4buzxq9K4bucw5TEqOG7s8OUSlfhu7PhurzhurDhurzhu7Phu5rDlMSo4buz4bq34bq24buzZOG6rsOV4buzZEvDlErFqeG7s+G7i0rhu7DDlMSo4buza0rhuq7DlErhu7PhuqtK4bquw5TEqMaw4buzNUMj4buzxq9Kw53hurzhu7PFqMOd4buz4buO4bq24buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8avRMOV4buzxKhXUcOUxKjhu7PGr0tH4buo4buz4bq6S8OM4buo4buz4bq+w4zhu7PigJxK4buiw5Thu7Phurzhu5zGr+KAneG7s+G7tuG6pMOU4buzSuG7kuG6ruG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vuG7osOUxKjhu7Phurrhurbhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buzxq9KS8OM4buo4buzxajhu5zhu7PDlcOCS+G7s+G6vldU4bq84buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7PGr+G7osOU4buz4bu2Ukvhu7PGr0pTS+G7s8SoS+G6rsOU4oCdxanhu7Phu5rDlMSo4buzZMSo4buoI+G7isOU4buz4buZ4bqkw5Thu7Ni4bue4bq8xanhu7Phu4tK4buS4buzM0rhu67hu7PGr07hurxK4buz4bq34bueS+G7szRDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s0rhu5Thurzhu7Phu7bhurbhu7NkSkPDlOG7s0rhu5Thurzhu7PGr0/DlErhu7PhurxK4buQ4buz4bq6S0jGr8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDvcav4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bumS8SoSsav4bunw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7rzLhurZL4buz4bu24bq24buz4bq0w5RK4bul4buz4buX4buoQ8OU4buzM1dTw5TEqOG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS/DmeG7rw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]