(vhds.baothanhhoa.vn) - Với vai trò chủ đạo trong chính sách “tam nông”, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã không ngừng đẩy mạnh chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của các địa phương, nâng cao đời sống trong nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdlTOG7uOG7kkvhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buAxJDhu5Lhu7fDlOG6tOG7kOG7t0tN4bq04buw4bu34buq4buy4bu3QOG7nuG7kuG7t0DhurYk4bu3O0vGr03DiuG6tuG7ksOVdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d+G7l1RN4bu3QOG6tk3hu7fhu6rGr+G7luG7t+G6vkxX4bu34buGw4Lhu5jhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6jhurLhur5M4bu34oCc4buq4bq24buQ4bu34buS4bui4buSS+KAneG7qeG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bu3xajhu7Dhurbhu7dlS8SQ4buS4bu3TOG6tOG7kkvhu7dl4bui4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t0DhurThu7fEqUzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kuG7ty3hu7c1TE3hu7fhu5JM4bqy4buSTOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G7rTtLxq9Nw4rhurbhu5LDleG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7r+G7t+G7huG6puG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu5JL4buy4buSS+G7t+G7huG6uiThu7fhu5DDguG7kkzhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6jhurLhur5M4bu34buqTuG7kuG7t+G7gFbhu5JL4bu34bumTFbhur7hu7dAVuG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buSS0xN4buK4bum4bup4bu34buS4bui4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu6vhu7dt4buy4bu34buG4buU4bup4bu3S+G7lOG7puG7t+G7pkzDieG7kuG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlU3hu5JM4bu34buqw43hu7ct4bu3PeG6puG7t0xQTeG7t0DhurThu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t+G7kuG7ouG7kkvhu7fhu6pM4bui4buS4bu34buQVE3hu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bup4bu34buSxJDhu5JL4bu34bq+4bq24buY4bu34buGVU3hu7fhu6jhu57hu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buSTMSQ4buS4bu34buAxJDhu5Lhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34bq1UOG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu7fhu6Lhu5JL4bu3ZUvhu7AkxKjhu5Lhu7dtxq9O4bu3beG6suG7kOG7t+G7reG7qkzhu6Lhu5Lhu7fhuqLhu6nhu7c94bqm4bu34bub4buwxJDhu5Lhu7dtTOG6tOG7kkzhu6nhu7dM4buwJOG7iuG7kuG7t21MxqDhu7fhu5vhu7DEkOG7kuG7r+G7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buGTeG7iOG7kuG7t0xP4buSTOG7t8OU4bq04buQ4bu3S03hurThu7Dhu7fhu6rhu7Lhu7dA4bue4buS4bu3QOG6tiThu7fhu5JLxJDhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7q+G7t+G7geG7kkvhu7dt4bqy4buQ4bu3TOG7oOG7t0zDmU3hu7fhu4bhurLhu5JM4bu3S03hurLFqeG7t23hu7Lhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3QOG7nuG7kuG7t0DhurYk4bu34bqg4bup4bqi4bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhur5X4bq24bu3O0vGr03DiuG6tuG7ksOV4bu3NUxN4bu34buSTOG6suG7kkzhu7dtTMag4bu34bub4buwxJDhu5Lhu6nhu7fhu6Lhu5JL4bu3beG6suG7kOG7t+G7huG6puG7t+G7hsOJ4buw4bu34buqWeG7t+G7qsav4bq24buSS+G7t+G7qsavw4JN4bu34buqUeG7kkvhu7dMw5rhu6bhu6vhu7dtTOG7guG7mOG7t+G7huG7lOG7qeG7t8OVTOG7sOG7t+G6vkzhuqzhu5Lhu7fhu5Lhu7Dhu6JN4bu3w5TDmuG7kuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6Lhu5JL4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6pZ4bu3QFRN4bu3xajhu7Ak4bu34buQ4bui4bu3w4Dhu7nhu7nhu7fhur7hu5jhu5Lhu7fDlMOa4buS4bu34buS4bqyTeG7qeG7t0Hhu6vDg+G7ueG7ueG7t+G6vuG7mOG7kuG7t8OUw5rhu5Lhu7fhu6pMw5Phu6rhu6nhu7fDlUzhu4Thu6bhu7fDlU7hu5Lhu7fhur7hu5Thu7dM4buK4bu34buqTOG7nuG7kkvhu7fhu6pM4bui4buSS+G7t0tN4buU4bup4bu3TOG7iuG7t+G7qkzhu57hu5JL4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu5DhurLhu6rhu7dA4bq04bu3TOG7iuG7t+G7qkzhu57hu5JL4bu3PeG7tuG7t8OUJeG7t+G6vkxF4buq4bu34buqTOG6pE3hu7fhu4bDguG7quG7t+G7qk1J4buw4bu34bq+TOG7sOG6uuG7kuG7q+G7t2VL4buY4bq0TeG7t8av4bq24bup4bu34bui4buSS+G7t23hurLhu5Dhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhu6rGr+G7oOG7kkvhu7dLw4nhu5Lhu7fDgeG7ueG7t0zhurbhu7fhur7hurbhu5Dhu6nhu7fDilnDmU3hu6vhu6vhu6vhu7fhur5M4buY4bu34buqTOG7sOG7t+G7kkzhurjhu6bhu7fhur7hurbhu5jhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34bq1TeG7iuG7kuG7t+G7qlHhu5JL4bu34buqTOG7sOG7t+G7kkzhurjhu6bhu7fDik/hu5JM4bu3xajhu7DEkOG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34buS4bqs4buQ4bu34bq+V+G6tuG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu7fhu6Lhu5JL4bu3beG6suG7kOG7t+G7hsOC4buq4bu3w5VM4buY4bqk4buSS+G7t+G6oOG7t+G7qj/hu7fhu4bhu6Dhu5JL4bup4bu34buqw4Lhu5jhu7dATeG7iuG6vuG7t8OU4bq04buQ4bu34buqTFlV4buSS+G7tz3hu7AkSeG7kuG7t+G6vkzhu5jhu7dB4bqi4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t0BUTeG7t+G7qkzhu7Dhu7fhu5JM4bq44bum4bu3w4pP4buSTOG7t8Wo4buwxJDhu5Lhu7fhu6rhu7Lhu7fhuqItw4Phu7fhu6rGr03hu4rhu7Dhu7fhu4bhu6Dhu5JLL+G7kktZVU0v4buqTOG6suG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NVjhu5JL4bu34buq4buy4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t0Dhu57hu5Lhu7dA4bq2JOG7tztLxq9Nw4rhurbhu5LDleG7qeG7t0xQ4bu3S03hurbhu7fhu4ZP4buSTOG7t+G7ouG7kkvhu7fhurXDneG6tuG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu34bq1WeG7kkvhu7fhu63hu6pM4bui4buS4bu3w4Phu6nhu7c94bqm4bu3bcSQ4buS4bu3ZU3hu5JM4bup4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7dtxq9N4buK4buw4bu3bFPhu5Lhu6/hu7fhu4bhuqbhu7dA4bq2JOG7t0Hhu7nhu7nhu7fhu6rGr03hu4rhu7Dhu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7t8OVSeG7kkzhu7dMUE3hu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buAxJDhu5Lhu7fhu4bhu4jhu7fhu4bDieG7sOG7t+G7qlnhu7fhu6rGr+G6tuG7kkvhu7fhu6rGr8OCTeG7t+G6vkzhuqzhu5Lhu7fhu5Lhu7Dhu6JN4bu3S+G6tOG7tztN4bu3NeG6uOG7puG7t0BUTeG7t8Wo4buwJOG7t+G7kOG7ouG7t0vDieG7kuG7t8OB4bu54bu34buSS0xP4buS4bu34bq+4buY4buS4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7qeG7t8OVTOG7sOG7t+G7qsav4bq24buSS+G7t+G7qsavw4JN4bu3S+G6tOG7t+G7qkzDk+G7quG7t+G7rUxT4buS4bu3QeG7ueG7t+G7kktMT+G7kuG7t+G6vuG7mOG7kuG7r+G7qeG7t0vhurThu7fhu4ZH4bu34buqxq/DneG7kkvhu7fhu63EguG7t+G7kktMT+G7kuG7t+G6vuG7mOG7kuG7r+G7t+G7kFJN4bu34buS4bqs4buQ4bu34buqxq/hu7Lhu7fhur5MTeG7t+G7pkxO4bu34bq+TOG7mOG7t+G7ouG7kkvhu7fhu6pM4buw4bu34buSTOG6uOG7puG7t8OUSeG7kuG7t+G7qlRN4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu6rGr+G6rOG7kOG7t+G7qsavTeG7iuG7sOG7t+G7huG7oOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34buB4buSS+G7t+G6tVnhu5JL4bu34buG4bqy4buSTOG7t0tN4bqy4bu34bq+4bq24buY4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu5JLxJDhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t+G7pkzhu55N4bu3TMOa4bum4bup4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6rhuqRN4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t0Dhu57hu5Lhu7dA4bq2JOG7t+G7hsON4buS4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34buqTOG7ouG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7t8OVSeG7kkzhu7fhurVQTeG7t2Xhu6Lhu5JL4bu34buAxJDhu5Lhu7fhu5BQ4buq4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu6vhu7dtTOG7ouG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7t8OVSeG7kkzhu7fhu5LhurQk4bup4bu34buG4bueTeG7t+G7qlnDmuG7kkvhu7dA4bq2JOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7huG6pOG7kOG7t8OK4bqk4buY4bup4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t8OVTeG7iOG7kOG7t+G7qsav4bq24bup4bu3S03hurLhu5Dhu7fhu6jhurLhu6rhu7fhur5Y4buSS+G7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu6nhu7fhu4ZC4bq+4bu3w4pN4buK4buq4bu3w5ThurThu7dATeG7iuG6vuG7t+G7kktZVU3hu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G6vuG6uOG7kuG7t+G7kkvhu7Dhu6Dhu5Lhu7dA4bue4buS4bu34buoSOG7t+G7gMSo4bu34buA4bq04buSS+G7qeG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7dMU+G7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtxq9ZVeG7kkvhu7dMw5rhu6bhu7fhu6Lhu5JL4bu3beG6suG7kOG7qeG7t+G7ouG7kkvhu7fhurVZ4buSS+G7t+G6vkzDkuG7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qOG7nuG7t0zhurThu5JL4bu34buSS0xP4buS4bu34buS4bui4buSS+G7t+G7gMSQ4buS4bu34bq+TMSQ4buS4bu34buGReG7quG7t8OU4bq04buQ4bu3S03hurThu7Dhu7fhu6rhu7Lhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3QOG7nuG7kuG7tztLxq9Nw4rhurbhu5LDleG7q+G7t21O4buSTOG7t+G7hsON4buS4bu34buqTOG6suG7kkvhu7fhuq4vw4Hhu7lB4bqw4bup4bu34buqUeG7kkvhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3QOG7nuG7kuG7t0zhu7Ak4bu34buGUOG7kkvhu7fhur5X4bq24bu3O0vGr03DiuG6tuG7ksOV4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buGw4Lhu6rhu7dBw4Phu6vhuqLDg8OA4bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu6nhu7fhu6rhu57hur7hu7fhu4ZQ4bu34buq4bqs4buSS+G7t+G7qsavWcOZ4buSS+G7t0HhuqLDuuG7q+G7t23Gr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhu5BQ4buq4bu34buo4bue4bu34bq+TE3hu7fhu5JM4bqy4buSTOG7t+G6vuG7lOG7t+G7kkvhu7Dhu6Dhu5Lhu7fhu6pNw4zhu5Lhu7dL4bu2TeG7t+G7gMSQ4buS4bu34bq+WeG7t+G7quG6rOG7kkvhu7fhu5DDguG7kkzhu6nhu7fhu5JMWcWp4bu3bcavTeG7iuG7sOG7t2xT4buS4bup4bu3bUzGoOG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bup4bu3N+G7ouG7kkvhu7dsU+G7kuG7q+G7q+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL0HhurDDgOG6sC/huqDhuq7hu4DDgeG7ueG6sOG7ueG7ueG7ueG7ueG7qsSCxILDg8OBw4Phu7nhuqLDlEHhu6vhu47hu6ZL4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3ZUxV4bu34buG4bq6JOG7t+G7kMOC4buSTOG7t+G6vkzhu5jhu7dA4bq2JOG7t+G7kuG7ouG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kuG7qeG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buAxJDhu5Lhu7figJzhur5MxJDhu5Lhu7fhu4ZF4buq4oCd4bu34bq+4buU4bu34buqTEnhu5Dhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34bqy4buS4bu3w5VN4buSTOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu6nhu7fhur5T4bu3TFBN4bu3w5ThurThu5Dhu7dLTeG6tOG7sOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc3w43hu5Lhu7fhu5JL4bq0JOG7t8OAQS/huq7hu6nhu7fhu6pR4buSS+G7t+G7gFnhu7fhu5LDmuG7t+G6vlfhurbhu7c7S8avTcOK4bq24buSw5Xhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bDguG7quG7t0vDieG7kuG7t0HEguG7q8OA4bu54bu54bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu6nhu7fhu6rhuqzhu5JL4bu3w4Phu6nhuq7DuuG7t+G7qOG7mOG7t0BUTeG7t+G7hsOJ4buw4bu34buS4bqs4buQ4bur4bu3bcav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7qeG7t+G7gFnhu7fhu5LDmuG7t+G6vuG6suG7t+G7kkzEkOG7kuG7t+G7hsOC4buq4bu3S8OJ4buS4bu3QcOB4bur4bu54bu54bu54bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kkvhu6vhu7dlS+G7sOG7oOG7kuG7t0Dhu57hu5Lhu7dA4bq2JOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0tN4bqkTeG7t+G7kkvEkOG7kuG7t8OVw5Phu6bhu7fhu6pMVU3hu6nhu7fhu4bhuqbhu7fhu4bhurLhu6bhu7fDneG7kkvhu7fhu5JL4bq0JOG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6rhu57hu6rhu7dMU+G7kuG7t+G7kkzhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t+G7hsOJ4buw4bu34buqWeG7t+G6vkzhu5jhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7qeG7t8OVTeG7kkzhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bup4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t+G7kuG7ouG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhur5X4bq24bu34buSS1lVTeG7t+G7gMSQ4buS4bu34buS4bui4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NeG7ruG7kkvhu7dAVE3hu7dATeG7iuG6vuG7t8OK4bqk4buY4bu34buG4bqk4buQ4bu3QOG7nuG7kuG7t0DhurYk4bu34bumTFbhur7hu7dAVuG7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7qeG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bu3xajhu7Dhurbhu6nhu7c7S8avTcOK4bq24buSw5Xhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fhur5Mw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vkxN4bu34buSTOG6suG7kkzhu7fhu6rhurjhu6bhu7fhu6rGr+G7sOG7kkvhu7fhu4ZRTeG7t+G7kFRN4bu34bumTOG7mOG7kkvhu7fhur7hurLhur5M4bu3S03hurbhu5jhu7fhu4DDk+G6vkzhu6nhu7fhu4Dhu7Ak4bu34buqxq9P4bu3UeG7kuG7t+G7hsOT4buSTOG7t8OUWcOa4buSS+G7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t0xN4buK4buS4bu34bq+4buU4bu3QOG6tOG7t+G7quG6rOG7kkvhu7fhur5ZVeG7kkvhu7fhu6pM4buw4bu3TOG7rOG7quG7t+G7qkxJ4buQ4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34buQVE3hu6vhu7c0SeG7kuG7t+G6vsOC4buSTOG7t+G7huG7lOG7qeG7t+G6vsOJ4buS4bu34bumTOG6pE3hu7fhu6ZMxJDhu5Lhu7fhu6pO4bq+TOG7qeG7t+G7huG6suG7kkzhu7dLTeG6suG7t+G7qk/hu5JM4bu3TE/hu5JM4bup4bu34buSTOG7sOG7t+G6vsOJ4buw4bu3QOG7nuG7kuG7t+G7qsOCTeG7t+G7hsOT4bq24bu34bumTFlT4buSS+G7t+G7huG7iOG7t+G7qkzhu7Thur7hu7dMTeG7iuG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OKTeG7iuG7kuG7t+G7pkzhurLhu6bhu7fhu6rhuqzhu5JL4bu34buqxq9Zw5nhu5JL4bu34buqTuG7kuG7t+G7gFbhu5JL4bu34bq+4buU4bu34bq+TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu6nhu7dMTeG7iuG7sOG7t8Wo4buw4bqk4bu34buqTOG7guG7mOG7t+G6vkzDkuG7t+G7qk1J4buw4bu3w5XDjeG7t0zhu5jDguG6vkzhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTeG6tuG7mOG7qeG7t+G7pkzhu67hu7dMw5rhu6bhu7dAVE3hu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu3w5Thu7Thur7hu7fFqOG7sOG6pOG7kuG7t+G7qsavw5Phu7fGr1dN4bu3xq/hu5jhu6nhu7fDlU3hu4jhu5Dhu7fhu6jhu5jhurLhu6rhu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7t+G6vuG6suG6vuG7t8OVTOG7mOG6pOG7kuG7t0DhurYk4bup4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fhurbhu5Lhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7dM4buYw4Lhu6rhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G6vkzhu5jhu7dA4bq2JOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc3QuG6vuG7t8OKTeG7iuG7quG7qeG7t+G7quG6uOG7puG7t+G7qsav4buw4buSS+G7t1nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t0Dhu57hu5Lhu7fhur5M4buY4bu3QOG6tiThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buS4bui4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7qeG7t+G7kuG7ouG7kkvhu7fhu4DEkOG7kuG7t0DhurThu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kuG7q+G7t23Gr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu6nhu7dZ4buw4bu34buqTUnhu5Lhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu34buqTuG7kuG7t+G7gFbhu5JL4bu34bq+TOG7mOG7t8OU4buM4buSTOG7t0Dhu7Thur7hu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3w53hu5JL4bu34buAVuG7kkvhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buSS0zhu4rhu7fhur7hurbhu5jhu7dMWVThu5JL4bu34buGw43hu5Lhu7c94buwReG7quG7t8OVTOG6uuG7sOG7q+G7tzVM4bus4bu34buqxq/GoOG7kkvhu7fhu4bDieG7sOG7t+G7qlnhu7fhur5M4buY4bu3QOG6tiThu7fhu4bhu55N4bu3QFRN4bu34bq+4bqy4bu34buSTMSQ4buS4bup4bu3TFDhu7dLTeG6tuG7t+G7hk/hu5JM4bu34buo4bqk4buS4bu3PeG7sEXhu6rhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bup4bu3w5TEkOG7kOG7qeG7t+G7kktZ4bup4bu34buATUnhu5Dhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu6vhu6vhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXdsU+G7kuG7tzdP4buSTHYv4bumdw==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]