(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều loại cây trồng bị khô héo, thậm chí chết do nắng nóng. Để bảo vệ cây trồng trước những đợt nắng nóng gay gắt, bà con nông dân đã và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chống nắng nóng cho cây trồng.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZTuG7ueG7nE4tc8SQ4bqk4bq0w4lr4buVQ09NTuG6pOG6suG7omzhu5nhu48w4buGw4nhurThu5Xhu7Xhu63DieG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buV4buzw4Lhu4LDieG6tOG7lcOJxanDieG6tOG7lcOJ4bq6w4nhurThu5Xhu7PDguG6uOG7leG7s+G7reG7ouG7lU5M4buEw4nhurThu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buPMMOC4buWw4nhurThu5XDieG6tHXhu6Lhu5XDiXXhu6Lhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unPhu5Xhu7dzw4nhurThu5VOTMO54bqk4buVS09z4buV4bu34buKTuG7lcOJxanDieG6tOG7lcOJ4bq6w4nhurThu5XhurRz4bui4buV4bq0xalObeG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XEkOG6uMO64bqk4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7lcO94bqo4buVRMOC4buG4buVw4JB4bq4beG7lU7DgndF4buV4buzw4Lhuqbhu5Xhu7PDgsODTuG7leG7teG6uOG7lcOJxanDieG6tOG7lcOJ4bq6w4nhurRu4buV4bu24bqw4buVw73DueG6uOG7lcag4bqu4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7lU5Mw5TDjeG7s+G7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7leG7t+G7ik7hu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4bq0c+G7ouG7leG6tMWpTm3hu5XDvXXhu5Xhu7PhurjDieG7lcOJ4buGw4nhurThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7t+G7peG7lcagdeG7leG7t3PDieG6tOG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7s3Thu7Phu5XDveG6pOG6rsOJ4buVSsOCdErhu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buVw4nhurrDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXFw4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu59x4buXSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7m+G7oS/GoXJw4bu14budxqFwxqHhu5fhu5fhu59O4bud4buhcMah4buXxJDhu5duQ0rhurRqTMOtcOG7neG7n+G7meG7lXPEkE7DreG7mTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buVw4nhurrDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcXDhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufceG7l+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPw53huqThuq7DieG7lUrDgnRK4buV4buzw4Lhu4LDieG6tOG7lcOJxanDieG6tOG7lcOJ4bq6w4nhurThu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcO9deG7leG7s+G6uMOJ4buVw4nhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq04buVTEbDieG6tOG7lUzhu6XhuqThu5XEkHXhu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5XEkMOUw43huqThu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buV4bu34bqw4buV4buzw4Lhu7nhu5Xhu7PDgsWpw4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4bufceG7l0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5vhu6EvxqHhu59x4bu14bubxqHhu6Hhu53hu5fhu6PGoU5x4bud4bubcuG7l8SQ4buXbkNK4bq0akzDreG7o+G7l+G7o+G7meG7lXPEkE7DreG7mTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buVw4nhurrDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcXDhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufceG7l+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPXcOCT8OJ4bq04buV4bq04bqkw4zhu5Xhu7PDguG7ueG7lcSQw5TDjeG6pOG7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5VOw4Lhu4bDieG6tOG7lU7DgsOUw4zDieG6tOG7leG7t8OU4buK4buz4buVw7114buV4buz4bq4w4nhu5XDieG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buVw73FqU7hu5Xhu7d2T+G7lU7hu5Lhu5Vy4buV4bq04bqkw4zhu5Xhu7fDg8OJ4buVxqFw4buV4bq04bqkw4xu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4bufcHJK4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4bub4buhL8ahcnDhu7Xhu53GoXDGoeG7l+G7neG7oU5w4buh4bub4buj4buXxJDhu5duQ0rhurRqTMOt4buf4buh4buj4buZ4buVc8SQTsOt4buZMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lxcOG7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu59wcuG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPMMOC4bqkxIJP4buVw4JG4buV4buz4bq8w4nhu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5XEkMOUw43huqThu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buV4bu34bqw4buV4buzw4Lhu7nhu5VKw4Lhu47hu5VOw4J1w4nDguG7leG7m+G7lU52w4nhurThu5VOTOG6osOJ4buVxqB14buV4bu1w5TDjeG6pOG7leG7t+G6sOG7lcOCw7rDieG7leG7s8OCw4Phu5VO4buC4bqk4buV4bu3c+G7lcOJxanDieG6tOG7lcOJ4bq6w4nhurRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buh4buf4budSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7m+G7oS/GoeG7n3Hhu7Xhu5vGoeG7oeG7ncah4buX4bujTuG7o3Lhu6Phu5fhu5/EkOG7l25DSuG6tGpMw63hu6Ny4buX4buZ4buVc8SQTsOt4buZMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lxcOG7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6Hhu5/hu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7ssOSw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq0beG7lcO9deG7leG7s+G6uMOJ4buVw4nhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVTuG7p8OJ4bq04buV4buzw5TDjMOJ4bq04buV4buzT8OJ4bq04buV4buz4buvSuG7lcOJw5TDjeG7s+G7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7lcagdeG6uOG7lU7DgsOM4bqk4buV4bu34bqk4bqwReG7lU10w4nhurThu5VNw41F4buVxqB14buV4buzw4LhuqTEgk/hu5VFdE5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4bufcMahSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7m+G7oS/GoeG7n3Hhu7Xhu5vGoeG7oeG7ncah4budck7hu6Hhu6PGoeG7neG7ocSQ4buXbkNK4bq0akzDrXJx4buZ4buVc8SQTsOt4buZMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lxcOG7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu59wxqHhu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jzDDguG6pMSCT+G7lcOCRuG7leG7teG7rcOJ4buV4buz4bq8w4nhu5XEkMWpSuG7leG7t+G7qU7hu5XDguG6ruG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVTsOUw43huqThu5VO4buY4buV4bu3RsOJ4bq04buV4bu34bqw4buVw73DueG6uOG7leG7t8O5ReG7leG7s0/DieG6tOG7leG7kMOJ4bq04buV4bu34buO4buVw4nDlMON4buz4buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buf4bud4budSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7m+G7oS/GoXJw4bu14budxqFwxqHGoeG7o+G7nU5xccah4bujcsSQ4buXbkNK4bq0akzDrcah4buh4buX4buZ4buVc8SQTsOt4buZMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7n+G7neG7neG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bu24buEw4nhurThu5VOw4LDjOG6pOG7lU7hu6fDieG6tOG7leG7s8OUw4zDieG6tOG7lcO94bq6w4nhu5Xhu7N04buz4buVxJDhurjDuuG6pOG7lUrDguG7rcOJ4buV4buz4butw4nhu5Xhu7fhu4LhuqRt4buVSsOCw5Lhu5XDguG7ikrhu5XGoMON4bqk4buVTuG7ksOJ4bq04buVxJDhurjDuuG6pOG7leG7s+G7reG7ouG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhuqTEgk/hu5VE4bqk4bquw4nhu5VOw4LDjOG6pOG7lU7huqTDg07hu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq0buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVcXDhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n3Hhu5dK4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4bub4buhL8ahcnDhu7Xhu53GoXDGoeG7m+G7l+G7o07hu5vhu6Fw4bud4bubxJDhu5duQ0rhurRqTMOt4budcuG7o+G7meG7lXPEkE7DreG7mTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buVw4nhurrDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcXDhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufceG7l+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bql4bunw4nhurThu5Xhu7PDlMOMw4nhurThu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5Xhu7N04buz4buVxJDhurjDuuG6pOG7lUrDguG7rcOJ4buVw4Lhu5ZP4buV4buzSeG7leG7t+G6sOG7lcag4buSc+G7leG6tOG6pOG7luG7lUV0Tm3hu5XGoOG7knPhu5XhurThuqTDk0rhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buVTeG6pMOJw4Lhu5VOTMOU4buIw4nhurThu5VKw4J0TuG7lU5M4bqk4bqww4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4bufceG7l0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5vhu6EvxqHhu59x4bu14bubxqHhu6Hhu53hu53hu51wTuG7o+G7neG7o3Lhu5vEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu5/hu6PGoeG7meG7lXPEkE7DreG7mTDhu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVw4nFqcOJ4bq04buVw4nhurrDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcXDhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufceG7l+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bu24buC4bqk4buVxqDDjeG6pOG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7leG7t3PDieG6tOG7leG7s8OC4bq44buVS0/DuW3hu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5Xhu7N04buz4buVxJDhurjDuuG6pOG7lcO9c+G6uOG7leG7t+G6sOG7lcO9w4rhu7Phu5VLT8O5beG7lU5MdMOJw4Lhu5VO4bqsw4nDguG7lU5Mw7rDieG6tOG7lUx0ReG7lUtPw7lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5VxcOG7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4bufceG7l0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5vhu6EvxqFycOG7teG7ncahcMah4bud4buX4budTnLhu5fhu5dy4budxJDhu5duQ0rhurRqTMOt4bub4buh4buZ4buVc8SQTsOt4buZMOG7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lxcOG7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu59x4buX4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu48ww4LDjOG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7lU7hu4JO4buV4buzdOG7s+G7lcO94bqk4bquw4nhu5VKw4J0SuG7leG7s8OC4buCw4nhurThu5XDicWpw4nhurThu5XDieG6usOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7Phu63hu6Lhu5VOTOG7hMOJ4bq04buVw4nhuqLDieG7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7PDgsOUc+G7leG7s+G6uuG7leG7teG6pOG6rsOJ4buVTuG6puG7s8OC4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7lcO94bqo4buVTsOC4bqk4bquTuG7lcOCw7rhuqRt4buVw4nhurRz4bui4buV4buzw7nhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XEkOG6uMO64bqk4buV4buz4but4bui4buVTkzhu4TDieG6tOG7lcOUc+G7lcSQw7rDicOC4buV4buzw5XDieG6tOG7leG7t3PDieG6tOG7lU3huqTDicOC4buVTkzDlOG7iMOJ4bq0beG7lUrDgnRO4buVTkzhuqThurDDieG7lU7hu4JObuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKU09Ow4LhurhM4buZ4buPIcOUScOJ4bq04buV4bqlw4JJReG7jS9K4buP

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]