(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đã có quy định về việc các xe tuyến cố định phải vào bến chấp hành đón, trả khách, tuy nhiên, trên địa bàn huyện Quan Sơn tình trạng các nhà xe không vào bến diễn ra một cách phổ biến. Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến bến xe khách này được đầu tư quy mô lớn nhưng rơi vào tình trạng gần như không hoạt động.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDsljhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurLhurTDg03hu5PEqE11w7MvS0xKRcSQ4bq2w7LDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOyw51P4buT4buzw7rhu5N5w4nhu5PEqE3hu5rhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k+G7lOG6ouG7k+G7lOG6tMODeeG7k3lyeeG7k8ag4bu14buTTE3hu5rhuqDEkOG7k3nhu4Dhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k+G7iOG6snXhurThu5Phu5RzReG7k3jhuqDEkOG7k3nhurLhu7Hhu4jhu5PhurJzxJDhurLhu5Phu7PDicSQa+G7k0xKdeG7k0LhurJyeeG6smvhu5NMTeG7muG7k8SQ4bqy4bq0w4DEkGvhu5NMSsOAxJDhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkOG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k0zhuqTEkOG6suG7k0xKdMSQ4bq24buTeXJ54buTxJDhurJz4buTxqDhu7Xhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu5RzReG7k3jhuqDEkOG7k8O94bq04bquxJDhu5NKceG7k0Thu4JM4buTeXJ54bqy4buT4buI4bqy4buE4buTeOG6tOG6oMSQbOG7k+G7ssOJ4buTeeG7jMSQ4bq24buTQ3Phu5NE4buCTOG7k+G7iOG6suG7rcSQ4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5PDvXfEkOG7k+G7s+G6oMSQ4buTeOG6oMSQ4buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5PEkHPhu5rhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu7Phu61N4buTTOG7juG7k8SoTeG7muG7k0Thur7hu5NDSMSQ4buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k0pH4bq04buT4buUc0Xhu5NM4bqkxJDhurLhu5NMSnTEkOG6tuG7k+G6tuG7rcSQ4buTxJDhurLhu47hu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7kcO9TOG6sk1EeOG7k+G6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bub4bud4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buX4bujL+G7l+G7meG7l8O94buX4buV4bud4bub4buZ4buZ4bubTOG7n+G7neG7m+G7n+G7o0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmhw4buh4buV4buR4buTcUNMaOG7kVjhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurLhurTDg03hu5PEqE114buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bub4bud4buZ4buR4buTL8Oyw7MvS0xKRcSQ4bq2w7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7JY4bqgxJDhu5PGoOG7teG7k0LhurJyeeG6suG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyfeG6suG6vsSQ4bq24buTQuG6ssOJ4buT4buzxILhu5N54bqyTsSQ4bq24buTTOG6vuG6tOG7k+G6tuG6suG6tOG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4bqy4bqkxJDhurLhu5N1xJDhurLhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5NE4bux4bua4buT4buz4bu54buI4buTROG7pUzhu5NMSsOAxJDhu5NMTeG7muG6oMSQ4buT4bqxW+G7l+G7leG7n+G7k0zhurJN4buCeeG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQ4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQbOG7kyLhurLhu5jEkOG6tuG7k3nhurLhurThuqB54buTxqDhu7Xhu5NC4bq0xJDhurLhu5PDvUVxxJDhurLhu5Phu5Thu6/EkOG7k0x14bq04buT4bqyc8SQ4bqy4buTQuG6snJ54bqy4buTxJDhurZxxJDhurbhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5N54bqy4bq04bqgROG7k8O9w5PEkOG6tuG7k0PhurjEkOG6tuG7k8SoTeG7gHnhu5ND4buCa+G7k8O9w5TEkOG6tuG7k+G7s8OJxJBr4buTTEp14buTQuG6snJ54bqya+G7k3jhu4B54buTxqDhuqDhu4jhu5PhurJzxJDhurbhu5PhurLDiXHhu5NE4buCTOG7k3lyeeG6suG7k8SQ4bq2ccSQ4bq24buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k0zhurThuqJE4buTdsSQ4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5NMceG6tOG7k8SQdMSQ4buT4bq24bq0cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7suG6tOG6ok3hu5NDdOG7k0Nz4buTw71P4buT4bqyTeG7msODxJDhu5NE4bq04bqixJDhu5PEkE7hurThu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buT4buzw7rhu5PDvXPEkOG6suG7k0Thu4JM4buTxKhNUOG7k+G7s+G7sUzhu5NDw4DEkOG7k0xI4bq04buT4bqyc8SQ4bq24buTxJDhurbhurLhuqTEkOG7k0Thu7dM4buT4buUTeG6vsSQ4bq24buT4buUc+G7k8SQ4bq2TeG7hsSQ4buTQuG6tMSQ4bqy4buT4buI4bqyw4Lhu5PhurJHxJDhu5Phu53hu5NM4bug4buT4buz4buGxJDhurbhu5Phu7PEguG7k+G7s+G7rU3hu5NM4buO4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTeOG6oMSQ4buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5PEkOG6suG7p0Thu5PEkOG7q8SQ4bq24buTeXFF4buTeeG6suG7sUzhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buT4buU4buvxJDhu5NMdeG6tOG7k+G6snPEkOG6suG7k0LhurJyeeG6smvhu5NMTeG7muG7k8SQ4bqy4bq0w4DEkOG7k+G7s+G6tOG7k8SQ4bq24buOw4154buT4buUSOG6tOG7k+G7lEjhurThu5NEw5N54buTTOG6tMOATeG7k+G7s+G7rU3hu5NM4buOa+G7k3jhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQ3ThurThu5Phu7NxxJDhurbhu5NKR+G6tOG7k+G7lHNF4buTTOG6pMSQ4bqy4buTeXXEkOG6suG7k+KAnHnhurLhuqBM4buT4buaxIJN4oCda+G7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bqy4bq0w4NN4buTxKhNdWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu5vhu53hu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5fhu6Mv4buX4buZ4buXw73hu5fhu5Xhu53hu5vhu5nhu5Xhu59M4bud4buZ4buh4buf4budQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7n+G7leG7o+G7keG7k3FDTGjhu5FY4bqgxJDhu5PGoOG7teG7k0LhurJyeeG6suG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bqy4bq0w4NN4buTxKhNdeG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7m+G7neG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsljhurTEgsSQ4buT4bqy4bq0w4NN4buTeOG6oMSQ4buTxqDhu7Xhu5N4RcSQ4bq24buTTErDiXlsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslnhurLhuqbhu5Nb4buOR8SQ4bq24buT4bq14bqy4bqm4buTw6rhuqDEkOG7k8OM4buTTOG6suG6puG7k0xK4buxxJDhu5PhurNHxJDhu5Nb4buO4buTTOG6vOG7k0px4buTQuG6ssOJ4buT4bqy4bq0xIJN4buTQuG6suG6tOG7k0Thu4JM4buTeOG6oMSQ4buTxqDhu7Xhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu7Phu61N4buTTOG7juG7k8SoTeG7muG7k0Thur5r4buTecOJ4buT4buzR8SQ4buT4buU4bqm4buTxKhNdcSQ4buTQ+G7nGvhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G6snPEkOG6suG7k0Thu4JM4buTeXJ54bqy4buTeeG6sk3hu5rDgMSQ4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iOG7k8SQ4bqy4buOxJDhurbhu5NDdOG6tOG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k3nDieG7k8ag4bu14buTxJBzReG7k+G7lHNF4buT4buzw4nEkGvhu5NMSnXhu5NC4bqycnnhurJsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuKAnH3hurLhur7EkOG6tuG7k+G6ssawxJDhu5PDvUXhu5PEkOG6tk3hu5rDgMSQ4buTxJDhurLhu6vEkOG7k3XEkOG6suG7k+G6suG7jsOMxJDhurbhu5N5w5Jx4buTw73huqZ54bqy4buTWSDhurkuw50t4buVcGvhu5NEc+G7k0LEguG7k0zDlOG7k0LhurLhurThu5Phu7Phu61N4buTTOG7jmvhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G6snPEkOG6smvhu5N44bqgxJDhu5PGoOG7teG7k0LhurJyeeG6suG7k3nDknHhu5PhurJN4buaw4PEkOG7k0NN4bq+xJDhu5NMSkXEkOG6tuG7k0zhuqTEkOG6suG7k0xKdMSQ4bq24buTeOG6oMSQ4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTxqDhu7XigJ1r4buTeeG6suG6puG7k8Oq4bqgxJDhu5N54bqyReG7k+G6snHhu5psw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslnDieG7k0TFqUzhu5NMdOG6tOG7k3jhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQa+G7k8SoTXHhu5PEqE1xxJDhu5NLckzhu5N54bqyReG7k0zhurLhu7Hhu5pr4buTeXXhu5N44bqgxJDhu5PGoOG7teG7k0rhu4LEkOG6tuG7k0NIxJDhu5PEkOG6suG7jsSQ4bq24buTQ3ThurThu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N5w4nhu5NE4buCTOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buTxJBzReG7k+G7lHNF4buTeOG6oMSQ4buT4buz4buvTWvhu5Phu7NGbOG7kyLhurLhurThuqJN4buTQuG6sk3hu5Phu5Thu5B54buTeeG6vOG7k3nhu6vhu5rhu5NE4bq6eeG7k01E4buTTE9Ea+G7k3jhuqDEkOG7k8ag4bu14buTTErDjOG7k0zhurJzxJDhurLhu5NC4bqyTeG7k+G7lE3hurThu5N54bqyR+G6tGvhu5NL4burxJDhu5N4w4nEkOG6tuG7k3nhurJF4buTTEpBbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7m+G7neG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l+G7oy/hu5fhu5nhu5fDveG7l+G7leG7neG7m+G7mcah4bujTOG7n+G7l+G7neG7leG7nUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmhw4buXxqHhu5Hhu5NxQ0xo4buRWOG6oMSQ4buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5PhurJN4buaw4PEkOG7k+G6sU1xxJDhu5PhurNHxJDhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k+G6suG6tMODTeG7k8SoTXXhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu5vhu53hu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7JY4bqgxJDhu5PGoOG7teG7k0xKw4zhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTS+G7q8SQ4buTeMOJxJDhurbhu5N54bqyReG7k0xKQeG7k+G7lE3hurThu5N54bqyR+G6tGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buydOG6tOG7k8O94bq0w4PEkOG7k1nhur7EkOG6tuG7k0zhu5rhu5PhurUiLCzhu5PEqE11xJDhu5ND4buc4buTw73huqZ54bqy4buT4buUw5Phu5N54bq+xJDhurbhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buTLeG7k+G7s0fEkOG7k+G7lOG6puG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G6tuG6tHFF4buTxKhNdcSQ4buTQ+G7nGvhu5Phu5Thu6/EkOG7k+G6snPEkOG6suG7k3jDgMSQ4buTxqDhu7Xhu5NM4bqyw5Rx4buTxJDhurLhu6/EkOG7k0zhuqTEkOG6suG7k0xKdMSQ4bq24buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NC4bu3ROG7k+G6suG6tMODTeG7k8SoTXVs4buT4buyxal54buTeOG6tMODTGvhu5NMw5Thu5NC4bqy4bq04buTecOJ4buTw73huqZ54bqy4buTWSDhurkuw50t4buVcOG7k+G7s+G6oMSQ4buTxJBx4bua4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTecOJ4buTROG7gkzhu5PGoOG7teG7k8SQc0Xhu5NKceG7k+G7lHNF4buTeOG6oMSQbOG7k+G6tUpFxJDhurbhu5NC4bqy4bq04buTTErhu45IeeG7k+G7s8OJ4buTxJDhurLhurThuqJN4buTeeG6ssOS4buTxqDhu7Xhu5N54buMxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N54bqy4bux4buI4buT4bqyc8SQ4bqy4buTxJDhurbhurLhurTDgEThu5Phu5ThurTDg3nhu5NKceG7k+G7lHNF4buTeOG6oMSQbOG7k+G6ueG6tMODeeG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k+G7lHNF4buTeOG6oMSQ4buT4buzw4nEkOG6tuG7k0PDg8SQ4bqya+G7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTxJDhurbhurLhuqhx4buT4buUSOG6tOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurbhu5NM4bq0w4PEkOG7k8SQc+G7muG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTxJDhurLhu47hu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTeeG6suG6tOG6oHnhu5PGoOG7teG7k8O9T2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buy4buOw4154buTeOG6tOG6oExr4buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDhu5N5w4nhu5Phu5/hu5PEkOG6snPhu5PGoOG7teG7k3nhurJ04bua4buTTE3hu5rhuqDEkOG7k3nhu4Dhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k8SQ4buC4bq04buTTOG6rMSQ4bqy4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7ky3hu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buT4buUc+G7k8SQ4bq24buOw4154buTQ3ThurThu5Phu5Rz4buT4buX4buTxJDhurJz4buTxqDhu7Xhu5N54bqydOG7muG7k0xN4bua4bqgxJDhu5ND4bq0w4DEkOG7k0zhuqzEkOG6smzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1SuG7jkh54buTTOG6suG7kHnhu5NMSnTEkOG6tuG7k0xKw4DEkGvhu5Phu4jhurLDgnHhu5Phu7NHxJDhu5Phu5Thuqbhu5PEqE11xJDhu5ND4buca+G7k+G7lOG7r8SQ4buT4bqyc8SQ4bqy4buTeOG6oMSQ4buTeeG7jMSQ4bq24buT4buzw7rhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5ND4butxJDhu5N4ckXhu5N5ckXhu5PDolgiw53hu5PhurJN4buaw4PEkGvhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5PhurJN4buaw4PEkOG7k3nhu4zEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buO4buT4bqzw4zhu5M74bq14bq54bq14buTw73huqLhu5PEkOG6tuG6suG6puG7k+G7msOATeG7k3nhu61N4buTeXJ54buTxJDhurJz4buTxqDhu7Xhu5Phu4jhurJ14bq04buTeeG6skXhu5PGoOG7teG7k+G7lHNF4buTeOG6oMSQbOG7k+G6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTTOG6pMSQ4bqy4buT4bqy4bqkxJDhurLhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu7Phu47DjXnhu5N5deG6tOG7k0zhurLhurTDg8SQbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhuq/hurLDgnHhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NM4bua4buT4bq1Iiws4buTxKhNdcSQ4buTQ+G7nOG7k8O94bqmeeG6suG7k+G7lMOT4buTeeG6vsSQ4bq24buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k+G7s+G6ouG7k8agTeG7sUzhu5NLSEThu5N5w4nhu5PhurbhurR14bq04buT4buI4bqycuG7iOG7k+G7s8SC4buTeXJ54buTxJDhurJz4buTxqDhu7Xhu5Phu4jhurJ14bq04buT4buUc0Xhu5N44bqgxJBs4buTWMOAxJDhu5N5dMSQ4bqy4buT4buzw4lr4buT4buzR8SQ4buT4buU4bqm4buTeeG7jMSQ4bq24buTRE3hu4DEkOG7k+G7s+G6ouG7k8agTeG7sUzhu5Phu5ThurTDg3nhu5NC4bqyceG6tOG7k0zhurJyeeG7k0zhurLDgEThu5N5cnnhu5PDveG6pnnhurLhu5Phu5TDk+G7k8SQ4bqy4buO4buTxJDhurJz4buT4bqyc8SQ4bq2a+G7k0LhurJyeeG6suG7k0t0xJDigKbhu5Phu7Lhu6vhu5rhu5NDc+G7k3lyeeG7k8O94bqmeeG6suG7k+G7lMOT4buTecOJ4buTTEpFxJDhurbhu5PhurbhurThu7Hhu5rhu5Phu4jhurLhu7fhu4jhu5Phu7PEguG7k8SQ4burxJDhurbhu5N5cUXhu5PhurLhurTDg03hu5PEqE114buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5N5w5Jx4buTeOG6oMSQ4buTxqDhu7Vsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4bub4bud4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buX4bujL+G7l+G7meG7l8O94buX4buV4bud4bub4buZ4bubcEzhu5fhu5/hu6Nw4bufQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7ocah4buf4buR4buTcUNMaOG7kVjhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqyTeG7msODxJDhu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurLhurTDg03hu5PEqE114buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bub4bud4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOy4bq14bqkxJDhurLhu5NMSnTEkOG6tuG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4buUc0Xhu5N44bqgxJDhu5NM4bqy4bu1ReG7k8SoTeG7muG7k+G7s+G6psSQ4bqybMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurVKcUXhu5Phu7Phu4ThurThu5Phu5RI4bq04buTeeG6sk7EkOG6tuG7k0zhur7hurRr4buT4bq+xJDhurbhu5Phuq/hurJ0ROG7k1hy4buTWeG6suG6tOG6oMSQa+G7k+G6tUrhu47DjMSQ4bq24buT4buI4bqy4bq4xJDhurbhu5N94bq0xJDhurLhu5NM4bqg4buT4bqydOG7k0zhu63EkOG6tuG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oEzEqeG7k1jhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k+G7s+G7jsONeeG7k+G7s+G7rU3hu5NM4buO4buT4buUc+G7k+G7s+G6tOG7k+G7lHNF4buT4buU4buvxJDhu5PhurJzxJDhurLhu5NMw5Thu5PEkMO5ROG7k+G7l+G7meG7leG7l2zhu5Ms4bq0w4PEkOG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buT4buzccSQ4bq24buT4bq24bq0cUXhu5N54bqyReG7k+G7s0fEkOG7k+G7lOG6puG7k0zhu47hu5PEkOG6suG7q8SQ4buTQ3Phu5NZ4bq+xJDhurbhu5NM4bua4buT4bq1Iiws4buTxKhNdcSQ4buTQ+G7nOG7k8O94bqmeeG6suG7k+G7lMOT4buTeeG6vsSQ4bq24buT4bqxTXHEkOG7k+G6s0fEkOG7k8SoTXXEkOG7k0Phu5xr4buT4buU4buvxJDhu5PhurJzxJDhurJs4buT4bqzRcSQ4bq2a+G7k+G7lEjhurThu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PEkOG6tk3hu5rDgMSQ4buTxJDhurLhu6vEkGvhu5N44bqgxJDhu5PGoOG7teG7k+G6skV0TOG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bqy4bq0w4NN4buTxKhNdeG7k8SQ4bqy4buO4buTREXEkOG6tuG7k+G7s8ON4bq0bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JY4buxTOG7k3nhu6/hu4jhu5PDjOG7k3nhurJG4buTeXJ54buTxqDhu7Xhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N54bqy4bux4buI4buT4bqyc8SQ4bqy4buT4buU4bq0w4N54buTSnHhu5Phu5RzReG7k3jhuqDEkOG7k0Thu4JM4buT4buI4bqy4butxJDhu5PDvUXhu5Phu7PhurTEgkThu5N5TeG7gOG6tOG7k3nDknHhu5NMTeG7muG6oMSQ4buT4bqyTeG7msODxJDhu5NM4bqyTeG7gnnhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkOG7k8agw7rhu5MiceG7k13DqEVr4buT4bqzR8SQ4buT4bq14bqyw5Lhu5psbGzhu5N5w4nhu5NC4bqyRXXEkOG6tuG7k3lyeeG6suG7k8agceG7k8SQw4DEkOG7k+G7lOG6tMODeeG7k+G7s8OJxJDhu5NC4bqycnnhurJr4buTTEp14buTQuG6snJ54bqy4buTTHThurThu5N44bqgxJDhu5N54buMxJDhurbhu5NMdEXhu5PEkMOAxJDhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTeOG7sUzhu5N54buv4buIbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu7LEguG7k3jhuqDEkOG7k8ag4bu14buTQuG6snJ54bqy4buT4bqyTeG7msODxJDhu5NE4bq04bqixJDhu5PEkE7hurThu5PhurFNccSQ4buT4bqzR8SQ4buT4buI4bqyckzhu5PhurJN4bua4buT4bqy4bq0w4NN4buTxKhNdWvhu5NM4buOR8SQ4bq24buTxqDDlcSQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k8SoTeG7muG7k0Thur7hu5Phu7Phu61N4buTTOG7jmvhu5PhurJN4buaw4PEkOG7k+G6sU1xxJDhu5PhurNHxJDhu5N54butxJDhu5NLSEThu5Phu5RzReG7k3lN4buCeeG7k+G7s8SC4buTTOG6pEThu5NKceG7k+G6tuG6tHXhurThu5Phu4jhurJy4buIbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDssOzeMOy4buy4bqkxJDhurLhu5M74bq0ccSQ4bq24buTLeG7k13hurTEkOG6suG7k33hurJxxJDhurLDsy94w7LDsy9LTEpFxJDhurbDssOzL+G7iMOy

Đình Giang - Minh Khanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]