(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, khi còn ở nhà cũ, ngày nào nhà bác Phúc cũng có người đến chơi uống nước chè và nói chuyện thời sự. Từ ngày được anh con trai cả đang làm trên tỉnh xây cho ngôi nhà mới 3 tầng khang trang, khách đến nhà bác tự nhiên thưa thớt hẳn.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhuqzGoeG7huG6rC3DreG7r+G7pcO6d8Oi4bq94bux4bqo4bqm4bqs4buldeG7guG6peG6u2Q74bq9d8O54buL4bq94bq+4buRd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu63DuXnDreG6veG7meG6vMOtYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Q84bqkRcSC4buZ4bq94buXw7Lhu4Lhuqfhur3hu63DueG7peG6veG7mcO9d+G6veG6tuG6vXfDueG7i+G6veG7mcSQ4bqn4bq9d8O64buL4buC4bq9d+G7i3jhur13w7nhu4vhur3hu5PDrOG7meG6vS7DueG6quG7meG6veG7mcSQd8O64bq94buZeeG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5dwd+G6veG7mcO5w4Phu6Xhur3huqhBd8O64bq9d0XEguG7meG6veG7mcO5w6jhur3hur7hu4vhur13eeG7peG6veG7mcO54bqo4buCcnfhur3huqzDueG6ruG7peG6veG6puG6uuG6reG6vTzhurjhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w613w7nhur3hu5l4d+G6veG6rOG6pMOt4bul4bq94buZxKnhur3hu5fDrXfDuuG6veG7r+G7i3bhur3huqzhuqThu6F34bq94bqs4bupd8O54bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5nDuXjhur13w7rhu7nhu6Xhur13w7nhu4vhur12xILhu6Xhur3hu4fhur3huqzhu493w7rhur3hu63DucOtd8O64bq94bqs4bqkw613w7rhuqfhur3hu63DucOs4buZw7nhur3hu5dwd+G6vXfDueG7i+G6veG7k8Os4buZ4bq94bqs4bq64bq9d8O54bul4buhd+G6veG6rMO5RcOt4bq94bqsw7nEguG6rOG6vcO5b3fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aGlp4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6vWbDqsOq4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buBw6ppL+G7geG6v2jhu5Vm4bq/aeG7h2nhu4Vo4bqs4bq/4buHZuG7g+G7r2gtw613w7ktd8O5w63huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurs74bq9d8O54buL4bq94bq+4buRd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu63DuXnDreG6veG7meG6vMOt4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u2hpaeG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurtmw6rDquG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZOG6q8Sod8O54bq9duG7pXfDueG6vcO54buzw61iYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZC3hur3DmsOy4bqo4bqn4bq9w7rDsuG6qOG6p+G6vcO6w7LhuqjigKZjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkLeG6veG7mMO5eeG6vXfDueG7i+G6veG7lcOK4bq9w4LhuqjDrOG6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq9w4Phu6XhuqljL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O6w7nGoeG6veG6rOG7pXB3w7rhur3DuuG7s+G7peG6p+G6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq94bq24bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6rOG7j3fDuuG6veG7r+G7pXF34bq94buZw7nhu4nhu4Lhur3hu4bhuqhBd8O64bq9duG6tuG6veG7meG6oHfDuuG6rTzDuXDhur13w7lFd8O64bqn4bq94butw7nhu6Xhur3hu4bhuqhBd8O64bq94buXcHfhur13w4Phu6Xhur3huqzDucWp4bq94buZw7lvd8O64bq94bqsw7nhu43hu4Lhur3hu5l54bq9w63hu6Xhur13w7p44buL4bul4bq9d8O5w4p3w7rhur13w7pF4bqu4bul4bq94buX4bul4bq94buXReG6rnfDuuG6veG6vsOA4bul4bq94bq+auG6reG6veG7lsOy4buC4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hurTDucSp4bul4bq94buv4buL4bq94buv4buPd+G6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rOG7peG7oXfhur3hu5PDrOG7meG6veG7l3Phur124buN4bqs4bq94oCm4bq94butw7nDrOG7mcO54bq9duG7i+G6veG7l2rhur124buN4buC4bq94bqsw7nDrHfDuuG6vXfDreG7guG6p+G6veG7mcOJ4bq9w63hu6Xhur3hu5dwd+G6vcO54bu14bul4bq9duG7i+G6veG7mcO5RcOt4bq94bqsw7nhu43hu4Lhur3hu5PDrOG7meG6veG6pMOt4bq9duG6tuG6veG7meG6oHfDuuG6veG7r+G7i+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3huqzDreG6veG7r+G7ieG7peG6veG6pMOt4bq94bq+ceG6veG7r+G7pXF34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhuqRFxILhu5nhur3hu5fDsuG7guG6p+G6veG7rcO54bul4bq94buZw7134bq94bq24bq9d8O54buL4bq94buZxJDhuqfhur13w7rhu4vhu4Lhur134buLeOG6vXfDueG7i+G6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq94buZxJB3w7rhur3hu5l54bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7l3B34bq94buZw7nDg+G7peG6veG6qEF3w7rhur13RcSC4buZ4bq94buZw7nDqOG6veG6vuG7i+G6vXd54bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jyd+G6veG6rMO54bqu4bul4bq94bqm4bq64bqt4bq9POG6uOG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7l0XhurDhu5nhur3DrXfDueG6veG7mXh34bq94bqs4bqkw63hu6Xhur3hu5nEqeG6veG7l8Otd8O64bq94buv4buLduG6veG6rOG6pOG7oXfhur3huqzhu6l3w7nhur3hu4bDsuG7guG6veG7mcO5eOG6vXfDuuG7ueG7peG6vXfDueG7i+G6vXbEguG7peG6veG7h+G6veG6rOG7j3fDuuG6veG7rcO5w613w7rhur3huqzhuqTDrXfDuuG6p+G6veG7rcO5w6zhu5nDueG6veG7l3B34bq9d8O54buL4bq94buTw6zhu5nhur3huqzhurrhur13w7nhu6Xhu6F34bq94bqsw7lFw63hur3huqzDucSC4bqs4bq9w7lvd+G6reG6veG7rMO54bu5d8O64bq9w7lvd+G6veG6vsWp4bq9w7nhu7Phur13w7rhu4nhu6Xhur3hu5nDueG6ruG6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq94buG4bqoQXfDuuG6vXbhurbhur3hu5nhuqB3w7rhuqfhur124buL4bq94buZw7ls4buZ4bq94bqs4buJ4bul4bq94buZw6zhu6Xhur3hu5nhuqB3w7rhur3hu4bDsuG7guG6veG6rHjhur3DguG6qMOs4bqn4bq94buv4buJ4bul4bq94buZw7134bq94buZeeG6veG7mcSp4bq94bqsReG6rnfDuuG6veG7k8OteOG6veG6vuG6uMOt4bq94buZw6144bqn4bq94bq+4bq4w63hur3hu6/hu4l3w7nhur3hu69Cd8O64bq94buT4bq24bul4bq94buZw7ltd8O64bq94buZw7nGsOG6rOG6veG6rMO54bub4bq04bq9w7rDreG7peG6reG6veG7lmrhur3huqzDuXDhuqfhur3hu5l4d+G6veG6rOG6pMOt4bul4bq94buTw6zhu5nhur3hu5nDvXfhur124bqow63hur3huqzDueG7oXbhur12w4Dhuqzhur3hu5l4d+G6veG7mcO5eeG6veG7kuG7neG7meG6vcO64bul4buh4bq9d253w7rhur3DucODd+G6veG7g8Oq4bq94butw7rhur3hur5x4bq94bqs4bqk4bu5d8O64bq9d8O54buL4bq94bq+xanhur3hu5nDuXjhur3huqRtd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu5PhuqjhuqDhu6Xhur3hu5XGsOG7mcO54bq94buTcnfDueG6p+G6veG6rMOA4bul4bq94bq0w7nhu4l24bq9dsOtd8O54bq94buXw4B3w7rhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu5nhu4t3w7rhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9d+G7oXfhur3hu5nDtHfhur3huqzDucO1d+G6veG7l3Hhur3hurTDucO9d8O64bq94bq+4buRd+G6veG7r+G7i+G6veG6rOG6pOG7oXfhur3DuXDhuqzhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPEXhurZ3w7rhur3hu5l54bq94buZw7l54bq94bqs4bqk4bu5d8O64bq9d8O54buL4bq94bqsw7nFqeG6veG7guG7oXfhur3huqzDsnbhur134buhd+G6vXfDucOKd8O64bq94buv4bqq4buZ4bq94buT4bqow4F34bq9d8O5xILhur3hu5l4d+G6veG7mcO5w6zhuqjhuqfhur3hu5PDrOG7meG6vS7DueG6quG7meG6veG7r+G7ieG7peG6veG7rcO5ecOt4bq94buZ4bq8w63huqfhur3huqTDgeG7peG6veG7l+G7ieG6tOG6veG7hsah4bq94bqmw613w7rhur3hu5nDucOD4bul4bq9d8O5w4p3w7rhur13w7pF4bqu4bul4bq94buT4buJd+G6vcO64bul4buL4bq9w4LhuqjDrXfDueG6veG7hnl24bq94buZw7l44bq94butw7nhuqjDsuG7guG6veG7rcO54bu1w63huq3hur1Ww4Dhuqzhur3DueG7uXbhur3hur7hu4t44bq9d8O64buL4buC4bq9d8O6w7nhu6nhuqfhur3DrXfDueG6veG7mXh34bq94bqs4bqkw63hu6Xhur3hu5nEqeG6veG7mcO5eOG6veG6vuG6sOG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94buZeHfhur3hur5x4bq94buZw7nDg+G7peG6vXfDuUV3w7rhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7k8OseOG6veG6rOG6pEXEguG7meG6vXfhu6F34bq94butw7nhu6Xhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG6rMO54buN4buC4bq94buTw6zhu5nhur0uw7nhuqrhu5nhur3hurbhur13w7nhu4vhuqfhur3DuuG7s+G7peG6veG7l+G7pXJ34bq94buv4buJ4bul4bq94butw7nhu7l3w7rhur13w7rDucah4bq9dsOs4buC4bq94bqsw7nFqeG6veG7r+G7jeG7guG6veG7r+G7i3bhur3hu6944bq94buvbHfDuuG6veG7r2x24bqt4bq94buUQuG6veG7mXnhur3hu5nDucWpw63hur3hu63DuXnDreG6vXbhurbhur3hu5nhuqB3w7rhur13w7lFd8O64bq94butw7nhuqDhur134bqi4bul4bq94buZeHfhur3hu5nDuXnhur3huqxF4bq2d8O64bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7r+G7ieG6vXfhu6F34bq94buZbHfhur3huqZEw63hur3hu6V3w7nhur3hu7Xhu6Xhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mcO5eOG6vcOt4bul4bq94bq+4buLeOG6vXfDueG7i+G6reG6vSjhu43huqzhur3hu6/DsuG6qOG6veG6psOt4bqo4bqn4bq9w7rhu4934bq94buXcHfhur3DuuG7peG6ruG6veG7mcODduG6veG7mcO54bulceG6qOG6p+G6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq9dsSC4bul4bq94bqsw7l4d8O64bq94bqsw7nEqeG6veG7l+G7ieG6tOG6veG7hsah4bq94bq+ceG6vXfDueG7i+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Qt4bq9w43huqnhur3hu7h3w7rhur13w4Dhu6Xhur3hu5dq4bq94bq+ceG6reG6p+G6veG7k+G7s3fhur3huqzhuqThu6Phur3huqTGoXjhur3hu6/hu6F34bq9duG6uHfDuuG6veG6pOG6suG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu6zDueG7uXfDuuG6veG7l+G6sOG7peG6veG7k8Os4buZ4bq9LsO54bqq4buZ4bq9w7rhu6Vs4bqs4bq94buGxqHhur3hur7hu4t44bq94buT4buhd+G6veG6rOG6pHh3w7rhuqfhur3DrXfDueG6veG7mXh34bq94bqs4bqkw63hu6Xhur3hu5dq4bq94buZ4buL4bqo4bq9d8O54buL4bqow6Lhur3hu5JB4bq94buX4bul4bq94buXw7Lhuqjhur3huqzDuXDhuqfhur3hu6/hurLhur124buN4bqs4bq94bqs4bqkw4B24bq94buZw7l54bq94bqsw7nFqeG6veG6psOteOG6tWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Qt4bq9VuG7jeG6rOG6veG6rMO5cOG6vXfhu4t44bq94buXReG6sOG7meG6p+G6veG7meG6oHfDuuG6veG6rEXhuq53w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w613w7nhur3hu4bDsuG7guG6veG7mcOteOG6veG6rMO5cOG6veG7mcOD4bq9duG7i+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Qt4bq94buYw6144bq94bqsw7lw4bq94bq+4buRd+G6veG7mcO5RcOt4bq94buv4buL4bq9w7rFqeG6veG7l8Oy4bqo4bq94buTQeG6vcOD4bul4bqt4bq9O+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq0w7lB4bq9d8O54buL4bq9d+G7i3jhur3hu5nEkHfDuuG6veG7reG7p3fhur3hu5nhuqB3w7rhur3hu5nDrXjhur3huqxF4bqud8O64bq9duG7i+G6veG6rOG6pMOAduG6veG6vuG7kXfhur3hu6/hu6N34bq94bq+xKl44bq94buXeeG6veG6rMO54bu54bul4bqn4bq9w613w7nhur3hu5l4d+G6veG6rOG6pMOt4bul4bq94bq+4buRd+G6vcO64bulw4rhur3DguG6qMOtd+G6veG7l+G7pXN24bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDxF4bq2d8O64bq9d3nhu6Xhur3huqzDuXDhur3hu6/hu4vhur3hu4Z4d8O64bqn4bq9w63hu6Xhur13w7rhuq7hur3DueG7uXbhur3huqbDreG6qOG6veG6rOG6pEXEguG7meG6veG7rcO54bul4bq94buX4bul4bqn4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7mXh34bq94buZxKnhur3hu43hu4Lhur3hu5nDvXfhur3hurTDucOsd+G6veG6rMO54buhduG6vXbDgOG6rOG6veG7mcOy4bqo4bq94buv4buJd8O54bq94buvQnfDusOi4bq9POG6uOG6vcO64bul4bqu4bq94buTQeG6veG7mcOJ4bq94bq24bq9d8O54buL4bq94buZw7l44bq94buZeHfhur13w7nhuq7huq3hur1XcOG6qOG6veG7k0Hhur3huqzDueG7jeG7guG6veG7k+G6qMOBd+G6veG6rMO5xanhur3hu5dz4bq94buv4buPd+G6veG6psOt4bqo4bq94bq+ceG6p+G6veG7mXh34bq94buXRcOt4bq94buTQeG6veG7r+G7oXfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6veG6tuG6veG6vsSC4bul4bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bq94buZeHfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkV8O6w7nGoeG6veG7l3B34bq94buXw7Lhu4Lhuqfhur3hu5PDrOG7meG6vS7DueG6quG7meG6vcO5QeG6rOG6vcO5eMSpd8O64bq94buG4bqow63hur3huqzDreG7guG6veG6pMOB4bul4bq9d3nhu6Xhur13w7lF4bq94bqs4bqkw6zhu5nDueG6vXZ54buZw6Lhur08w7nhu7nhu6Xhuqfhur3huqzhu7nhu6Xhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7lcOsduG6reG6vTvhur3hu5fDsuG7guG6p+G6veG6rOG7ueG7peG6veG7mcO9d+G6veG7mXnhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buv4buLduG6veG7r+G7i+G6veG6rOG6pOG7uXfDuuG6reG6reG6reG6veG7mcO5eeG6p+G6veG7mcO5w4nhur3hu6/hu6F34bq94buXeeG6veG6pkF3w7rhur3hur7EguG7peG6veG6vuG6sOG6veG7mcO5w4F3w7rhur3DrXfDueG6veG6tuG6veG7mcO54bqod8O64bq94buZReG6veG6rMO5xanhur3huqzhu7nhu6Xhur3hu5Phu6Vw4bqs4bq94buv4buLduG6vcO6xanhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkNeG6uMOt4bq94buVw4nhuqzhur3hu6/huq7hu6Xhuqfhur3hu5PDrOG7meG6vS7DueG6quG7meG6veG7r+G7pXF34bq94buX4bul4bq94bq+4buLeOG6veG6rOG6pHh3w7rhur13w7nhu4vhuq3hur3DjXfDueG6veG7mXh34bq94buZxKnhur3huqzDueG7jeG7guG6veG6rMO5cOG6veG7r+G7pXF34bq9d3nhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG6rMO5xqF4w6Lhur3hu5JB4bq9d8O5xILhur3hurbhur13w7nhu4vhur3hur7hu5F34bq94bq0w7nEqeG7peG6veG7rcO5ecOt4bq94buZ4bq8w63hur3hur7hu4t44bq94buX4buN4buC4bq94buJ4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMSQd8O64bq94bqs4bq44bq94buXeeG6p+G6vcO54buLd8O64bq94buGeXbhur3hu6/DrHfDuuG6vcO64bulcXfDuuG6veG7rcO54bu5d8O64bq9duG7jeG7guG6veG7rcO54bul4bq94bqsw7nhu43hu4Lhur3hu5PDrOG7meG6vS7DueG6quG7meG6veG6pMOt4bq94butw7nhu7Xhu6Xhur13w7nhu4vhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMON4bqo4bqsw7l44bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G6rMah4buG4bqsLcOt4buv4bulw7p3w6Lhur3huqThu6XDusO54bqs4bql4bq7ZFbDreG7peG6vTXhuqjhu6VjL+G6tGQ=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]