(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây chưa lâu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng T. về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Chuyện bắt đầu từ việc hàng xóm sát vách tổ chức nhậu và hát karaoke với âm thanh quá lớn, trong lúc con gái của T. đang học online. Thấy vậy, T. qua nhà đề nghị tắt loa. Tuy nhiên, nhạc vẫn tiếp tục mở lớn hơn. Tức giận, T. lấy cây búa đi sang nhà đánh vào vùng đầu, khiến người hàng xóm bị thương tích nặng.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQQeG7mjM8PiEy4bua4bqpPjozKeG7msOgM8OT4bua4bu24buq4bqp4buaI1nhuqvhu5rhuqnhurvhu5pm4bua4bqpPOG6ueG7uMOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG7lcOZ4bu4POG7miNX4buF4bua4bu4PMOpw5rhu5oxV+G6q8OT4bua4bu4xIPhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhu7jFqDM84bua4bqtw5nhuqnhu5ojPjvhuqvhu5rhuqnhuqfDmuG7muG7lWEzKeG7msOaM+G7muG6qTxb4bua4buDxq/hu5rhuqhXM+G7muG7lTxX4bqrw5Phu5rhuqldMzzhu5rDrDPhu5rDuT7DmjMp4buaI8av4bua4bqnw5rhu5rhuqXhuqvhu4U64bqp4buaI1szPOG7mjA84bqzPuG7muG6qcOh4bua4buBZOG7msOZM8OT4buaMDzhurM+4bua4bqpw6Hhu5rhu7Zb4bua4bu4w5oz4bua4buB4buk4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjw+LDPhu5oxLDM84bua4bu24buq4bqp4bua4bqp4bumMuG7mik+w5oy4buaI8OhPuG7muG6qcOp4bq3Mynhu5rhuqjDkuG7muG7gTvhu5o84bukMzzhu5rhu4E+4bua4oCc4buVw6Hhu5pm4buaKVfhu4Xhu5rhuqk8w6nEgzMp4bua4bqpe+G7uDzigJ3DkuG7muG7lTzhuqvhu4UsM+G7muG7tuG7quG6qeG7miNZ4bqr4bua4bqp4bq74bua4buBPizhu7jhu5o84bukMynhu5rhu4M1MuG7muG6rcOZ4bqp4bua4buBw5nhu7g84bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7mjM8w53huqvhu5rhu4Hhu6Thu5o8w5nhuqnhu5oww5rhuqfDmjQwPeG7muG7geG6rz7hu5pXMuG7muG6qTzDmjM84bua4bql4bqrw5nhu5ox4bqvM8OT4bua4bqp4bqnNDMp4buaMWLhu7jhu5rhu7g0M+G7minDmT7hu5rhu7jEkcOa4bua4bqow5Lhu5ojw5ozKeG7mjw34bu44buaNDMxPjM9w5Lhu5rhuqg8WOG7heG7muG7gcOd4buFw5Phu5rhuqjDkuG7muG6peG6q8Oa4buaMzzhu6Thu5ojO+G7mjMpPFvhu5rhuqnhu6rhuqnhu5oxNMOaw5Lhu5rhuqjhuqvhu4Xhu5ozPD4/M8OT4buaMzzhu6bhu7jhu5rhu4Hhu7Qz4bua4bqpPjrDouG7muG6qWThu7jhu5oy4bqz4buaMeG6rzPhu5o8xIMzw5Lhu5rhuqjhurnhu7jhu5opPsOdM8OT4bua4bqow5Lhu5oxWOG7heG7muG7uFfhu4Xhu5rhu7Ziw5rhu5ojPuG7muG6rcOaMynhu5ozPOG7pOG7miPDmTM84bua4buB4bukNOG7muG7gWMzKeG7miNZ4bqrw5Phu5owPD46M+G7mjMpw6nhurE+4buaPOG7pDMp4bua4buDNTLhu5rhu7Zb4bua4bqpPMOpxIMzKeG7muG6qXvhu7g84buaM+G7rDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDhu5pA4bqpPOG6qzLhu7bhu5pAPD5APeG7mj7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaUlHhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pQ4bui4buew6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoDzhuqnhuqnDouG6rU4vL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7olDhu5wv4bueUFFAUOG7nuG7nOG7nOG7nOG7nlHhuqnhu6BTU1VRMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu6BQVMag4buaw5ox4bqp4buIxqBB4buaMzw+ITLhu5rhuqk+OjMp4buaw6Azw5Phu5rhu7bhu6rhuqnhu5ojWeG6q+G7muG6qeG6u+G7mmbhu5rhuqk84bq54bu4xqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5VX4bqr4bua4bu4POG6q+G7hSwz4bua4bqpw6nhurMzKeG7muG6p1jhuqnhu5ojxIMz4buaKT7FqDPDk+G7mjM8w6kzKeG7miM14bua4bu4POG7rjMp4buaw6I8xag+4bua4bu4POG6q+G7hSwz4bua4bu2JOG7muG7gyThu5rhuqfDmuG7muG6qTTDk+G7mjLhu6Thu5ox4buk4bua4bqt4bq94bua4bq54bu44bua4bu4PDrhu5pXMuG7ml3hu5ozPD474bqr4buaMynhu6Thu4Xhu5rhuqk8w5kzKcOS4bua4buA4buk4bua4buBPizhu7jhu5ph4buaMzw+ITLhu5rhuqk+OjMp4buaw6Az4buaPD4sM+G7mjPDmuG7heG7muG7uGUzKeG7miPDmjMp4buaMeG7pOG7muG7gVgz4buaM+G7pjPhu5owPGEzKeG7muG7uDxd4bua4bqnPj8zKeG7muG6s+G7mjLhuqHhuqnhu5rhuqldMzzhu5rhu4FjMynhu5ojw6AzKeG7muG7tuG7sDMp4bua4bqtYTMp4bua4buVw6rhuqvhu5p2NDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qGE+4bua4bqz4bua4bu4POG6qzMp4bua4bu4w6nhu5rhu7hlw5Phu5o84bukMynhu5ozKeG7pOG7heG7muG6qT46Mynhu5rDoDPhu5ozPMOp4buaMuG6oeG6qeG7muG6qTzhurnhu5rigJwj4bus4bu44bua4bqtxagz4oCdw5Lhu5rhu5nhuqvhuqM+4bua4bqp4bqnw6nDmuG7mjHhu6Thu5owPDTFqDMp4bua4bqpPOG6sT7hu5opPsOaM+G7mjMp4buqM+G7mjMpxJE+4bua4bqpPMOp4bqxMynhu5ojw6nhurfhu7jhu5oyNz7hu5ozKcOp4bqxPuG7muG6qcOdM+G7mkBkMynhu5ojLuG7mjMpPF3hu5ozKcSDPsOT4buaMzzDqTMp4buaPMOjM+G7miPhuqEz4bua4bqpPjozKeG7msOgM+G7muG6qeG6u+G7mjM84bq/Mynhu5rhu7g8Pjrhu7jhu5oyw5nhu4Xhu5rhu7jDqcOaw5Phu5oyw5nhu4Xhu5oy4bukPsOT4bua4bqpPjozKeG7muG7gTY+4bua4buDW+G6qeG7mjPDqeG6r+G7uMOSw5LDkuG7muG7uMSRw5rhu5o84bukMynhu5rhu4M1MuG7mjHhu6Y+4bua4buBw5ozKeG7mjE/M8OS4bua4bqow6E+4buaIzozw5Phu5owPD7hu5rhu7Y3M+G7muG6qeG6pyrhu5rhu7hZM+G7mjA8YTMp4buaKT7DmjPhu5rhu4U/M+G7muG7qjMp4buaIy7hu5o8N+G7uOG7muG7tuG7pD7Dk+G7mjMpw6nhurE+4buaKT7hu6Thu5rhu7hZM+G7muG7hT8z4bua4bqpIjM84bua4bqpPH3hu5ozKcOp4bqxPuG7muG6qcOa4buaMeG7pj7hu5oy4bqz4buaMMOa4bqnw5o0MD3hu5ozKTw/4bqr4buaMynDmjThu5oy4bqh4bqp4bua4buB4bukPuG7muG7tuG7pD7hu5o8w5nhuqnDkuG7mnfhuqHhuqnhu5rhu7bhur/DmuG7mjA8YTMp4buaw5o+4buaMzU+w5Lhu5rhu4Dhu6Q+4bua4bu2w5rhu5rhu7bhur/DmuG7muG7uDXhu5ozKcOp4bqxPuG7mjM84buq4bu44buaMzzhurPhu5rhuqk8W+G7muG7tlvhu5ox4bukMuG7mjHEg8OS4bua4bqmw6A+4buaMDw+4bua4bu4xajhu5rhuqnhuqtZM+G7msOiPMWoPuG7muG7uDxb4bqr4buaI+G6vTMp4bua4bqpPjozKeG7msOgM+G7muG6qTx94buaMzzhu6Thu5rhu7Y/M+G7muG7uOG7pjM84buaMeG7pj7hu5rigJzhuqnhuqfFqOG7muG6qTxj4oCd4bua4bu24buwMynhu5rhu7jDmeG7uDzhu5oy4bqz4buaMTTDmuG7muG6qTThu5o8xIMzw5Lhu5rhuqzhur3hu5rhuqnhuqfFqOG7miNlw5rhu5pY4buF4buaKVfhu4Xhu5rhuqk8PzLhu5owPOG6o+G7muG6reG6s+G7muG7uDw04buaMzzhur8zKeG7mjM84buk4bua4bu4NeG7muG7uDQz4buaMzw44buaI8OaMynhu5rhuqnhuqvhuqM+4buaIzoz4bua4bqp4bqnw6nhurEzKcOT4bua4bu24bqr4bqh4bu44buaPDfhu5rDojzFqD7hu5ojNTMp4buaMHsz4buaMnvhuqnhu5rhu7jDqsOaw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7mTcz4bua4bqp4bqnKuG7muG7uDQz4bua4buB4bqvPuG7muG7uMOZPuG7mjM8fTPhu5ozKVfhu4Xhu5rhuqk8xIPhu5rhu7jEkcOa4buaMn0zPOG7muG6qTx94bua4bu4PF3hu5rhu7Y+OuG6qeG7mjM1Pk7hu5p3JeG7msSDPsOT4buaMljhu4Xhu5rhu7g8YuG7miM14bua4bqtw6nhuq8zKeG7mjM8XcOT4bua4bu4PMWo4buaw6I8xag+4buaPDfhu7jhu5rhu7bhu6Q+w5Phu5rhu7jFqOG7mjMp4buk4buF4bua4bu4PF3hu5rhu7g14buaPMOZ4bqp4bua4bqnw6A+4buaemHhu5ozPMOa4bqr4bua4bqrw6EzKeG7muG6p8Op4bq34bqrw5LDksOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DhuqjhuqPhu5rhu7g84bq54bu44bua4buE4bua4bqpOuG7muG6qTw64buaKT7huq8+4buaI8av4buaMVjhu4Xhu5ozKeG7pOG7heG7muG7nlEtUOG7mjHhu6Qy4buaMynhu6Thu4Xhu5rigJzhuqThuqvDoeG7uOG7muG6qTrhu5rDojw2MynDk+G7muG7uDzDoTMp4bua4bqpPjozKeG7msOgM+KAneG7miMu4buaM1czKeG7muG7uMOaNOG7mjM8w50z4bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7uMSRw5rhu5ozPFcz4buaMTThu6Y+4bua4buBO+G7mjLDoT7hu5ozKeG6q+G7heG7mjzhu6Y+4bua4bu4xJHDmuG7muG6qT46Mynhu5rDoDPDkuG7muG6suG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMsOT4buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7muG6peG6q+G7heG7miNbMzzhu5rhuqc54bua4buBPizhu7jhu5opV+G7heG7muG6qT46Mynhu5rDoDPhu5rhuqXhuqvDmeG7mik+4bqvPuG7mjzhu6Yz4buaMeG7pOG7mjLhuqHhuqnhu5rhuqnhuqc0Mynhu5ozPOG6vzMp4buaPOG7pDM84bua4buBPuG7muG7tlvhu5ozKTw+PzLhu5rhu7hYMsOS4buaeDrhuqvhu5opV+G7heG7muG6qT46Mynhu5rDoDPhu5rhu4HDqeG6t+G6qeG7muG6peG6q8OZ4buaKT7huq8+4buaPOG7pjPhu5rhu7g8NOG7msOiPCTDouG7muG6rSbhu5rhu7Zb4bua4buDw6rhu5rDojzhu6bhuqnhu5rhu4E+4buaw6I84bumMuG7mjzhu6QzPOG7muG7uDx7Mzzhu5rhu4E74buaMSIzPOG7muG7geG6veG7uOG7muG7tsWoNOG7muG7gSzhu5oyYT7hu5rhuqnhuqfDqeG6sTMp4bua4buOeCk8W+G7miNbMzzhu5rhu6JRUS/hu57hu5zhu6JSL3jGoS3hu5XDgk/hu5p4KTxb4buaI1szPOG7muG7olJTL+G7nuG7nOG7ouG7oC94xqEt4buVw4Lhu5rhu7jEkcOa4bua4buVPHszPOG7msOiPMSRw5XDkuG7muKAnOG6qGPhu4Xhu5rhuqk84bqr4bqh4bu44bua4buB4bukNOG7mjLhurnhu7jhu5oj4bqh4bua4buB4buk4bua4bqpPOG6sT7hu5ojPi4y4bua4buBPuG7msOiPOG7pjLDk+G7muG7uMOZ4bu44buaPOG7pDM84bua4buBPuG7milX4buF4bua4bqpPjozKeG7msOgM+G7muG7gcOp4bq34bqp4bua4bqpPj/huqvhu5rhu7g84bqr4buyM8OT4bua4bql4bqr4buF4bua4bu4POG6q+G7sjPhu5oww63hu5rhuqk84bqrw53huqnhu5rhu4E74bua4bqpPjozKeG7msOgM8OT4bua4bu4NeG7muG6qTwu4bua4bu2W+G7msOiPOG7puG6qeG7muG6qT47M+G7muG6qeG6u+G7muG7nuG7muG6qeG6pz4s4bqr4buaIzoz4bua4bui4buc4buc4bua4bqp4bqnPizhuqvhu5ojw6AzKeKAneG7muG7jsahPjvhuqvhu5rhu6Lhu57Dk+G7mngpPFvhu5ojWzM84bua4bqtw6Hhu5rhu6Lhu6JTL+G7nuG7nOG7nFUveMahLeG7lcOC4buaMynhu6Thu4Xhu5rhu6Dhu6It4bui4bueLeG7nuG7nOG7nFXhu5rhu7jEkcOa4bua4buVPHszPOG7msOiPMSR4bua4buBO+G7muG7g8Oq4buaMWbhu5rhu4E+4buaw6I84bumMuG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhuqnhuqc0Mynhu5oxIjM84bua4buB4bq94bu44bua4bu2xag04bua4buBLOG7mjJhPuG7muG6qeG6p8Op4bqxMynDlcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B34bqh4bqp4buaMyk8Pj8z4bua4bu44bq54bqr4buaKVkz4buaI1fhu4Xhu5ozPFjhuqnhu5ojxq/hu5owPMWoNOG7muG6rcOZ4bqp4bua4bqz4buaMuG6oeG6qeG7muG6rcOh4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7mjw34bu44bua4bu4NeG7muG7uMOp4bqxMynhu5oj4bqh4bua4bqpPjozKeG7msOgM+G7muG6qeG6u+G7mlNRQOG7meG7muG6qeG6p+G6s+G7mjE/M+G7muG7uDw04bua4bqpPFjhu4XDk+G7muG6qWnhu5oxLOG7mjw34bu44bua4bqtPjM84buaI8OZw6Lhu5rhurkzKeG7mjLhurnhu7jhu5oj4bqh4buaMTThu5pX4bqr4bua4buB4bq7w5rhu5rhu4Hhu6Thu5oz4busMynhu5oxPzPhu5rhuqnhuq8+4buaU+G7nMOT4bueSsOT4buaI8OZw6Lhu5rhurkzKeG7mjLhurnhu7jhu5oj4bqh4bua4bqp4bqnWTLhu5rhu7jFqDLhu5rhu4HhurvDmuG7muG7geG7pOG7mjPhu6wzKeG7mjE/M+G7muG6qeG6rz7hu5pS4bucw5NVSsOS4bua4buVNeG7muG6qTwu4buaMDzhu64zKeG7miNbMzzhu5ph4buaMzw+ITLhu5rhuqk+OjMp4buaw6Az4buaI8av4buaxagzPOG7mjzDqeG6szMp4buaIzoz4bua4bu44bqr4bqh4bu44bua4bqtw6EzKcOT4bua4bqpPDU+4bua4bql4bqrPTPhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqk84bqxPuG7mik+w5oz4bua4bqtPjM84buaPDThu6bhuqnDk+G7mjLhurnhu7jhu5oj4bqh4buaMD4uMuG7muG6rTTDmeG6qeG7muG7uMWoMuG7muG7g2Lhu7jDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQxqHGr+G7muG7uDXhu5rhu4Hhu6gz4bua4bu2xagz4bua4bql4bqr4buF4buaw6I84bumMuG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnDk+G7muG7uDXhu5rhu7g8OuG7muG6qeG7pD7Dk+G7muG7uDXhu5rhu7jFqOG7mjM84bq/Mynhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTsz4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu7jDmeG7uOG7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qT4sM+G7muG6qTxhMynhu5rhuqk+M+G7miPhu6Y+4bua4bu4PGIzKeG7miMu4buaPOG7pjPhu5rhu7g8OuG7muG7geG7pOG7mjMp4buoM+G7muG7uDzhu6wz4bua4bqpPjozKeG7msOgM8OS4bua4bqo4bqr4buF4buaMzw+PzPDk+G7muG6qTzhur3hu7jhu5rhuqk64buaPOG7pDM84bua4buBPuG7milX4buF4bua4bqpPjozKeG7msOgM+G7muG7jjE0w5rhu5rhuqk8YzMpw5Phu5oww5rhuqfDmjQwPcOV4bua4bql4bqrw5nhu5oy4bq54bu44bua4bu4PF3hu5oy4bqvPuG7mkDhurszKeG7mjHhu6Y+4bua4bqz4buaMuG6ueG7uOG7mjM84buq4bu44buaMzzhurPDkuG7muG6qDw+OuG6qeG7mjMpPCLDk+G7mjHhurE+4buaMzzhu6rhu7jhu5ozPOG6s+G7muG6qTzDqeG6sTMp4bua4bu4PF3hu5rhu7g14buaKT7DmeG7muG6qeG6p1vhu5rhu4Hhuq8+4buaMzzhur8zKeG7mjMpw6nhurE+4bua4bu4NeG7mmbhu5rhuqk84bq54bu4w5Phu5rhuq3DoTMp4bua4buBfeG7muG7uOG6oTMp4buaI8OgMynDkuG7muG7gOG6rz7hu5ozPOG6vzMp4buaMynDqeG6sT7hu5rhuq3DoTMp4buae+G7uDzhu5owacOT4bua4bu4ND7hu5rhuqk8w6nhurEzKeG7mjMpw6nhurE+4buaMDzDmeG7uMOT4bua4bqpPH3hu5ozPOG7quG7uOG7mjM84bqz4bua4bqpPGE+4bua4bu4PMOpw5rhu5ojxJHDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG6qT3hu4Phuqktw5oxPikzTuG7muG6pz4pPOG6qU/GoOG7kMOU4bqt4bqp4bqnNDMp4buQ4bul4bqr4buFOzPhu5rhu5U8PsOUL+G6reG6qeG6pzQzKeG7kMOUL8Oi4buQ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]