(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là trường hợp của cháu Lữ Thị Thúy (SN 2008) học sinh lớp 7A trường PTDT bán trú THCS Sơn Lư (huyện Quan Sơn). hiện em đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7i0pFw5Thu7Phur5TS+G7s+G7huG7kOG7s+G7juG7gOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vOG7muG7s0rhu5Thurzhu7PGr+G7puG7mOG7s8OUxKhKw6jhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buza0rhurBL4buz4bq6TuG7s+G7qMOUxKjhu7PGr0pX4buzw5XhurDhu6jhu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7rzXhu5Lhu7Phu47hurbhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s0pUw5nhu7Phurzhu67huq7hu7PhurxK4bqw4buo4buzYuG7tOG7s2tKTuG7s2tK4buqI+G7s+G7q2pk4buz4bu54bu14bu1w4Phu7Hhu7NK4buU4bq84buzxahLw5RK4buz4buOUsOZ4buz4bqiP+G7s8av4bumV1PDlMSo4buz4buLazRr4buz4bq64bqww5Thu7PGr+G7puG7quG7s2vhurczauG7s2pRw5Thu7NiV+G7s+G7q0rhu6gjw43DlOG7s+G7ieG7qOG6rsOU4buzalHDlOG7scaw4buzSkvDjcOU4buz4buAw5Xhu7Phur7huq7DlMSo4buzw5lK4bq0S+G7s+G6vktJ4buo4buzxq/hu6ZO4buzxq/hurJL4buzMsONw5RK4buz4bu2S8ONw5Thu7Phur7huq7hu7Phu4xK4buQ4bqu4buzxq9Pw5RK4buza0rhuq7DlErhu7Phurfhu5Lhuq7GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OA4bu3w4HDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7ueG7teG7ty/hu7nhu7Xhu7XDisOA4bu54bu5QeG6osOAw4HGr0HDgOG7tcSC4bu34buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLhuqDDgEHDveG7s+G6ruG7jsavcsO94buLSkXDlOG7s+G6vlNL4buz4buG4buQ4buz4buO4buA4buz4bq84buu4bqu4buz4bq84bua4buzSuG7lOG6vOG7s8av4bum4buY4buzw5TEqErDqOG7kOG7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7NrSuG6sEvhu7PhurpO4buz4buow5TEqOG7s8avSlfhu7PDleG6sOG7qMO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgOG7t8OBw73hu7Mv4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5kz4bquw5nGr0vhu5DDlMO94buvM0pO4buz4buZS+G7s2tKTuG7s2tKS8ONw5nhu7Phu7bhurbhu7PhurxK4bqw4buo4buzYuG7tOG7s2tKTuG7s2tK4buqI+G7s+G7q+G6uk7hu7PDleG6puG6vOG7s+G6usONw5RK4buz4buow5TEqOG7s8avSlfhu7PDleG6sOG7qOG7scaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu5lJ4buz4buMSuG7qOG7s+G7i+G6pMOUxKjFqeG7s8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s2pRw5Thu7NiV+G7s+G7q0rhu6gjw43DlOG7s+G7ieG7qOG6rsOU4buzalHDlOG7seG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUxKjhu5pL4buzw5RK4bq24buz4bq8RMOZ4buzw4HFqeG7s+G7jlTDmeG7s8av4buaw5Thu7PGr+G6ssOV4buz4bq6VOG7s+G6vldU4bq84buzw4rDncOUxKjhu7Phu45Hw5Thu7PhurpVS+G7s8av4bug4buz4bq8Sljhurzhu7PGr1nhu7PGr0pLw43DlOG7s+G7tuG6tuG7s2Nra+G7ieG7s8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s2pRw5Thu7NiV8Wp4buz4bq8SljDlMSo4buz4buMS0jDlOG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s8Wo4bucw5TEqOG7s+G6vFHhu7PhurzDneG6vOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OV4buC4buz4bq84buQw5Thu7PhurxK4bqw4buo4buzYuG7tOG7s2tKTuG7s2tK4buqI+G7s+G7q+G6uk7hu7Phu6jDlMSo4buzxq9KV+G7s8OV4bqw4buo4bux4buz4buMSktIw5Thu7PhurxK4buqw5TEqOG7s8av4bucS+G7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4buMSuG7lkvhu7NA4buSxq/hu7NA4bquxanhu7PGr0pXUcOUxKjhu7PhurzhurTDlcaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68zSuG7osOUxKjhu7PhurpO4buz4buow5TEqOG7s8avSlfhu7PEqOG6rsOU4buzw5VExq/hu7PFqFLDlcWp4buzw5Xhu57Gr+G7s8OVTcOUSuG7s+G6vEpO4buz4buZS+G7s2tKTuG7s2tKS8ONw5nhu7Phu6vDleG7guG7s+G6vErhurDhu6jhu7NrSuG7qiPhu7Hhu7PGr+G6tOG7kOG7s8avxJDDlOG7s8OU4buo4buaS+G7s+G7ueG7s+G6vOG7kMOUxanhu7PDleG7lEvhu7PEqOG6sMOUSuG7s8OU4bqow5TEqOG7s8OUSlfhu7Phur7hu6Dhu7NKSMav4buz4buOR8OU4buz4bq+4buaS+G7s+G7tuG6rkvhu7PDlOG6qMOUxKjhu7PGr+G7psOT4buo4buz4bq84buu4bqu4buzw5TEqFdTS+G7s8OZSuG7rOG7s8OU4bu04buz4bq64buG4buzw5RK4buW4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OU4buzxq/hu57hurzhu7NrSuG6sEvGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvZFBL4buz4bq+4bqu4buo4buzw5VExq/hu7PhurxK4buiw5TEqOG7s+G6vEpX4bqu4buzw5TEqOG7qOG7mkvhu7PDlMSo4buQ4bquS8Wp4buz4bq8Sk7hu7NrSkvDjcOZ4buz4buO4bqyS+G7s8OUSkXDlOG7s8avSkfDleG7s8avS8OU4buzw4rhu7TFqeG7s+G6vErhurDhu6jhu7Ni4bu04buza0pO4buza0rhu6oj4buz4bq84buQw5Thu7PEqOG6sEvhu7PGr0pY4buzSuG6rkvhu7PDleG6puG6vOG7s+G6usONw5RK4buz4buow5TEqOG7s8avSlfhu7PDleG6sOG7qMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4Dhu7fDgcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu54bu14bu3L+G7ueG7teG7tcOKw4Dhu7nhu7nDgeG7tcOB4bu3xq9BxILDg+G6oOG6oOG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6ZyQcSC4bu3w73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG7i0pFw5Thu7Phur5TS+G7s+G7huG7kOG7s+G7juG7gOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vOG7muG7s0rhu5Thurzhu7PGr+G7puG7mOG7s8OUxKhKw6jhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buza0rhurBL4buz4bq6TuG7s+G7qMOUxKjhu7PGr0pX4buzw5XhurDhu6jDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7fDgcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2TEqOG7mkvhu7PDlErhurbhu7PhurxEw5nhu7PDgeG7s8av4bqyw5Xhu7PhurpU4buz4buO4bq24buzw5RRS+G7s8WoS8OUSuG7s8Wo4bucw5TEqOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vErhurDhu6jhu7NrSuG7qiPhu7Phurzhu7DDlMSo4buzw5Xhu4Lhu7Phu7bhurbhu7PhurxKTuG7s8So4bqwS8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/EqVfDlMSo4buz4bumV8OUxKjhu7NK4bquS+G7s0rhurbDlMSo4buzw5RXUuG6vOG7s8OV4bqmxq/FqeG7s8OUxKjhu6JL4buzxq9KRMav4buzxq9KxJDDlOG7s+G6ukfDlOG7s+G6vOG7kMOUxanhu7PhurxKTuG7s2tKS8ONw5nhu7PGr+G7puG6tEvhu7Phu47hu5jDlMSo4buz4bu2Ukvhu7PhurxK4buqw5TEqOG7s8av4buaS+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUUEvhu7Phur7huq7hu6jhu7Phur5Sw5Thu7PGr+G7nsav4buz4bq84buww5TEqMWp4buz4bu2SeG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PGr0rhurDDlMSo4buzw5TEqOG6tiPhu7Phu7ZExq/hu7Phu7bhurThu7PDlOG7qOG7mkvhu7Phurzhu5DDlMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu5lSS+G7s8Wo4buc4buzxq9LScOU4buzTMav4buz4buWS+G7s8avWeG7s+G6uuG7nOG6vOG7s+G7tuG6sOG6vMWp4buz4buO4bq2w5Xhu7PDlFdRw5TEqOG7s8avSuG7qEfFqeG7s+G6vEpO4buz4bq+4bug4buzw4rhu6LDlOG7s+G6vOG6tOG7s+G6vsOM4buz4bq8SuG6siPhu7PhurxK4bu04bqu4buz4bq8SuG7kOG7s+G6vOG7kMOUxrDhu7MzWOG7s+G6vknhu6jhu7Phur7huqjDlOG7s0rhurbDlMSo4buzxq9K4bqww5TEqOG7s0rhuq5L4buzw5Xhu4Lhu7Phurzhu5DDlOG7s+G6uuG6psav4buzQOG7gOG7s+G7jErhurDhurxK4buzQOG7qOG7nMOUxKjhu7Myw43DlErhu7Phu7ZLw43DlOG7s+G6vuG6ruG7s+G7jErhu5Dhuq7hu7PGr0/DlErhu7Phur7DjOG7s+G7juG7lOG6vOG7s8OV4bqw4buoxrDhu7NrSuG6riPhu7Phu7ZN4buz4bq+S+G7s0rhu5Thurzhu7PDlEpX4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s+G6vljhuq7hu7PGr+G7puG7hOG7s+G7jErhurDhurzhu7PGr0pN4buz4bq84buQw5Thu7PDmUrhurRL4buzw5ThuqzDleG7s+G7tkvDjcOU4buz4bq+S0nhu6jhu7PGr+G7pk7FqeG7s+G6vEpO4buo4buzxajDneG7s+G6vuG6ruG7qOG7s+G6vlLDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6usONw5RK4buzxq9Fxq/hu7NK4bq2w5RK4buzSuG6ssWp4buz4bum4buiS+G7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq6S0jGr+G7s8Wow53hu7PFqOG7nMOUxKjhu7Phurzhu67huq7hu7Phurzhu5DDlOG7s+G6vOG7kuG7s+G6vOG7mMOU4buzw4rhu6gj4buzxq/hu6ZN4buz4bq+V1Thurzhu7Phurrhuq7hu5Dhu7Phu45D4buo4buzw5Thu7Thuq7GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w4rGr0rhu6jDleG6uuG7s0sz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG7t8OAw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7nhu7nhu7Xhu7cv4bu54bu14bu1w4rDgOG7ueG7ucOB4bu3w4DhuqLGr+G6osOA4bqi4bu5w4Phu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcuG7t+G7ucSCw73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG7i0pFw5Thu7Phur5TS+G7s+G7huG7kOG7s+G7juG7gOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vOG7muG7s0rhu5Thurzhu7PGr+G7puG7mOG7s8OUxKhKw6jhu5Dhu7PDikPDlOG7s8av4bue4bq84buza0rhurBL4buz4bq6TuG7s+G7qMOUxKjhu7PGr0pX4buzw5XhurDhu6jDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4Dhu7fDgMO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7rzPhurDhurzhu7PGr+G7oOG7s+G6vEpY4bq8xanhu7Phur7hu5DhurbDlOG7s8avSsOM4buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqOG7s+G6vkjDlOG7s8avSuG6pMOVxanhu7PGr+G6qMOUxKjhu7Phu6Thu6jhurbFqeG7s+G6vuG7nsOUxKjhu7Phu7ZLw43DlOG7s+G6vErhurDhu6jhu7Ni4bu04buza0pO4buza0rhu6ojxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2NQS+G7s+G7jsSQw5Thu7Phur5L4buz4buO4bq24buzw5VQS+G7s+G7jsSQw5Thu7Phu47hu5Dhu7Phu47huqbDlMSoxanhu7PhurpVS+G7s+G6vEpL4buzw5lKTOG7s+G6vktJ4buo4buzxq/hu6ZO4buz4bumRMav4buzxq/hu5zDlOG7s+G7jOG7hsOVxanhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phu4xKS+G7s8avSuG7qOG7s8OUSkXDmeG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vEpO4buza0pLw43DmeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq+4buu4buzxq/hu6bhuq7DlMSo4buzxq/hu6bhurRL4buz4bq84buo4bue4bq84buzxajhu5zDlMSo4buzSuG6tsOUxKjhu7PDlMSo4bq2I8Wp4buzSlHDlOG7s8OU4bu04bqu4buzxq/hu6bhu5DDlMSo4buzw5RK4bq24buz4buMSuG7msOUxKjhu7Phurzhu5jDlOG7s8SoTeG7s+G6vuG6sMOUxKjhu7PEqEvhurDFqeG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PGr0pY4buz4bq64bqww5Thu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vknhu6jhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vEpO4buz4bq64bqww5Thu7NKSMavxanhu7PhurxKUOG7s+G7tuG6riPhu7PDlVdUw5Thu7PhurxWw5TEqOG7s+G6vknhu6jhu7Phur5L4buz4bu24bquI8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68zSk7hu7NrSkvDjcOZ4buzxq9Dw5Xhu7PFqMOd4bul4buz4oCca1nhu7Phu4xKS+G7s+G6vErhurDhu6jhu7PhurpO4buz4bq6w43DlErhu7Phur5Iw5Thu7PDlOG6riPhu7PGr+G7mkvhu7PDmUrhurRL4buz4bq8SuG6siPhu7Phu7bhurIj4buz4buMSuG6psOZ4buzw5RRS+G7s+G6vsOM4buz4bu24bquI+G7s8OVV1TDlOG7s+G6vErhu7Thuq7hu7PGr+G7pk7hu7PhurxK4buQ4buz4bq8SuG6sOG7qMaw4buza0pXUcOUxKjhu7Phurzhu5DDlOG7s+G6uuG6ruG7kOG7s8OUSktH4buo4buzxq/hu5pL4buz4bq84bq2w5TEqOG7s8av4buuS+G7s8avSkPDlOG7s+G6ukQj4buzw5RKS0fhu6jigJ3GsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu3w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s8OA4bu3w4DDmUDhu6fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7ueG7ueG7teG7ty/hu7nhu7Xhu7XDisOA4bu54bu5QcSC4bu54bqixq/hu7lBw4NBQeG7juG7tcaww5LDmcSow7nhu6Zy4bu3QeG6osO94buz4bqu4buOxq9yw73hu4tKRcOU4buz4bq+U0vhu7Phu4bhu5Dhu7Phu47hu4Dhu7Phurzhu67huq7hu7Phurzhu5rhu7NK4buU4bq84buzxq/hu6bhu5jhu7PDlMSoSsOo4buQ4buzw4pDw5Thu7PGr+G7nuG6vOG7s2tK4bqwS+G7s+G6uk7hu7Phu6jDlMSo4buzxq9KV+G7s8OV4bqw4buow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7t8O94buzSuG7gEvEqErGr3LDvcOA4bu3w4DDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu68y4bqx4bq34buzxq/hu6ZXU8OUxKjhu7Phu4trNGvhu7PhurrhurDDlOG7s8av4bum4buq4buza+G6tzNq4buzalHDlOG7s2JX4buz4bq+SMOU4buzxq9K4bqkw5Xhu7Phu7bhurbhu7Phur7hu57DlMSo4buz4bu2S0fDlOG7s+G6vErhurDhu6jhu7Ni4bu04buza0pO4buza0rhu6ojxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2tKxJAj4buzYkfhu7M04buoI+G7szRWw5TEqMWp4buz4bq3S8ON4buo4buzxq/hu6ZXVcOUxKjhu7Nr4bumV1PDlMSo4buz4buLazRr4buz4bq64bqww5Thu7PGr+G7puG7quG7s2vhurczauG7s2pRw5Thu7NiV+G7s+G7q8avSk7hu7PGr+G7pkTDlOG7s2pRw5Thu7NiV8Wp4buzSuG7qCPDjcOU4buz4buJ4buo4bquw5Thu7NqUcOU4bux4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/FqeG7s2tK4buqI+G7s+G7juG6tuG7s0rhu5Thurzhu7PFqEvDlErhu7PDlMSo4buQ4bquw5TFqeG7s0rhu5Thurzhu7Phu47DneG6vOG7s+G7jErhurDFqeG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OV4buexq/hu7Phu47hurbDlOG7s+G6vErhurDhu6jhu7PhurpO4buzw5TEqETGr+G7s0BP4buo4buzxq/hurJL4buzxq/hu6ZXU8OUxKjFqeG7s8SoS+G6ruG7s+G6vk3DlErhu7Phu7bhurbhu7PDlErhurbhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s+G6vErhu5Dhu7PhurxK4bqw4buo4buz4bq+S+G7s+G7jErhurDDleG7s8avSk3hu7PDmUrhurDGr+G7s0pLw43DlOG7s2tK4buqI+G7s+G6uk7hu7Phu6jDlMSo4buzxq9KV+G7s8OV4bqw4buoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2vhu6ZXUuG6vOG7s0rhu5DhurbDlOG7s+G6vOG6tMOUSuG7s+G7huG7kOG7s+G7juG7gOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s8OV4buC4buz4bq84buQw5Thu7NrSuG7qiPFqeG7szLhurHhurfhu7PDlErhurbhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s8avSldTw5TEqOG7s0Dhu6gjR8OU4buz4bq+SMOU4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G7tktHw5TFqeG7s8avSuG6pMOV4buzSuG7lkvFqeG7s0rhurbDlMSo4buzw5ThuqTDleG7s8OUSuG6tuG7s8av4bumV1PDlMSo4buzSlDhu7PGr+G7plThu7PhurxK4bqw4buo4buz4bu54buzxq/hu6ZLw43hu6jhu7Phur7hu6LDlMSoxanhu7Phur7hu6LDlMSo4buzxq9KU0vhu7PDlUvhu4rDlOG7s8SoS+G6tMOV4buzxq/hu5DhurbDlOG7s+G6uuG7nuG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G7jErhu5DhurTDlOG7s+G6vuG7ksOUxKjhu7PEqOG7ksOZ4buz4bq8SuG7kOG7s+G6vErhurDhu6jGsOG7s2Phu5DDlMSo4buz4bq84bqw4bq84buzxq/hu6Dhu7PhurxKWOG6vMWp4buz4bq+4buQ4bq2w5Thu7PGr0rDjOG7s0rDgiPhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s8avQ8OVxanhu7PEqEvhu6rDmeG7s+G6vsOa4buz4bq+w4zhu7PhurxK4bqw4buo4buz4bq84buS4buzxq9KR8OV4buz4buMS8OUSuG7s8OZSkzhu7Phur5LSeG7qOG7s8av4bumTuG7s+G6vsOM4buzxahSw5Xhu7PGr+G7plXhu7Phu47hurJL4buzSuG7lOG6vOG7s8avRcOZxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzNY4buzxajhuq7hu6jhu7PDlVBL4buz4buOxJDDlOG7s+G6vktJ4buo4buzxq/hu6ZO4buz4buMSuG7kOG6tMOUxKjhu7Phu7fhu7Mt4buz4bu54buzxq9K4bqww5TEqMWp4buza0rhu6oj4buz4buO4bqyS+G7s+G6vldU4bq84buz4bq+V+G6ruG7s+G7tknhu7PDlErhurbhu7Phur7DjOG7s8OUxKhKT+G7s8OUxKhRS8aw4buz4buZUkvhu7NrSuG7qiPFqeG7s8OV4buQw5TEqOG7s8OV4buo4bucw5Thu7Phu47hu6rhurzhu7PDlOG6tiPhu7Phu47hurbhu7Phur5XVOG6vOG7s8av4bumVeG7s+G7juG6skvhu7PGr+G7pldTw5TEqOG7s0rhu5Thurzhu7PGr0XDmeG7s+G6vsOM4buzxq9Kw53hurzhu7NKS8ONw5Thu7PGr0tIw5nhu7PDlErhu7TDlMSo4buzV1Lhurzhu7PDlVHhu7PDiuG6rsOUxKjhu7PDilXGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZP+G7qMavSuG7kOG7psO94buva8SpbGThurHhu7Niw6Hhu60vw5nhu68=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]