(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 1/6, UBND TP Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, khai mạc chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước và các môn thể thao hè 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfEqUzhurLhu6rhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7gMSQ4buS4bu34buq4bq44bum4bu3w5Thu7Ak4buK4buS4bu34buQ4bui4buS4bu3w4pTTeG7qeG7t+G7pkzhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7nuG7kkvhu7fhu4bhu7Dhu55N4bu34buSWVThur7hu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu4bDk+G6tuG7t8OK4bq04buS4bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq2di9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d2zhurLhu5JL4bu34buS4bq2JOG7t0Evw4Phu6nhu7duNGU24bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t2TEqOG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7gMSQ4buS4bu34buq4bq44bum4bu3w5Thu7Ak4buK4buS4bu34buQ4bui4buS4bu3w4pTTeG7qeG7t8OVTOG6tk3hu7fhu5DDguG6vuG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3w4pTTeG7t+G6tuG7kuG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t+G7pkzhu5bhu5JL4bu34bq+TOG7nuG7kkvhu7fhu4bhu7Dhu55N4bu34buSWVThur7hu7dA4bq04bu34bq+4bqy4bq+4bu34buQ4bui4buS4bu34buqTOG7iOG7t+G7qkzhurbhu5jhu7dMw6jhu7fDgeG7uUHhurDhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bVRN4bu34buA4bu04bu3w4rhu7BRTeG7t8OUxKjhu7fhur7hu5Thu7fhu4bDgk3hu7fhu4BN4buK4buS4bu3w5Thuqbhu5JM4bu34buGw4Lhu5jhu7dsw5nhu7fhurM24bulN23hu6nhu7dsw5nhu7fhu5fhurXhu6ltbeG7pTZk4bu34buqw5Lhu5JM4bu34bq+4buu4buSS+G7t+G7huG7ouG7kkvhu7fhu4bhuqThu5jhu7fhur7hurLhur7hu7fhu4Lhu5Dhu7dMxqDhur7hu7fhu6hN4buSTOG7qeG7t+G7qsavR+G7t+G7guG7kOG7t+G7hsON4buS4bu34buq4buy4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bumTFlV4buSS+G7qeG7tz3huqbhu6nhu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t0zGoOG6vuG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7hsOT4bq24bu3w4rhurThu5Lhu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC9B4bqww4FBL+G6oOG6ruG7gMODQeG7uUHDgeG7ueG7ueG7quG6rkHhurDhuq7EgsODw5RB4bur4buO4bumS+G7teG7ty93xKlM4buU4bu3NUxX4bu34buqw5Phur5M4bu3bUxZVeG7kkvhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t240ZTbhu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fEqUzDguG7kOG7t21Mw5Phu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZUvhurbhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu3w4pN4buI4buw4bu34buqw4JN4bu3w4rhu7BRTeG7t8OUxKjhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buGUOG7kkvhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3xKlM4bqy4buq4bu3w4pN4buI4buw4bu34buqw4JN4bu3w4rhu7BRTeG7t8OUxKjhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buGUOG7kkvhu6nhu7fEqUzhu5Thu7c1TFfhu7fhu6rDk+G6vkzhu7dtTFlV4buSS+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu3bjRlNuG7t23EqeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t8SpTMOC4buQ4bu3bUzDk+G7t+G7l03hu4rhu6rhu7dlS+G6tuG7t+G7kknhu7Dhu7fDiuG6uOG7quG7tyXhu7fhu5JLTOG7jOG6tuG7t0DhurThu7fhu6jhu7Thu7fhur7DieG7kuG7t+G7qkxNw43hu6rhu7fhur5X4bq24bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu7fhu6rhurjhu6bhu7fDlOG7sCThu4rhu5Lhu7fDilDhu7fhu5Dhu6Lhu5Lhu7fDilNN4bup4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6ZMUeG7t8OKTcON4buS4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w5U64bu34buS4bqs4buSS+G7t8OK4bqk4buY4bu34buG4bqk4buQ4bu34bq24buS4bu34buq4buY4bq04buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buQ4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buSWVThur7hu6nhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7qeG7t+G6vkzhu57hu5JL4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buq4bq2TeG7t+G7ksOC4buS4bu34buG4buw4bueTeG7t+G7kllU4bq+4bu34buG4buw4bueTeG7t+G7kllU4bq+4bu34buG4bueTeG7t0BUTeG7t+G7qsavR+G7t+G7guG7kOG7t0DhurThu7fhu5JLWVVN4bu3w5RU4buS4bur4buXTeG7iuG6vuG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G7quG6uOG7puG7t8OU4buwJOG7iuG7kuG7t+G7kOG7ouG7kuG7t8OKU03hu7fhur7hu5bhu5Lhu7dL4buU4bum4bu34bumTMOJ4buS4bu34buSxJDhu5JL4bu34bq+4bq24buY4bu34buqw4nhu5Dhu7dA4buU4bq+4bup4bu34buqTOG7iOG7t+G6vkxF4buq4bu34bq+TOG7mOG7t+G7qkzDjeG7t0zhu4rhu7fhu6rGr0fhu7fhu5JMReG7quG7t8OU4bq04bu34buqxq9H4bu34buC4buQ4bup4bu3TMag4bq+4bu34buoTeG7kkzhu6nhu7fDlOG6tOG7t+G7gMOT4bum4bu34buG4buI4bu34buqT+G7kOG7t8OVTcON4buQ4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu5c34buX4bu34buq4bq0TeG7t+G7kuG6rOG7kkvhu7fhur5M4buY4bu3w4pQ4bu34buQ4bui4buS4bu3w4pTTeG7qeG7t8OUQuG7kuG7t+G6vlfhurbhu7fhu6rDkuG7kkzhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7t8SpTOG7lOG7tzVMV+G7t+G7qsOT4bq+TOG7t21MWVXhu5JL4bu34buqxq/hu7Thur7hu7duNGU24bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu3TOG7lOG6tuG7t8OVSeG7sOG7t0vGoE3hu7fhu6jhu7Thu7dA4bq04buY4bu34bq+4buwUOG6vuG7qeG7t+G7pkzhurLhu6rhu7dM4buwJOG7t0DhurZN4bu34buqxq/hu5bhu6nhu7fhu6rGr+G6suG6vkzhu7fhu5JMTeG7iuG7kOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5F4bum4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buSS+G6tOG7kkzhu6nhu7fhur5Q4buSS+G7t+G7huG7oOG7kkvhu7dA4bq04bu34buq4buY4bq04buS4bu3PeG6puG7t0xQTeG7t0BUTeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t+G6vkzhu57hu5JL4bu34buG4buw4bueTeG7t+G7kllU4bq+4bu34buqxq9H4bu34buC4buQ4burNeG6suG6vuG7t+G7pkxZVeG7kkvhu6nhu7c94bqm4bup4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7dMxqDhur7hu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu4bDk+G6tuG7t8OK4bq04buS4bu3bcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buqxq9N4buI4buS4bu3w5VM4bq2TeG7t+G6vkxZU+G7kkvhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3w4pTTeG7t+G6vsOd4buw4bu34buG4buw4bueTeG7t+G7qsOCTeG7t+G6vlPhu7fhu6jDmeG7qeG7t+G7hlPhu5Lhu7dAw5Phu7fhu5BP4buSTOG7q+G7tzXhurLhur7hu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu6nhu7fhu4ZT4buS4bu3QMOT4bu34buG4bq6JOG7t+G7kMOC4buSTOG7t+G7pkzhu5jhu5JL4bu34buqxq/hurThu5jhu7fhu6rGr0fhu7fhu4Lhu5Dhu7dMxqDhur7hu7fDilNN4bu3QOG6tOG7t8OVOuG7t+G7kuG6rOG7kkvhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7qeG7t+G6vkzhu57hu5JL4bu34buq4bq2TeG7t+G7ksOC4buS4bu34buG4buw4bueTeG7t+G7kllU4bq+4bu34buqw4JN4bu34buqReG7quG7t+G6vuG6pOG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OU4buYw4JN4bu3TE/hu5JM4bu3w4rhu4jhu7fDilNNxrDhu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buq4bq44bum4bu3TOG7sEXhu5Lhu6nhu7fDiuG7oE3hu7fhu4BZ4buk4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t0BW4bu34bq+TFlT4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu7fDilNN4bu34bq24buS4bu34buq4buY4bq04buS4bup4bu34bumTOG7luG7kkvhu7fhur5M4bue4buSS+G7t+G7huG7sOG7nk3hu7fhu5JZVOG6vuG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hurLhu5Lhu7fDilDhu6nhu7dLTeG6suG7mOG7t0BNSeG7kuG7qeG7t0xZVOG7kkvhu7fhu4Dhurzhu5Lhu7dATUnhu5Lhu7fhur5T4bu34buow5nGsOG7t0Dhurjhu5Lhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu6nhu7fhur7hurLhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fhu4bDieG7sOG7t+G7qlnhu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t8OK4buI4bu3w4pTTeG7qeG7t0zhu6Dhu7fDilNN4bu34bq24buS4bu34buq4buY4bq04buS4bu34buqw4JN4bu34bq+U+G7t+G7qMOZ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvQeG6sMOBQS/huqDhuq7hu4DDg0Hhu7lBw4Hhu7nhu7nhu6rhuq5B4bqw4bquxILDg8OUw4Hhu6vhu47hu6ZL4bu14bu3L3d2TeG7kEvhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL0HhurDDgUEv4bqg4bqu4buAw4NB4bu5QcOB4bu54bu54buq4bquQeG6sOG6rsSCw4PDlMOA4bur4buO4bumS+G7teG7ty93bOG6tuG7sOG7t8OUxKjhu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buGUOG7kkvhu6nhu7fhu4bhu6Lhu5JL4bu34buG4bqk4buY4bu34buGw4JN4bu3w4pN4buI4buw4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buC4buQ4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G7kkxN4bu34buG4bqm4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTFnDmeG7kkvhu7fhu6pMw53hur7hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kOG6tOG7kuG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu4BNxKjhu5Lhu7fhur7hurLhur7hu7fDlTrhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bu3w4pTTeG7t+G6vuG6rOG7kuG7t8OK4bqk4buS4bup4bu3w4pTTeG7t+G6vsOd4buw4bu34buG4buw4bueTeG7t0DhurThu7fhur7hurLhur7hu7fDlTrhu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34bq+w53hu7Dhu7fhu4bhu7Dhu55N4bu34buA4buY4bu34bq+4bqy4bq+4bu3TOG7sEXhu5Lhu7fDlOG7sCThu4rhu5Lhu7dATUnhu5Lhu6nhu7dMWVThu5JL4bu34buA4bq84buS4bu3QE1J4buS4bu3QOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7guG7kOG7t0zGoOG6vuG7t+G7qE3hu5JM4bu34buqTOG7sFDhur7hu7fhur7hurLhur7hu7fDlFThu6bhu7fDilNN4bu34bq+V+G6tuG7t23EqeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdlTMSQ4buS4bu3ZUvhurQk4bu3auG7sOG7nuG6vuG7t+G7qsON4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G7kkxN4bu3QS/Dg+G7qeG7t23EqeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G6vljhu5JL4bu34buG4bqm4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buqTMOd4bq+4bu3w5VM4bq2TeG7t+G7kMOC4bq+4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w5RU4bum4bu3bTZtbeG7t+G7gMOT4bum4bu3TMOo4bu3w4Hhu7lB4bqw4bu3QFRN4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buQ4bui4buS4bu34buSTFnFqeG7t8OKU03hu6nhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhu4bhurLhu6nhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fDiuG6tOG7kuG7qeG7t8OK4buU4buSS+G7t8avUeG7qeG7t+G6vsOJ4buw4bu3w5Thu6Lhu5JL4bup4bu3w5VMTUnhu7Dhu7dAWOG7t+G7qkzhu4jhu7fhu6pM4bq24buY4bup4bu34buG4bqy4bu34bq+w4nhu7Dhu6nhu7fhurbhu4LGr+G7mMOKTeG6vuG7qeG7t0Dhu5hATeG7kuG6tuG7kOKApuG7tzfEkCThu7fhur5Y4buSS+G7t8OU4bq04bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhu6pMTcON4buq4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xZw5nhu5JL4bu3w53hu5JL4bu34bq+4buwUOG6vuG7t0Dhurjhu5Lhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+KAnG3hu5jhurThu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t8avw6jhu5Lhu7fDlOG7sCThu4rhu5Lhu7fhu6pMxJDhu5Lhu7fhu6pM4buI4bu34buqTOG7guG7mOG7t0tZU+G7kkvhu7c04bqy4bq+4bu34bq14bug4bu3QOG7jOG7t+G7hsOCTeKAneG7t0DhurThu7dL4buU4bum4bu34bumTMOJ4buS4bu34buqTOG7rOG6vuG7t+G7huG6uiThu7fhu6ZM4buY4buSS+G7t+G7qsav4bq04buY4bu3bTZtbeG7t+G7huG6suG7puG7t8Od4buSS+G7t+G7kkzhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t+G6vlfhurbhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7qeG7t+G7hkLhur7hu7fDik3hu4rhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7qsavR+G7t+G7guG7kOG7qeG7t0zGoOG6vuG7t+G7qE3hu5JM4burdsOK4bu34buo4buqJMOU4buCdOG7teG7kOG7qOG7mC3Dik3hu4BNLUrhu5jhu5Lhu6otI+G7gk1LTOG7qsWp4bu34buS4buYxq/hu5DhurbDlOG7tXd2L8OKd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y74buw4buqTOG7mMav4bu1d2VLxqDhur7hu7fhurXhu7BF4buSdi/hu6Z3

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]