(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều năm điều tra, khảo sát bằng việc đặt 6 máy bẫy ảnh tại tiểu khu 56 và 72 xã Trung Thành (Quan Hóa), BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hu đã phát hiện 6 cá thể gà lôi trắng, 2 cá thể gà tiền mặt vàng. Qua hình ảnh cho thấy, các cá thể gà nguy cấp, quý hiếm trên đều là những cá thể trưởng thành, đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển mạnh.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7rcWoxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4buLSuG6sMav4buzSkvDjcOU4buz4bu54buz4buO4buQ4bq2S+G7s8So4bq24buz4buk4buoPeG7s0pLSMOV4buzxq/hurJL4buz4bqrSuG7qOG7szJra2Thu7Phu4vhu7Dhu7Phurfhu6jhu60vxajGr+G7puG7kMOUxKjhu6/hu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2rhuq7hu6jhu7PDlEpLSeG7qOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phur5LSeG7qOG7s8av4bum4bquxanhu7Phu4xK4bq04buQ4buzxajhurDGr+G7s+G6uuG6rMOUxKjhu7Phu7ZLw43hurzhu7Phur7huqjGr+G7s+G6oOG7s8OV4bqwI+G7s+G6uuG6uCPhu7PhurTDlErhu7PGr+G6skvhu7PGr0vDjOG7qOG7s+G7jErhu6jhu7PDgOG6oOG7s+G7tuG6tuG7s+G6ouG7ueG7s0DDguG7s2vhu6bhu6jDlMSo4buza0rhurbDlErhu7Phu6vhu4nhu6jhuq7DlOG7s+G6t+G7kuG6ruG7scWp4buzMuG7iWLhu7PhuqtK4buo4buzMuG6tOG7kOG7s8av4buiw5Thu7PGr0pLR8OU4buzw5RKS0fDlOG7s+G7qzJra2Thu7Hhu7Phu4vhu7Dhu7Phurfhu6jhu7Phur7DguG7s8OZSuG6sMav4buzSkvDjcOU4buz4bqg4buz4bq84bqw4buzxq9Kw4zhu7PEqOG6tuG7s+G7juG7mkvhu7PGr+G7puG6psOUxKjFqeG7s+G7ueG7s+G6vOG6sOG7s8avSsOM4buzxKjhurbhu7PGr0tJw5Thu7PDleG6qMav4buz4bu24bq2w5TEqMaw4buz4buJ4buo4bqu4buzSk3DlErhu7PhurTDlErhu7PhurxK4buQ4buzxq9KRCPFqeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vOG6sOG7s8avSsOM4buzxKjhurbhu7PDlMSo4buoI+G7s+G6vETDmcWp4buz4buk4buoPeG7s0pLSMOV4buzxq/hu6ZHw5Thu7Phur5J4buo4buz4buO4bq24buzw5RK4bu0w5TEqOG7s+G6vOG6sOG7s8avSsOM4buzxq/hu6ZXVcOUxKjhu7PGr0rhurbDlErFqeG7s+G6vuG6rsOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PGr0pTS+G7s+G7jCThu7PFqEvDlErhu7PGr+G7pldVw5TEqOG7s+G7tuG6tuG7s8OZSuG6sMav4buzxq/hu6ZLw4zDlOG7s8OV4bqyw5RKxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgcSCQcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5QeG7t+G7tS/hu7fhuqLDgcOKQeG7tcSCQeG7t8OA4bqixq/hu7nhuqLDgeG7t8OB4buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDgeG7teG7t8O94buz4bqu4buOxq9yw73hu4tK4bqwxq/hu7NKS8ONw5Thu7Phu7nhu7Phu47hu5DhurZL4buzxKjhurbhu7Phu6Thu6g94buzSktIw5Xhu7PGr+G6skvhu7PhuqtK4buo4buzMmtrZOG7s+G7i+G7sOG7s+G6t+G7qMO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73DgcSCQcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G6seG6tuG7s+G7juG7mkvhu7PGr+G7puG6psOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s8OZSuG6sMav4buzSkvDjcOU4buzxq/hurJL4buz4bqrSuG7qOG7szJra2Thu7Phu4vhu7Dhu7Phurfhu6jGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4bqx4bq24buz4buO4buaS+G7s8av4bum4bqmw5TEqOG7s+G7q8avR8OU4buz4buMSuG7kOG6ruG7s0rhu5Thurzhu7Phu47hurbhu7Phu47hu5DDmUrhu6jDlOG7puG6ruG7s8OUI+G6vMavSuG7gMOV4buA4bum4bqu4bux4buzSuG6riPhu7Phurzhu5jDlOG7s8So4buUS+G7s+G7juG6tuG7s+G6vEpLw5Xhu7Phu47hu5pLxanhu7NK4buU4buz4bq8SkvDleG7s8av4bumw5PFqeG7s+G6uuG7nuG7s8So4bq2xrDhu7PhurHhurbhu7Phu47hu5pL4buz4bq84buS4buz4buMTOG6vErhu7PGr0pXUuG6vOG7s+G6vFHhu7PGr0rDjOG7s+G7jErhurDhu7Phu45Sw5TFqeG7s8avSljhurzhu7PhuqTDlOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6vErhu6rDlMSo4buz4buO4bq24buz4buO4buq4bquxanhu7PDlMSo4buaxanhu7PGr+G7puG6sEvhu7PhurxDI+G7s+G7plnDlMSoxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G6seG6tuG7s8avS0nDlOG7s8OV4bqoxq/hu7Phu7bhurbDlMSo4buz4burxq9Hw5Thu7Phu4xK4buQ4bqu4buzSuG7lOG6vOG7s+G7juG6tuG7s+G7i+G7kOG7jiPDmeG7juG7gOG6vMav4bum4buQw5Thu7PhurpL4bq84bqu4buO4bqu4bq84bqu4bum4bquxq/hu6jDleG7seG7s+G7juG6tuG7s+G7juG7kOG6tkvhu7Phu6Thu6g94buzSktIw5Xhu7PDlEpExq/hu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PhurzhurDhurzhu7Phu47hu5DhurZL4buzxKjhurbhu7Phur5XVOG6vOG7s8SoSkvhu7PDlEpFw5Thu7PGr+G6skvhu7PhuqtK4buo4buzMmtrZOG7s+G7i+G7sOG7s+G6t+G7qMaw4buzYuG7kOG6tkvhu7PDlOG6tiPhu7Phurzhu5Lhu7PGr0fDlOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s2rhurDhurxK4buz4bq+4buW4buz4buZS8ONxq/hu7Nk4bquw5Xhu7Phu7bhurbhu7Phu6Thu6jhu5zhurzhu7PGr0jGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9SzPhu4DDlMav4buA4bumw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bun4buzSuG7gEvEqErGr+G7peG7s+G6oOG7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5QeG7t+G7tS/hu7fhuqLDgcOKQeG7tcSCQeG7ucOB4bqixq/EguG6osOAw4Hhu7fhu47hu7XGsMOSw5nEqMO54bumcsOBQeG7ucO94buz4bqu4buOxq9yw73hu4tK4bqwxq/hu7NKS8ONw5Thu7Phu7nhu7Phu47hu5DhurZL4buzxKjhurbhu7Phu6Thu6g94buzSktIw5Xhu7PGr+G6skvhu7PhuqtK4buo4buzMmtrZOG7s+G7i+G7sOG7s+G6t+G7qMO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7s0rhu4BLxKhKxq9yw73huqDhu7Xhu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hurHhurbhu7PGr0tJw5Thu7PDleG6qMav4buz4bu24bq2w5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw71LM+G7gMOUxq/hu4Dhu6bDveG7s8Woxq8j4buO4buAcsO94bu4S8OKxq9K4bul4buzw4Phu7Xhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buz4bu34bu14bqg4bqiw5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7lB4bu34bu1L+G7t+G6osOBw4pB4bu1xIJBw4Hhu7nhu7XGr+G6ouG7teG7ucOA4bu54buO4bu1xrDDksOZxKjDueG7pnLDg+G6oMODw73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG7i0rhurDGr+G7s0pLw43DlOG7s+G7ueG7s+G7juG7kOG6tkvhu7PEqOG6tuG7s+G7pOG7qD3hu7NKS0jDleG7s8av4bqyS+G7s+G6q0rhu6jhu7Mya2tk4buz4buL4buw4buz4bq34buow73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzSuG7gEvEqErGr3LDveG7t+G7teG6oOG6osO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r+G6seG6tuG7s+G7juG7mkvhu7PGr+G7puG6psOUxKjhu7Phur5XVOG6vOG7s8OU4buo4buaS+G7s8avSuG7suG7s8OUxKhKS8ONw5Xhu7PGr0rhurbDlErhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq/hurJL4buz4bqrSuG7qOG7szJra2Thu7Phu4vhu7Dhu7Phurfhu6jGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvNVdU4bq84buz4bq6S0jGr8Wp4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8OU4bqkw5Xhu7Phu6Thu6jhuq7hu7PGr0rDneG6vOG7s0pLw43DlOG7szTDneG7s+G6sMOU4buz4oCcNUtJ4buo4buzxq/hu6bhuq7FqeG7s+G6vuG6sMOUSuG7s8SoS+G6sOG7s0pLw43DlOG7s8av4bum4bqyw5TEqOG7s+G7tuG6tuG7s+G6uuG6tOG7kOG7s8av4buiw5Thu7PhurzhurDhurzhu7Phu47hu5DhurZL4buzxKjhurbhu7PDlMSo4buoI+G7s+G6vETDmcWp4buz4buk4buoPeG7s0pLSMOV4buzxq9K4buo4bue4bq84buzSuG7lOG7s8av4bumw5Phu7Phu6vhu4tK4bquxahL4bquw5RLw4rhuq7hu4Dhu7Hhu7PGr+G6skvhu7PhuqtK4buo4buzMuG6tOG7kOG7s8av4buiw5Thu7NrSktHw5Thu7PDlEpLR8OU4buz4buL4buw4buz4bq34buo4oCdxanhu7Phur5Rw5Thu7Phu7ZO4buz4bq+w4Lhu7PGr0tIw5Thu7NK4bq2w5RK4buzw5Thu6jhu5pL4buzxq9K4buy4buzw5TEqEpLw43DleG7s+G7t+G7teG7teG7s+G6vOG6sOG7s8avSsOM4buzxKjhurbhu7Phu47hu5pL4buzxq/hu6bhuqbDlMSo4buz4bu24bq24buz4bq+w4Lhu7NEw5nhu7PDlFXhu7PGr0rhurbDlErhu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bu34bu14buz4bq84bqw4buzxq9Kw4zhu7PEqOG6tuG7s+G6vOG7kMOUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7r+G7rcWoxq/hu6bhu5DDlMSo4buzxajGryPhu47hu4Byw73hu4jhu5DDlMavLcWoS3rhu4Dhu6Xhu7Phu7fDgcOZQOG7p+G7s8av4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bumS8SoSsav4bun4buz4buI4buQw5TGry3hu4jhuq7DlUvhu44j4bul4buz4buZ4buA4bumw4rhuq7DlOG6rsWp4buzP+G7pkvhuq7hu47FqeG7s+G6t+G7gOG7juG7tuG7gMavS+G6vOG6rsWp4buzxajhuq7DlMWoLcWo4buA4bumS+G7iOG7p8O94buv4bqrSuG6puG6vOG7szPhu5rDlMSo4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4butL8OZ4buv

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]