(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 4 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Thanh Hóa đã đạt mục tiêu và nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về sản phẩm OCOP.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaDfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG6vOG7s3Dhuq7EqeG7pXDhu4LEqeG6ruG7l8SCxKlsamxtxKnhu6Xhu5Phu4bEqcSCR8O6xKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqWtsasSp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqTrDmjozZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nDueG7huG7s+G7gsSCdcSp4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqW5qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW1qauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xtauG7jy9rw7LDssO5bmtqb2xtbuG7hsOzw7Phu4/hu4/hu43Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbm3hu4/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG6vOG7s3Dhuq7EqeG7pXDhu4LEqeG6ruG7l8SCxKlsamxtxKnhu6Xhu5Phu4bEqcSCR8O6xKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqWtsasSp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqTrDmjoz4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7iW5qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW1qauG7icSpL2gl4buzw7TDuuG7s8Sp4buz4buR4bquw73EqeG7huG6vuG7gk7EqU3hu4Jw4buGxKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSpw73huqzDusSp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqcO94buT4bqwxKnhuq7hu63hurzEqeG7s+G7k+G7hsSpw7rDteG7gsSpN+G7teG7seG6rsSpNkThuq7EqeG7suG7kcSpKsOA4bqu4buzxKnhu4Xhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpOsOaOjNmxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7s+G7gk524bquxKnhu7Lhu5HEqTfhur7hu4Lhuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oJeG7reG7hsSpw4rhu4Lhu5nEqeG7peG7k+G7hsSp4bulw43DicO6Zy/hu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWhnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loNsO14buCxKluxKnhuq7hu5fEgsSp4bquQ8Spw4Phu4jDusSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqUvhu5HEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu4bhur7hu7V34bqu4buBxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnhu6Xhu5XEqeG7peG7k+G7hsSpxIJHw7rEqeG7huG7teG7seG7gsSpS+G7kcSp4bqu4bubxILEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhuqzhurzEqcO5dOG6rsSp4bulceG7gsSpw7rhu5nEqeG6rsONxJDDusSpS+G7r8Sp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqTrDmjoz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG6s8SQ4bu1xKnhu4bhu7Phu63EqcSC4buT4bqu4buzxKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4buA4buZ4bquxKlN4buCcOG7hsSp4bqu4bqm4bquw73EqeG6rsO94buz4bu1duG6vMSpS+G7kcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpw4PDieG7tcSp4buG4buz4butxKnhu4bhu4rEqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKlLRuG6rsO9xKnEguG7teG7r+G6ruG7gcSpw7nhurDEqeG7peG6tsSp4bqi4buz4bu1xKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7PDteG7tcSpw5rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnigJwmQ+G7tcSpTeG7lcSpxILhuqrhu4bEqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SC4oCdxKnhu4U6w5o6M2bhu4HEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7peG7lcSpw7rhu7NIxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqeG7s+G7gk524bqu4buBxKnhu4bhu7NB4buBxKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG6vOG7s+G6rOG7gcSpw7rDtMO6xKnDueG6sMO14bqu4buzxKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7sjfDosSp4bul4buvxKnhur7DtcSpw7rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSpOsOaOjPhu4fEqVXhu7Hhuq7EqcO64buT4bqu4buzxKnhu6Xhurbhu4HEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bulQcO1xKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4bul4buVxKnDuuG6tsSpw7rDtMO64buzxKnDg+G7kcSCxKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu4bhu5PhurDEqeG6ouG7s8O0w7rEqeG6ruG7s8O14buC4buBxKnhuq7hu7Nw4buGxKnDg+G7kcSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4DDtMO64buzxKnhuqLhu7fDuuG7s8Spw7px4buCxKnDuuG7s+G6sMSpw7rDtMO6xKnDuuG7s0jEqeG7huG7s3fEqcO64bq2xKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpOsOaOjPEqeG7pcONw4nDusSp4buzw43hurjhuq7DvcSpw7rDtMO6xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buAw7TDuuG7s8Spw4rhu4Lhu5nhuq7DvcSpdcO0xKnDveG7tcSQ4bu1xKnhu4bhu7Phu7V24buC4buBxKnhuqLhu63hu4bEqeG6ruG6rOG7tcSp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4buG4bq+w7Xhuq7DvcSpTOG7p3XEqcO6SMO1xKnDuuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PDqsSp4bqww7rhurDhurzhu4bhu7Xhuq7hu7Phu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHw7rhurDEguG7h0vhuq7hu4HEqXnDteG6ruG6vMO1w73hu6fhu4HEqXXhu5nhuq7EqeG7huG7teG6ruG7gcSpw7rhu7Phu4JO4bux4bquxKnhu6Xhu6/hu4HEqeG7s+G6quG7tcSp4buG4buz4buZ4bqw4buBxKnhu4Zy4bq8xKnhu7Phu4Jw4bqu4oCmxKnDmkbhuq7DvcSpS8SQ4bu1xKnhu6Xhurbhu4HEqcOa4buzSMSp4buGQcO64buzxKk4VT/DmcSp4buGw4Hhuq7hu7PEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqcO6SeG6rsO9xKnhu6Xhu5XEqXXDteG6rsSp4buz4buR4bqu4buzxKnhuqJB4bq8xKnhu4bhu7NF4bu1xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buAw7TDuuG7s8Sp4bqi4buz4bun4bquxKnhu4bhu7PDjeG6uOG6rsO94buBxKnhu7NDxKnhu4bhur7DicSpw7rhu7PhurDEqcO6w7TDusSp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqeG7peG7k+G7hsSp4buG4buKxKltxKktxKlvxKnhu4DDteG6sOG7h8Sp4bqz4bu5xKnhu4bhu7Phu63EqcOa4buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8SpOsOaOjPEqeG7peG7lcSp4bqi4buzxqHDusSp4bq84buzR8O6xKnhu6XDjcOJw7rEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bqi4buz4bq2xKnhuqLhu7Phu5fhuq7hu4HEqeG7s+G7k+G6rsSpw7rhu7Phu63EqXXDteG6rsSp4bulceG7guG7gcSp4bqu4buzw7Xhuq7hu7PEqcO64buz4bq24bquw73EqeG7peG7tcSpS+G7keG6sMSpw7rhu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG7gOG7oeG7guG7gcSp4bqu4buzcuG6rsSp4buG4buzw4zDusSpw7pIw7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDueG7oeG6rsSpw7pJ4bquw73EqeG6ruG7s8ONxKnDuuG7s0jEqeG7huG7s3fEqeG7pcONw4nDusSp4bqu4buh4bquw73EqcOD4bux4bqu4buBxKnhu4bhu4rEqcO64buzw43DtcSpdeG7teG7reG7hsSp4bul4but4bquxKl14bu14but4buGxKlL4buRxKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu4jDusSpw7rhu7NIxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SCxKk6w5o6M+G7h8Spw5rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnDuknhuq7DvcSp4bul4buVxKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSpw73hu7XDtMSp4buG4bq+QcSp4buG4buz4buCxKnhuq7hu7Ny4bq8xKlL4buRxKnhu4bhu5PhurDEqeG7huG7s+G7scSCxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqUvhu7V2w7rEqcOD4buRxILEqcO64buz4bqwxKnhuq7DvcONReG7tcSpw4PDteG6sMSp4bul4bqq4bquw73igKZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aDPhu7Nw4bquxKnhu6Vw4buCxKnhuq7hu5fEgsSpbGpsbcSp4bul4buT4buGxKnhu7NE4bquxKlrbGrEqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SCxKk6w5o6M2cv4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaCZHw7rEqeG7huG7teG7seG7gsSpw7pIw7XEqcOa4buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8SpOsOaOjPEqeG6vOG7s3Dhuq7EqeG7pXDhu4LEqeG6ruG7l8SCxKlsamxtxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7huG6vuG7seG6rsSpa2xqxKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpOsOaOjPEqeG7huG7isSpbcSp4buAw7XhurDhu4HEqW7EqeG7gMO14bqwxKlL4buRxKnDuuG6tsSp4buG4buz4buxxILEqeG7t+G7hsSp4bqu4buzcOG7hsSpa8Sp4buA4buZ4bquxKnhurzhu7NzxILEqTrDmjozxKlvxKnhu4DDteG6sOG7gcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqW/EqeG7peG7tXfEgsSpw73hu7XEkOG7tcSp4buG4buz4bu1duG7gsSpS+G7kcSpdcO04bquxKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpOsOaOjPhu4fEqeG7pOG6qOG6rsO9xKnhu4bhu7NF4bu1xKnhu6VzTsSpxILhu5Phuq7hu7PEqcO64bqm4bquw73EqeG7hsO0w7rEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu4Zy4bq8xKnhu7Phu4Jw4bquxKnDuuG7s+G6sMSpw7rDtOG6rsSpdeG6qsSp4buGw43EqUtw4bqu4buBxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSpw5rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKk6w5o6M8SpS+G7kcSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sMSpw7nhurDDteG6ruG7s8Sp4bquw73hu7Phu7V24bq84buBxKnhu7I3w6Lhu4HEqcO64buzSMSp4buz4bqqxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buG4buBxKnhuqLhu7Xhuq7hu7PEqcO54bqww7Xhuq7hu7Phu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6XhurbEqcO64bq2xKlL4bu1dsO6xKnDjOG6rsO9xKnDuUfhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4bquw73hu7N2xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bqu4buBxKnDuuG7s+G7gk534bquxKnhu6VC4bu1xKnhu4DhuqzEqUvhu5HhurDEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnDmuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqTrDmjoz4oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pHfEqeG7peG7k+G7hsSpxIJHw7rEqeG7huG7teG7seG7gsSp4buG4bq+4bux4bqu4buBxKnDusO0w7rEqcO94bu14buZ4bu1xKnhurzhu7PDtOG6vMSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7hu4HEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcOD4buRxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnhu4bhu4JO4bux4bquxKnhu4bhur7hu4JO4buv4bquxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7pcONw4nDusSp4bulc07EqcSC4buT4bqu4buz4buBxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bul4bq2xKnDuuG6tsSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhu4bDjcSpS3Dhuq7hu4HEqeG7peG6rOG7tcSp4buGw7TDusSpS+G7kcSp4buG4buX4bquw73EqcO6w41F4bquw73EqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/EqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG7gOG7meG6rsSp4bq84buzc8SCxKk6w5o6M+G7gcSpw4rhu4Lhu5nhuq7DvcSpdcO0xKlN4buEw7rEqeG7huG7teG7reG6rsSp4buG4buzw41E4bquw73EqcSC4buT4bu1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpS+G7kcSp4bquw73hurDhu5Hhu7XEqeG7hsOB4bqu4buz4oCmxKnhu6Thuqzhu7XEqUvEkOG7tcSpw4zhuq7DvcSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG6rsO94buzdsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSpS+G7kcSpw7rhu7Phu4JOd+G6rsSp4bulQuG7tcSp4buA4bqs4buBxKnDuuG7s+G7hMSp4buG4bq+4bq04bquw73EqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu6XDtcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG7huG7tXbhuq7EqUvhu6/EqcO64buzw41E4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s+G7gcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7s+G6qMSp4buARMSpS+G7kcSpw4rhu4Lhu5nhuq7EqcODT8Spw7lKxKnDg+G7tXbhu4Lhu4HEqeG7gOG6rMSp4buz4bq2w7XEqcOK4buCw7TEqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4buG4bu14but4bq8xKnhuq7hu7Ny4bqu4buBxKnhurzhu7Phu6Hhuq7EqeG7s+G7k+G6rsO9xKnhu4Dhu5nhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhu4bhur7hu4JOxKlN4buCcOG7hsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqcO94bqsw7rEqeG7huG7s+G7p+G6sMSpw7rhu7Phu4JD4bu1xKnDveG7tcO0xKnhu4bhur5BxKk6w5o6M+KApmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nhu4bhu6dN4buGLcO1w4Phu7XDveG6rsOqxKnhur7hu7XDveG7s+G7huG6v+G7iWhn4buA4buG4bq+4bqw4bquw71oVeG7keG7tcSpS+G7kcSp4buZ4bqu4buzw6rEqeG7pMOMw7rEqeG6s0lnL+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aGcv4bq8aA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]