(vhds.baothanhhoa.vn) - Với lợi thế về rừng và đất lâm nghiệp, những năm gần đây, nhiều tổ chức và người dân trên địa bàn huyện Lang Chánh đã đầu tư nuôi ong lấy mật, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG7t2/hu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4bucw5Lhu4xM4bqi4bucWVPhu47huqLhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hljhuqLhu6rhuqLhur3huqzhu5zDkuG6osOh4buM4bqo4buc4buM4bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7jMSC4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rOG6q8ON4bqsSOG6oOG7t+G7ocWo4buO4bqixqDhu6jhu47huqJY4buMS+G6oiZM4bqiVj3hu5zDkuG6oibhuqrhuqJJ4bq+WOG6osagw4rhu5rhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6x34bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLDkuG7gOG7nOG6oknDijt34bqi4buc4buM4buOTFnhuqJYw5nhuqJH4buMI0fhuqIm4bqq4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJIw4rhu5zhuqJYVkrhu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqiRuG6quG7nOG6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG6veG6rOG7nMOS4bqiw6Hhu4zhuqjhu5zhu4zhuqJJROG6oknhu4BZ4bqiWEDhuqLhu5xZU+G7juG6ouG7ouG7nMOS4bqixqDhur474bqi4bua4buGWHfhuqJGQMWoR+G6oknhu4BZ4bqi4bua4bqs4bucw5LhuqLGoELhu47huqLhu4zhu45NWeG6ouG7rllD4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqJWUuG6olZNWHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqiw4Lhurbhuqbhu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bq24bqu4bqu4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sOG6rsODL8SCw4LhurZIxILEguG6ssODxILhurbhurJYw4LDg+G6sOG6sOG6sMagw4N44buU4busw5Lhu61Wxanhurbhuq7EguG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqgb+G7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLhu5zDkuG7jEzhuqLhu5xZU+G7juG6ouG7ouG7nMOS4bqi4bua4buGWOG6ouG7quG6ouG6veG6rOG7nMOS4bqiw6Hhu4zhuqjhu5zhu4zhuqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oMOC4bq24bqm4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6tuG6ruG6ruG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t8OqU+G6ouG7jMOU4buc4buM4bqi4bucWVPhu47huqLhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hljhuqJH4bu24bqs4bqiw6FT4bucw5LhuqJYO+G6osOhb+G6ouG6oeG7gFnhuqJYQOG6oibhuqrhuqJv4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nOG6osOq4bqs4bqi4bqr4bqs4buieOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq94bqs4bucw5LhuqLDoeG7jOG6qOG7nOG7jOG6oibFqOG7juG6osag4buo4buO4bqiWOG7jEvhuqImTOG6ouG7mlPhu47huqJYVkDGr+G7nMOS4bqiVj3hu5zDkuG6olgk4bqi4buc4buM4buOSuG7nOG6oknhuqzhuqJIQuG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqLGoOG7okLhu47huqJHw4o7d+G6ouG7jOG7ouG6rOG6olY94bucw5J34bqiWELhu6LhuqLhu5zDkllV4buc4bqiWOG7jCNH4bqixJDhu5zhuqJIVeG7juG6okjhuqrhu6LhuqJH4buM4bui4bqi4bui4bucw5J44bqi4bq/xJDhu5rhuqLhuq7Dg+G6rsSCd+G6osOhU+G7nMOS4bqiWDvhuqLhur3DiuG7muG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOG6ouG6veG6rOG7nMOS4bqiw6Hhu4zhuqjhu5zhu4zhuqJJROG6oljhu4xZ4buA4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiSUDhu6hH4bqixILDg8OD4bqiSeG6quG7nOG6ouG7ouG7nMOS4bqiVj3hu5zDkuG6oklO4bqi4bucWVPhu47huqLGoOG6vjvhuqLhu5rhu4ZYeOG6osOh4bqoR+G6oljDmeG6ouG7ouG7nMOS4bqiSUDhu6hH4bqiSeG6uFjhuqJIQMWo4buO4bqiWOG6qOG7nOG6olY94bucw5LhuqJYJOG6ouG7nOG7jOG7jkrhu5x34bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okbhu7Thu47huqJW4buG4buad+G6oklO4bqiJj3huqzhuqJYVuG6qOG7nOG7jOG6ouG6qOG7nOG7jOG6ouG7nEXhu5zDknfhuqLhu5pA4bqsd+G6oiY94bqs4bqiWELhu6LhuqLhu5pT4buO4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6olgk4bqi4buc4buM4buOSuG7nOG6okfhu4zhu6LhuqJJ4bqq4buc4bqi4bui4bucw5LhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buceOG6osOh4buy4bucw5LhuqImxajhu47huqJJ4bued+G6okdT4bucw5LhuqJYO+G6oklE4bqi4bqo4bus4bqiSOG7tOG7nMOS4bqiWOG7jkvhu5zhuqJGw5rhuqLhu5bhu4zhu6LhuqzhuqLhu4xQR+G6oi3huqLhu5Yp4bqiWOG7jFnhu4ZY4bqiJuG6quG7ouG6okfhu4zEkOG7muG6olfhu55H4bqiSeG6quG7nOG6ouG7ouG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqhS+G7nOG6ouG7nOG6rDt34bqiw6FT4bucw5LhuqJYO+G6ouG6vcOK4bua4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bus4bqi4bq94bqs4bucw5LhuqLDoeG7jOG6qOG7nOG7jOG6oklE4bqi4buc4buMw4rhu5zhuqJJQOG7qEfhuqJYVkrhu5zhuqLhuq7Dg8OD4bqiSeG6quG7nOG6ouG7ouG7nMOS4bqiJuG6quG6oljhu4zGr+G7juG6oknhu45O4bua4bqi4buc4bqqO+G6oknhuqzhu5zDkuG6oibhuqrhu6LhuqLhu5rhu7LhuqzhuqJY4buMWeG6ouG7jOG7okJH4buM4bqi4bua4buGWHjhuqLDoOG7ouG6osag4bqq4bqi4bui4bucw5LhuqJWPeG7nMOS4bqiSUDhu6hH4bqiWOG7jFnhu4Dhu5zhuqLhu4zhu6LhuqjhuqIm4bqq4bqiR+G7nuG6ouG7nMOSWVXhu5zhuqJY4buMI0fhuqLEkOG7nOG6okhV4buO4bqiSOG6quG7ouG6olg94bqiR+G6qEfhuqLGoOG7okLhu47huqLhu4zhu6LhuqzhuqJWPeG7nMOS4bqiWCThuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6ouG7nErhu5zhuqJH4buM4bq+WOG6osagQOG7qOG7nMOS4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqiR+G7tuG6rOG6okdT4bucw5LhuqJYO+G6oklCWOG6oljhu45KWeG6okfhu4xZ4buC4buc4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqiVj3hu5zDkuG6osSCw4PDg+G7qeG6oibhuqrhuqJJQOG7qEfhuqLhu5bhu4zhuqhH4buM4bqi4buM4bqq4bucw5LhuqJY4buO4buc4bqiSOG7suG7nMOSeOG6osOq4buk4buO4bqi4bucxJDhu5p34bqiR1Phu5zDkuG6olg74bqiWOG7jFnhuqJJQOG7qEfhuqJYVkrhu5zhuqLhuqTDg8OD4bqixqDDlVjhuqLhu5rhu4ZYd+G6oibFqOG7juG6osOS4buO4bqo4bqiRuG6qOG7nOG6okjhuqzhu6LhuqJJw5rhu5zDkuG6olg94bqixILhuqTDg3jDg8ODw4PhuqJJS+G7nOG6ouG6rsODw4N4w4PDg8OD4bqiSVXhu5zDki/GoMOVWHjhuqLDoVPhu5zDkuG6olg74bqi4bus4buM4bq+4buc4bqiSeG6vlnhuqJJS+G7nOG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4Phuq7hurbhuqJXxKjhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6olbDmuG7nMOS4bqixqBK4buc4bqi4bqyw4PDg+G6oknhuqrhu5zhuqLhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hlh44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6osOC4bq24bqm4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6tuG6ruG6ruG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDhuq7Dgy/EgsOC4bq2SMSCxILhurLDg8SC4bqyw4NYw4LhuqbDg+G6pOG6sMagw4N44buU4busw5Lhu61WxanhurThuqThurThuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oG/hu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4bucw5Lhu4xM4bqi4bucWVPhu47huqLhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hljhuqLhu6rhuqLhur3huqzhu5zDkuG6osOh4buM4bqo4buc4buM4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDDguG6tuG6puG6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhuq7huq7huqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fDoVPhu5zDkuG6ouG7nOG7jMOK4buc4bqiR+G7tuG6rOG6osOhU+G7nMOS4bqiWDvhuqLhur3DiuG7muG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOG6ouG6veG6rOG7nMOS4bqiw6Hhu4zhuqjhu5zhu4zhuqJJ4bqs4bucw5LhuqJY4buMWeG6ouG7jOG7okJH4buM4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq/4buMw4nhu5rhuqLhu5bhu4zhuqzhu47huqJY4buM4bqoR+G6osag4buo4buO4bqiWOG7jEvhuqJWPeG7nMOS4bqiWCThuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4Phuq7EguG6osOhU+G7nMOS4bqiWDvhuqLDoW/huqLhuqHhu4BZ4bqiWEDhuqIm4bqq4bqib+G7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLDquG6rOG6ouG6q+G6rOG7ouG6osO9OkThuqLhu49Ww5XhuqLhur/huqzhu5zDkuG7s+G6oklE4bqiR+G7jFnhu4Lhu5zhuqLhu4zhu57huqzhuqLDgsODw4PhuqJGUOG7nMOS4bqi4bui4bucw5LhuqJWPeG7nMOS4bqi4buq4bqi4bucw53hu47huqLDoeG7jMOV4bqi4bq94buO4buc4buM4bqiSU7huqLhu5xZU+G7juG6osag4bq+O+G6ouG7muG7hlh44bqi4bqhTuG6ouG7nMOK4bucw5LhuqJH4bqs4bui4bqiR+G7jOG6vljhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4buad+G6osOhU+G7nMOS4bqiWDvhuqLDoW/huqLhuqHhu4BZ4bqiWEDhuqIm4bqq4bqib+G7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLDquG6rOG6ouG6q+G6rOG7ouG6oklE4bqiSeG7gFnhuqJYQOG6ouG7mlnhuqzhuqLhu5rhuqg74bqiWOG7juG7nOG7jOG6osagUEfhuqLhu5rhu4ZY4bqi4bui4bucw5LhuqJH4bue4bqiWOG6qEfhuqJI4bu04bucw5LhuqJH4buM4buOS1jhuqI6WeG6vlh34bqixqDhu6JC4buO4bqiRlHhuqJH4bqoR+G6olhC4bus4bqiR+G7jOG6vljhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOSd+G6olg94bqiSeG7nuG6olhC4bui4bqiVuG6rOG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqiWOG7jOG7jkrhu5zhuqLhu5zhu4zhu45K4bucd+G6okfhu4zhur5Y4bqixqBA4buo4bucw5LhuqJX4bqo4buc4buM4bqi4bua4buQ4bucd+G6oibhuqrhu5zDkuG6ouG7nuG7nMOSd+G6ouG7jEDhu6bhu5zDkuG6oibhu5DhuqJY4buM4bum4bua4bqi4bucw5Lhu6Lhu5zhuqLhu4zhu6bhu5zhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6olfhu6LhuqImxajhu47huqLhu5rhu4ZY4bqiSUDhu6hH4bqi4buuWeG6rDvhuqJY4buM4bu24bqiR1Phu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7jeG6rFnhuqLhu4zhu6bhu5zhuqLEguG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bucWVPhu47huqJY4buMJeG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7mnfhuqJJS+G7nOG6ouG7nOG6rDvhuqJXVOG6oknhuqrhu5zhuqLhu6Lhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJHU+G7nMOS4bqiWDvhuqJJROG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLGoErhu5zhuqLEgnjhuqTDg8OD4bqiRlDhu5zDknjhuqLhu6Hhuqrhu6LhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqIm4bu0d+G6okfhu4xZ4bqi4buWLuG6ouG7rlnhuqw74bqi4bua4buGWOG6olg94bqixILDg+G6oklL4buc4bqixILhuq7huqLhu5zDkuG6qjsvxqDhu4Dhu5x44bqiw6rhu6Thu47huqLGoOG7gOG7nOG6ouG7rlnhuqw74bqiSUDhu6hH4bqiWFZK4buc4bqi4bqw4bqiWOG6vuG7nOG6ouG7muG7hljhuqLhu6Lhu5zDknjhuqLhu41D4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqi4bq/xJDhu5zDkuG6osOh4bqoWOG6okfhu7bhuqzhuqJHU+G7nMOS4bqiWDvhuqJJ4bqs4bucw5LhuqJJQOG7qEfhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6sOG6olfhuqzhu6LhuqJH4bq+4bus4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsOD4bqu4bqwd+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJJQOG7qEfhuqJY4buOSlnhuqJY4buM4bu04bqiWOG7jOG7kOG6olhWQMav4bucw5LhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buMWTtN4bucd+G6olhW4bui4bucw5LhuqJY4buS4buc4buM4bqiJuG6quG6oklA4buoR+G6olhWQOG7nMOS4bqiRuG6qjvhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqi4buMw5rhu47huqJH4buM4buo4bqiWFZK4buc4bqiWOG7ouG6quG7nOG6ouG7rllUR3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqiw4Lhurbhuqbhu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bq24bqu4bqu4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sOG6rsODL8SCw4LhurZIxILEguG6ssODxILhurLhurBY4bq24bqk4bqu4bqww4PGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWp4bqkw4PhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oG/hu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4bucw5Lhu4xM4bqi4bucWVPhu47huqLhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hljhuqLhu6rhuqLhur3huqzhu5zDkuG6osOh4buM4bqo4buc4buM4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDDguG6tuG6puG6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurbhuq7huq7huqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fDoVPhu5zDkuG6olg74bqiw6Fv4bqi4bqh4buAWeG6olhA4bqiJuG6quG6om/hu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqiw6rhuqzhuqLhuqvhuqzhu6LhuqJJ4buAWeG6olhA4bqi4bua4bqoO+G6oljhu47hu5zhu4zhuqLGoFBH4bqi4bua4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqiR+G7nuG6oljhuqhH4bqiSOG7tOG7nMOS4bqiR+G7jOG7jktY4bqiOlnhur5Yd+G6osag4buiQuG7juG6okZR4bqiR+G6qEfhuqJYQuG7rOG6okfhu4zhur5Y4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7muG7hljhuqLhu6Lhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7j+G7jMON4bui4bqiWOG7jFThu5zDkuG6ouG7lkrhuqJH4bu24bqs4bqib+G7jOG7oOG7nMOS4bqi4bq/U+G7nMOS4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bus4bqiJuG6quG6om/hu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4bucU+G7nMOS4bqiWOG7jFPhu5zhuqLhu4xZO03hu5zhuqLhur3huqzhu5zDkuG6osOh4buM4bqo4buc4buMd+G6oklL4buc4bqi4buc4bqsO+G6olhWSuG7nOG6oknhu5DhuqzhuqJG4bqq4buc4bqi4buMWTtN4buc4bqiR+G7nuG6ouG7luG7jOG7okPhu5zDkuG6ouG6rnjhurbDg8OD4bqiRlDhu5zDkuG6ouG7ouG7nMOS4bqi4bua4buGWHjhuqLhur/DkuG7jEzhuqLhu5xZU+G7juG6ouG7ouG7nMOS4bqixqDhur474bqi4bua4buGWOG6okZAxahH4bqiSeG7gFnhuqLhu5rhuqzhu5zDkuG6osagQuG7juG6ouG7jOG7jk1Z4bqi4buuWUPhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6okfhu4zhu6LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okjDiuG7nHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7j1k74bqi4buc4buM4buOSuG7nHfhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4buc4bqsO+G6olhWSuG7nOG6oknhu5DhuqzhuqJG4bqq4buc4bqi4buMWTtN4buc4bqi4buaxajhu47huqJH4bue4bqi4bqu4bqiSOG7ouG6rOG7nOG7jOG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOG6ouG7nFlT4buO4bqi4bui4bucw5LhuqLhu65ZO+G6ouG7mlPhuqLGoMWo4bucd+G6okfhu6Dhu5zhuqLGoELhu47huqIm4buE4buc4bqiSD3hu5zDkuG6ouG7quG6ouG7rlk74bqi4buaU+G6ouG7nOG7jFHhuqLGoOG7iOG6ouG7jMOa4bqiw5Lhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4x44bqi4buNQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7muG7hljhuqLhu6Lhu5zDkuG6okfhu57huqJH4buM4bq+WOG6osagQOG7qOG7nMOS4bqiWFRY4bqiV+G7ouG7nMOS4bqixqBC4buO4bqiR+G7jEDhuqzhuqJH4bue4bqiWOG7jOG7kOG6olhWQMav4bucw5LhuqJY4buOSlnhuqJY4buM4bu04bqiw5nhu5zhuqJJ4buQ4buc4buMeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqhTuG6ouG7nMOS4buMTOG6ouG7nFlT4buO4bqi4bui4bucw5LhuqLhu5rhu4ZY4bqi4buq4bqi4bq94bqs4bucw5LhuqLDoeG7jOG6qOG7nOG7jOG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqJY4buMw43hu6LhuqLhu4xAxajhu5zDkuG6oljhu4bhu6zhuqJYVlnhu5zDknfhuqLhu65ZO+G6ouG7mlPhuqLGoMWo4bucd+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu5zhuqw74bqi4buMWTtN4buc4bqi4bq94bqs4bucw5LhuqLDoeG7jOG6qOG7nOG7jOG6oklE4bqiR+G7jOG7kuG6oklC4bui4bqiR+G6qEfhuqI6RHfhuqJY4buM4buQ4bqiWFbhur7hu5zhuqLhu4xAxajhu5zDkuG6okjhu4Thu5zhuqJH4bqoR+G6oljDmeG6okfhu4wjR3fhuqLhu4zDmuG6osOS4buO4bqs4bqiScOU4buc4buM4bqi4bucWVPhu47huqLhu6Lhu5zDkuG6osag4buOSuG7nOG6ouG7lktY4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6osag4buG4bus4bqiR1Phu5zDkuG6olg7d+G6ouG7jOG7qOG7rOG6oljhuqhH4bqiOkR44bqib+G7jOG6vuG7nOG6oknhur5Z4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4Phuq7hurB34bqiR+G7nuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4bui4bucw5LhuqLhu5rhu4ZY4bqiw6rhuqzhuqLhuqvhuqzhu6LhuqJJQljhuqLhu4HDoeG7gW/huqLhurDhuqJX4bqs4bui4bqiR+G6vuG7rOG6oljhu5Lhu5zhu4x34bqi4buuWeG6rOG6oknhu57huqLDkuG7nuG7rOG6ouG7rOG7jOG7gOG7nOG6oljhu4zDnUfhuqJJ4buCO+G6ouG7nMOS4buMTOG6ouG7nFlT4buO4bqi4bui4bucw5LhuqJYVkrhu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqiRuG6quG7nOG6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6w8WVjhu4zhu6JW4bqg4bu34bu1V1hW4bui4bucw5Lhu7dh4bqq4buO4bqiJuG6quG6okPhu5zhu4zhu6/huqLhurvhu4xFR+G6osOhU+G7nMOS4bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7rOG7tw==

Bài và ảnh: Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]