(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, những năm qua công tác ATTP, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh các trường PT Dân tộc bán trú THCS trên địa bàn huyện vùng cao Quan Hóa được quan tâm, chú trọng.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nOG7uOG7gcOZ4buc4buqNOG7nEA+NeG7nD44QOG7nOG6qXs0PuG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buS4buXZDQ84buc4buH4bqxe+G7nOG7h3suQOG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucI8WoZuG7nD44QMOS4bucND7hu4E0POG7nDThu6oz4buc4bqnYsOZ4bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4buL4bqq4bqq4bqkw5Lhu5w9xq8z4buc4bu4xq814bucI3s0PuG7nCPhurnDojQ84bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4bucQOG7pEDhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nOG6pOG6quG7nMahWDThu5zhuqvhuqNA4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5zhuqrhu6fhu5fhuqjhu5zhuqvhuq06NOG7nD1dw5nhu5zhu7jhu6Y04bucPmJmLjThu5zhu4dkNDzhu5xAw5k14buc4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nD3hurnhurNA4buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gzw5Lhu5xAPmPhu5zhuqvhuq04NDzhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buaI+G6qz5iM+G7uOG7nHvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bue4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueVOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy/hu6Dhu6Lhu6IjUOG7oOG7oOG7oFBQ4bue4bqrw5pVVVNTMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSo4bueU+G7oOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84buc4bu44buBw5nhu5zhu6o04bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu57hu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlThu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeOG7pGbhu5zhuqlZZuG7nOG7uOG7pOG6q+G7nD3DqcOZ4buc4bqlPsSRQOG7nOG7h8SR4bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5w94bq54bqzQOG7nOG7leG7peG7p+G7nOG6quG6reG6ueG6tzQ84buc4bqk4bqq4bucxqFYNOG7nOG6q+G6o0Dhu5zhu7jhu6Q04buc4bqr4bqtY+G7nOG6quG7p+G7l+G6qOG7nHnDmTPhu5zhu5vhuqM0POG7nD3DnWLhu5zhuqvhurnhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nEA24bucUuG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84buc4bqkPsOj4buc4bqrPsOhNDzhu5zGoVg04buc4bqr4bqjQOG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4buc4bqq4bun4buX4bqo4buc4buH4bqxe+G7nOG6q+G6rTo04bucw5rhu6Lhu6Lhu5w+OEDhu5zhuql7ND7DkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nDQ+4buBNDzhu5w04buqM+G7nOG6p2LDmeG7nOG7h3suQOG7nCNiZuG7nOG6q+G6rVvDkuG7nD3GrzPhu5zhu7jGrzXhu5zhu7jhu4HDmeG7nOG7qjThu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzDkuG7nMOZNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4bucMmLDoTThu5w94bq54bqzQOG7nD1dw5nhu5zhuqU+4bq54bqvNDzhu5zhu4fhu6bhu5xA4bukQOG7nDQ+4bum4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w94buuQOG7nOG7uHsu4bqr4buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gz4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bue4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueVeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy/hu6Dhu6Lhu6IjUOG7oOG7oOG7oMOa4bugVeG6q1VSU1VVMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoUVThu57hu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nOG7uOG7gcOZ4buc4buqNOG7nEA+NeG7nD44QOG7nOG6qXs0PuG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bue4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlLhu55V4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7knY+YuG7nDQ+4bum4buc4buqNOG7nEA+NeG7nD44QOG7nOG6qXs0PuG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4bucMT7DmTQ84buc4bqr4bqtw5k0PMOS4buc4bqpxahAPuG7nOG6qT/hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPsOdZuG7nOG7p+G7puG7nOG7huG7qjThu5zhuqo+4bumND7DkuG7nOG7p3suYuG7nOG6q+G6reG6ueG6tTQ84buc4bqq4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqThuqrhu5zGoVg04buc4bqr4bqjQOG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4buc4bqq4bun4buX4bqo4bucecOZM+G7nOG7m+G6ozQ84bucQD414buc4bu4ezvhuqvDkuG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84bucPnsuNOG7nEA24buc4buew5rhu57hu5w+OEDhu5zhuql7ND7DkuG7nOG6q+G6rTU0POG7nD024bucQDbhu5xQw5rhu5w+OEDhu5zhuql7ND7hu5zhu6o0w5Lhu5zhurXhu5zhuql7ND7hu5w+NcWo4bqr4buc4bqrxah74buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w94bq54bqzQOG7nD7hurnhurU0POG7nEA+O+G7nD3huqPhu5zhu7jhu6Q04buc4bqr4bqtY+G7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7nuG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUuG7nlThuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7oOG7nlMv4bug4bui4buiI1Dhu6Dhu6Dhu6BS4bugUOG6q+G7oFJRw5pQMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoUlLhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w0WDQ84bucQMOZNeG7nEA+WeG6q+G7nDLhurnhurM0POG7nOG7uOG7gcOZ4buc4buqNOG7nEA+NeG7nD44QOG7nOG6qXs0PuG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bue4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlLhu55U4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7leG7gcOZ4buc4buqNOG7nEA+NeG7nEDhu6RA4bucJDPhu5w94bq54bqzQOG7nEA+YuG7tDThu5zhu7hd4bucPDg04bucPOG7pjQ8w5Lhu5xA4bu0NOG7nOG6qz7hu7I04buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7myHhu5w9xq8z4buc4bu4xq814bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4bucQDbhu5xAPjvhu5w94bqj4buc4buqNOG7nGLDoDQ84bucPWXhu5xAPlnhuqvhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzDkuG7nMOZNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4buHLuG7nOG6qXs0PuG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M8OS4bucNDw14bume+G7nOG7h3suQOG7nDE74bqr4bucPuG6s+G6peG7nOG6q+G6reG6oTQ84buc4bqrPjoz4buc4bqtw5li4buc4buFw5k0PuG7nOG6q+G6rTU0POG7nDE+YsOhNOG7nOG7h3s6NMOS4bucND7hu6bhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nEA3NOG7nD3DnWLhu5zhuqvhurnhu5zhuqvhuq3DmTQ84buc4bqrPns74bqr4buc4bu4XeG7nD3huqHhu5wjZDQ84buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPDkuG7nDRYNDzhu5xAWeG6peG7nDQ+4bum4buc4buqNMOS4buc4bu4O+G6peG7nOG7qjThu5zhuqvhu7LhuqXhu5zhuqs+IeG7nOG6qz7DqkDhu5w+ey404buc4bqrPiQ14buc4bqnYmbhu5zhuqvhuq1bND7hu5zhu57hu5xAPnssYuG7nD3GrzPhu5zhu7jGrzXhu5w0PGLhuqE04buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4bqpxahAPuG7nOG6qT/hu4zhu5x5PGLhuqE04buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4bqlPsave+G7nEA24bucPuG6s+G6peG7nD3huqE0POG7nOG7heG7pEDhu5w9XTQ+4buc4bqtYeG7nDQ8YuG6oTThu5w8w6BA4buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4bqpxahAPuG7nOG7h+G6sXvhu5xA4bukQOG7nDQ+4bum4bucQGI0POG7nEBZ4bql4bucQDbhu5w9w51m4bucPWXhu5w+4bqh4buc4bqp4bqvw5Lhu5wjw5k0PuG7nOG6q300PuG7nDQ+4buBNDzhu5w0POG6ueG6t3vhu5xAYjQ84bucQFnhuqXhu5zhuqs+w6pA4buc4bqlPuG7tDPDkuG7nDFn4bucQMOZM+G7nDE74bqr4bucQGI0POG7nEBZ4bql4buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4bqpxahAPuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5J44buuQOG7nCNk4bucPXssYuG7nDF7LjThu5xA4bqv4buc4bqp4bq14buc4buH4buy4bqr4bucQD5Z4bqr4bucMT5i4buc4bu4O+G6peG7nOG7qjTDkuG7nDQ+4bum4buc4buqNOG7nEA3NOG7nDE+NuG7nDE+4buqNMOS4buc4bqrPns7YuG7nOG6qz7DoDTDkuG7nOG6q2Jm4bucND57OjThu5zhuqrhuq3hurnhurc0POG7nOG6pOG6quG7nMahWDThu5zhuqvhuqNA4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5zhuqrhu6fhu5fhuqjhu5zhuqQ+Y+G7nOG7hGJYNOG7nDJiw6E04buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gz4bucPTs04buc4buHey5A4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nMOZNOG7nOG6qzXhu6Y04buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4buc4buH4bum4bucQD474buc4bu4ezs04buc4bqrPuG6u0Dhu5zhu6o04buM4bucxqE14bucPTbDkuG7nOG7h3suQOG7nDLDqsOZ4bucQD44NOG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nD07NOG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nOG6qeG6r+G7nEA+O+G7nOG6q+G6rTU0POG7nOG7uDvhuqXhu5zhu6o04bucPSxi4bucPeG6ueG6s0Dhu5w0PuG7puG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5w0PD57OjPhu5zhuqtjQMOS4bucQD7hu67huqvhu5xAPj/hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu57huqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu55U4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu55TL+G7oOG7ouG7oiNQ4bug4bug4bugU+G7nlThuqtV4bug4bueUlMy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhSUuG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84buc4bu44buBw5nhu5zhu6o04bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu57hu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlThu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bubw51i4buc4bu4O+G6peG7nD3hurnhurNA4bucMXshM+G7nOG6q+G6rcOZ4buc4bqp4bq7QOG7nDE+OSThu5w9XTQ+4bucMWjDkuG7nEA24bucQD7hurs0POG7nEA+IuG7nDRZYuG7nOG7qjThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPsOdZuG7nHk8YmYoNOG7nMahw5k0PuG7nHZ7OjTDkuG7nOG7p3suYuG7nOG6q+G6reG6ueG6tTQ84bucND7hu6bhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqrw5Lhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nEA24buc4bueUFLhu5w+OEDhu5zhuql7ND7hu5w94bq54bqzQOG7nD7hurnhurU0POG7nEA+O+G7nD3huqPhu5zhu7jhu6Q04buc4bqr4bqtY8OS4bucPuG7pjQ84buc4bqrPuG7pDQ84bucNDxi4bqhNOG7nDF7ND7hu5zhuqU+feG7nD3hurnhurNA4bucQFnhuqXhu5xAPjXhu5xA4bukQOG7nCQz4buc4bq14buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5xANzThu5zhuqs+WeG6peG7jOG7nMahNeG7nOG7h+G7smbDkuG7nDQ+4bum4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5w94buo4bucQDbhu5w0PnssYuG7nDx7xq974buc4bqlPuG7pOG6peG7nD0h4buc4bqr4bq9NDzhu5zhu7jhurnhurFA4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5zhu7jhu4HDmeG7nOG7qjThu5w+4bumNDzhu5w0POG7pmbhu5xAPjXhu5xA4bukQOG7nCQz4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nD1l4bucQD5Z4bqrw5Lhu5w9ZeG7nDLhurnhurM0POG7jOG7nHk8NeG7pnvhu5zhuq3DmcOS4buc4bqlPlg04bucQMOhNDzhu5zhuqs+w51m4bucPHvhu6Q14buc4bqr4bqtw6pA4buc4bqrezvhuqXhu5w+4bumNDzhu5w0POG7pmbhu5w8e+G7pDPhu5zhuqnhu6Thuqvhu5w0PGLhuqE04buc4bqrPsOqQOG7nOG6pT7hu7Qz4bucPcOdYuG7nOG7h+G7pjXDkuG7nOG6p2Lhu6Thu5zhuqvhuq1bND7hu5xAPjvhu5zhu7h7OzTDkuG7nDLhurli4bucM+G7tmLhu5zhuqs+4bq7QOG7nOG7qjThu4zhu5zhuqo+w6pA4bucPeG6rzThu5zhu7jhu4HDmeG7nOG7qjThu5zhuqs+4bq54bq3NDzhu5zhu4ViZjo04bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqs+w5lm4bucPcOje8OS4buc4bqlPsOge+G7nD7hurPhuqXhu5zhu4fhurF74bucQOG7pEDhu5xA4bqv4buc4bqnYsOZNOG7nEA+4bq7QOG7nDThu6o0POG7nDF7ITPhu5zhuqvhuq3DmeG7nOG7h3suQOG7nD3GrzPhu5zhu7jGrzXhu5zhu4vhuqrhu4bhuqjhuqrhuqTDkuG7nOG6qz7DqkDhu5w+ey404bucQD474bucPeG6o+G7nEA+fTQ+4buc4bqp4bukQD7hu5zhuqvFqHvhu5xA4bukQOG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueVeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy/hu6Dhu6Lhu6IjUOG7oOG7oOG7oFRQVOG6q1Phu55S4bueUzLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFRUUuG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84buc4bu44buBw5nhu5zhu6o04bucQD414bucPjhA4buc4bqpezQ+4buc4bu44bukNOG7nOG6q+G6rWPhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlXhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeTxi4bqhNOG7nOG6qz7DqkDhu5zhuqU+4bu0M+G7nD3hurnhurNA4bucMXshM+G7nOG6qTXhu6Thuqvhu5w0PD57OjPhu5w0POG7ruG6q+G7nOG6q+G6veG7nDE+WGLhu5xAPjg04bucPTs04bucQD474buc4bu4ezs04bucND7hu6wz4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nOG7i+G6quG6quG6pOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LDgTQ84bucdzfhu5zhu5vhurtA4bucd3s6M8OS4buc4bqkPjbhu5zhuqrhuq3hurnhurU0POG7nOG6pT43NDzhu5zhu6XGoU3hu5vhuqrhu5w+YmYuNOG7nOG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5xAPjXhu5zhu7h7O+G6q8OS4bucPcOge+G7nOG7h+G6sXvhu5w+OEDhu5zhuql7ND7hu5zhu7jhu6Q04buc4bqr4bqtY8OS4buc4bqrPiQ14buc4bqnYmbhu5w9XTQ+4buc4bqr4bqtYjQ84buc4bu4WzQ+4bucQOG7pEDhu5wkM+G7nDQ+4buyNOG7nD3hurnhurNA4bucM+G6u0Dhu5w+xIPhu5zhuqvhuq3hurPhu5zhuqvhuq06NOG7nFLDmlPhu5w0PD5bNOG7nD3huqE0PC/huqs+4bukNDzhu5zhu4fhu6bhu5zhu55S4bucMTzhu5w8xag1w5Lhu5w0PDXhu6Z74buc4bqtw5nhu5zhuqvhuq01NDzhu5w04buqM+G7nD44QOG7nEA3NOG7nD3hurnhurNA4bucPsSD4buc4bqr4bqt4bqz4bucZuG7nOG6qzvhu5xAPuG7qjPhu5zhuqk2QOG7nOG6qeG6u0Dhu5wxPjkkw5Lhu5wjxJE0POG7nEDEkeG7nOG6qz4h4buc4bqrPsOZNeKApuG7nOG6qj7hurd74bucPHvDmTThu5zhuqvhurF7w5Lhu5w9IeG7nDRYNDzhu5xAw5k14bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nOG7h+G7suG6q+G7nEA+WeG6q8OS4bucQD5Z4bqr4bucMuG6ueG6szQ84bucI8WoZuG7nD44QOG7nOG6q8Woe+G7nEDhu6RA4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqThuqrhu5zGoVg04buc4bqr4bqjQOG7nOG7uOG7pDThu5zhuqvhuq1j4buc4bqq4bun4buX4bqow5Lhu5zhuqQ+NzQ84buc4bulxqFN4bub4bqq4buc4bqpP+G7nD0s4bucNDw+XeG7nEDhu6RA4bucND7hu6bhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5wzw6Hhu5w+WzQ+4buc4bqr4bqt4bqhNDzhu5zhuq3DmWLDkuG7nEA+4buqNOG7nDRiw6F74bucQMave+G7nOG6qz57LjThu5zhu7jhu4HDmeG7nOG7qjThu5xAPjXhu5w+OEDhu5zhuql7ND7hu5zhu7jhu6Q04buc4bqr4bqtY+G7nOG6q8Woe+G7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84bucPjhA4buM4buc4bqq4buqNDzhu5xA4bq54bq3NDzhu5wxeyEz4buc4bqr4bqtw5nDkuG7nDThu7Az4buc4bu44buw4bqr4buc4buHey5A4buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5xAYjQ84buc4bq7NDzhu5zhuqs+w6pA4buc4bqlPuG7tDPhu5zhu4fhu6Y14bucQOG7pEDhu5w94bqvNOG7nOG7h13hu5w0PuG7puG7nOG6q+G6reG6ueG6tzQ84bucQMOpNDzhu5w0PuG6ueG7nDF7ITPhu5zhuqvhuq3DmeG7nOG6q+G6rcOZNDzhu5zhuqs+ezvhuqvhu5zhu7hd4buc4bqlPsSRQOG7nOG7h8SR4bucND7hu6bhu5zhu7g74bqlw5Lhu5w9xq8z4buc4bu4xq814bucQD474buc4bu4ezs04bucPDg04bucPOG7pjQ8w5Lhu5zhuqnFqEA+4buc4bqpP8OS4bucPuG6s+G6peG7nOG7hy7hu5zhuql7ND7hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buS4bqq4bqsQnnhu6Xhu5x3ceG7kC/huqXhu5I=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]