(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm nay bên cạnh việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, huyện miền núi Quan Sơn đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình vượt lũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG7ksahIGgu4buUw7NoLuG6szNnLuG6rzNpLuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbS7hurEw4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurFqaMOpLuG7lzDhurEu4buR4bq5w6xow6nhu7gu4bqx4bq5a2jDqS5ncCAu4bqvNGklL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywqR+G7nSAuZ3AgLuG6rzRpLmg1Zy5oIOG7py7huq/huqloLuG6sTJo4bq5LsO64bq7Y+G6sS7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG7keG6uXDDs2jDqS4waC7hu5HhurnDrGjDqeG7uC7hurHhurlraMOpLuG7l+G6ueG6u+G6qWgu4buXIOG6u+G7uC7hurnGoeG7p2NoLmfhurtiaC5o4bub4bq7LuG7ksahIGgu4buUw7NoLuG6syBow6ku4buX4bqj4buRLuG7l+G7mcahaMOpLmjDqcahbGguZnPhurEu4bqzw6Phu6cuaOG6uSBo4bq5LuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbS7hu5fhurlz4bqxLuG6ueG6u2NoLuG6sTDhurEu4bqxamjDqS7hu5fhu5nDqmjhurkuw7pw4buP4buXLmbhu6FAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq34buX4bq5xqFn4bqvLuG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57KD7hu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSg+IS8pISHhurc+KSkoW3s+4buXPCJ7KD5mIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVYoWywuIGbhu5dWLOG7ksahIGgu4buUw7NoLuG6szNnLuG6rzNpLuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbS7hurEw4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurFqaMOpLuG7lzDhurEu4buR4bq5w6xow6nhu7gu4bqx4bq5a2jDqS5ncCAu4bqvNGksLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7KD4sLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhurBqaMOpLuG7l+G7mcOqaOG6uS7hurNw4buNaMOpLsOp4bq7IGku4buX4bq5amjDqS7hu5Hhurnhu6PhurEuw7rhu6Mu4bqxamjDqS7hu5cw4bqxLuG6sXHGoS7hurlt4bu4LuG6sXHGoS5oMmgu4bqxMOG6sS7hu6U0LuG7luG7mcahaMOpLuG7luG6u+G6q2jhu7gu4buW4buZxqFow6ku4buW4bq5cOG7j2jDqS7hurMgaMOpLuG6s3Dhu4/hurEuw6nDoOG7kS7hu5nhu5vhu5cu4buX4bq54bq7LuG6sWpow6lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4buSxqEgaC7hu5TDs2guZjEu4bq5xqHhu6djaC7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hurHhurnhur/GoS4zaOG6uS7hurlww7Vow6kuaDhow6kuaGIu4bqx4bufIC7hu5fhurnhurvhuqloLuG7lyDhurvhu7guZ3AgLmbhu6Hhu7guw6nDoeG7py7hu5fhurnhurtj4buXLuG6uTLhursu4buF4bq5amjDqS5o4bq54buJLsO6Yi5ow6lw4buN4bq7LsO6MS7hurHhu58gQC7hu5LGoSAu4buZMS7hu5VpMOG7l+G7uC7hurPhurtixqEu4buX4buZIC7hu5dpMWgu4bq5xqHhu6djaC7hurHDrS5dKTwu4bq5bS5oN2cu4buX4buZaWjDqS7DuuG7nWjDqS7hurHDrS5ow6nGoeG7py7hurHDsy5nw6Dhu5cuIGgu4buXaTFoLuG6sSBp4bu4LsO64bq/LuG7l+G7meG6vS7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hu6Uz4bunLuG7mSAu4buX4bq54bq74bqpaC7hu5cg4bq74bu4Lmbhu6Eu4buTxqHDouG7l0AuR23hu5cu4buVay7huq/hu40u4buVamjDqeG7uC7hu5XGoWvhursu4buX4bq5cOG7jWjDqS7hu6XGoeG7p+G6qWgu4bulM+G7py7hu5kgLuG7lTLhu5cuZsO14bu4LsOpw6Hhu6cuaMOpxqHhu6cu4bq54bq7ZGdAQEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhu5lww7LhurEu4buXw6po4bq5LuG6ucOqaOG6uS7hu5fhu5nhuqlo4bu4LuG6ucah4bunY2gu4buSxqEgaC7hu5TDs2gu4bqzNC7hurHhurnhu58u4bqzbWjDqS7hurnGoeG7py7hurNtaMOpLuG6sTDhurEuaMOpxqFsaC5mc+G6seG7uC7hu5fhuqPhu5Eu4buX4buZxqFow6ku4buX4buZ4bq7ZGgu4buF4bq5IOG6uy7hu5fhurnhursu4bqxamjDqS7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6sTDhurEu4bqxamjDqS7hu5fhu5nDqmjhurku4oCcw7pw4buP4buXLmbhu6HigJ0uw6nhurvhu5vhu5Eu4bqz4bq/IC7hu5Hhurlww7Now6ku4bqx4bq54bufLuG6s21ow6kucWjDqS7hu5HhurnDrS7DusOy4bq7LuG7l+G6ueG6u+G6qWgu4buXIOG6u0Au4buW4buZaWjDqS7hurPDrS7hurHDrS59Pi7hurFqaMOpLuG7l+G7mcOqaOG6ueG7uC7hurdzLjBoLuG6seG6ucah4bunZGgu4buX4bq74bqr4buRLuG7lSBow6kuaDVnLikhKSjhu7guw7rDsuG6uy7hu5duaMOpLmdx4bqxLuG6s+G6ocahLuG7l3AufSh7QCEhey7hu5fhu5nhurtjxqEu4bqzbGjDqeG7uC7hurHhurnhu58u4bun4bqrxqEu4buXci5ow6nGoWxoLsO6a2guaMOpw6FoLuG7lTDhurHhurku4buW4buZxqFow6kucMOzaMOp4bu4LsO6a2gu4buX4buBaOG6ueG7uC7hurnGoeG7p2NoQC7hurLhuqtoLmgg4bun4bu4LuG6scOtLj4+LuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG6seG6ucah4bunZGgu4buX4bq74bqr4buRLuG6uWkxaC7hu5fhurkxaOG6ueG7uC7hurHDrGguZjLhursuKSEu4bqxamjDqS7hu5fhu5nDqmjhurku4buX4bq74bqraC7hurNtLuG6szLhu5cuPCEuLS4ie1gu4buF4bq5a+G6uy5mcOG7j2jDqeG7ti4oXS7hurFqaMOpLuG7l+G7mcOqaOG6uS7hurNw4buP4bqxLuG6s+G6ocahLuG7l3Au4bulw6Hhu6cu4bq3c2jDqS5nw7Lhurvhu7gu4buX4buZaWjDqS7hurPDrS4+LuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7l+G6ueG6uy7hurFqaMOpLuG6uWkxaC7hu5fhurkxaOG6uUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpIw6lpMeG6uy7hu5kg4bu4LuG6sTDhurEu4bq3cy4waC7hu4Xhurkw4bqxLmjhurlwLuG6sTPhursu4buXMmnhu7guaMOhaMOpLuG6scOg4buRLuG6uWwu4bqvM2gu4bq44bqjxqHhu7gu4bulNC7hu5YgZy5GcOG7ti7hurNw4buNaMOpLsOp4bq7IGku4buX4bq5amjDqS7hu5Hhurnhu6PhurEuw7rhu6Mu4bqxamjDqS7hu5cw4bqxLuG6sXHGoS7hurlt4bu4LuG6sXHGoS5oMmgu4bqxMOG6sS7hu6U0LuG7luG7mcahaMOpLuG7luG6u+G6q2jhu7gu4buW4buZxqFow6ku4buW4bq5cOG7j2jDqeG7ti7hu4XDqC7hurHhurlraMOpLuG7lTLhu5cuZsO1LuG6r+G6qWgu4bqv4buNLuG7lWpow6kuRsahbGjDqeG7uC7hu6U0LkggLkfDqGnigKYu4bqzcOG7j+G6sS7hurnGoeG7p2NoLuG6seG6ueG7gS7hurMyaS7hu5Uw4buXLuG7lSBp4bu4LuG6s2xow6ku4buX4bq54buN4bq7LsOp4bq7IGku4buR4bq5w6xow6nhu7gu4bqvIGgu4bqx4bq5xqHhu6fhuqloLmdqaOG7uC7hu5Hhurlr4bq7LuG6ueG7j+G7kS5o4bq5MS7hu5fhurnhuqHGoS7hu5fhurnhursu4bqxamjDqS7hurPDo+G7py5o4bq5IGjhurku4buX4bq74bqraC7hurNtLuG7l+G6uXPhurEu4bq54bq7Y2gu4bq3cy4waEAu4bqy4bqraC5oIOG7p+G7uC7hurEw4bqxLuG6t3MuMGgu4buX4buZ4bq7ZGgu4buF4bq5IOG6uy7hurPhu5tow6ku4buX4bq74bqraC7hurNt4bu4LuG6seG6ucOg4buXLmZw4buPaMOpLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG6s3Dhu4/hurEu4bqzM2cu4bqvM2lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0LnsoPuG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pKD4hLykhIeG6tz4pKSh9PDzhu5coPCF7KGYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVjw8IiwuIGbhu5dWLOG7ksahIGgu4buUw7NoLuG6szNnLuG6rzNpLuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbS7hurEw4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurFqaMOpLuG7lzDhurEu4buR4bq5w6xow6nhu7gu4bqx4bq5a2jDqS5ncCAu4bqvNGksLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7KD4sLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCpI4bq54bq7YsahLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7pcOh4bunLuG6t3Now6ku4bqxw7Mu4bqvM2gu4buR4bq54buj4bqxLsO64bujLuG6sWpow6ku4buXMOG6sS7hu5HhurnDrGjDqeG7uC7hurHhurlraMOpLuG7l+G6ueG6u+G6qWgu4buXIOG6uy7hurNw4buP4bqxLuG6ucah4bunY2guZ+G6u2JoLmjhu5vhursu4buSxqEgaC7hu5TDs2gu4bqzw6Phu6cuaOG6uSBo4bq5LuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbS7hu5fhurlz4bqxLuG6ueG6u2NoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkpow6ku4buQ4bq5Mmcu4buQ4bq54bubLuG6sjLhu5fhu7gu4buQ4bq5w60uw4nhurswZy7hurNr4bqxLuG6riBoLuG7k8ahM2guZsWpLuG6t3MuMGgu4bqz4bqhxqEu4buXcC7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG6ucah4bunY2gu4buSxqEgaC7hu5TDs2gu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5fhu7guZjEu4bq5xqHhu6djaC5n4bq7YmguaOG7m+G6uy7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hurHhurnhur/GoS7hu5fhurnhurtj4buXLuG6uTLhursuaDhow6kuaGIu4bqx4bufIC5ncCAuZuG7oeG7uC7huq4gaC7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hu5Hhurlr4bq7LuG6ueG7j+G7kS7hurEw4bqxLmjhurkxLuG7l+G6ueG6ocahLuG7l+G6vWjhurku4buXaTBo4bu4LuG7keG6ucOhaC7huq9uLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBo4bu4LuG7heG6uWvhursuZnDhu49ow6ku4bqxamjDqS7DuuG6u2PhurEu4buR4bq54budLuG6ueG7j+G7keG7uC5wxqEu4buX4bq74bqpaC7hu5fhurlz4bqxLuG6ueG6u2NoLuG6sTDhurEu4bq5MmjDqS5n4buj4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurfDoWgu4buV4bq7aOG6ueG7uC7hurFqaMOpLuG7l+G7mcOqaOG6uS7DunDhu4/hu5cuZuG7oS5o4bq5cC7hurls4bu4LuG6s+G6o+G7kS7hu4XDqC7hurHhurlraMOpLuG7lTLhu5cuZsO14oCmJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqwMOG6sS7hurdzLjBoLuG6scOtLsWpLmjDqeG6ueG7hyAu4bqzOOG6sS7huq/hurtj4buXLuG7k8ahIGgu4buX4buZ4buLaMOp4bu4LsOpw63hu5Eu4buR4bq54bqhaC7hu5Hhurkw4buXLuG7l+G7meG6u2RoLuG7heG6u2jhurku4buX4bqrLi0u4bulNC7hurlt4bq74bu4LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurFqaMOpLuG7lzDhurEu4bqxccahLuG6uW3hu7gu4bqxccahLmgyaC7hu5fhu5lpaMOpLmfhu50gLmdwIC7huq80aUAu4buWxqHhu6cuM2jhurku4bq5cMO1aMOpLuG6r8O14bq7LuG6t+G6v+G6seG6uS7hurBJw5rhurrhurYtKCLhu7gu4buVaWjDqS7hurEw4bqxLuG6s8OzaC7DuuG6vy7hu5fhurnhursu4bqxamjDqS7DusSDaC5oby5mc+G6sS7hurnGoeG7py7hurNtaMOpLmjhurnDoWguZnPhurHhu7guZzDhu6cuZ8Ot4bqx4bu4LuG7l+G6ueG6u+G6q+G7ly7huq/hur8u4bqzw6Phu6cuaOG6uSBo4bq5LuG7l+G6u+G6q2gu4bqzbeG7uC7hurM44buXLmfhu6PhurEu4buX4bq74bqpxqEu4bq5aTFoLuG7l+G6uTFo4bq54bu4LuG7keG6ueG7o+G6sS7DuuG7oy7hurHhurlpLmfhu50gLmdwIC7huq80aS5oNWcuaCDhu6dAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqu4bq9LuG7l+G6uXAu4bq4xqHhu6djaC7hu5/hu6cu4buSxqEgaC7hu5TDs2guw5rhu6Euw5o1aC7hurIy4buXLuG6seG6uWku4bqv4bq74bqr4buX4bu4LuG6t2kuZjEu4bqz4bq/IC7hu5Hhurlww7Now6ku4buX4bq5cOG7jWjDqS7hu6XGoeG7p+G6qWgu4bqx4bq54bq/xqEuM2jhurku4bq5cMO1aMOpLmg4aMOpLmhiLuG6seG7nyAuZ3AgLuG6rzRp4bu4LuG6uTFow6kuaDVnLuG6ucah4bunY2gu4bqzNC7hurHhurnhu58u4bqzbWjDqS7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLuG7heG6qy7hurlpMuG6seG6uS5xaMOpLuG7keG6ucOtLsO6w7Lhursu4buX4bq54bq74bqpaC7hu5cg4bq74bu4LuG6s8Oj4bunLmcyaOG6uS7hu5fGoeG7p+G6qWgu4buX4buZxqHhu6diaC7hurPhuqtoLmjDqXDhu43hursu4bq3w6FoLsO64bq7Y+G6sS5ow6Fow6ku4bqxIGkuxaku4buX4bq5ceG6sS7huq8zaS7DumMu4bqvM2gu4buX4bq5w6Fo4bu4LuG7l+G6o+G7kS7hu5fhu5nGoWjDqS5ow6nGoWxoLmZz4bqxLuG7pcOh4bunLuG6t3Now6ku4bqxMOG6sS7hu4XhurnGoS7hu5cw4bq7LuG6s+G6v2jhurku4bqxcOG7uC7hurEw4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG7l+G7meG7i2jDqS7hurPhurtkZ+G7uC7hu5Hhurnhu6PhurEuw7rhu6Mu4bqx4bq5aS7hurFqaMOpLuG7lzDhurEu4bqxccahLuG6uW3hu7gu4bqxccahLmgyaC7hu4XhurnhursuZ+G7nSAuZ3AgLuG6rzRpLsO6YkAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhu63GoeG7l+G6uWnhu5ksKuG7luG7mcahaMOpLkbhuqklL+G7kSo=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]