(vhds.baothanhhoa.vn) - Cúm mùa là một bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính do vi - rút cúm gây nên. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông xuân, khi cơ thể không đáp ứng được các thay đổi của thời tiết. Nếu người bệnh không điều trị sớm và đúng cách thì có thể để xảy ra các biến chứng nguy hiểm.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG6vOG6reG7neG6veG6pz044bqp4bq14buNPeG6reG6qeG6s+G6vT054buRKD044bqz4bq94bqtPTnhu4/hurs94bq7w7UoPeG7ozw9OSk54bqtPW3huq3hu4Hhur3huqc94bq94bqn4buXKMOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhIz1hKMOyKC1t4bq7LcOz4bq54bqpOcOg4bukIyQ9JD3hu7hAI+G7suG7ueG7j+G6uz3hurvDtSg94bq5PD3hurtpw7I9OOG6s+G6veG6rT3hur3huq3huqnDouG6uz3DqeG6reG7jTbhur094bqtZj3huq0zbT05M209w7Lhuqvhur3huq09YcOqPeG7o+G6qT0tPW/hu4/Dsj054buP4bq7PeG6pzJwPeG6veG6r+G6vVY94bu34bqz4bq94bqtPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94buh4buNM8OyPeG6reG6qeG6s+G6vT3hu6M8w6o94bq7w7UoPcOhZuG6veG6pz3hu6Hhu40y4bq94buuPcOp4bqt4bqpPTnhu4s9w7Lhuq3hurU9w6nhuq1m4bq94bqnPcOhKW094buV4bq94bqnPcOh4buZajk9OSk5PcOy4bqtKHA9w6HDreG6qT054buRKD3DsuG6rcSp4bqpPcOy4bqp4bqxw7JWPeG6vOG6seG7jT3hur3huqfhu5nEqeG6qT044bqz4bq94bqtPcOp4bqtZuG6veG6pz3DoeG6qeG6t+G7jT3Dsm9jPcOz4buJ4bq7PeG7ozw9w6Hhu4/hur3huqc9OSk54bqtPcOy4bqtYj054bq/PcOy4bqt4bq1PcOh4bq1PeG7oXtwPW8oPTkpOT044bqp4bqx4bq9PTnhuq3hu5Xhur3huqc94bq94bqn4buNcD3huq3huqnhurXhurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI2HDsuG6reG7jeG6uzg9YeG6reG6qWHDoD3huqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9Pz8lbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyolPyQvJT87YT8kISo/PyTDsiwuJeG6uT8tKlZt4bq94bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bq84bqt4bud4bq94bqnPTjhuqnhurXhu4094bqt4bqp4bqz4bq9PTnhu5EoPTjhurPhur3huq09OeG7j+G6uz3hurvDtSg94bujPD05KTnhuq09beG6reG7geG6veG6pz3hur3huqfhu5coIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz8/JSM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9KiQ/Lm3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJT8kLyU/O2E/JCEqPzokw7I6JiYs4bq5Oy3hu43hur3DsuG6qcOy4bq5w6BhLSVWbeG6veG6pyM9KOG6ucOy4bukI+G6vOG6reG7neG6veG6pz044bqp4bq14buNPeG6reG6qeG6s+G6vT054buRKD044bqz4bq94bqtPTnhu4/hurs94bq7w7UoPeG7ozw9OSk54bqtPW3huq3hu4Hhur3huqc94bq94bqn4buXKCM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCMqJD8uIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbcO64buNw7Lhuq3Dqm8j4buyTuG7jSjhur3huqc9w5Jv4buN4bq94bqnw50vbeG7sg==

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]