(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo sử sách ghi lại, Lê Trung Giang sinh khoảng năm 1550. Phụ thân ông tên Lê Quý công, tự Quảng Đức Phủ quân được xem là thủy tổ dòng họ Lê Trung.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG6pmLDnTThu5zhuqs+IeG7nD0sNOG7nOG6qz7hurfhu5zhuqvhurnhurE0POG7nEDDoTQ84bucdzrhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhu6V7w5k0PE/hu5zhu5t7ITPhu5w9OzThu5zhuqtYM+G7nDJ7ND7hu5w+WeG6peG7nCPhu7Y04buQLz7hu57hu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu6ckw5kj4bua4buS4buQJDPhu5Lhuqo+JDXhu5zhuqnhur/hu5zhuqnhu6RAPuG7nDw+e+G7nDLFqHvDkuG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDzhu5zhuql7ND7hu5wxPjXGrzQ84bucNOG7qjPhu5zhu55SUuG7ouG7jOG7nOG6pD7EkeG7nOG6qz5YNOG7nMOhNDzhu5zhuqs6NOG7nHc64buc4bqmYmfhu5xAw6E0PMOS4buc4bqrw6rhu5zhuqZixq80POG7nOG7m+G6u0Dhu5zhuqQ+ZeG7nOG6p2JYNOG7nD3hurnhurNA4buc4buFJDPhu5wy4bum4buc4bqrPmVm4buc4bqrw6Phu5wjNzQ84bucPjjhu5x3OuG7nOG6quG6rWI0POG7jOG7kC8kM+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5AkM+G7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueUOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bueUFQv4bug4bui4buiI+G7oOG7nlLhu6BV4buiVeG6q1BR4buiUVIy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhQUeG7oOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOdNOG7nOG6qz4h4bucPSw04buc4bqrPuG6t+G7nOG6q+G6ueG6sTQ84bucQMOhNDzhu5x3OuG7nOG6quG6rWI0POG7nOG7pXvDmTQ8T+G7nOG7m3shM+G7nD07NOG7nOG6q1gz4bucMns0PuG7nD5Z4bql4bucI+G7tjThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlDhu5rhu5wv4buS4buQLyQz4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSdzrhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhu6V7w5k0POG7nOG6qzo04bucQD7hu4Hhu5wy4bum4buc4bqmYsavNDzhu5zhu4RiZjo0w5Lhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqs+w6E04buc4bubw6Hhu5zGoWLhu5zhu4XhurnDmcOS4buc4bqrPmLhuqNA4buc4buF4buo4buc4bubw6E0POG7nOG7p+G7psOS4buc4bqrw6M0POG7nHk8OEDhu5zhu5c+Yjvhu5zDlTTDmWbhu5wy4bum4buc4buF4buo4buc4bunNeG7rDQ84buceTw4QMOS4bucPmJmLjThu5zhu6c14busNDzhu5zhu6c2w5nDlMOS4bucMuG7puG7nDQ84bq54bq3e+G7nEA24buc4bqp4bq7QOG7nDLDqkDhu5zhuqU+e+G7nOG6qz7hurnhurc0PMOS4buc4bqrfTQ+4buc4bqrWzQ+4bucQOG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtw6pAw5Lhu5w+w5lm4bucPHtj4bql4bucPcOi4bucNDzhurnhurd74bucMT7hu6RA4buM4buc4bub4buuQOG7nOG7uHsu4bqrw5Lhu5zDoTQ84buc4buHw6A04bucNMOje+G7nOG6q3s7NDzhu5zhu4cs4bucM8OhNOG7nOG7h+G7suG6q8OS4bucNDzhurnhurd74bucI1g04buc4bqrPuG6ueG6tzQ84bucPDh74bucw6E0POG7nDLhu6bhu5zhu5vDoeG7nOG6qj7DoDQ84buM4buc4bqow6A0POG7nCPhurnhurF74buc4bqr4bqteyxi4bucPcWoe+G7nHc64buc4bqo4bqv4bucMlgz4buc4buH4bumNeG7nDE+ZTQ84bucPjXGrzQ84bucNDw+ezoz4buc4bqr4bqtODQ8w5Lhu5zhuqvhuq17LGLhu5xAPn00PuG7nDQ+eyhi4bucMjXFqDThu5wjNeG7nOG6qcOq4bucNMOje+G7nCPhu7Jm4bucQGXDmeG7nHjFqEDhu5zhu5vhu6o0POG7nMahYjQ8w5Lhu5zDoTQ84buc4bu4OeG7nOG6q3ssNOG7nEA+ezpi4buc4bqr4buy4bql4buc4bqr4bqtw5l74buc4bqr4bqt4bukNDzDkuG7nOG6rcOoNOG7nDJiZi404buc4buHw6nhu5wxPn3DkuG7nOG6p2JmO+G6q+G7nOG6q1gz4bucPeG7pDQ+4bucPWLDo3vhu5w0PuG7puG7nHjFqEDhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu55Q4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55QVC/hu6Dhu6Lhu6Ij4bug4bueUuG7oFVSUeG6q8Oa4bugVOG7olAy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjDmlJV4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5J2Pnvhu5zhu4Ziw5nhu5x3OuG7nOG6quG6rcOZNDzhu5zhuqrDoTQ8w5Lhu5xAPns6YuG7nDPhuqPhu5zhuqdiWDThu5zhuqkg4bucI8OqNDzhu5wyxah74bucQOG6r+G7nDQ8Pnsu4bqlw5Lhu5zDoTQ84bucPeG7qOG7nD0kM+G7nOG6p2JYNOG7nEBlw5nhu5wzWzQ+4bucPHvDmeG7nDQ+4buy4bql4buc4buH4bqxe+G7nOG6p2JYNOG7nOG6q+G6rXssYuG7nD1bND7DkuG7nOG6p2JmO+G6q+G7nOG6q1gz4buc4bqr4bqtYjQ84bucPuG6uTQ84bucND7hu6bhu5x3OuG7jOG7nMah4bq54bqxe+G7nOG6qcOq4bucQD4i4bucPmJm4bucQGXDmeG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDzDkuG7nD3huqN74buc4bqnYlg04buc4bqr4bqtxq974buc4bqnYsOZ4bucND57LGLhu5zhuqvhuq3hu7I04bucQD57OzThu5zhu6RA4bucMnsu4bqrw5Lhu5wy4buy4bql4bucND57LGLhu5xAPns7NOG7nEDDoTQ84bucPnshNOG7nD7hu6RAPsOS4bucPDXhuqXhu5xAw6E0POG7nOG6qzXhu5wy4bqxNOG7nDx7Y+G6peG7nOG7h2LDmeG7nOG7uFs0PuG7nD1dND7hu5w94bq54bqzQOG7nOG6qz474bucQGLhuqNA4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueUOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bueUFQv4bug4bui4buiI+G7oOG7nlLhu6DDmuG7nuG7oOG6q1BT4buiVOG7ojLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFThu6JU4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5J34bum4bucNDzhurnhurd74bucZjpi4bucNOG6ueG6sUDDkuG7nOG6qz7hurnhuq80POG7nCNYNMOS4bucw6E0POG7nDJiw6E04buc4bqnYsOZNOG7nOG6q1gz4buc4buHey5A4bucw5k04bucQOG6ueG7nEBlw5nhu5wjWDThu5xAPmM0PMOS4bucPuG6ueG6sTQ84bucI+G7tjThu5x5Plg04bucI1g04bucPeG7sOG6peG7nD064bucPsOZe+G7nOG7uOG6t+G7nOG6qcOhNDzhu5zhu5diNDzhu5w0POG7qjThu5w04bq54bqxQOG7nDPhu640w5Lhu5wxPsOZe+G7nOG6pT7hu6Thu5w9WeG6q+G7nOG6rWLhuqM0PMOS4bucPHtj4bql4bucI1g04bucw5k04bucQOG6ucOS4bucMuG7suG6peG7nDQ8Pnsu4bql4buM4buc4bqq4bqtxq974buc4bqnYsOZ4buc4bu4w6A04bucPeG6t3vhu5zhu4diw5nhu5x3OsOS4bucw6E0POG7nD0h4bucMsWoe+G7nDQ+eyxi4buc4bqrezs0POG7nOG6qz7huq8z4bucQD414bucPuG7smLhu5zhuqs+O8OS4bucPHvhu4Hhu5w0PnssYuG7nEA+4bq7QOG7nOG7h8SR4buc4bqnYsOZNOG7nOG6q+G6rTg0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUuG7nlHhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7nlBUL+G7oOG7ouG7oiPhu6Dhu55S4bugw5pR4bug4bqrUuG7olRT4bugMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSow5rhu55S4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu5fhu6RA4buc4bqr4bqteyxi4bucPcWoe+G7nOG7h2LDmeG7nHc64buc4buHw6Hhu5xAZDQ84bucWDThu5zhuqllNDzDkuG7nOG7uMOZNOG7nOG6q+G7rjQ84bucdzrhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhu6V7w5k0POG7nOG7nlDhu5w9xag14buc4bqp4buwQMOS4buc4bqlPjU0POG7nOKAnHY+w5l74buc4bqnYsOgQOG7nEDDoTQ84buc4bqrPsOdNOG7nOG6qj7hu6Y0PuG7nOG7pzXhu6Y0POG7nOG7m8Oh4buc4bqqPsOgNDzhu5x3ezQ+4buc4bq7NDzhu5w+ZDQ84bucMT7hu7Ri4buc4bqrw6B74bucMns0PuG7nOG6qj7hurnhurM0POG7nD1WNDzhu5zhuqs+w5004oCd4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bue4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bueUFQv4bug4bui4buiI+G7oOG7nlJQ4bueUuG7oOG6q8OaUlJUVDLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFRQVOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOdNOG7nOG6qz4h4bucPSw04buc4bqrPuG6t+G7nOG6q+G6ueG6sTQ84bucQMOhNDzhu5x3OuG7nOG6quG6rWI0POG7nOG7pXvDmTQ8T+G7nOG7m3shM+G7nD07NOG7nOG6q1gz4bucMns0PuG7nD5Z4bql4bucI+G7tjThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu57hu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlHhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSw4E0POG7nDNZ4bqr4bucNOG7qjPhu5zhu55T4bui4buiw5Lhu5w94bq54bqzQOG7nHk+WDThu5wjWDThu5zhuqvDoTThu5wy4bumM+G7nOG6qz7hu6Y0PuG7nD414bumNDzhu5wy4bumNDzhu4zhu5x3KOG7nD7huqN74bucPSw04bucdzrhu5zhuqrhuq1iNDzhu5zhu6V7w5k0POG7nD3hurnhurNA4buc4bqrw6Phu5xAPuG6u0Dhu5zhu4fhu6Y14bucNDzhu6Zm4buc4buew5ot4bug4bucWDPhu5wyXUA+4bucPuG7pjQ84bucNOG7qjPDkuG7nOG7h+G6sXvhu5w0PnssYuG7nD41xajhuqvhu5w94bqjNDzhu5zhuqU+NTQ84buc4bqlPmPhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu57huqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu55Q4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55QVC/hu6Dhu6Lhu6Ij4bug4bueUlDhu6Lhu57hu6Lhuqvhu6BUUVVVMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSow5pQ4bui4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7nuG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhuqo4w5nhu5wyxahA4buc4bqrxah74buc4bqrPsOhNOG7nOG7m8Oh4bucxqFiw5Lhu5zhu4Xhu6jhu5zhu6c14busNDzhu5x5PDhA4bucw5U+YmYuNOG7nOG7pzXhu6w0POG7nOG7pzbDmcOU4buc4bqnYsOdNOG7nOG6qz4h4bucI3vhu5zhuqt9QD7hu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqq4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDzhu5xANuG7nCN7LjThu5zhuqt9QD7hu5zhuqvhuq06NOG7nOG7nuG7ouG7jOG7ouG7ouG7ojPhu6Dhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu55R4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55QVC/hu6Dhu6Lhu6Ij4bug4bueUlDhu6Lhu6BV4bqrw5rhu55QVFQy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjhu6BV4bug4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhuqrhuq01NDzhu5wxPmLDoTThu5zhu4d7OjThu5xAZcOZ4bucI3vhu5zhuqt9QD7hu5xANzThu5xANuG7nEBiNDzhu5zhuqs+4bq34buc4bub4bq7QOG7nOG6qz7hu6Q0PuG7nOG6qsavNOG7nOG7hns6NOG7nOG6qeG6rzTDkuG7nOG6p2LDnTThu5zhuqs+IeG7nDLhu6o0POG7nDPhuqPhu5xT4bucPeG6t3vhu5zhuqvhurnhurE0POG7nOG6pT434buc4bqr4buk4bucU+G7nD3hurd74buc4buHYsOZ4bucdzrDkuG7nEBiNDzhu5zhuqs+4bq34buc4bqkPuG7suG6q+G7nD414bumNDzhu5zhuqrhuq3DnTThu5x5Plg04buc4bqqw6E0PMOS4bucQD5kw5nhu5x3ezQ+4buc4bq6NDzhu5zhu4fhu6bhu5zhuqo+4buke+G7nDN7O2Lhu5zhu6BT4bucPeG6t3vhu5zhu4diw5nDkuG7nOG6qz7hu6ThuqXhu5zhu5tdw5nhu5wyezQ+4bucND5YNOG7nDF7LuG6q8OS4buc4bqrPuG7pOG6peG7nOG7lcavNeG7nHh7ND7hu5zhuqZiw5k0POG7nOG6qj7hu7A0POKApuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5oj4bqrPmIz4bu44buce+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFLhu55Q4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu55QVC/hu6Dhu6Lhu6Ij4bug4bueUlDhu6JSVOG6q+G7nlVT4bug4bueMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoUOG7osOa4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhuqZiw5004buc4bqrPiHhu5w9LDThu5zhuqs+4bq34buc4bqr4bq54bqxNDzhu5xAw6E0POG7nHc64buc4bqq4bqtYjQ84buc4bule8OZNDxP4buc4bubeyEz4bucPTs04buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPlnhuqXhu5wj4bu2NOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bueUOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5LDgTQ84buc4bun4buwQOG7nOG7hGJYNOG7nOG6qj444bucLeG7nOG7lz5l4buc4bqrXUA+4bucQuG7lXnGoeG7nOG7heG7qOG7nOG7pzXhu6w0POG7nHk8OEDhu5xAPjXhu5zhu7h7O+G6q+G7nDThu6oz4buc4bug4bui4buiUuG7nOG6p2LDnTThu5zhuqs+O+G7nOG7h+G7qjThu5w+NsOZ4buc4buH4bum4bucxqF74buc4bqrfUA+4bucMl1APuG7nOG6qeG6v+G7nOG6quG6ueG6sTQ84bucQMOhNDzhu5x3OuG7nOG6quG6rWI0POG7nOG7pXvDmTQ84bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqrDo+G7nEA+4bq7QOG7nEJ54bud4bqo4buXw73hu5zhuqvFqHvhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5xAw6E0POG7nDQ+4buyNMOS4buc4bqtw5nhu5zhuqdiZjvhuqvhu5w9XTQ+4buc4bu4xq814buc4bqr4bqt4bqz4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bue4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bueUFQv4bug4bui4buiI+G7oOG7nlJQUuG7ouG7nuG6q8OaUcOa4buiVDLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFXDmuG7oOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4bqmYsOdNOG7nOG6qz4h4bucPSw04buc4bqrPuG6t+G7nOG6q+G6ueG6sTQ84bucQMOhNDzhu5x3OuG7nOG6quG6rWI0POG7nOG7pXvDmTQ8T+G7nOG7m3shM+G7nD07NOG7nOG6q1gz4bucMns0PuG7nD5Z4bql4bucI+G7tjThu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu57hu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7nlHhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bqq4bqt4bq54bqxQOG7nD02w5Lhu5zhu6oz4buc4buew5rDmlDhu5w04bqve+G7nDThu6Zm4bucPeG7qOG7nD3hurnhurNA4bucQMOhNDzhu5w0PuG7sjThu5wy4bum4bucxqF74buc4bqrfUA+4bucMl1APuG7nOG6qeG6v+G7nOG7h+G7qjThu5w+NsOZ4bucQFnhuqXhu5zhuqsiND7hu4zhu5zhu5tYZuG7nEDDqTQ84bucMuG7puG7nD17ITPhu5w9OzThu5wjYuG7nDJdQD7hu5zhuqtYM+G7nDJ7ND7hu5w+WeG6peG7nCPhu7Y04bucQGXDmeG7nCNi4bucMT7hu6RAPuG7nDPEg3vhu5wxPnvhu5zhu4cs4bucMT5i4bucI2Lhu5wyXUA+4buc4bu4eyE04buc4bunxq974buc4bqqezs04buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7i2Lhuqs+NeG6reG7muG7kuG6quG6rEJ54bul4bucd3Hhu5Av4bql4buS

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]