(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) đã ra mắt mô hình “cưới văn minh”.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVp4bu34bq84bq44bq6d+G7rcSow6lo4buHMG9pw4Hhu5Hhurppw4HhurZpdnnDgHZp4oCcceG7hOG6qHdpw4zDtMOAacOBd8OAduKAnWlDacSQduG7hOG6qsOA4buvaTJ2d+G7qeG6vGlS4buE4bqsw4Dhu6/hu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4cj4bqod2lzxqHEqOG6uWnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kydnfhu6nhurxpUuG7hOG6rMOA4buvacOqMiJpMnZvw4B2aVbhuqDDs+G6v2lzw7Vpw4lvacOB4buR4bq6acOB4bq2aXZ5w4B2aeKAnHHhu4Thuqh3acOMw7TDgGnDgXfDgHbigJ3hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4lpcuG6unbhurzDgXBoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpamrDrMSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i8SpxKkvw6xtw6xy4buLw6zDreG7iWvDrcOs4bq64buJbeG7i+G7iUFsLeG7i8OtbHLhu4vDrMOt4buLw63EqWzhurrhu4nhu4lr4buJw6xBw63hurvhu7fEkOG7r2hpb0HhurrhuqloMG9pw4Hhu5Hhurppw4HhurZpdnnDgHZp4oCcceG7hOG6qHdpw4zDtMOAacOBd8OAduKAnWlDacSQduG7hOG6qsOA4buvaTJ2d+G7qeG6vGlS4buE4bqsw4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhqasOsaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dT4bqgw7LDgGnhurp2b8OAdmnDgHfhu6fDgGnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kydnfhu6nhurxpUuG7hOG6rMOA4buvacOJb2nDgeG7keG6umnDgeG6tml2ecOAdmnigJxx4buE4bqod2nDjMO0w4Bpw4F3w4B24oCd4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4c9dnfGsOG6vGnDgMO0w4FpReG6vG/hurlpw4x34bupcWnhurrhuqRpcXZGcWlzw7PDgWlx4buE4bqod2nhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4BpxJB24buE4bqqw4Dhu69pMnZ34bup4bq8aVLhu4ThuqzDgOG7r2lzw7VpceG6omnDgHbDjcOA4buvaXF24bq8xKjhu6vDgGlwd8Wpw4Bp4bq6eHF2aXFIcWnhurp2dOG6oGl24buE4bqow4Dhu69pw4zDtMOAacOBd8OAduG6uWnhu6/EgsOAacOAdsO64bq5aeG6unfFqeG6umnhu7l34bupw4Fpw4HDsmnDjOG7ocOAaeG7r3fDjWlz4buEQnFp4bq6duG6vOG7ncOAacSQduG6oMOA4buvacOBTmnhurrhu4Bx4bq7aTLhurzEqGnDgHZ34bunw4Dhurlpw4zhu6HDgGlxw4PDgGnhu7l24bq2w4Dhu69peOG6umlzw7PDgWlx4buE4bqod2nEkHbhurZp4bq6w4nhu4ThuqzDgOG7r+G6uWlBw7XDgOG7r2nEkHZ44bq5aUFCd2ly4buAw4Dhu69pc+G7q2nhurhJaXLhu4DDgOG7r2lxw7NxaXF24bub4bq6aeG7uXhxdmnhurp2eHF24bq5aXF24bub4bq6aXHhu5vDgeG6uWlzw7PDgHZpcOG7jXHhurlp4bq64bqkaXF2RnFp4bu5deG6oGlyw7J3acOAdnfGsOG6vGnDgOG7r8OyxKjhurlpcOG7o+G6umlB4bqgb2lzw7J3aUXhurzDs2lx4bq2w4Dhu69p4bq44bq84bub4bq64bq5aUXhurzDs2nhu6934bqqaUXhurzEqGlzw73DgHbigKZp4buPw4B2aXbhu4RDw4Dhu69pc8Wpw4Bpb8OAacOAd8OAdmnhurrDieG7o+G6umnhurpI4bq5aW/DgGnhurrhuqDDssOAaeG7iMO1aXbDgnfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G6r+G6vOG7m+G6umnEkHbDs+G6umnhurpHaeG6unZIcWnhurrDieG7jcOA4buvaeG6usOJ4bunw4Dhurlpc+G7hEJxaeG6uEhp4bq6duG6ssOA4buvacOAduG7m+G6umlx4buGb2lQb8OAaTJ24buE4bqqw4Dhu69pw4zhu4BpU+G7j8OA4buvaeG7hsSo4bq5aVBvw4BpUXbhu5vEkGl2w7LDgHZpU+G6oMOyw4BpxJB24buE4bqqw4Dhu69pMnZ34bup4bq8aVLhu4ThuqzDgOG7r2lzw7Vp4buIxqHEqGlySMOA4buvacOB4bq2aXZ5w4B2aeKAnHHhu4Thuqh3acOMw7TDgGnDgXfDgHbigJ1pw4B24buTw4Fp4bq6d8WpxJBp4bq64buAcWnEkHbDs+G6uml24bq8xKhpw4xvd2nhurrDicODaeG7iOG6vMOA4buvaeG7uXhxdmlx4buGb2nhurrhurzhuqR3aeG6usOJw7lp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDjHfhu6lxaeG6unZIcWl2d+G7qcOAaXHhurzDgnFpw4zhu6PDgGlzw4LDgOG7r2nigJwy4bqgw7LDgGlyxqHDgGlz4bqgw7LDgGnhu7nFqeG6umnhu4jGocSoaXJIw4Dhu69pc+G6qndp4bq44bqyw4Dhu69pw4zDtMOAaXbhuqJvaUNp4bu5duG6vGlyxqHDgGlx4buE4oCdaeG7r+G7kcOAaUF3xrDDgGnDjOG6qHdpceG6vMOCcWnDjOG7o8OAaXPDgsOA4buvaeKAnD3hu6/hu4Thuqp3aXLGocOAaeG6unbDssOAdmnEkHbhurJpMnZvw4B2aVbhuqDDs2nDgOG6ondpQeG6qndpdm/EqOG6uWlBw7LDgWnDjHfhu6lxaeG6uuG6suG6uuG6uWl2w7LDgHZpc8OCw4Dhu69p4bq6dsahw4Bp4bq6dnfhu6nDgOKAneG6uWnDgeG6pndpc+G6oMOyw4Bpw4x34bunw4Bp4bq6dm/DgHZpw4B34bunw4BpQcOyacOBw4Lhurpp4bq64bq8xKjhu6fDgGnhurrDieG6vMSoxrDDgGnDjHfhu6fDgOG6uWnDgeG6pndpceG6rGnhurhDaVPhuqDDssOAaUHDsmlx4bud4bq8acOA4bqyd2lxduG6oGnhurp2b8OAdmnDgHfhu6fDgGnhurp2SHFpdnfhu6nDgGnhurp2dOG6oGlxw7NxaUXhurzEqGlzw73DgHZpceG7hm9pPXbDsmnDgOG7hOG6qHFpw4zDsmlxdnjDgHZpReG6vMSoxrDDgGlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWpubsSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i8SpxKkvw6xtw6xy4buLw6zDreG7iW1q4buJ4bq6w6zDrGzEqUHEqS164buJbcSpamrDrG1ubOG7i+G7i2prLWxrbHFx4bq74bu3xJDhu69oaW9B4bq64bqpaDBvacOB4buR4bq6acOB4bq2aXZ5w4B2aeKAnHHhu4Thuqh3acOMw7TDgGnDgXfDgHbigJ1pQ2nEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kydnfhu6nhurxpUuG7hOG6rMOA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloam5uaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4dT4buNd2lyd+G7qcOAaUHDtcOAdmlz4buN4bqgacSQduG7hOG6qsOA4buvaTJ2d+G7qeG6vGlS4buE4bqsw4Dhu69p4bq6w4lv4bqgaeG6unbhu4RpcXbDinFpw4FHw4Dhu69pcXbhuqBp4buLaXHhu5nEkGlz4bq2d2lzw7TDgOG7r2nhu7lKaeG6unZvw4Fp4buvd29pw4HhurZpdnnDgHbhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hyPhurZpdnnDgHZp4oCcceG7hOG6qHdpw4zDtMOAacOBd8OAduKAnWlz4buEQnFpU+G6oMOyw4BpxJB24buE4bqqw4Dhu69pMnZ34bup4bq8aVLhu4ThuqzDgOG7r2nhu4jGocSoaXJIw4Dhu69pw4zhuqh3aXHDs3Fp4bq6d+G7p+G6vGlxdnhpw4B24buEZWnDjHfhu6lxaXHhu4Thuqh3acSQduG7j3dpc+G7hEJxaeG6uuG6pGlxdkZxaeG6unZIcWl2d+G7qcOAaeG6unZ04bqgaUXhurzEqGlzw73DgHZpceG7hm9pxJB2w7PEkGlB4bq84buj4bq6acOMxrBpduG6tsOAacOAdsahw4Bpw4zDsmnhu693b2lzecOAdsOpaXHDs3Fp4bq6duG7hmnhurrhu4BxaXHhu4Thuqh3aXbhuq53aXPDisOA4buvacSQduG6oMOA4buvaeG6uuG7gHHhurlp4bq64bujxJBpReG6vMOzw4Dhurlp4bu5duG6tsOA4buvacSQduG6tmnhurrDieG7hOG6rMOA4buvaXZ5w4B2aeG6unZGceG6uWnDieG7hOG6qsOBacOJw7LDqWnhu7l24bq2w4Dhu69pw7TDgGnhurzhurLDgOG7r2lBd8OAdmlzecOAduG6uWnhu7l14bqgaXLDsndpw4B2d8aw4bq8acOA4buvw7LEqMOpaeG7uXbhurbDgOG7r2l2w4rhurpp4bq6duG6vOG6snFpQcOz4bq5aeG7uXbhurbDgOG7r2nhurhJaXLhu4DDgOG7r2lxw7NxaXF24bub4bq6aeG7uXhxdmnhurp2eHF24bq5aXF24bub4bq6aXHhu5vDgeG6uWnhu7l24bq2w4Dhu69pQUJ3aXLhu4DDgOG7r2lzw7PDgWlx4buE4bqod2lz4buraeG6uuG7gGnhurrhu6PEkGnhurzhurLDgOG7r2nDieG7hELhurzhurlpcHdvaeG7r8ahxKhpw4Hhu5vhurpp4bq6w4nhu6Phurpp4bq6SGlvw4Bpw4B3w4B2w6lp4bu5duG6tsOA4buvaeG6uuG6pGlxdkZxacOM4bq8d2lxduG6rHdpw4zDtMOAacOA4buvduG7qWlF4bq8w7Np4buL4buLaeG7r3fhuqrDqWnhu7l24bq2w4Dhu69pw4x3acSQduG7jcOBacSQdsOzxJBpQeG6vOG7o+G6umnDjMawaW/DgGnhurrhuqDDssOAaeG7r3dv4bqgaeG6unbhurbDgOG7r+G6uWnDgHbhu5vhurppQcOyaXJIw4Dhu69pw4nhu43EkGlzw7PDgWlx4buE4bqod2lB4bubw4BpcXZ3xanDgWlBw4PDgOG7r2lBxrBpc+G7hOG6qsOA4buv4bq5aXN3aXPhuqLDgGlyxqHhurxp4bu5duG6tsOA4buvaXPDgndpw4Hhu4JpcOG7j+G6oGl2d+G7q8OB4oCm4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fDo3fhu6lxaeG6unZIcWl2d+G7qcOAacOB4bq2aXZ5w4B2acOAduG7k8OBaXPhu5/EqGnDgeG7jcOAdmlx4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaeG6uuG6vMSo4bunw4Bp4bq6w4nhurzEqMaww4Dhurlpw4zhu6PDgGlzw4LDgOG7r2lz4bqgw7LDgGnDjHfhu6fDgGnhurp2b8OAdmnDgHfhu6fDgGnDjMOyaXHDs3Fp4bq64budw4Dhu69pQeG6qMSQaT12xqHDgGlyxqHDgGnhurp4cXZpcUhxaeG6unZIcWl2w7LDgHZpw4DFqcSQaeG6uOG6ssOA4buvacOMw7TDgGnDgXfDgHbhurlp4bq6d8Wp4bq6aeG7uXfhu6nDgeG6uWlxduG6ssOA4buvaUHDtcOA4buvacSQdnhp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDjHfhu6lxaXHhu4Thuqh34bq5aeG7r+G6osSQacSQduG7ncOAaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgMWpxJBp4bq44bqyw4Dhu69pw4zDtMOAaXbhuqJvaeG6usOJ4bunw4Bpc8O9b2lww7LDgGlyxqHDgGlx4buE4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQT+G6vOG6unbhuqDDiWjhu4c94buv4bq8xKjhu7HDgGlT4buN4bq64buBL8SQ4buH

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]