(vhds.baothanhhoa.vn) - Các công trình kiên cố được tổ chức, cá nhân xây dựng trái phép, ngang nhiên mọc lên trên đất nông nghiệp không còn là chuyện xa lạ, thậm chí còn tồn tại nhiều năm nhưng không bị xử lý triệt để. Phá dỡ thì lãng phí mà để lại thì sai quy định. Vậy nên, nhiều địa phương xem như “chuyện đã rồi” và hợp thức hóa đưa vào vùng quy hoạch.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINKxrB04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDosOB4bu54bq5xqHDouG7teG7l27hu7XDosOB4bu54buNdMOibGnDgcOidMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7U4w6JM4bqydOG7lcOibOG7kcOiw4Hhu5fhurt04buXw6LigJxq4buXw4DhuqrDtHTDomzhur/DouG7ueG7q8ah4oCdw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEg0rhurlqw6JqxrB04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDonHGoeG7jXTDomrhu6nDomzhurB5asOiw4Hhu63Domrhu5fhurZqYcOiauG6ucOidOG7l2h0w6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiw4Hhu7nhurnGocOi4bu14buXbuG7tWHDonThu5XDqXThu5XDonThu5fGoeG7jXTDonPhu6Vqw6Jy4buNdMOiw4Hhu7nhu410w6JsacOBw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOiceG7l8awdOG7lcOiasO5dMOicuG6u8OiauG7l8OA4bqqw7R0w6LhuqjDqcOicuG6vWHDosOB4buXw6xzw6Jq4buX4bubw6Jqw7l0w6LDgeG7q3TDosOB4bq9xqHDonThu5fGocO1w4DDonThu4Fzw6J04buX4bqwdOG7lcOiceG7l8awdOG7lcOixKnhu6PDouG6qMOCw6JyQsOiw4Hhu7nGocO0w4HDomzhu5HDocOi4bu04buX4bq5w6Jr4buzw6LDgeG7l+G7ncOicuG6v3Thu5XDouG7teG7l+G7m8Oic+G6u8OibOG7kcOicuG6vcahw6LDgeG7l+G7ncOiQcOpxqHDouG7t8OA4bqqw6Js4bujdOG7l8Ohw6Ipw6zhuqrDonThu410YcOidOG7l8ahw7XDgMOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOi4bqobXPDonThu5fhurDDouKAnGrhu5fDgOG6qsO0dMOibOG6v8Oi4bu54burxqHigJ3DouG6puG6u8Oi4buXeeG7tcOiw4Hhu5fhurZqw6Lhu5fDusOpw6Js4bqww6nDouG6puG6u3XDouG6puG6onThu5XDouG7t8OA4bqqw6Lhu5d14bq9auG7l8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1a8OB4buXw4BzxKnDosahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDosSR4bql4bql4bu14bqoOcOi4buXbcah4buV4buXw4E4w6JjxJFi4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqt4bqr4bqpL+G6reG6p2NrYuG6reG6qeG6reG6reG6rcSRw4Hhuqdi4bqp4bqtcuG6qS1rcsOhcOG7teG7leG6tcOiw6lyw4Ey4bq1SsawdOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6LDgeG7ueG6ucahw6Lhu7Xhu5du4bu1w6LDgeG7ueG7jXTDomxpw4HDonTGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1OMOiTOG6snThu5XDomzhu5HDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4oCcauG7l8OA4bqqw7R0w6Js4bq/w6Lhu7nhu6vGoeKAneG6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWPEkWLhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg0rhurlqw6JqxrB04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5dhw6Lhu5fhur104buVw6Jzw4Nqw6LEqeG7jXTDosOB4bu5dXThu5XDonPhu7HDgcOiceG7l8OAw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nhur3GocOiw4Hhur3GocOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v8OixKjhu59zw6JAdnTDouG7l3Xhurt04buXw6LDgeG7ueG6uXThu5XDonHhu5fGsHThu5XDonHhu5fhurlqw6Lhu5Xhu53DonHhu5fDgMOidOG7leG7l+G7n8Oia+G6sOG7s3Thu5XDocOi4bqhw4p04buXOMOiS+G6sHZ04buVw6JS4buN4bqjw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Thu4Fzw6Lhuq3huqXhuq3huqVhw6LDgeG6vcahw6LEqcOqdMOiVOG7gXThu5XDokrhurnDgWHDouG6qOG6v8OiI+G7ueG7m8OiVMOpdOG7lWHDouG7l8OA4bqqw7R0w6JSw6l04buVw6JK4buX4bq5dOG7l2HDosOB4bu54buNdMOia8ahw7R0w6LDgeG7m2rhu5fDomXDoeG6peG6peG6pcOic8OjQcOA4bu1xIPhuq3Doy9Bw4Dhu7XEg8OibGnDgcOiw4Hhu7nhu6t04buVw6JqaOG6qsOicmjDgMOidOG7gXPDouG6puG6u8OibGnDgcOidMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDosSp4buvdOG7lcOidOG7l8ah4buNdMOi4oCcc+G7pWrDonLhu4104oCdw6J04buXxqHDtcOAw6JqxrB04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDonThu5fhurvDokHhurt0w6LEqeG7g3Thu5XDosSp4buNw6LDgcawdOG7lcOiauG7qcOBw6LDgeG7l27hu7XDonHGoeG7jXTDomrhu6nDocOiUeG7l8ahw6Js4bqweWrDonThu5XhurB4xqHDomtodMOi4bqm4bq7w6LEqeG6uXXDomrhu5fhu5vDomrDgHThu5XDompp4bu1w6LDgeG7l8awdOG7lcOiw4HGoXRhw6Jq4buX4bubdOG7l8Oi4bu3w4DhuqrDtXTDouG6qOG6v8OiI+G7ueG7m8OiVMOpdOG7lcOibOG6v8Oi4bqq4buNw4DDomrDrcOAw6Jq4buXxILDomzDrcOAw6LDgeG6sMOia+G6snThu5XDouG6psahw7Rqw6LDgeG7l8ahw6JqxrB04buVw6J04buVw6nhuqrDokHDqcOAw6Jsw7rDouG6puG6u8OicsOs4bu1w6LEqcah4buNdMOixKnDqnTDouG6qMOCw6Lhu7Xhu5fhur3DgcOi4buX4bq7dOG7l8OiauG7l+G7m3Thu5fDouG6pnfGocOickLDomt1w6JsaOG6qsOicuG6u8OiceG7l8OAw6LhuqbhurRqw6JsacOBw6Jq4buX4bqww6nDomzhurB5asOiPcSoVEvDosOB4bufdOG7l8OiI+G7l8OpdOG7l8Oi4buWw7rDqcOi4bu14buX4buNw6Jrw4DhuqrDtMOBw6Lhu7fDgOG6qsOi4buXdeG6vWrhu5fDokHDgsOia8ODdOG7lcOibGnDgWHDomrhu5fhurDDqcOiauG7l8OA4bqq4buRdMOic8ODasOibOG7m2rhu5fDokHDgsOia8ODdOG7lcOibGnDgcOi4bqm4bq7w6Jx4buXxrB04buVw6Lhu7Xhu5fhuqLDouG7l3nhu7XDouG6pnfGocOi4bu3w4DhuqrDouG7l3Xhur1q4buXYcOiceG7j8Oi4buXdeG6vWrhu5fDokHDgsOia8ODdOG7lcOibGnDgcOiasSCw6nDouG6qOG6v8OiI+G7ueG7m8OiVMOpdOG7lWHDomrhuq504buVw6J04buX4bqww6JqxILDqcOi4buXw4DhuqrDtHTDolLDqXThu5XDokrhu5fhurl04buXw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDTOG7j3TDonTDqeG6qsOiw4Hhur3GocOiw4Hhu5fhurRqw6Js4bujw6lhw6J04buVdeG6u8ahw6Jz4buxw4HDokHhu6nDouG7l+G6vXThu5XDonPDg2rDomzhur/DouG7l3Xhurt0w6LDgeG7l8ahw7R0YcOiasO5dMOidOG7l8ahw7XDgMOi4buX4bq9dOG7lcOic8ODasOibMOpdOG7lcOiw4Hhur1zw6Jr4bqydOG7lcOiw4Hhu5fGocOiasawdOG7lWHDompo4bqqw6Jq4bunw6Jz4bulasOi4buXdcOpdOG7lcOia+G6vcahw6HDoiPhu5dtdcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVYcOiPcSoVEvDouG6qOG6v8OiI+G7ueG7m8OiVMOpdOG7lcOibOG6v8Oiw4Hhu5fhu6l04buVw6J04buXacOBw6Js4bqww6nDonHhu5fDgMOibGnDgcOidOG6u+G6qsOi4bqm4bq7dcOi4bu3w4DhuqrDouG7l3Xhur1q4buXw6Jq4buXw4B04buVYcOiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6Jx4buXw4DDomxpw4HDosOB4buX4bqwdnThu5XDonPhur3GocOhw6JM4bupxqHDouG6pnfGocOiasawdOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6Jsw6l04buVw6LDgeG6vXPDomvhurJ04buVw6LDgeG7l8ahw6JqxrB04buVYcOiceG7l8ahw6Jq4buXxILDomzDrcOAw6LDgeG6sMOi4buXdeG6u3TDosOB4buXxqHDtHTDosOB4buXxILDosOBw4NqYcOiQcOyw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bq9xqHDouG7teG7l+G6sHh04buVw6Lhu7Thu5fhuqDDokB2dGHDosOB4buX4bujw6Lhuqjhur/DosSo4bufc8OiQHZ0w6Jqw7rDouG6qcOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bu54bq9xqHDouG7ueG7sXThu5XDouG7l+G6u3Thu5XDonThu5Xhu5fhu510w6Jzw6NBw4Dhu7XEg+G6rcOjL0HDgOG7tcSDw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiw4Hhu7nhurnGocOi4bu14buXbuG7tcOiw4Hhu7nhu410w6JsacOBw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOibOG6v8Oiw4Hhu6t0w6LDgeG6vcahw6J04buXxqHDtcOAw6J04buBc2HDosSpw7XDosOB4buX4buPw6J04buX4bqww6J04buX4bqkdOG7lcOiceG7l8OAw6LigJzEqcahw7TDgcOi4bu14buXxILigJ1hw6Jsb+G7tWHDouG7l3Xhurt04buXw6LDgeG7ueG6uXThu5XDonHhu5fGsHThu5XDonHhu5fhurlqw6Lhu5Xhu53Domrhurlqw6Jx4buXw4DDonThu5Xhu5fhu5/DomvhurDhu7N04buVw6Jqw6l1w6JqaeG7tWHDouG7lWjhuqrDouG6qMawdMOi4bqow6l1w6Jr4bqww6Jyw4DDrHTDocOiU+G7hWrDomvhuqLDosOB4bu54bqwd2rDomzDumHDonThu5XhurvhuqrDouG6p+G6rS3EkS3huq3huqXhuq3huqdhw6Lhu7Thu5fDusOiSuG7l8SCw6LDgeG7o2rhu5fDoj3EqFRLw6LDgeG7n3Thu5fDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDomzhur/DomrDusOi4bqm4buBdMOixKnDqnTDomrhu5fhu5/Domzhur11w6LhuqbDtcOi4bqmxqHDtGrDouG6qMOCw6JyQsOidOG7leG7l8ah4buNc8OiauG6uWrDosOB4bu54bqweHThu5XDouG7l3nhu7XDouG6psahw6Lhu7Xhu5fhur1zw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOiauG6uWrDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oiw4Hhu7nhurnGocOi4bu14buXbuG7tcOiw4Hhu7nhu410w6JsacOBw6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOidMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDosOB4bufdOG7l8Ohw6JU4buX4bqwdOG7lcOiauG6uWrDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDosOB4bu54bq5xqHDouG7teG7l27hu7XDosOB4bu54buNdMOibGnDgcOiasSCw6nDouG6qcOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bu54bq9xqHDonThurvhuqrDomzhu490w6J0w6nhuqrDouG6puG7iXTDomrhu5fhurDDqcOixKnhu6PDouG6qMOCw6JyQsOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0zhurB5asOixKnGoeG7j8OBYcOiw4Hhu5fhu6PDouG6qOG6v8OixKjhu59zw6JAdnTDomrDusOiauG7l8SCw6LDgeG7ueG6sHZ04buVw6JBw7LDomzhurDDqcOiauG6uWrDouG6puG7o8Oiw4Hhu7nhu5vDonThurvhuqrDouG6puG6u3XDonHhu4/DouG7l3Xhur1q4buXw6JBw4LDomvDg3Thu5XDomxpw4HDonLhurvDomxpw4HDosOB4bu5w6l04buVw6LDgeG7ueG6vcahYcOiauG6uWrDouG7l+G7scOia2h0w6JBw7LDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6Jsw63DgMOiw4HhurDDomzhu5HDosOB4buXw4Dhu43Domxpw4HDouG6puG6u8OidOG7seG7tcOiw4HGocO1dMOiw4Hhu5dtdcOi4bu3w4DhuqrDomzhu6N04buXw6HDolThu5fhurDDouG6psOs4bqqYcOi4bqmd8ahw6LhuqbGocO0asOiauG7l2nhu7XDosOB4buXw4DDrHTDomrhu5fEgsOiw4Hhu7nhurB2dOG7lcOi4bu3w4DhuqrDouG7l3Xhur1q4buXYcOiauG6uWrDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l8Oi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDosOB4bu54bq5xqHDouG7teG7l27hu7XDosOB4bu54buNdMOibGnDgcOidMawdOG7lcOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDokHDssOi4bqm4buJdMOiw4Hhu6t0w6LDgeG6vcahw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7ueG7jXTDomxo4bqqw6Jy4bq7w6Jz4buxw4HDokHhu6nDouG7m8OBw6LhuqbDg8Oi4bqmxqHDtGrDonLGoeG7jXTDouG7t8OAw6l0w6Js4buPdMOiw4Hhu5104buXw6LDgeG7ueG6vXThu5XDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jq4bq5asOiasawdOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6JxxqHhu410w6Jq4bupw6LDgeG7ueG6ucahw6Lhu7Xhu5du4bu1w6LDgeG7ueG7jXTDomxpw4HDonTGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6HDokzGocO1w4DDomzhurl04buVw6J0w7rGocOibMO6w6Jy4bq7w6Jq4bq5auG7l8Oi4bqow4LDonJCw6JqxILDqcOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jq4buX4bqww6nDosOB4bu5xqHDtMOBw6Js4buRYcOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOicsahw7TDgWHDomrhu5fhurDDqcOiw4Hhu5dtdcOia8WpxqHDomzhu5HDonThu5Xhu4F0w6Jq4buX4buFdMOiceG7o+G7tcOiw4Hhu5d4xqHDosOB4bqyw6Jx4buXxqHDonN3xqHDouG7teG7l+G6ucOBw6JBxqF04buXw6JB4bq0w6LhuqbDg2HDomzhu490w6Jx4buXxqHDonThu5fhuqR04buVw6JqxrB04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDomzhur/DonPhu6Vqw6Jy4buNdMOiw4Hhu5fhu53DouG6qG1zw6J04buX4bqww6LigJxq4buXw4DhuqrDtHTDomzhur/DouG7ueG7q8ah4oCdw6HDocOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcOJw4DDgeG7l3Xhu7nhurXEg+G7luG6u8Oi4buWxqHhu4/DgMOjL+G7tcSD

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]