(vhds.baothanhhoa.vn) - Sản xuất và tiêu dùng xanh không chỉ là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sản xuất sạch, tiêu dùng bền vững…
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buq4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcOBw6I54buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsOeG6oOG6s+G7mW054buxbcO6bjnhu4PhuqVuOeG6oyJhMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODPhu6rhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E5w4HDojnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWw54bqg4bqz4buZbTnDtG3hu5/hu5lsOeG7gW3hu4054buRw6I54buR4buP4buZbTnDgeG7t+G7gTnDtG7hu5ltOeG7h+G7leG6s+G7mW054buxbuG7i+G7kznhu5nhuqnhu5lsOeG7k8OiOeG7gcah4buZOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buZZeG7mWw54buB4bqz4buVOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Hhu61x4buBOeG7q+G7oeG7mWxdOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDnhu5Hhu6FuOeG7q+G7oeG7mWw54buxbWXhu5k54buxbW7hu4nhu5k5w4F1bjnhu5Phu59uOeG7seG7qcO9w7rhu5lsXTnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E54bur4bql4buBbV054buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsOeG6v+G7i+G7mTnDgUHhu5ls4oCmMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE44buH4buxbeG7reG7k+G6vzlu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOjYeG6r8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOh4bqhw6Mvw6Hhuq/huq/hu4fDo8Oh4bqj4bqhYcOh4bq34bux4bq3w6PDoWFh4buRYSLDtcWpbHvhu6khw6HEg8OjODnhurPhu5Hhu7EhOOG7quG6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnDgcOiOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhuqDhurPhu5ltOeG7sW3Dum454buD4bqlbjnhuqMiYTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOjYeG6rzg5LzPhu4Bt4butc2454buB4bqza+G7hTlNw6Lhu5U54bur4bu5OeG7h3fhu5lsOeG7geG7oeG7gTlsbsOp4bqiOcO0bW454burbW7FqTltw6Lhu5lsOeG7gW3hu5U5w7Rt4bq14buBbTnhu5ltYuG7kznhur/huqfhu5U5w4Hhu4k54buT4bufbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhu7Dhu7U54bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOeG6oOG6s+G7mW0iIiIyL+G7q+G7seG7qeG7leG7mWwzMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buY4bqr4buTOeG6v+G6q+G7sTnhuqDhu605bcO9deG7mWw54buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsOeG6oOG6s+G7mW054buBeOG6sznDtG3hurXhu4FtOW3DouG7mWw5w4HDojnhu7HDs+G7mW054bqiw63hu6054buD4buhbjnDgXVuOeG7geG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7sW1l4buZOeG7sW1u4buJ4buZOcOBdW454buT4bufbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbF054buZbOG6s+G6ojnhu7Hhu7U54buZ4bqp4buTOcOgYcOhw6NdOcOBw7k54buBbXDhu5lsOeG6s+G7mW054buYbOG7reG6omrhu5k54buS4bql4buZbTnhu4DDvcO64buZbDktOeG7gW3DsjlN4buVw6Lhu5lsOeG7sG3Dsjnhu5Dhu63hurvhu7E54bulOeG7sW3hu5/hu5k5JcOt4buZOeG7mG7hu5ltXTnhuqDhuq05JcOs4buZOeG7qnThu5k5ME3Dojnhu7Dhu6nhu63hu5lsMTnhu4Phuq054buxbcOi4buZbTnhu5HhurvFqTnhu4Dhu5/hu5lsOeG7seG6ojnhu7Dhu5hNTTnhu6rhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E5w4HDojnhu7Btw7104buZbDnhu5PhuqVuOeG6vuG6s+G7k+G6vuG7leG7lTkjbuG7meG6s1054buBbeG7reG6osOt4buZOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7g3A5bG7hurM54buHd+G7mWxdOeG7g3A54buxbXg54buB4buf4buZbDnhu5PhurY54buZbG3hu4ldOeG7mXFuOeG7sW3DqeG7sTnhu7Hhu7U54bux4bup4buFXTnhu5Hhu61w4buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODNNw6JuOeG7kcah4buZbDnhu5ltw7Phu5k54buR4bqlbjltw6Lhu5ltOeG7seG7qcOz4buZbTls4bq54buZOcSDOeG7meG6qeG7kznigJzhuqnhu5ldOeG7mWx44oCdOcOBdW454bux4bup4buFXTnhu5Hhu61w4buZbF054buBbcOyOU3hu5XDouG7mWw54buwbcOyOeG7kOG7reG6u+G7sTnhu4Ft4buVOeG6v27DrOG7sX054buw4bup4buFXTnhu5Hhu61w4buZbDnDgeG7oeG7mTnhu5HDojnhu4Fl4bqiOeG7mWzhu63huqLDreG7mTnhu5Fu4buJ4butOeG7sW3DrDnhu5PhuqXhu5ltOeG7gXjhurM54bux4buN4buZbTnhu7HhurNdOeG7mW3DveG7mWw5w7Rtbjnhur/hurXhu5k54buDxKk54buRw6Lhu5M54buZbOG7reG6osOt4buZOeG7kW7hu4nhu6054buxbeG7nznhu7Ftw7M5bG7hurU54bux4bupw7I54buxbcO9dOG7mWw54buT4bqlbjnhu6nDqeG7sTnhu7Ftw6nFqV05beG7lWPhu4E54buZbGXhu5M5eF054buBbcOsOeG6v27DrOG7mTnhu7Ftw73DuuG7mWw54bqg4bqnOeG7sW3huqduOeG7kcOi4buTOeG7nznhu5ltbmrhu5M54buT4bufbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbCIiIjnhu7Dhu6nhuqnhu5k54bux4bup4bulOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnFqW3huqduOWzhuqvhu5k54buRbuG7i+G7mTnDgXVuOeG7seG6tW454bux4bql4buVXTnhurPhu5k54bux4buVw6Lhu5k54buBbeG7lTnhu5lsw73Dum454bur4bu5OeG7h3fhu5lsOcOBw6I54bq/4bqn4buVOcOB4buJOeG7k+G7n2454bux4bupw73DuuG7mWw54burbuG7mW054buxbeG6tW5dOeG7mWXhu5lsOeG7geG6s+G7lTlsbuG6tTnhu7Hhu6nDsjnhu7Ftw7104buZbDnhu5PhuqVuOeG7gXjhurM54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7k105bOG7l8WpOcWpbeG6ueG7mTnhu5ll4buZbDnhu4HhurPhu5U54buDw7puOeG7q+G7oeG7mWw54buBeOG6sznhur/Dojnhu4Hhu5Xhu5k5w4F24buZbDnhu5ls4but4bqiw63hu5k54buRbuG7ieG7rV054buA4buf4buZbDnhu7HhuqI54buw4buYTU054buq4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcOBw6I54buwbcO9dOG7mWw54buT4bqlbjnhur7hurPhu5Phur7hu5Xhu5U5I27hu5nhurM54buD4bqtOeG7g+G6ueG7rTnhu7HDvTltw6Lhu5lsOeG7gW134buBOeG7seG6sDnhu4Nw4buZbDnhu5Phu63hurM54bur4bqr4buTOeG7k3VuOeG7seG7lcOi4buZOeG6v3E5beG7iTnhu7Ft4buh4buZbDnhu5PhurXhuqI54buB4bqr4buxOcOBw6I54buT4bq14bqiOeG7seG6peG7lTnDtG3hu6FuOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54bux4bu1OeG7seG7qeG7hTnhu5Hhu61w4buZbCI54buA4buf4buZbDnhu7HhuqI54bux4butZeG7mTnhu7FteDnhu5lsbW7DreG7kznhu5lsY+G7sTnGsOG7reG6ojnhu7Hhu6nDs+G7mW054bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcO0bWbFqTnDtG/hu5ldOeG7q3Thu5k5xalteF054burw6nhuqJdOeG7seG6veG7kznDtOG7heG7lV05ZsWpOeG7sW144bqiOeG7keG7t+G7gV054bqg4bu5OeG7kcODOeG7qeG6teG7gTnhu7Ft4bqnbuKApjnhu4Phuqfhu5M54bq/4bqn4buVOeG6s+G7mTnhu7Hhu5XDouG7mTnhu6vhu7Phu4E5w7Rt4bud4buFOeG7mWzDvcO6bjnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWxdOeG7sW1l4buZOeG7sW1u4buJ4buZOcOBdW454buT4bufbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbCI54buSc2454buxbeG6teG7mWw54buB4buf4buZbDnhu7HhuqI54buxbsOt4butOeG7sW13OcO0beG7leG6p+G7mWw54bqhYWE54buxw6nhu5k54buZbOG7reG6osOt4buZOeG7kW7hu4nhu6054buxbeG7n1054buH4buV4bqz4buZbTnhu7Ft4butOeG7g+G6peG7sTnhu7Hhu7U54bqxYWE54bux4bupbuG7ieG7rTktOcOhXcOgOeG7seG6sDnhu4Nw4buZbCI54buq4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu4F44bqzOeG7geG7n+G7mWw54bux4bqiOcO0beG7n+G7mWw54buBbeG7jTnhu7Fuw63hu6054buxbXc54bux4bup4buV4buZbDnhu7Hhu43hu5ltXTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7mcO9deG7gTnhu5PDojnhu4HGoeG7mTnhu5HDouG7kzltw6JuOeG7kcah4buZbDnhu5ltQeG7mWw54buxbcOyOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcO0beG7lznhu7Fv4buZbTnhu5ltw719OU3DouG7mTnGr+G7reG7oeG7gV054buYbeG6u+G7sTnhur7huqfhu5ldOeG7guG7s+G7gV05xaht4bq1xaldOeG7kuG6tiIiIjkj4bu14bqzOcaw4but4bqzXTnhur9xOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buHd+G7mWw54buBdznhu5ltw6I54bq/w6zFqTnhu4F44bqzOeG7geG7n+G7mWw54bux4bqiOeG7g8O9w7nhu4E54buB4buf4buZbDnhu5lt4bq74buZOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buD4bql4buxOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnhu5Thu4Dhu5TFqDnhuqM54bur4bqz4buVOeG7gXjhurM54bux4buN4buZbSI54buA4buf4buZbDnhu7HhuqI54buD4bqz4buZbDltw7114buZbDnhu4PDrOG7mTnhu5ll4buZbDnhu4HDqcWpOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54bux4bup4bulOeG7sW3DouG7mW054bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu5Thu4Dhu5TFqDnGsOG7reG7oeG7gTlsbuG6s1054buDcOG7mWw54buxbcO6bl054buxbsOsxak54buxd+G7gTlt4buVw6Lhu5k54buxbW7hu4nhu5k54buxbcOt4buTOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M5bG3DrDnhu7Hhu6nhu4U54buxbcO9OWxu4bqt4buZOeG7g+G7iznhu5lsbcOyOeG7seG7jeG7mW054buD4bq14buZbTlsbuG6tV054buB4buf4buZbDnhu5lt4bq74buZOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buU4buA4buUxag54bqjOeG7q+G6s+G7lSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Btw7puOWxu4bqz4buZOcaw4but4bqzXTnhu5Nj4buBOeG7h3Y54buHw7Lhu4FtXTnhur/hu4nhu5ltOeG7gOG7lCNO4buGLcOh4bq3OeG7h25q4buZOeG6v27DrOG7mTnFqW3hu7Phu4E54bux4bqlxaldOeG7mW3DveG7mWw54buA4buf4buZbDnhu7HhuqI54buw4buYTU054buq4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcOBw6I54buwbcO9dOG7mWw54buT4bqlbjnhur7hurPhu5Phur7hu5Xhu5U5I27hu5nhurM5w4HDquG7mTlt4buV4bql4buxOeG7g3Hhu5lsXTnhu4fhu63huqI54bux4bupw7M5w4Fu4buJ4buBOeG7kcOi4buTOeG7gW3hu5U54buZbMO9w7puOeG7keG6s+G7lTnhu4Nx4buZbCI54buA4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buBeOG6sznhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6ojnhu4PDvcO54buBOeG6v+G6teG7mTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu4HhurXhu4E54burw6Lhu5k54buxbcO9dOG7mWw54buT4bqlbjnhu4Nu4buJ4buZOeG7seG7uTnhu5ltw7054buQ4bqzeuG6s+G7h+G6s1054buwbsO0bl054buqbeG7lcWp4buF4buFIiIiOeG7huG7tznDtG7DrOG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7sW3hurXhu5lsOeG6ty3DoGHDoMOhXTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6ojnhu6tpOeG7gW1v4buZbTnhu7Ft4buz4buBOeG7g8O94bqzOeG7geG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7seG7qeG7hTnhu5Hhu61w4buZbDnigJzhu5PhurPhu4fhu4U5buG7mTnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqz4oCdOeG7kcOt4buZOcO04buJOW3DouG7mWw54buxbcO9dOG7mWw54buT4bqlbjnhu4Nu4buJ4buZOeG7seG7uTnGsOG7reG7oeG7gTnhu7HDrDnhurLhu5PhurN64buV4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MyThu605bcO9deG7mWw54bur4bqn4buZOeG6oOG7rcOp4buxOcOBw6I54buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsOeG6oOG6s+G7mW054buD4bqtOcO0ZuG7lTnhu7Ft4buF4buVOeG7q+G7tznFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOeG7meG7pTnhu6lxOeG7gXjhurM54buB4bq14buBOeG7gW3hu61zbjnhu4Hhu7nhurM5bcOi4buZbDnhu7Ft4bu34buBOcWpbeG6veG7kznhu6vhuqXhu4FtXTnhu4PhurXFqTnhu7Phu5lsOeG7mW3hu6054buB4bq54butOeG7sW3hu7fhu4E5xalt4bq94buTOeG7q+G6peG7gW1dOeG7qeG7oznhu5ls4butcOG7mTls4buh4buBOeG6oOG7rcOp4buxOeG6oOG7sznhu4Ft4buVOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZIjnhu5htbuG7i+G7rTnhu4Hhu7nhurM5bcOi4buZbDnhu4HDojnFqW3DrV054bux4bupw6I54burQeG6syIiIjnhu4F54buZbDnhu4Ft4but4bqixKnhu5k54bur4bqz4buZbDnDtG7hu5ltOeG7h+G7leG6s+G7mW054buxbeG7heG7lTnhuqDhu605bcO9deG7mWw54bqg4bqz4buZbV054bq/YuG7mWw54buB4bq14buBbTnhu6vhu7k54buHd+G7mWw54buh4buZbDlt4buv4buxOeG7seG7qeG7hTnhu7Ft4bqz4bqiOeG7gW3hu5U54buh4buZbDlt4buv4buxOeG7mW3hu7fhurNbOW3huqXhu5k54buBbcOsOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu4HhurXhu4E54buR4buV4bqlbjnhu5nDvXXhu4E54buD4buX4buZbDnhu4Ft4bqzbjnhu4Hhu5c54bq/4bqz4buVOeG6v8OzOcO0beG7lznFqW1l4buZOW144bqiWznhu4Ft4buNOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu7Hhu69uOWxuw6nhuqJdOeG7geG7oeG7gTlsbsOp4bqiOeG7sW3hurPhuqI54buxbcOsOeG7geG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7seG7tTnhu5lt4bu34bqzXTnhu5lu4buR4buV4buZ4oCmOeG7mG1u4buL4butOeG7q27DreG7rTnhu7Ftw7I54buRdeG7mTnhu4F54buZbDnhu4Ft4but4buZbDnhu7HhurPhuqJdOeG7mXM54buR4bu34buBOWxu4bqn4buTOeG7sW1uxKnhu605w4Fu4buJ4buBOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu7Hhu69uOeG7mW7hu5Hhu5Xhu5ldOeG7qeG6teG7gTnhu7Ft4bqnbjnhu5lt4bu34bqzOeG6v2Lhu5lsOeG7geG6teG7gW054bur4bu5OeG7h3fhu5lsOeG7keG6tTnhu4Ft4but4buhbl05beG7lWPhu4E54bux4buvbjlsbsOp4bqiOWzhu5duXTnhu4Phu7fhu5lsOeG7qeG6s+G7rTnhu4F4XTnhu7Ft4bu34buBOcWpbeG6veG7k1vigKYyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7DhuqVuOeG7sMWoOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5fhurNdOeG7gW3hu61zbjnhu4Hhu7nhurM5bcOi4buZbDnhu4HhurNr4buFOU3DouG7lTnhu4Phuq054buBbeG7reG6osSp4buZOeG7q+G6s+G7mWw5w7Ru4buZbTnhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7sW3hu4Xhu5U54bqg4butOW3DvXXhu5lsOeG6oOG6s+G7mW054bux4bu1OeG6oTnhu5nhuqnhu5M54bux4bupw7114buBIjnhu4Btw7I54buYbOG7reG6omrhu5k54buwbcOyOSNl4buZXTnGr+G7reG6p+G7mTnhu5HDgznhu4Ft4butc2454buB4bu54bqzOW3DouG7mWw54buZw6LhuqI54buBbW7hurM54buraH054buw4bqlbjnhu4HhurNr4buFOU3DouG7lTnhu4Ft4buNOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu4Hhu6Hhu4E5buG7meG7leG6oF054buxbXjhuqI54buxbuG7mW054bux4bqlbjnGsOG7reG6teG7mTnDgcOiOeG7geG7oeG7gTlsbsOp4bqiOcO0bW454burbW7FqTltw6Lhu5lsOeG7gW3hu5U5w7Rt4bq14buBbSI54bq+w6Lhu5k5bG3DrDnhu7HhuqVuOeG7geG6s2vhu4U5TcOi4buVOeG7gXnhu5lsOeG7gW14OeG6osOs4butOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu4Ftw6nhu7E54buRbuG7ieG7rTlsc1054bux4bql4buVOeG7geG6p+G7kzlsbuG6teG7gTls4bq54buZOWx5bl054buxbWXhu5k54buxbW7hu4nhu5k5w4F1bjnhu7FtbsOt4buZOeG7mW1uw63hu5ldOeG7g3Dhu5lsOeG7sW3Dum454bq/4bqn4buVOcOB4buJOeG7k+G7n2454bux4bupw73DuuG7mWw54bur4buh4buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4Dhu5c54buxbcSpOeG7sW3DqeG6ol054buB4bq14buBOW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw54bux4but4bqiw63hu5k54bux4bup4but4bqi4buL4buZXTnhu7Ft4buv4buBOeG7g+G6veG6ojnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7FdOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhuqDhurPhu5ltOeG7sW3Dum45bG7hurPhu5k5xrDhu63hurM54buD4bqtOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buZZeG7mWw54buB4bqz4buVOeG7mW3hurvhu5k54buxbeG7s+G7gTnhu4Fx4buZbDnhu4Nw4buZbDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcOBbuG7ieG7gTnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E5w4HDojnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWw54buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buxbWXhu5k54buxbW7hu4nhu5k5w4F1bjnhu5Phu59uOeG7seG7qcO9w7rhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzLhu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsM+G7gsOs4buZOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhuqDhurPhu5ltMi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M8OUbeG7n+G7mWw54buBbeG7jTnhu4HhurXhu4E54buH4buV4bqz4buZbTnhu5lsbW7hu4nFqTnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E5w7Ru4buZbTnhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7g+G6s+G7mWw54buH4bq54buZOeG7gW3hu63huqLEqeG7mTltw7114buZbDnhu6vhurPhu5lsOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnhuqDhurPhu5ltOeG7k8OiOeG7geG6pznhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnhu4F54buZbDnhu4PhurPhu5lsOeG7sW3hurPhuqI54buDcm454buxbeG7l245xrDhu63hu4Xhu5k54buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsXTnhu5Phu63hurM54bur4bqr4buTIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gG3DsjlN4buVw6Lhu5lsOeG7sG3hu6054buw4bup4bqz4buZbDkwxaltw73DuuG7mWw54buw4bupw73DuuG7mWw54buwbW5dOeG7sMWoOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5fhurMxOeG7gW1u4bqzOeG7q2h9OeKAnCPDqeG7mTnhu4Phu4s54bqz4buZOeG7seG7lcOi4buZOcOB4buJOeG7q27hu5ltOeG7sW3hu7fhu4E5xalt4bq94buTOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq14buBOeG6v8OiOeG7mXFuOeG7seG7qcO5Ocaw4but4bqz4buZOeG7sWXhu5M5bcOi4buZbDnhu4Phurnhu6054buDxKk54buD4bqn4buTOeG6v+G6p+G7lTnhu6vhu7Phu4E5w7Rt4bud4buFOeG7gW3hu5U5bG7hurM54buDw7Phu5ltIjnhu4bhu5U54buD4buXXTnhu7Hhu59uOeG7sW3DvcO64buZbDnhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mTnhu4NuOeG7q27DreG7rTnhu7Ftw7JdOeG7geG7ueG6szltw6Lhu5lsOeG7sW3hu7fhu4E5xalt4bq94buTOeG7q+G6peG7gW054buT4but4bqzOeG7q+G6q+G7kznhu7Ft4bu34buBOcWpbeG6veG7kznhu4Hhu5c54buZbOG7rXDhu5k5bOG7oeG7gV054bqg4butw6nhu7E54bqg4buzOeG7qeG7oznhu6nDouG7mWzigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzw5Rt4buf4buZbDnhu4Ft4buNOeG7gW3hu6854bux4bup4bub4buZbDnhu4PDrOG7mTnDgcOp4buZOeG7g+G7iznhurPhu5k54bux4buVw6Lhu5k54buxbeG7t+G7gTnFqW3hur3hu5NdOeG7mW1u4buL4butOeG6v8OiOeG7mXFuOeG7seG7qcO5OcO04bq2OeG7sW/hu5ltOeG7gcah4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7sWXhu5M54buDw6zhu5k54buB4bqnOeG7geG6teG7gTnhu5Nj4buxOW3DouG7mWw5bG7hurM54buHd+G7mWxdOcaw4but4bqz4buZOeG7sWXhu5M54buDw6zhu5k5w4Fu4buJ4buBOeG7g+G7l+G7mWw5bOG7l25dOcO94butOeG7sW7DreG7mTnhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mTnhu5ltQeG7mWw54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu4PDvcO54buBOeG7gW3hu7Phu5lsOeG7mW3hurvhu5k54buZbeG6reG7mTnhuqDhurPhu5ltOeG7mW3DvX054bq/ceG7sTlsbmPhu7FdOeG7mcO9deG7gTnhu6nhu7nhurM54buBbWbhu5ldOeG6v+G7l+G7mWw54buDw6jhu5k5beG7rcSC4buZbTnGsOG7reG6s+G7mWxdOeG6v+G6s+G7lTnhur/Dsznhu5lt4bu34bqzOeG7seG7tznFqW1l4buZOW144bqiOeG7q27hu5ltOW3hu5vhu4E54buHduG7mWw5bOG7l245bcOi4buZbDlt4buX4bqzOcO0bW454buT4but4bqzOeG7q+G6q+G7k+KApjnhu4Btw7I54buw4bupw7Lhu5ltOeG7mGzhu5vhu4E54buwbeG7rTkwxaltw73DuuG7mWw54bq+4bqzOeG7gsOz4buZbV054buwxag54buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6szE54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7F9OeKAnOG7sOG7qcO9deG7gTnDtG1uOeG7k+G7reG6sznhur/DqeG7sTnDtMSCOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buZw6Lhu5U54bux4bu1OeG7sW3hu7fhu4E5xalt4bq94buTOeG7g8Os4buZOW3DouG7mWw54buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsXTnhu7Hhu59uOeG7sW3DvcO64buZbDnhu4Hhu5c54buxbeG7l245xrDhu63hu4Xhu5k54buD4bub4buBOeG7geG6teG7gTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7gXjhurM54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7k1054bux4bup4but4bqiOeG6oOG7rcOp4buxOeG7mWzhu61w4buZOWzhu6Hhu4FdOeG6oOG7rcOp4buxOeG6oOG7syI5TG7hurM54buDw7Phu5ltOeG7seG7n2454buxbcO9w7rhu5lsOcO94butOeG7sW7DreG7mTnhu5Hhu7fhurM54buBbeG7m+G7mTnhu5ltQeG7mWw54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu4Phuq054buDw73DueG7gTnhu4Ft4buz4buZbDnhu5lt4bq74buZOeG7gXjhurM54buB4bq14buBOeG7gXQ5xrDhu63hurPhu5k54buB4buXOeG7sW3hur3hu5M5xrDhu63huqLhu4vhu5ldOeG7mW3DvTnhu4HhurXhu4E54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu5Thu4Dhu5TFqF05beG7lWPhu4E54buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5M54buDw73DueG7gTnhu4fhurXhu5k54buZbeG6reG7mTnhuqDhurPhu5ltOeG7gXjhurM54bq+cTnhu7DDom454buZbOG7reG6osOt4buZOcOBw6I54buS4bufbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbCI54buw4but4bqiOeG7mW1uw63hu5ldOeG7mW1B4buZbDnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG7mcOi4bqiOeG7gW3DveG6sznhu4PhurM54buH4bql4buZbDnDgcOiOeG7gW3DreG7mW054buR4buJ4buZbTlsbuG6tTnDtG3hurU54buRdeG7mTnhu6vhu5U5w4F1bjnhu4HhurXhu4E54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu7Ft4buf4buZbDnhu7Ftw73DuuG7mWzigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7t+G7gTnhu7HDrDnhu4Ft4buVOeG7sW3DqeG6ol05w4Fu4buJ4buBOeG7sW3hu6/hu4E54buD4bq94bqiOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sV054buxbsOt4butOeG7h3bhu5lsOeG7geG6teG7gTnhu6vhuqfhu5k5xalt4bq94buTOeG6oOG6s+G7mW054buxbeG6s+G6ojnhu7Ftw6w54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu7Ft4buf4buZbDnhu7Ftw73DuuG7mWw54buBxqHhu5k54bupw6nhu7E54buZbW7hu4vhu605w7Rt4buXOcO0beG6qeG7mV054bux4bup4bulOeG7mWzhuqVuIjnhur7hu6VuOcOB4bq74bqiXTnhu4PEqTnhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7E5w4HDojnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWw54bqg4bqz4buZbTnDtG3hu5/hu5lsOeG7h+G7teG7mWw54buR4bqlbjnhu6U54buTceG7sTnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7mWzhuqvhu5k54buZbHhuXTnhu4Hhurnhu5k5beG7lcOi4buZOeG7sW1u4buJ4buZOcO0beG7reG7mWw5xalt4bq1xak54buRw4M5w7Rt4but4bqiw6zhu5k5w7Rtb+G7gW0iOeG7sOG7qeG7leG7mWw54buD4buXXTnhu4Hhurnhu5k54buB4buXOeG7geG6teG7gTnhu4Ftb+G7mW054bur4bq14buBbTnFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOeG7mW1B4buZbDnhu5lsw6Lhu5ltOeG7mWxt4buLXTnhu5Hhu4/hu5ltOcOB4bu34buBOeG7geG7lznhurXFqTnhu4d34buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mWxt4buJOeG7q+G6peG7gW1bOeG7g+G6veG6ojnhu5PhuqXhu5ltOeG6oOG6s+G7mW05beG7l+G6sznhu6vhuqfhu5k54bqg4butw6nhu7FdOcO94butOeG7sW7DreG7mTnFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOeG7meG6qeG7mWw54buRw73DueG7mWw54bux4bq1bjnhu7HhuqXhu5VdOeG7q+G7uTnhu4d34buZbDnhu7Fuw6zhu7E5w7Ru4buJ4buTOcOBw6I5bW7hu4nhu605xrDhu63huqc54buxw6JuOeG7mWzhu63huqLDreG7mV05xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7mWxt4buJOeG6oOG6s+G7mW3igKY54buCcOG7mWw54buxbcO6bl05xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mTnDgcOiOeG7mW1l4buZOeG7qXHhu5lsOeG7geG6teG7gTnhu5Phu585bcOz4buZbTnhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7mWxtbuG7icWpOeG6oOG6s+G7mW1bOeG7geG7lznhu4Ftb+G7mW054bur4bq14buBbTltcznhu7Hhu6nDuTlsbuG6tTnhu4Phu6FuOcOBdW454buB4bq14buBOeG7q+G6p+G7mTnFqW3hur3hu5NdOeG7h8Oy4buBbTnDgXc54bqg4bqz4buZbTnhu5ltYuG7kznDtG/hu4FtOeG7geG6ueG7rTnhu7Fuw63hu6054buHduG7mWwiOeG6vsOt4buZOeG7geG6peG7mW054buD4buXXTnhu4Hhurnhu5k54buxbsOsxak54buxd+G7gTnhu4Phur3huqI54buT4bql4buZbTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu7Hhu63huqLDreG7mTnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buZZeG7mWw54buB4bqz4buVOeG7mW3hurvhu5k54buxbeG7s+G7gTnhu4F44bqzOeG7h+G7leG6s+G7mW054buZbG1u4buJxaldOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZOcOB4buLOcODOeG7mWxt4buP4bqzXTnhu7Hhurnhu5M5xrDhu63hurPhu5k54bux4bup4bub4buZbDnhu4F44bqzOeG7q+G6p+G7mTnhuqDhu63DqeG7sTnDgcOiOeG7sW7DreG7rTnhu4d24buZbDnhuqDhurPhu5ltOeG7g+G7oW45w4F1bjnhu5Phu59uOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7q+G7oeG7mWw5w4HDojnhu6vhu7Phu4E5w7Rt4bud4buFOeG7gXjhurM54buB4buV4buZOeG7mWzDvcO6biIiIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE44bux4buF4bqg4buxLeG6s+G7kW5s4buZfTnhu6lubG3hu7FbODMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhur7Dom45w4HDojnhuqfhu5ltfTnhu5Bu4buZbTlNw7104buZbDIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL8WpMw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]