(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ thực hiện chương trình chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, nhiều xã ở huyện Hoằng Hóa đã quan tâm giữ gìn, cải tạo ao làng thành những công viên công cộng thoáng đãng, trong lành, góp phần làm sáng, xanh, sạch, đẹp những không gian làng quê. Đây cũng là cách để mỗi địa phương giữ lại những ao làng trước xu hướng đang dần bị “xóa sổ”.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDc24buFN1bhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bup4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6pzYv4buFNzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN1fDgeG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6oWbDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqFmw7Lhu5Hhu5vDsuG6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oWZi4bubw7LhuqHhu6144bqn4bubMeG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqh4buaV8agMeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhuq5j4bqh4bup4bqhw7J44bqwbOG7m+G6ocOS4budZeG7m8Oz4bqhw5Lhu6PhuqfhuqFoY+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqHDs+G7jeG6ouG6ocOzw7Xhu5sx4bqhZmLhu43huqF34bqr4bud4bqh4bqn4bud4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oWZy4bubw7PhuqFmdeG7m8Oz4bqhd8Oy4bud4bqt4bubw7PhuqFoY+G7m8OzMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7l+G6qeG7m8OyMeG6ocOz4buj4bux4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhu5fhuqnGoeG6oXbhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqHhu614xKky4bqhSOG6veG6sOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6oWbhuq1mw7LhuqFobeG6ocahw7nhu43huqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhw7Phu43huqLhuqHhu5fhuqvhu43huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bqn4bud4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqF34buv4bu54bunZuG6oeG6rnjhuqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhZ+G6v+G7m+G6oeG7hcO04bqh4oCc4bqu4buj4bqn4bqhdsO64oCdMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Bnd8OyeMah4buF4bqh4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6seG6t+G6s+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bqjL8Oj4bq14bqjZ+G6o8Oj4bqzxIPhuq/Eg+G6o3fhurXhurPhurfhurfhuq/hu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPsOj4bql4bq3w6DhuqHhuqfhu5d3PsOgVuG6reG7m8OzMeG6oeG6ruG6p+G7m8OyMeG6oXbhuqtmw7Ix4bqhaMOs4bux4bqh4bqn4bud4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqHhu6nhuqHDkuG7nWXhu5vDs+G6ocOS4buj4bqnw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHhurfhurPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A34buUw7J44bqhw4PDgGbhuqHhuqfhu53huqHhu6914bubw7PhuqHDs+G6v+G7m+G6ocOj4bqjMuG6o+G6o+G6o8ahxIPhuqF34bqr4buN4bqhd+G7r3jhu5vDs+G6oXfhur3GoeG6oeG6rmPhuqHDkuG7nWXhu5vDs+G6oVfDsuG6reG7jeG6oXbhuqd44bqh4buVw7Lhu43huqFo4bu5xrBm4bqhZmLhu43huqF34bqr4budMeG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhaGPhuqF34buv4bup4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqHDg2Thu5vhuqHDsuG7o+G6pzHhuqF34bq9xqHhuqHhu5fhu43hu5vDsuG6ocOq4bub4bqhd+G7ucaw4bubw7My4bqh4buww7Lhu4/huqfhuqF34buvxKnhu5sx4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oWhj4bqhd+G7jWrhu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqh4bqu4bq94bqw4bqhZ8OA4bubw7PhuqFI4bqp4buN4bqhd+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4bub4buNbMah4bqhZuG6rWbhuqHhuqbhu5vDsuG6ocOyw73hu5vDs+G6oeG7l+G7jWx34bqhduG7kzDhuqHhuq544bubw7PhuqHhu6144bqn4bubw7LhuqFmYuG7m8Oy4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWjhu7nGsGbhuqFmw7Lhu5Hhu5vDsuG6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6ocOz4buh4bub4bqhw7Phuqnhu5vDszHhuqF24bqt4bubw7Mx4bqh4bqu4bqn4bubw7Ix4bqhduG6q2bDsuG6oWjDrOG7seG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOy4bqr4bubw7PhuqHGoeG7s2bhuqHhu5vDsuG7ueG6oeG7lcOyeHLhu5vhuqHDg+G7jcSp4bub4bqhw4N44buN4bqhZsOy4bul4buNMeG6oXfhu4Hhu7HhuqF3w7Jt4bqhZ+G7s2Yx4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqFn4bqr4budMeG6ocOzw7Jq4bqhaOG6rTHhuqFm4bq94bqw4bqh4bqu4bqn4bubw7Ix4bqhw7Js4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhaOG7jWzhu5vhuqHhu5tk4bubw7PhuqHhu5fhu7nGsOG7m8Oz4bqhxqHDqXfhuqF34buvxanhu43huqHDg+G6qeG6ocah4bup4bqh4buvdeG7m8Oz4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oXfDsnLhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t+G6t+G6s+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bqjL8Oj4bq14bqjZ+G6o8Oj4bqzxIPhurfhurHhurF34bq34bql4bq14bqj4bq34buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurXhuq/DosOg4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bup4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq34bq34bqzw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN+G6puG7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqhZ3jhurDhuqHhu5vDssOqd+G6oWbhu5/hu5vhuqF24bujd+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7qeG6oXfDsnLhu5vhuqHEgzHhuqHhuq5j4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqFXw7Lhuq3hu43huqFo4bu5xrBm4bqhZmLhu43huqF34bqr4bud4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6ocah4buN4bub4buNMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq34bqx4bql4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDw6PhurHhuqMvw6PhurXhuqNn4bqjw6PhurPhuq/huqPhuq/DonfhurHhurXEg+G6seG6o+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+w6PhurXhurPDoOG6oeG6p+G7l3c+w6BW4bqt4bubw7Mx4bqh4bqu4bqn4bubw7Ix4bqhduG6q2bDsjHhuqFow6zhu7HhuqHhuqfhu53huqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oeG7qeG6ocOS4budZeG7m8Oz4bqhw5Lhu6PhuqfDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6t+G6seG6pcOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDfhu6jhuqHhuq5j4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHhu5Z1ZjHhuqF3w4HhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8SD4bqj4bqh4buFZeG7m8Oz4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqh4buxw7Lhu4/huqHhuq5j4bqhw7J14buN4bqhw7Lhu6Phuqcx4bqh4oCc4bqm4bud4bqhZuG6reG6oeG7hOG6rWbhuqHDknTigJ3huqHhu6nhuqF3w7Jy4bub4bqh4buww7J5ZuG6oeG7lnVm4bqhaOG7ucawZuG6oWjhur944bqhd+G7ueG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqFmcuG7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oXfhu6944bubw7PhuqF34bq9xqHhuqFm4bu14bqn4bqh4bquY+G6ocOD4bun4buN4bqhxqF1d+G6oXZz4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqhaOG7jW3GoeG6oeG7m8Oyw6rhu5vhuqHDquG7m+G6oXfhu7nGsOG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq34bqv4bqv4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDw6PhurHhuqMvw6PhurXhuqNn4bqjw6PhurPhuq/Eg8OjxIN34bqz4bqvw6LhurHhurHhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6r+G6t+G6tcOg4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bup4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq34bqv4bqvw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN1bhuqd44bqh4buVw7Lhu43huqFo4bu5xrBm4bqhZmLhu43huqF34bqr4budMeG6oWbDsuG7keG7m8Oy4bqhd+G7r+G6p+G7m8Oz4bqhZmLhu5vDsuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDszHhuqFm4bqtZuG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bub4bqp4bqw4bqhaGt44bqhaOG7ucawZuG6ocOz4buN4bqn4bud4bqhZsOy4bud4bqhZuG6rWbhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oWjhu53huqnhu5vhuqF3w7Jt4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaMO04bqn4bqh4buF4bqp4bub4bqh4bquY+G6oXfDgOG6oeG7rXhi4bub4bqhw4Nr4bqhw4Ns4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhxqFy4buN4bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurfEg+G6t+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bqjL8Oj4bq14bqjZ+G6o8Oj4bqz4bqv4bq14bqv4bq1d+G6peG6teG6pcOjw6Lhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6teG6o+G6pcOg4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bup4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3xIPhurfDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3V8OycuG7m+G6oeG7mnXhu43huqFX4bq2MeG6oeG6rmPhuqHDkuG7nWXhu5vDs+G6oUhBZuG6oWZi4buN4bqhd+G6q+G7neG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqhw7Phu6Phu7HhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG7l+G7uXjhuqHDs+G7jeG6ouG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqHDg8O94bubw7PhuqHhu614xKnhuqHhu4TEkWbhuqHhu4R1MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqx4bqzw6Phu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPDo+G6seG6oy/Do+G6teG6o2fhuqPDo+G6s+G6seG6o+G6o+G6r3fhurfhurfDo8Oi4bqz4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurfhuq/huqPDoOG6oeG6p+G7l3c+w6BW4bqt4bubw7Mx4bqh4bqu4bqn4bubw7Ix4bqhduG6q2bDsjHhuqFow6zhu7HhuqHhuqfhu53huqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oeG7qeG6ocOS4budZeG7m8Oz4bqhw5Lhu6PhuqfDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6seG6s8Ojw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgNyrhu41sZuG6ocOz4buN4bqi4bqhw7PDteG7m+G6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5fGsOG7jeG6oeG7j2bDsuG6oWhz4buN4bqhw4Phu6fhu43huqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXZz4bubw7PhuqHhu4Xhu6nhu43huqFo4buj4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeKAnOG7l+G6reG6oeG7scOyw7rhu43igJ3huqFo4buNa3jhuqHDsuG7n+G6p+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4buVw7Lhu4/huqHGoeG6rXfhuqHDg+G6qeG7neG6ocahw73huqfhuqHDssOoMeG6oXfhu43EqXjhuqF3w7Lhu53huq134bqh4bub4bu54bunZjHhuqF34buv4bqt4bubw7LhuqHhu5vDs+G7geG7seG6oXnhu5vDs+G6ocOD4bqp4bud4bqhxqHDveG6p+G6ocah4bu54bqnMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq34bqv4bqv4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDw6PhurHhuqMvw6PhurXhuqNn4bqjw6PhurPhuq/huq/hurHhurN34bq14bqj4bq3xIPhurXhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6s+G6s8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFbhuq3hu5vDszHhuqHhuq7huqfhu5vDsjHhuqF24bqrZsOyMeG6oWjDrOG7seG6oeG6p+G7neG6oeG7l+G6qeG7m8Oz4bqh4bup4bqhw5Lhu51l4bubw7PhuqHDkuG7o+G6p8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq34bqv4bqvw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN+G7lMOy4buN4bqhZuG6rWbhuqHhuqfhu53huqFo4bu5xrBm4bqhZmLhu43huqF34bqr4bud4bqh4buVw7J4cuG7m+G6ocOD4buNxKnhu5sx4bqhZmLhu5vDsuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHhu5XDsnjhuqFn4bq94bub4bqhZuG7ueG6oXbhuqtmw7LhuqFow6zhu7HhuqF3w7LDteG6oeG6tuG6oXfDskFmMeG6oXfhu6/huq1mw7LhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6oWbhu7XhuqfhuqHGocO54buN4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfhur3hu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDg+G7jWxm4bqhZsOyeOG7m8Oz4bqhd+G6p+G6sOG6oeG7hWLhu53huqHDg2zhuqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWbDsnjhu5vDs+G6oXbhu4nhuqFo4bu5xrBm4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFm4bqn4bud4bqhw7Lhu6Xhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG6pnh3w7Lhu53hu6/DoDc24buFN8ag4buN4bubw7LhuqHDkuG7jWvhu5s2L+G7hTc2L+G7sTc=

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]