(vhds.baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành vừa ban hành Kế hoạch số 28 về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19-9-1941-19-9-2021).
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Ohw53hurt34bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq95YuG6r8ON4bu14bunw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7s+G7meG7n+G6r8O04buRw7Lhu7Xhuq/huqnhurHhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcGEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6FJYuG7oeG6r+G7ssO04bqg4bux4buhw7Xhuq/hurZB4bqvw5Thu7XDgsOz4buh4bqvw4HDguG6r+G7ssO0xJHDrcO04bqv4buyw7Rk4buhw7Thuq/hurbDg2Lhuq9pYuG7oeG6r8O0ZOG7ocO04bqv4bucbuG6r8O0cMSRw63DtOG6r8O9w7nhuq/hurPhuqnhuq/hurZv4bqv4buyxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DjeG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu7Phu5nhu5/huq/DtOG7kcOy4bu14bqv4bq2b+G6r8ONw7Thu5Fu4buh4bqv4budw7Thu7Xhuq/DrOG7teG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu6DDtXPDreG6r+G7snnEkXA24bqv4buK4buHw4Lhuq/hu6Nk4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s8O04buRbuG7s+G6r+G7s8O0xILDrTXhuq/DrUHhuq/hu7PDtMOy4bqvw63DtGRw4bqv4bufw4Phu6HDteG6r+G7neG6qOG6r+G7oeG7kcOz4buf4bqv4bqp4bqx4bqv4buh4bq54buf4bqv4bugw7Vkw4Lhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcOG6rzjhurfhuqst4bqrLeG6t+G6q8Oi4bq3LeG6t+G6qy3huqst4bqz4bqx4bqz4bq3OTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJeeG6r8Os4buzw7Thu7Xhu59pxIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurfDoi/hurfhuqvhuq3DrOG6t+G6t+G6p+G6t+G6q+G6s8Oi4buzw6LDouG6scOi4buj4bqrNuG7m3fDtcSD4bqvYuG7o+G7s13Eg8Od4bq7d+G6r8Os4buR4buN4buh4bqveWLhuq/DjeG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu7Phu5nhu5/huq/DtOG7kcOy4bu14bqv4bqp4bqx4bqv4buh4bq54buf4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu6Nmd+G6r8ONw7Thu5Fu4buh4bqv4budw7Thu7Xhuq/DrOG7teG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu6DDtXPDreG6r+G7snnEkXDEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu7Xhuq/hu53hu5PDrcO04bqv4bugw7Vzw63huq/hu7J5xJFw4bqv4buh4bq94buf4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/hurTDqeG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcDXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7LDtMSRw63DtOG6r+G7ssO0ZOG7ocO0NuG6r+G7oOG6ueG7n+G6r+G6t+G6q+G6q8OiNeG6r8ONw7Thu5Fu4buh4bqv4budw7Thu7Xhuq/DrOG7teG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu6DDtXPDreG6r+G7snnEkXDhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7o2Thuq/DjOG7keG6r+G7s+G7k8Otw7Thuq/hu6Phu5XDrcO04bqvw73huq7huq/DreG7g3fhuq9Y4bu1w7nDreG6r8O14buRYjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw43hu7Xhu6fDreG6r+G7s8O04buR4bqv4bujZOG6r8Os4buVd+G6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6E14bqvw7Xhu5FjcOG6r8OsQcOt4bqvw61j4buh4bqvaeG7pzXhuq/hu4tl4buhw7Xhuq/hurbhu5Ft4buhNeG6r8OtY8Ot4bqv4buz4buF4buhw7Xhuq/hu6Phu6t34bqv4bugw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/hu7PDtGLhu6HDtOG6r+G7s8O04buRbuG7teG6r+G7ocO04buR4bqv4bq2b+G6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/DrWPDrcO04bqv4bufxJHhu6HDtTXhuq/hu6Phu5XDrcO04bqvw73huq7huq/hurZr4bqv4bq2YuG7ocO14bqv4bqp4bqx4bqv4buh4bq54buf4bqvw63DgWLhuq/DjcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu7Xhuq/hu53hu5PDrcO04bqv4bugw7Vzw63huq/hu7J5xJFw4bqvLeG6r+G7s+G7kW/hu6Hhuq/hu7PDtOG7h+G7oeG6r8Otw4Fi4bqv4bujxILDreG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqv4bq2w4Dhuq/hu7N5YuG7ocO14bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqv4bq2ZOG6r+G7ncO04bu14bqv4bq2xILDreG6r0nhurvDreG6r+G7nuG7kW/hu6Hhuq/hu7J54bu14buhw7U04bqv4budw7Thur/hu6HDteG6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4buh4buRb+G7n+G6r+G7s+G7keG7oeG6r8O94bq74buz4bqvw71w4buh4bqvw63DgWLhuq/DrWPhu6Hhuq9p4bunNeG6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G6tuG7kW3hu6E14bqvw61jw63huq/hu7Phu4Xhu6HDteG6r+G7o+G7q3fhuq/hu6DDtOG7h+G7oeG6r8Os4buH4buh4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DvcSC4bqvw73EguG6r+G7ocO1w7Thu5HDs3fhuq/DrWPDrcO04bqv4bufxJHhu6HDteG6r8Otw4Fi4bqv4buKZeG7ocO1NeG6r+G7s+G7kW534bqv4buzQcOt4bqvw63DgeG7ocO14bqvw63DuTXhuq/hu53DtOG6u8Ot4bqvw73hu4fhu7Xhuq/hu6Hhu5Fv4buf4bqv4buzxILhuq/DtGRw4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq944bu1beG6r8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/DrWPDrcO04bqv4bufxJHhu6HDteG6r+G7i8Oy4bqv4buLcGThu6Hhuq/hu51u4buzNeG6r3fDtGPhu7Phuq/DtOG7tcOC4bqv4buzw7nhu7Phuq/hurZi4buR4bqv4buzeXI14bqv4buzeWPDrcO04bqv4buhw7Thu5HDs+G7n+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq944bu1beG6r8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/DteG7kWThu7Xhuq/hu4tqdzZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyw7Thu4lw4bqv4buLcTXhuq/hu4vDueG7keG6r+G7s+G6oOG7reG7ocO14bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqv4bujZOG6r8OtY+G7oeG6r2nhu6c14bqv4buLZeG7ocO14bqv4bq24buRbeG7oTXhuq/DrcO64buhw7Xhuq/DrcO04bqiw6014bqv4bq24buRbeG7oeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G7imXhu6HDteG6r2nhu6fhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E04bqv4buLcGThu6Hhuq/hurbhu5Ft4buhNeG6r8O04bun4buR4bqv4bq24buRbeG7oeG6r8OtY8Ot4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DrcO04buT4buhw7Thuq/hu7N54buV4bqvLeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G7ocO1cGThu5Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E04bqvw7Rzw63huq/DveG7keG7ocO04bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/hu7LDlFfhu7I14bqv4buyw5TDjcOdNeG6r+G7suG7kcOy4bu14bqvw7Rzw63huq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bug4bun4buR4bqvw6zhu7Xhu6HDteG6r8ON4bu14bunw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7s2Z34bqv4buzeeG7teG7ocO14bqv4bq2ZHDhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buz4buZ4buf4bqvw7Thu5HDsuG7teG6r+G6tm/huq/hu6Phu5XDrcO04bqvw73huq7huq/DtOG7meG7ocO04bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hurZk4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r8Otw4Fi4bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcDThuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4budbuG7s+G6r3jhu7Vl4bqv4bq2b+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G7s3nhu5U14bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7NuNeG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWI14bqv4bq0w6nhuq/DtOG7p+G7kTXhuq9i4buh4bqv4buh4buR4buhw7Thuq8t4bqveOG7tcO5w63huq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO0xJHDrcO04bqv4buyw7Rk4buhw7Thuq8t4bqveOG7tW3huq/DtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcDThuq/hu6DDtOG6sOG7ocO14bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hurZm4buz4bqv4buj4buVw63DtOG6r8O94bquNeG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXDhuq/DjcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqv4bq2ZOG6r+G7i3Hhu6HDteG6r8O1cXfhuq/DrcOBYuG6r8O0c+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DvcSC4bqv4buhw7XDtOG7kcOzd+G6r8OtY8Otw7Thuq/hu5/EkeG7ocO14bqvw63DtOG7teG7ocO14bqveOG7tWLhuq/huqnhurHhuq/hu6Hhurnhu582YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6t+G6t8OiL+G6t+G6q+G6rcOs4bq34bq34bqn4bq34bqr4bqzw6Lhu7PhuqnhuqfhurXhuqfhu6Phurc24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSDw53hurt34bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq95YuG6r8ON4bu14bunw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7s+G7meG7n+G6r8O04buRw7Lhu7Xhuq/huqnhurHhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcMSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6t+G6t8OiL+G6t+G6q+G6rcOs4bq34bq34bqn4bq34bqr4bqzw6Lhu7PhurXDosOi4bqz4bujw6I24bubd8O1xIPhuq9i4buj4buzXcSDw53hurt34bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq95YuG6r8ON4bu14bunw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7s+G7meG7n+G6r8O04buRw7Lhu7Xhuq/huqnhurHhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcMSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Oh4bug4bq94buf4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7ncO04bu1w7rhu6Hhuq/hurbhu5Ft4buh4bqv4budw7Thu7Xhuq/DrOG7keG6r+G7s+G7k8Otw7Thuq/DjcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu7Xhuq/hu53hu5PDrcO04bqv4bugw7Vzw63huq/hu7J5xJFwNeG6r+G7ocO0ZOG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/DjcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu7Xhuq/hu53hu5PDrcO04bqv4bugw7Vzw63huq/hu7J5xJFw4bqv4bujZOG6r+G7oeG7qeG7keG6r+G7o+G6oOG7teG6r8O14buR4bqw4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G6tmbhu7Phuq/hu6Phu5XDrcO04bqvw73huq7huq944bu14bqk4bqvw7Xhu5Fj4bqv4bq2ZOG6r+G7o2Thuq/hu6Hhu6nhu5Hhuq/DteG7kWNw4bqvw6xBw63huq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buzw7TDueG7ocO1NeG6r+G7o3Lhu6HDteG6r8OCbeG7teG6r3jhu7Vt4bqvw7ThuqDhu6nhu6HDtTXhuq/hu4vhu4Phu7Phuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r8Otw7Rw4bqvw61jw63huq/hu7PDtG7huq/DtMOzNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LDtMO64buhw7Xhuq/hu7Phu5Hhu6Hhuq/hu7PDg+G6r8OU4bu1w4LDs+G7oeG6r8OBw4Lhuq/hu7LDtMSRw63DtOG6r+G7ssO0ZOG7ocO04bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7szXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4ti4buhw7Xhuq/hu7Phu5Fu4buh4bqvw7Rk4buhw7Thuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r8O0w7Phuq/hu7PDtMO54buhw7Xhuq/DreG7h+G7teG6r8O0dOG7kTXhuq/hu7PDtMOy4bqv4bujw7Phuq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thu5E24bqv4bui4buN4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqvw63hu7Xhu6fDreG6r+G7s8O04buR4bqvw71s4bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq95YuG6r+G6tmRw4bqvw63hu7XDueG7keG6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqvw6It4bqz4bqx4bqz4bq3NuG6r+G7ssO04bux4buR4bqvw7Xhu5Fi4buh4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thu5Hhuq9p4bq74buz4bqv4buL4buF4bu14bqv4buzw4Phuq/hu6HDtWTDguG6r3fDtGPhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r8Ot4bu14bunw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7i27hu6Hhuq/hu6HDtWTDguG6r+G6teG6sS3huqkt4bqz4bqx4bqz4bq3NuG6r0li4buh4bqv4buyxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buzw7Thu5Hhuq/DvWzhuq/hu7N5YnDhuq/DteG7kWXhu5Hhuq/hurZkcOG6r8Os4buVd+G6r+G7nOG6qOG6r+G7oeG7kcOz4buf4bqv4bqp4bqx4bqv4buh4bq54buf4bqv4bugw7Vkw4Lhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvw43DtOG7kW7hu6Hhuq/hu53DtOG7teG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcOG6rzjhurfhuqst4bqrLeG6t+G6q8Oi4bq3LeG6r+G6t+G6qy3huqst4bqz4bqx4bqz4bq3OTZhL3fDoWHhu7NiaeG7o+G7ieG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPDrWLhu5/hu6HDtGLhu7PEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPDtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bq14bqr4bqnd+G6tDThuq/hurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6peG6seG6tXfhurQ0xIPhuq/DreG7ieG7o+G7o8O9d2LDreG7keG7ocO1XcSD4bqxxIPhuq/DreG7ieG7o+G7o3diw6zDrOG7keG7ocO1XcSD4bqlxIPDoWHhu7NpcMOsw4LDoWHhu7N5w6Fh4buzw6zhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/DouG6qeG6rXfhurQ0xIPDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8Otw7TDgeG6r+G7s3nhuqDhu6nhu6HDteG6r+G7n+G7q+G7keG6r8Otw4Fi4bqv4buKZeG7ocO14bqv4bq2b+G6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqvw7ThuqDhu6vhu6HDteG6r8Otw7Thu5fhuq/hu4vEkXDhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r+G7o+G6oOG7rcOtNeG6r8O14buR4bqwYuG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6t+G6q8Oi4bq3NeG6r0li4buh4bqvw41j4buh4bqvw73EguG6r+G7imXhu6HDteG6r0nhurvDreG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7i8Op4bqveOG7tcOCbuG7s+G6r+G7i+G7leG7ocO04bqvw63DtHPhu6Hhuq/hu6DDtXPDreG6r+G7snnEkXA14bqv4buzw7Thu7Xhu6fDreG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/hu7J5xJHDreG6r+G7oMO0ZuG7szXhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7LDtMSRw63DtOG6r+G7ssO0ZOG7ocO04bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu7Xhuq/hu53hu5PDrcO0NuG6r+G7oMO1ZMOC4bqv4bq34bqrLeG6qy3hurfhuqvDouG6tzXhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq/DrOG7teG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu7PDtHBj4buz4bqv4bujw4Lhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7Phu5Ft4buhNeG6r+G7s+G7kW/hu6Hhuq/hu7PDtOG7h+G7oeG6r8Otw4Fi4bqv4bujxILDreG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqv4bq2w4Dhuq/hu7N5YuG7ocO14bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqv4buzxJHhu5Hhuq/DlGLhu6HDteG6r+G7snnhu4lwNeG6r8O14bul4buf4bqv4bqz4bq34bqvw63DtOG7kW7hu6Hhuq/DvcahNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjeG7ueG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu4vhu5HDsuG7n+G6r+G7oWTDgjXhuq/DrWPDreG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw63hu6nhuq/DveG7r+G6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqvw63huqDhu7Hhu6HDteG6r+G7ocO04buH4buh4bqv4bq2ZuG7s+G6r+G7o8SCw63huq/DrcO0cOG6r8Otw7Thu5Fu4buh4bqv4budw7Thu7Xhuq/hu6Ft4buh4bqvw63DtOG7l+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7ocO14bq74buh4bqvw73DueG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/DrOG7teG6r+G7neG7k8Otw7Thuq/hu4vDqeG6r3fDtGPhu7Phuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu6Nt4buh4bqv4bqp4bqx4bqvw63DtOG7kW7hu6Hhuq/DvcahNuG6r+G7iuG7lcOtw7Thuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu6Phu4Xhu6Hhuq/hurThu7Vi4bqveOG7teG7h+G7oeG6r8OtZOG7oeG6r3jhu7XEqeG7szXhuq/hu4tk4buh4bqvY3c14bqv4buzeeG7kcOz4buz4bqv4bq0cWLhuq/DreG6ueG7oeG6r8Ot4bqiNeG6r8OtY8Ot4bqvw63hu6nhuq/DveG7r+G6r8OtY8Otw7Thuq/hu5/EkeG7ocO14bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r+G7i+G7p+G7keG6r8Os4bu14bqv4bud4buTw63DtOG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buyecSRcOG6r+G7oXHhu5Hhuq954buRbeG7ocO1NeG6r+G7o8SCw63huq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G6tsOA4bqv4buzeWLhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7oXHhu5Hhuq/DrcO04bu14buhw7Xhuq/hurZo4buh4bqvaWVw4bqv4buzcGThu6Hhuq/hu6PEgsOt4bqv4buj4bqg4but4buhw7U14bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r8O94buH4bu14bqveeG7p+G7ocO14bqv4buv4bqvw61jw63huq/hu4vhu5Vi4bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/hurbhu7nhu6HDtTXhuq/hu5/hu5Fv4buhNuG6r8OM4bu54bqv4buz4bul4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/DteG7kWLhu6Hhuq/hu6HDteG6u+G7oeG6r+G7ocO04bqg4buhw7Xhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r+G7ncO04bu14bqv4bugw7Vzw63huq/hu7J5xJFwNeG6r8Otw7Thu5Fu4buh4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqvw63DgWLhuq/hu4vhu6fhu5Hhuq944bu14buH4buh4bqv4oCc4buyeeG7k+G6ry3huq/DjMOA4buhw7Xhuq8t4bqv4bugw7Thu4fhu6HigJ3huq/hu7N54buv4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/DveG6osOt4bqv4bufxJHhu6HDtOG6r+G7s+G7keG7ocO04bqv4buzw7Thu4Xhu6E14bqv4buhw7Xhu7Xhu6Xhu6Hhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7o8SCw63huq/hu7Nw4bqv4buj4bur4buhNeG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4bq24buRbeG7oeG6r+G7s3Bk4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu7Phu5Fu4buh4bqv4buz4bur4buR4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/hu53DtOG7r+G7keG6r+G7ocO1w7TGoWI14bqvw7Xhu5Fk4buhw7Thuq/DrcO04buT4buhw7Thuq944bu1w4Jv4buh4bqv4bq2b+G6r+G7s2LDguG6r+G7oMO04buH4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu6NicOG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7n+G7uWLhuq/hu7PDtOG7teG6r8ONY8Otw7Thuq/hu5/EkeG7ocO14bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/hu7Jj4buf4bqv4buh4bq54buf4bqv4bq34bqrw6LhuqU2YS93w6FhL+G7s8Osw6FhL+G7s3nDoWEv4buzaXDDrMOCw6FhL+G7s2Jp4buj4buJw6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3QuG7teG7s8O0cHnEg8Oh4bugw7Vzw63huq/DlOG7teG7g+G7oWEvd8Oh


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]