(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời đại công nghệ 4.0 việc số hóa di sản đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần lưu trữ, giữ gìn được tính nguyên gốc của di sản nhằm giới thiệu, quảng bá với cộng đồng trong và ngoài nước một cách nhanh chóng.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WVhub23hurvhurnDollO4buFQOG6peG6vS5AOOG6p0BuPOG6uUA54bq3QDY84bq7QG9m4bq5QOG7myhAbMOzPOG6uUBl4buhQDjhurNAOCjhurnDokDhuqXDreG6uVgvbm9t4bq74bq5w6JZWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WVhhw6lZT23hurvhurnDokBv4bql4buL4bqnQDkp4bqnQDfhu4PhurnDokDhurnDouG6peG6sUAq4busI0Dhu5vhuqfhurE3QG7hu4VA4bql4bq9LkA44bqnQG484bq5QDnhur3hurnDokDhu5su4bqnQG9tw6pAbMOzLuG6uUBvbeG6v+G6ucOiQG9t4bq74bq5w6JANjzhurtAb2bhurlANyE3QMOi4bqnIUBvbeG6q0Dhu5t74bq5QOG6peG6vS7hu7BAZeG6qzfhuqVAbuG7l+G7sEDDouG6vWtAa+G6pTLhurlAZeG7kcOzQG9txqHhu7BAw6LhuqfGoUDDouG6qeG6uUA54buR4buJN0Bv4bqt4bq54bqlQOG6ucOiw7Phu5/Do+G6uUDDouG7hTdAN8O1LkA44bqnQG484bq5QOG6ueG6pVvDqUDDouG6p8Os4bqnQG/huqXhuqfhurHDs+G7sEBsw7M84bq5w6JANiFA4bubw6zhuqdAN2fhurnDokA5ZuG6ucOiQG9t4bq74bq5w6JA4bubKEDhurnDouG6uyjhuqdA4bq54buRw6w3QMOpZ29ANyE34bqlQOG6ueG6pS7hurnhuqVAN+G6peG6veG6ucOi4busWC9hw6lZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiM7a+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkIz8vPSw6OCU9PyMsPT9vOyUkLGUkLT3hu6xka8Oi4bu4QC5lb8Oa4bu4TuG7hUDhuqXhur0uQDjhuqdAbjzhurlAOeG6t0A2POG6u0BvZuG6uUDhu5soQGzDszzhurlAZeG7oUA44bqzQDgo4bq5w6JA4bqlw63hurnhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDsjI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmIzvhu7hAL1lYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Uua2/huqfhurvhurnhu7hZVuG7peG6ueG6pUDDqeG6p+G6ueG6pUDhuqXhur8uV1gva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT23hurvhurnDokBMw7Phu5/Eg29AOeG6q+G6ueG6pUBu4buFQCQjJD8vTOG7uS1PT8OiQDfDtS5AT+G6pcO1QG/hu5HDrOG6ucOiQOG7teG6peG6reG6ueG6pUBr4bqlw7VAa+G6pcOjQDjDs+G7n+G6sW9A4bu14bql4buRw63hurnDokBvbeG6qeG6ueG6pUBu4buFQOG6peG6vS5A4bu34bqnQG484bq5QOG7m3vhurlA4bql4bq9LkDhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqUDDouG6py7huqdAOeG6uynhurlAJCMkPS0kIyUjQDk+QOG6ucOjw7Phu6hA4bu14bql4buRw63hurnDokBvbeG6qeG6ueG6pUA5XW9Aw6nhu483QG/huqfDo8OzQOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQOG6peG6sUBv4bql4buF4bq5w6JAN8OtQG7EqUA4xqFAZeG6p+G6scOzQGzDs+G7hTdAw6LhuqcuQOG7m+G6r0A44bqnQG484bq5QOG7m3vhurlA4bql4bq9LkBvbcOj4bq5QOG6ueG6r+G6uUBvPOG6ucOiQDfhu4PhurnDokDhurnDouG6peG6sUBu4buFQG/huqXhu4XhurnDokDhurnhuqUxb+G7sEBr4bql4buPN0Dhu5vhu49AN+G7g+G6ucOiQG8hN0Bl4buRw7NAb23GoeG7sEBsw7M84bq5QGXhu6Hhu7BA4bq5w6LhuqXhuqfDo+G6uUA34buTw7Phu7BANjzhurtAb2bhurnhu7BAxJHhuqUu4bqnQG/huqUhN+G7sEBsw7M84bq5w6JANiFAOOG6p0BuPOG6ueG7sEBv4bqlw7I3QDk04bufQGvhuqUhb0BvbeG6p+G6t+G6uUA4w7NAZeG6qzfhuqVANuG6r+G6uUDhu5vGoeG6ucOi4buqQDY84bq7QDk8w6lAb+G6rTfhuqVA4bql4buJa0A54buR4buJN0Dhu5so4bq7QMSR4bqlw7PhurnDokDEkeG6p8SD4bq5QG9tw7I3QOG7teG6peG6reG6ueG6pUBr4bqlw7VAOeG6p+G6seG6uUBv4buXQOG7myhA4bqk4bqxQG9t4bqnQG/huqXhu5M3QOG7muG6p+G6sW9AbuG7hUDhuqXhur0u4buqQDk04bufQMOpKeG6ueG6pUA34bqlw7Phu5/hurfhurlAOWjhuqdAbuG7heG7sEBv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAZeG6p8Oj4bq5QG/huqXhu4PhurnDokA4xqFAZeG6p+G6scOzQG7hu4VAbMOz4buFN0DDouG6py5A4bub4bqvQDjhuqdAbjzhurlA4bube+G6uUDhuqXhur0u4buwQDY84bq7QDk8w6lAOSFrQOG7k+G6ucOiQOG6peG6p+G6scOzQGzDszxAOOG6qzfhuqVA4bub4buPQDfhuqXhurtA4bujPkDhuqVn4bqn4buwQDdn4bq5w6JAOWbhurnDokDEqUDDqeG6v+G6p0Blw7I34buwQMOp4bq/4bqnQOG6ucOt4bqn4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7nhu5Hhu4k3QDbhuqfEg2/hu7BA4bql4bqn4bqx4bq5QOG6uS7hu59Ab+G6uyjhurlAbMOz4buFN0A34bq9QMSR4bql4bq7POG6ucOiQCXhu6wmIyNAOOG6p0Bv4bqtN+G6pUBsw7Phu4U3QMOi4bqnLuG7sEDhuqXDreG6uUA9I+G7rCMjI0A44bqnQG/huq034bqlQDnhu5Hhu4k3QOG7o8SDa0DhuqUp4bq5w6JANzFrQG9i4bq54bql4busQOG7uTDhu59AZShAN+G6u+G6uUBu4buFQG0xb0Blw6zhurlAb23hurvhurnDokDEkeG6peG6p0A54bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JANuG6p8SD4bq5QDln4bq5w6JA4bub4bqvQG/hu5VA4bq54bql4bqnw6PhurlA4bubKEA54bqn4bqvw7NAxJHhuqfhurHhurlA4bujPkDhuqVn4bqnQG/huqXhuqlAOOG6p+G6s+G6uUBtLkBv4buZ4bq5w6JAw6Lhuqfhu4vhu7BAb+G7meG6ucOiQGvhuqXDsm/hu6xA4buaM+G7n0DhurnDo+G6uUDDqWnhuqdAOeG6qy5Aa+G6peG7kcOt4bq5w6JANzLhurlA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JA4bubKEDhu5sz4bq5QOG6pSjhurnhuqVA4oCc4bq4w6Iw4bq5QOG6pSjhurnDokBu4buFQOG7m+G6r0A44bqnQG/huq034bqlQOG7myhAN+G7g+G6ucOiQG8hN0A2POG6u0BvZuG6uUA44bqnQG/huq034bql4oCdQDZb4bq5w6JANyE34bqlQOG7k+G6ucOiQDjhu4/hurnDokBv4bqlKOG6ueG6pUBv4buVw7NAN8O1LkDhu7XDs2c3QDchN+G6pUDDqSnhurnDokAq4busI0DDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bubKOG6u0Dhu5vhuqfhurE3QDk8w6lANjzhurtAw6LhuqfGoUDDouG6qeG6ueG7sEA2POG6u0BvZuG6uUBv4bqt4bq54bqlQOG6ucOiw7Phu5/Do+G6uUDDouG7hTdAN8O1LkA3ITdAOOG6p0Bv4bqtN+G6peG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT23hurvhurnDokDEkeG6peG6p0A54bq94buwQOG7m+G6p+G6sTdAb+G6pcOzQG/huqUza0A4xqFAZeG6p+G6scOzQDfhuqXhuq3hurnhuqVA4bujITdA4bubKEA5MuG7n0A5w7VA4bubw6zhuqdAw6lnb0A44bqnQG/huq034bqlQGUoQG0xb0DEkeG6peG6vUDEkeG6pXvhurnhu6xA4bu54bq3QDnhu5EuQDnhu5Hhu4k3QOG6pWZAbsOtQDfDtS5Aw6lnb0A44bqnQG/huq034bqlQGXDo+G6uUA4xqFAZeG6p+G6scOzQG7hu4Xhu7BAOcOq4bqnQOG6peG7geG6p0Br4bqlPOG6p0A3MuG6uUA5xIPhurlAw6lnb0DDo0DEkeG6rWtA4bubw6zhuqdA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAN+G7jeG6ucOiQG/huqXhu5U3QOG6peG6p+G6seG6uUBvbeG6u+G6ucOiQG/huqXhu4vhuqdAw6Lhuqcu4bq5QDgo4bqn4buwQOG7myhANyE3QDch4bq5QDZnQG/huqXhu5U3QOG6peG6p+G6seG6uUBr4bqlPOG6p0BlKEDhurnDouG7keG7i+G6p0DhuqXhuqfhurfDs0A24bqnxINvQOG7m+G6r0A34buD4bq5w6JA4bq5w6LhuqXhurFAbuG7heG7sEA34buN4bq5w6JA4bubw6zhuqdAw6kh4bufQMOp4bq9N0Bu4bqjQG0oQG7hurshb0DEkXNAZeG7kWrhurnDokA4xqFAZeG6p+G6scOzQG9t4bq74bq5w6JAxJHhuqXhurtAZeG7kcOzQG9txqHhu7BAxJHhuqU84bq7QG4hb0Bv4bql4buVN0BvxINA4bql4bqn4bqx4bq5QG9tKeG6ucOiQG4uw7NAOeG6vUBvaOG6ucOiQOG6peG7iWvhu7BANzNrQOG6ueG6pTNvQDZoQG7Ds+G6ucOiQG/huqXhu4PhurnDokBv4bqn4bq5QOG6peG6uyjhurlAN+G6pWLhurnhuqXhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7teG6vUBv4bql4bq3QG/huqUx4bufQDcww7NAN+G6pcOz4buf4bqx4bq5QG7hu4VA4bql4bq9LkDhu5soQDY84bq7QG9m4bq5QDjhuqdAb+G6rTfhuqVAbMOzLuG6uUBvbeG6v+G6ucOiQOG6ueG6peG7kUBv4bqlxINA4bq5KOG6u+G7rEDhu7PEqeG6p0DhurnEg8OzQOG6ueG6peG7kUA34buD4bq5w6JAbyE3QGzDszzhurlAZeG7oeG7sEDDouG6pyHDqUBuIW9AN+G6pV1vQDfhuqXhuqNA4bubKEBv4bql4buR4buL4bq5w6JA4bujw7Phu5/Do+G6uUDhuqXDreG6uUBv4bql4bqpQG7huqNAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JA4bub4bqn4bqxN0DigJw5PkBtZuG6p+KAnUDhurnhuqXhu5FAOeG6qeG6ueG6pUBF4buRw63hurnDokDhu6IhQG8p4bqnQOG6pChA4bq4Z+G6p0A54buR4buJN0DigJxr4bql4buNQGvhuqXDoWvigJ1Ab+G6pSjhurnhuqVAw6nDrOG6p0Bv4bqn4bq54bqlQDZb4bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokDhu5szb0Bl4bqn4bqxw7Phu7BANzHDs0DEkeG6p+G6seG6uUDhuqXhurso4bq5QG/hurso4bq5QOG7oy5AZSlA4bubw6zhuqdA4bufxIPDs0Bv4buFQMOi4buFN0BuLsOzQMSR4bql4bqnQG/hu4PhurlAbynhurvhu6xA4bqkLuG7n0A34bql4buNLkDEkOG6pcOyN0BP4bqlw7Xhu59AxKlA4bqlw7Phu5/hurHhurlAT+G6pS7hurnhuqVA4bq6LuG6p+G7sEDhuqQoQOG6uGfhuqdA4bub4bqpQG99N0BvbSE34bqlQG9t4bq74bq5w6JAN+G7g+G6ucOiQG8hN0Bsw7M84bq5QGXhu6FA4bq5w6PhurlA4bq54bqlKEA34bql4buNLkDhu5soQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDgw4bq5QDk+QG/hu5VA4buhQOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQDchN0A34buD4bq5w6JAb23huqnhurnhuqVAw6nDrOG6p0BvbeG6u+G6ucOiQMSR4bqlw7Phu4PhurlA4bub4bqnw6PhurlAOOG6p0Bv4bqtN+G6pUDEkeG6peG7g+G6ucOiQGvhuqXhu41A4bql4buJa0Dhu5vDrOG6p0A3POG6ueG6pUBsw7Mu4bq54buwQMSR4bql4buD4bq5w6JAw6Lhuqcu4bq5QOG7m3vhurlA4bql4bq9LuG7rEDhu5oz4bufQOG6ucOj4bq54buwQOG7m+G6p+G6sTdAb20u4bq5w6JANuG6q0A5MuG7n0A5w7VAOMahQGXhuqfhurHDs0Dhu5vhuq9AxJHhuqfEg+G6uUBvbcOyN+G7sEDhu5szb0Bl4bqn4bqxw7Phu7BA4bql4bq7LkDhu5t74bq54buwQMOpKMOzQG59N+KApkBvbcOj4bq5QDchN0Dhurnhuq/hurlAbzzhurnDokBu4buFQDnhu5Hhu4k3QOG7o2HDqUBlKEDDqWdvQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokDDouG6pzzhuqdAa+G6pSFrQMOi4bqnw7JrQDfhuqXhurtAN+G7g+G6ucOiQG8hN0A2POG6u0BvZuG6ueG7sEBv4buD4bq5QG8p4bq7QDjhuqdAb+G6rTfhuqVAOTzDqUA2POG6u0A54buR4buJN0Dhu5/Eg8OzQG/hu4VA4bq5w6LDs+G7n8Oj4bq5QMOi4buFN+G7rEDhu7Xhu43hurnDokDhu5vDrOG6p0A54bq9QOG7m+G6p+G6sTdAbMOzPOG6ucOiQDYhQDkxb0Dhurnhu5HDrDfhu7BAN+G6u+G6uUDhurnDouG7keG7i+G6p0Dhu5rhuqfhurFvQOG6uC7DqUBtLkBv4bqlxINAw6LhuqfDrOG6p0A3w7ThurnDokA44bqzQDgo4bq5w6JA4bubKEDhuqXhuqfhurHDs0Bsw7M8QOG6pcOt4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hrdMOzb+G6peG6u23hu7hZ4bqkKEDhuqThuqfEg8OzWC9rWQ==

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]