(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong 2 ngày 23 và 24-8, huyện Nông Cống đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện Nông Cống 2022.
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jhu7bhu4/DteG7jeG7h+G7geG6q+G7uOG7jmljKuG7geG7iWMq4bqqY11jKsOh4buD4buB4bqrKsOgYsO0c8Oi4buBKmJqYyrhu4HhuqvGoWxjKsOgPuG7hyrDtcO04buJYypiw7Rz4bql4buBKuG7gGnhu4Hhuqsqw4DDreG7geG6qyo6Jjo64bu2L+G7j8O14buN4buH4buB4bqr4bu44bu2L2I/4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs0LDoz7huqEl4bu4w5ViY+G6tcO1KsO1YuG7o8OgKmLGoW7hu4Hhuqsq4bub4buB4bqrKsOAw7Thu4vDoCpwOOG7gSrhuqPhu4vhu4Hhuqsq4oCcw5Xhu4d94buBKuG6oTXhu4Eq4buNw6jhu4Eqw6rDtHPhuqXhu4Eqw7ViNeG7gSrDtWLhuqcqw7Viw6Phu4cq4bqrxqFq4buB4bqrKsOBe8OgKkLDrCpw4bq5KuG6o1tj4oCdWCrDteG7jeG7h+G7geG6qyo6KuG7geG6q31zKjo7KnB9KjosLSlYKmLDtHPhuqXhu4Eq4buAaeG7geG6qyrDgMOt4buB4bqrKuG6oyIqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aq4bqqY11jKsOh4buD4buB4bqrKsOgYsO0c8Oi4buBKmJqYyrhu4HhuqvGoWxjKsOgPuG7hyrDtcO04buJYypiw7Rz4bql4buBKuG7gGnhu4Hhuqsqw4DDreG7geG6qyo6Jjo6WeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJeG6ocO1YsO04bq/w6EqY8OAw6Phu4HDtcOj4buNJSrhu4/DtXPDqsOjxq8lcWPhuqHDtWJWKikmJsOzclcqYsOjY+G6q2LDtVYqLjs7w7NyVyUq4buP4buNw6DGryUvL8Og4bqh4buBWcOhPuG7h8O1Yj7hu4FiYuG7hz5ZcOG7gS/huqHDo+G7j+G6vcO14buHw7Mv4buBw6Nx4buPLzo6OywvPyEp4bqhLD8mJiwmKMO1LiY8OiHDqiZZ4bq7w7Phuqvhu67hu43Gry4oPyUqPsOqw7XGryXhu45pYyrhu4Hhu4ljKuG6qmNdYyrDoeG7g+G7geG6qyrDoGLDtHPDouG7gSpiamMq4buB4bqrxqFsYyrDoD7hu4cqw7XDtOG7iWMqYsO0c+G6peG7gSrhu4Bp4buB4bqrKsOAw63hu4HhuqsqOiY6OiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUuOzslKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4w4B7w6Aq4bqj4buLYyrDoeG7g+G7geG6qyrDteG7jT7hu4FiKsO1fWMq4buPaWMq4buB4buJYyrDtVtjKuG6q2NdY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYj7hur8q4bqrYz4q4bqrY11jKsOg4buDKmJq4buBKjsmJipQ4bqiUCrDtWLDtOG7i8OgKjohKuG6o+G7i2Mq4buBPuG6vypwfSohKuG6o+G7i2Mq4buB4buhKuG6o+G6teG7gSrDteG7nSrDoHvDoCpyIlgqw7ViZSrDteG7jTbhu4Eqw7Xhu43hurPhu4Eq4bqjZT4qw6F94buBKmLDtHPhuqXhu4Eq4buAaeG7geG6qyrDgMOt4buB4bqrWSrDgHvDoCrhuqPhu4tjKuG7gT7hur8q4bqjxqFtw6Aqw6BiYz4qw6Fd4buB4bqrWCrDtWJjKuG6ozbDtCpw4buF4buB4bqrKsOq4buHW2Mqw6BiZuG7gSrDoHvDoCrhuqPhu4tjKnLDtDbDtSrhu48ww6Aq4buBYjbDtSpwfeG7hypw4buF4buB4bqrKsOq4buHW2Mqw7Xhu43hu6PDoCrDtWPhurXDs1kqISrhuqPhu4tjKuG7geG7oSrhuqPGoW3DoCrDoGJjPirDtWJ94buBYio6KsOhXeG7geG6q1gqw7ViYyrhuqM2w7Qqw6BiZuG7gSrDoHvDoCrhuqPhu4tjKnB94buHKnDhu4Xhu4Hhuqsqw6rhu4dbYyrDteG7jeG7o8OgKsO1Y+G6tcOzWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bu2Y+G6v+G6qyrDoMOqPuG7j+G7j8avJWPDgMOj4buBw7XDo+G7jSUq4buPw7Vzw6rDo8avJXFj4bqhw7ViViopJibDs3JXKmLDo2Phuqtiw7VWKiEmJsOzclclKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoOG6oeG7gVnDoT7hu4fDtWI+4buBYmLhu4c+WXDhu4Ev4bqhw6Phu4/hur3DteG7h8OzL+G7gcOjceG7jy86OjssLz8hKeG6oSw/JiYsOjvDtSgmKD8mw6omWeG6u8Oz4bqr4buu4buNxq88PCUqPsOqw7XGryXhu45pYyrhu4Hhu4ljKuG6qmNdYyrDoeG7g+G7geG6qyrDoGLDtHPDouG7gSpiamMq4buB4bqrxqFsYyrDoD7hu4cqw7XDtOG7iWMqYsO0c+G6peG7gSrhu4Bp4buB4bqrKsOAw63hu4HhuqsqOiY6OiUqcWPhuqHDtWLGryUpJiYlKmLDo2Phuqtiw7XGryUhJiYlKi/hu7jhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4A+w7PDtWPhu4fhu4El4bu4OiEq4bqj4buLYyrhu4E+4bq/KnB9KiEq4bqj4buLYyrhu4Hhu6Eqw7Xhu40+4buBYirDtX1jKsO1W2Mq4bqrY11jWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bqqY11jKuG6ozbDtCrhu4Ex4bq/KsO14buN4buH4buB4bqrKsOge8OgKmLhu4dbw7Uq4bqj4buL4buB4bqrKsOg4buVPipC4buLYyrDtWJjKsO1YuG6pyrDtWI+4buHKuG7geG6q8ahbGMqw6A+4buHKsO1w7Thu4ljKmLDtHPhuqXhu4Eq4buAaeG7geG6qyrDgMOt4buB4bqrKuG7gSDhur8qOiY6Olkqw4Hhu4Phu4Hhuqsqw6Biw7Rzw6Lhu4EqYmpjKsOg4buX4buB4bqrKsOqfSrhur9p4buBKsO1YuG6pyrDtWI+4buHKuG6v2tjWCrDtWLDtCpi4buRw7Uq4buB4bqrfXMqw6B94buB4bqrKuG7gWJjw6LDtCrhu4HhuqvGoWxjKuG6oTXhu4Eqw7ViPuG6vyrhuqtjPirDtTjDsyrDqsO0c+G6peG7gSrDtWLGoWzhu4HhuqsqcsO0c+G6s+G7gVgq4buBYjbDtSrDqn0q4buB4bqrxqFsYyrDoD7hu4cqw7XDtOG7iWNZKuG6ojVzKsOqfSrhuqFlw7Mq4bqj4bqnKuG7geG6q8ahbGMqw6A+4buHKsO1w7Thu4ljKsO14buN4bqz4buBKuG6o2U+KsOhfeG7gSpiw7Rz4bql4buBKuG7gGnhu4Hhuqsqw4DDreG7geG6qyrDoOG7gyrhuqFlw7Mq4bqjxqFtw6Aq4bqrYz7hu4cqw6rGocO0KsO1YmMq4bqjNsO0WCrDssO0PirhuqPhu4Mqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrhuqM5cyrhur9b4buBYirDs2Lhu4fhu4Hhuqsqw7Xhu4194buHKsOh4buD4buB4bqrKsOgYsO0c8Oi4buBKmJqYyrhu4Hhu4NjKuG7jWPhurPhu4HhuqtYKsOzYuG7h+G7geG6qyrDteG7jX3hu4cqw5XhuqDDlcOVKuG7geG7g2Mqw6Biw7Thu4Hhuqsqw6Dhu5U+KmLDtHPhuqXhu4Eqw7Nie8O1KsO14buNY+G6p+G7gVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViouKSbDs3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOjo7LC8/ISnhuqEsPyYmLDssw7UoLDohP8OqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavISg6JSo+w6rDtcavJeG7jmljKuG7geG7iWMq4bqqY11jKsOh4buD4buB4bqrKsOgYsO0c8Oi4buBKmJqYyrhu4HhuqvGoWxjKsOgPuG7hyrDtcO04buJYypiw7Rz4bql4buBKuG7gGnhu4Hhuqsqw4DDreG7geG6qyo6Jjo6JSpxY+G6ocO1YsavJSkmJiUqYsOjY+G6q2LDtcavJS4pJiUqL+G7uOG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgD7Ds8O1Y+G7h+G7gSXhu7jDgT7hu4Eqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aqw7Xhu40+4buHKsOge8OgKuG6q2NdYyrhu4FiNsO1WCrhu4FixJFYKsOhPipuKuG7geG7i2Mq4bqhw7Thu4Hhuqsqw6Dhu5U+KuG7gT7hur/hu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG6vOG6tcO1KsO1YuG7kcOgKuG6q2NdY1gqbirhu4Hhu4tjKuG6ocO04buB4bqrKsOg4buVPirhu4E+4bq/WCpwaSrhuqNlw6BiKsOqfSrhuqPhu4tjKnIiKkLhu4d94buB4bqrKuG6qmM+4buB4bqrWCpy4bq1w7Mqw7Vi4bubKuG7gWLEkSpwfSrDoT4qw6p9KsOge8OgKuG6o+G7i2MqU+G6s+G7gSrhur7hu6UqcH0qQuG7h33hu4Hhuqsq4buOauG7gVkqTirhu4Hhu4tjKuG6ocO04buB4bqrKsOg4buVPirhu4Hhu6FYKuG6o+G7i2MqUFvhu4Eqw5ViMOG7geG6qyrhuqtjfeG7gWIqw6Bi4bubw6AqcGkq4bqjZcOgYlkqUuG6tcOzKsO1YuG7myrhu4FixJEqcH0qw6E+KsOqfSrDoHvDoCrhuqPhu4tjKsOAaeG7geG6qyrDgGJk4buBYipwfSpQW+G7gSpC4buFPlnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG7tmPhur/huqsqw6DDqj7hu4/hu4/GryVjw4DDo+G7gcO1w6Phu40lKuG7j8O1c8Oqw6PGryVxY+G6ocO1YlYqKSYmw7NyVypiw6Nj4bqrYsO1ViouLi7Ds3JXJSrhu4/hu43DoMavJS8vw6DhuqHhu4FZw6E+4buHw7ViPuG7gWJi4buHPllw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vOjo7LC8/ISnhuqEsPyYmLCw7w7UuOy46OsOqJlnhurvDs+G6q+G7ruG7jcavKTo8JSo+w6rDtcavJeG7jmljKuG7geG7iWMq4bqqY11jKsOh4buD4buB4bqrKsOgYsO0c8Oi4buBKmJqYyrhu4HhuqvGoWxjKsOgPuG7hyrDtcO04buJYypiw7Rz4bql4buBKuG7gGnhu4Hhuqsqw4DDreG7geG6qyo6Jjo6JSpxY+G6ocO1YsavJSkmJiUqYsOjY+G6q2LDtcavJS4uLiUqL+G7uOG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgD7Ds8O1Y+G7h+G7gSXhu7jDgT7hu4Eqw7Xhu4kqw6Bi4bubw6Aqw7Xhu40+4buHKuG6q2NdYyrhu4FiNsO1KuG7geG7oSrDoGLhu4cq4bqj4buLYypQW+G7gSrDlWIw4buB4bqr4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu4Dhuqvhu4d9YyrDoeG7g+G7geG6qyrDoGLDtHPDouG7gVgqYsO0c+G6peG7gSrhu4Bp4buB4bqrKsOAw63hu4Hhuqsqw6Dhu5fhu4Hhuqsq4bqjIirDteG7iSrDoGLhu5vDoCrDtWJjKuG6ozbDtCrDoHvDoCrhur9p4buBKsOgN8O0KsOqaeG7geG6q1gqw6Hhu4Phu4Hhuqsqw6F94buBKsO1YsO0KmLhu5HDtSrhu4/hu6Mqw7ViPuG6vyrhuqtjPirDoOG7lT4q4bqrN+G7gSo/JiYqUOG6olBZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs+G7p8O0w7Vi4buH4buNJeG7uOG6vlvhu4FiKsOAxqFs4buB4bqr4bu2L8Oz4bu4

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]