(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục đích tạo sân chơi để các cần thủ đua tài, tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển trên địa bàn tỉnh, CLB Câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công giải thi câu cá thể thao tỉnh, chuyên đề Trắm đen tháng 8-2022.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG6pjk8xqAy4bqhPMagKDzhu6Y8xqDhu7ZW4bqpxqDhu7bDmsag4bqtKSzGoOG6rSlVM8ag4bqt4bukPMagKcOhxqDhu5fDoTIoxqDhu5kpPDvhu7bDlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG6vsSDPMagMWPhu7bGoEA+4bu2Kcag4bqt4bukM8ag4bqnVjLGoOG7tinDozzGoEAsxqDhu7bDmuG7tsag4bu2WDLGoOG6rSlkxqBA4bqpVcag4bqtw5k8T8ag4bqtPD/hurXGoOG6rWPhu7bGoEDDneG7g8agMeG7pDIpxqDhurUpMzIoxqDhuq3huqXDmTPGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6rVsyKU/GoOG7meG7r+G7k8ag4buZVuG6qcag4bu2w5rGoOG6rSksxqDhuq0pVTPGoOG6rVsyKcag4bqsKVUyKcagw7k0Vcag4bq/4bq5Vcag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG6rSnDmTIpxqDhu7Y5MijGoCg84bumPMag4bqtKTzGoOG7tlbhuqnGoOG7tsOaxqDhuq0pLMag4bqtKVUzxqDhuq1bMilPxqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoEA6xqDhuqzhuqXhu6gxxqBAIzLGoOG6rSnDmjIoxqBTLeG7ouG7muG7ouG7osOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhu7jhuq0p4bqpMeG7tMagPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFDhu57hu6DhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvLzzhur/Dk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu57hu6Av4bucVFLhu7jhu5zhu5pU4buiUlDhu5zhuq1U4bugVOG7ojBTw5Mi4bq1KOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqY5PMagMuG6oTzGoCg84bumPMag4bu2VuG6qcag4bu2w5rGoOG6rSksxqDhuq0pVTPGoOG6reG7pDzGoCnDocag4buXw6EyKMag4buZKTw74bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7oOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5NVMsag4bqs4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG6reG6pVUzxqDhuq0pZeG6tzIoxqDhu7YpM8ag4bu2WDLGoOG6rSlkxqBAM+G7pOG6rcagKDzhu6Y8xqAyKVfhuq3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqsKVUxxqAoPFXGoCg84bumPMag4bu2NMagKcOjMsagUOG7msag4bu2WDLGoOG6rSlkxqBAPzLGoOG6reG6ucag4bu2w5rhu7bGoCnhuqnhu4M7Mk/GoOG6rSl9xqDhu4fFqE/GoOG6rSnDmTIpxqDhurUpYcag4bqt4bqlMzIoxqDhuq1bMinGoOG6v8OZxqDhu7bDmuG7tsag4bqtWzIpT8ag4bqtKcOZMinGoOG7tOG7pDLDk8ag4buXVuG7g8agMMOZxqAoPOG7pjzGoEBX4bqpxqBAZeG6seG7tsag4buZ4buv4buTxqDhu5lW4bqpxqDhu7bDmsag4bqtKSzGoOG6rSlVM8ag4bqtWzIpxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVxqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bqtKSMzxqApezIpxqDhuq0pw6nhu7bGoOG7tsOa4bu2xqDhuq0z4bqp4bqlxqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoEA6T8ag4bqt4bq5MijGoOG7tGXEg+G7tsag4bu2KeG6qeG7gyYyxqAyKCk8O+G6tcagKTRVxqDhuq0pIzPGoEB9MinGoCllxIMyKMag4bu2ZFXGoMO5PDvhurXGoCnDoDzGoOG7mVbhuqnGoOG7tsOaxqDhuq0pLMag4bqtKVUzxqDhur48O+G6rcagd1Uxw5PGoMO6POG7pjzGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bqt4bukPMagICnhuqnGoOG6v+G6u+G7tsagKcOhxqDhu5fDoTIoxqDhu5kpPDvhu7bGoOG7jOG6rOG6tMag4bqsKVUyKcagw7k0VeG7jsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUOG7nuG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8vPOG6v8OT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yLzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xUUuG7uOG7nOG7nOG7nOG7muG7nFDhu5zhuq1RVOG7oFRTMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKUuG7nOG7nOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqY5PMagMuG6oTzGoCg84bumPMag4bu2VuG6qcag4bu2w5rGoOG6rSksxqDhuq0pVTPGoOG6reG7pDzGoCnDocag4buXw6EyKMag4buZKTw74bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5lYMsag4bqtKWTGoOG6rSlVMcagKDxVxqDhuq3huqVVMinGoOG6rcOZPMag4bqt4bukPMagKDzhu6Y8w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mcOa4bu2xqDhu7ZYMsag4bqtKWTGoOG6reG6pVUyKcag4bqtw5k8xqDhurfGoDLDoDzGoOG7uOG6qTIoxqDhuq3huqXhu6gxxqBAIzLGoOG6v8SDPMagQDw64bqpxqAwO8agICnDmsagKVfhurXGoOG7uOG7sjLGoDIpZcag4bu2MzLGoOG7tsOaxqDhu7ZYMsag4bqtKWTGoOG7tlbhuqnGoEBl4bqx4bu2xqAp4bqx4bq1xqAwO8agMMOZxqDhu7YzMsag4bu2w5rGoOG7tlbhuqnGoOG6reG6pTMyKMag4bqhT8ag4bu2NMag4bu4PjIpxqAwZeG6szzGoOG7tmRVxqDhu7ZYMsag4bqtKWTGoEA0xqDhur/DmTPGoDIoZeG6rzzGoOG7tjMyxqDhu7bDmsag4bq/w5nGoEBl4bqx4bu2xqApVTzGoOG7tlgyxqDhuq0pZMagMijDoTzGoClVPMag4bu0JjLGoEDDoTIoxqDhu4XGoOG7h8Oa4bu2xqAyKVkyTsag4bqt4bqlMzIoxqDDouG6qcOaxqDhuq3huqV7MinGoOG6pTUyKMag4bu2w5pPxqDhu7ZYMsag4bqtKWTGoCApOTIoxqBAZeG6seG7tsag4bu4PMag4bu2KeG6qeG7gywyxqDDouG6qVXGoOG6v33GoOG6reG6pT7GoOG7tlgyxqDhuq0pZMag4bu0JjLGoOG6reG6pcOaPMag4bq/w5nGoOG7tCYyxqDhurUp4bumPMagMDw6MsagIDrGoOG6v8SDPMagMXsyKU/GoMOi4bqpw5rGoOG6reG6pXsyKcag4bqlNTIoxqDhu7bDmsagICk5MijGoEBl4bqx4bu2xqAyKVkyxqDhuqfhurvGoOG6reG6peG6scagKDzhuqvhurXGoOG6reG6ucagQMOhMijGoEDDoDxPxqAgKTkyKMagQGXhurHhu7bGoOG6rSlV4buDxqAyKGXhuq88T8agICk5MijGoEDhuqnhuqE8xqDhu7bDmuKApsOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoFPhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFDhu57hu6DhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvLzzhur/Dk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu57hu6Av4bucVFLhu7jhu5zhu5pU4buiUlDhu6Lhuq1U4bua4bug4bugMOG7nMOTIuG6tSjhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqmOTzGoDLhuqE8xqAoPOG7pjzGoOG7tlbhuqnGoOG7tsOaxqDhuq0pLMag4bqtKVUzxqDhuq3hu6Q8xqApw6HGoOG7l8OhMijGoOG7mSk8O+G7tuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZT4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llDhu57hu6Dhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4buZw5rhu7bGoCg84bumPMag4bq1KWPGoOG7tFUzxqAow6ExxqAoPOG7pjzGoOG7tjMyxqDhu7bDmsag4bqtM8agMilX4bqtT8agKDzhu6Y8xqDhu7YzMsag4bu2w5rGoOG7tuG6qWE8w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rCnhuq88xqAoPFUyxqDhuq0pPMagQFfhuqnGoOG7tmRVxqDhu7bDmuG7tsag4bu2WDLGoOG6rSlkxqAww5nGoOG6reG6ucagUCnGoEA/Msag4bucUinhu57hu5rGoDIow5nhu4PGoOG7ouG7nC1Tw5PGoMO6POG7pjzGoDIpV+G6rcag4bqnKsagMilZMsagQGXhurHhu7bGoOG7nMag4buHI8agw7kzMuG7uFXGoOG7meG7nuG7muG7msOTxqB3KDPDmTzGoOG6pVVPxqDhu7Y1Msag4bu2NMag4bu2w5rhu7bGoCg84bumPMag4bq1KWPGoCjDoTHGoCg84bumPMag4bu2MzLGoOG7tsOaxqDhuq0zxqAyKVfhuq1PxqAoPOG7pjzGoOG7tjMyxqDhu7bDmsag4bu24bqpYTzGoOG6v8OZxqDhu5xUxqAoPOG7pjzGoCAp4bqp4buDPzLGoCApPuG7tinDk8ag4bqs4bqhMijGoCg8w5rGoOG6reG6pX3GoCg84bumPMag4bqtKWXhurcyKMagMMOZxqDhu6BQ4buaxqDhuq3huqU8O+G6qcagQMOhMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqmVeG6qcag4bucxqAyKMOZ4buDxqDhuq3huqVVMinGoOG6rcOZPMag4bqnOTzGoDLhuqE8T8ag4bu2WDLGoOG6rSlkxqDhurQpPsag4buZOTIoxqDDuWUyKMagQD8yxqDhuq3hurnGoMO5w5nGoHfDoDzGoCg8w5kyKcagKDzhu6Y8xqAyKVfhuq3GoOG6v8SDPMag4bu2MzLGoOG7tsOaxqDhuq3huqU2MijGoDBl4bqxMijGoFNP4buc4buexqAgKMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagU+G7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUOG7nuG7nuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8vPOG6v8OT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yLzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xUUuG7uOG7nOG7mlThu6JSUOG7ouG6reG7nOG7mlHhu6Iw4bugw5Mi4bq1KOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqY5PMagMuG6oTzGoCg84bumPMag4bu2VuG6qcag4bu2w5rGoOG6rSksxqDhuq0pVTPGoOG6reG7pDzGoCnDocag4buXw6EyKMag4buZKTw74bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7nuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu5nDmuG7tsag4bu2WDLGoOG6rSlkxqBAZeG6seG7tsag4bqt4bqlVTPGoCg84bumPMag4bq1KWPDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdylWMsag4bu4feG6tcagMsOZ4buDT8ag4buZ4buv4buTxqDhu5lW4bqpxqDhu7bDmsag4bqtKSzGoOG6rSlVM8ag4bqtWzIpxqDhuqwpVTIpxqDDuTRVT8ag4buTVTLGoOG6rOG6ocag4bu2KcOp4bu2xqAoPOG7pjzGoEDFqMag4bq/WTLGoEDDoDIoxqDhu7bDmuG7tsag4bu2WDLGoOG6rSlkT8agKcWoMijGoEDDocag4bu2VuG6qU/GoDIpw5nGoCnDoU/GoDHhu6QyKcag4bqtKWXhuq8yKMagw6LhuqlWMsagw6Lhuqnhu4MmMsagKDThurVPxqBkMijGoCnDoMag4bqnYcag4bqtPDoyxqDhu6Lhu5rGoOG6reG6pTw74bqpxqBAw6EyKMagQCzGoDHhuqlVxqDhu7TDmTLGoCgpP8agxq8yxqDhu7TDmjLGoOG6reG6peG6q8ag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqAjMcagKTbhu7bGoOG6pzwyKcag4bqs4bqlZeG6rzIoxqDhuqzDueG7meG6psagdyk8xqDhuqbDozJPxqAp4bqp4buDOzLGoHZl4bqvMijGoOG7r8Oa4bqtw5PGoOG7l1bhu4PGoDDDmcag4bu2KWXDozIoxqDhuq3huqV7MinGoOG6rSk8OzLGoDIo4bqp4buDOzLGoEBl4bqx4bu2xqDhu5czw5kyxqDhuqwpVTIpxqAyPCYyxqDhu5PDmjPGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhu5nhu6/hu5PGoOG7mVbhuqnGoOG7tsOaxqDhuq0pLMag4bqtKVUzxqDhuq1bMinGoOG6rClVMinGoMO5NFXGoOG6v8OZxqAxw6Dhuq3GoOG6p2HGoDIpw5nGoOG6rcOZPMag4bqt4bql4bqxxqAgKcOa4bu2xqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bq/w5kzxqAyKMOZ4buDxqDhu6JTLVPGoOG6rcSDPMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOUduG7pDIpxqDhu5ll4bqvMijDlS/huqfhuq3huqUzMijDlMOVL+G6tcOU

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]