(vhds.baothanhhoa.vn) - Chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 22-8, huyện Quan Hóa đã khai mạc Giải bóng đá nam 7 người năm 2022.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7kOG6qeG6q+G6rTU0POG7knY+w5l74bucM8WoQOG7nOG7pXvGr3vhu5zhu7g2NDzhu5w94buk4bucNMOZM+G7nFThu5w0POG6ueG6t3vhu5w+YmYuNOG7nOG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7oOG7oOG7kC/huqnhuqvhuq01NDzhu5Lhu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5Lhu5c+4bumNeG7nDPhur00POG7nFRU4bucNOG7qjPhu5zhu5fhu6RAPuG7nDPFqDQ84buc4bqqPuG7pDQ84buc4bqq4bukM+G7nOG7h+G7puG7nOG6pmLDoEDhu5wxPuG7pDQ+4buc4bugLcOaw5Lhu5zhuqnhu6Q0POG7nOG7oOG7oC1Vw5Lhu5w+YmYuNOG7nOG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w94buo4bucMT7DmXvhu5wzxahA4buc4bule8ave+G7nOG7uDY0POG7nD3hu6Thu5w0w5kz4bucVOG7nDQ84bq54bq3e+G7nDThu6oz4buc4bug4bui4bug4bug4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUFDhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7oFBRL+G7nlNVI+G7nuG7nuG7ouG7ouG7oOG7oFHhuqvhu55QUlRQMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoUlThu57hu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7mnY+w5l74bucM8WoQOG7nOG7pXvGr3vhu5zhu7g2NDzhu5w94buk4bucNMOZM+G7nFThu5w0POG6ueG6t3vhu5w+YmYuNOG7nOG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7oOG7oOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFDhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSd+G7qDQ+4bucPcWoNeG7nD5iZi404buc4bqmYsOZNOG7nOG7pzbDmeG7nOG7h+G7puG7nOG7lcOZNOG7nOG6qsOj4bucQD7hurtA4buc4bqr4bqtw5k14bucQOG6t+G7nDLhurli4bucNHsuM+G7nEA+NeG7nEDhu6RA4bucPeG6o3vhu5zhuqs+w5kz4bucI8Oq4bucPHvGr3vhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqPsOZM+G7nDx7w5nhu5w8e8ave+G7nEA24buc4bugUuG7ouG7nOG7huG7m+G7huG7nEBlw5nhu5zhu55U4bucPeG6o3vhu5zhu7g2NDzhu5w9OzThu5zhuqvhur3hu5xA4bukQOG7nOG7heG7qMOS4buc4bqrPl3hu5zhuqvhuq1ZNMOS4bucQOG7pEDhu5xAWGLhu5wyxahA4buc4bu44bqj4buc4bu4NjQ84bucPeG7pOG7nOG6q+G6rTo04bucPV3DmeG7nOG7uOG7pjThu5w+YmYuNOG7jOG7nOG7l+G7pEDhu5w94bqje+G7nD3hurnhurNA4bucQD57w5nhu5zhuqs+4bumND7hu5xR4buc4bu4xq80PMOS4buc4bqrPnvhu5w9WWLhu5zhuqs+JDXhu5zhuqs+IeG7nOG6qz7hurtA4buc4buHNzQ84buc4bqr4bqtNzThu5zhu57hu5wy4bq54bqz4bqr4buc4bqrfTQ+4bucPXshM+G7jOG7nOG7l+G7pEDhu5zhuqvhuq3hu7I04bucPVli4bucI3soNOG7nOG6rcOZ4buc4bqr4bqtOjThu5xAxJEz4buc4bqpWDThu5xAOeG7nDQ+WDThu5zhuqvFqDXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7nCPhuqs+YjPhu7jhu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUOG7oOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bugUFEv4bug4buiUiPhu57hu57hu57hu57hu55SU+G6q8Oa4bue4bue4buew5oy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhRVFDhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7mnY+w5l74bucM8WoQOG7nOG7pXvGr3vhu5zhu7g2NDzhu5w94buk4bucNMOZM+G7nFThu5w0POG6ueG6t3vhu5w+YmYuNOG7nOG6pmLDmTThu5zhu6c2w5nhu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7oOG7oOG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUOG7oOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5Lhu5fhu6RA4bucPeG6o3vhu5zhu7jhurnhurFA4buc4buH4bumNeG7nOG6q+G6rcOZND7hu5zhuqvhu6Z74buc4bq14buc4buHNzQ84bucPVli4buc4bu4xq80POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUlBQ4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6BQUS/hu55TVSPhu57hu57hu6Lhu6JQ4buiVeG6q1FUUVRVMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoVVJR4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5p2PsOZe+G7nDPFqEDhu5zhu6V7xq974buc4bu4NjQ84bucPeG7pOG7nDTDmTPhu5xU4bucNDzhurnhurd74bucPmJmLjThu5zhuqZiw5k04buc4bunNsOZ4bucNOG7qjPhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu6Dhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUlBQ4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7m8OhNDzhu5w9xq814bucMT7hu6Q04bucPHvGr+G7nOG6qz4kNeG7nCNhe8OS4bucQMOj4buc4buHw6nhu5xAPjXhu5w8e8ave+G7nD1ZYuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu6V7xq974buc4bqpP+G7nDE74bqr4buc4bqrPmNA4buc4buH4bumNeG7nDQ84bumZuG7nFDhu6ItVeG7nOG7h+G6sXvhu5zhuqvhuq3hu7I04bucQD5iNDzhu5wxO+G6q+G7nOG7h+G7puG7nDIo4buc4bqr4bqtw5k14buc4bqrPuG6ueG6tTQ84buM4buc4buVw5k04buc4bqqw6Phu5xAPuG6u0Dhu5zhuqk/4buc4bqr4bqtw5k14bucQGPhuqXDkuG7nEDhurfDkuG7nD5iZuG7nEA+4bq54bqvNDzDkuG7nOG6pT7DnTThu5zhuqs+4bq54bq1NDzhu5xAPjXhu5w94bqje+G7nOG7h8Oh4bucPV1APsOS4bucPsWoNDzhu5w0Plvhu5zhu4fhu6bhu5w+xag0POG7nOG7uMOZw5Lhu5w94bqhNDzhu5zhuqs+4bq3e+G7nOG6q+G6rcOZNeG7nEDhu6RA4bucPHvGr3vhu5xA4buk4bucND5YNOG7nDzhuqEz4bucQMOdYuG7nOG6qz5l4bucPD574bucND57LGLhu5zhu7jhu6Y04buc4bqrPuG7sDQ84buc4buH4bum4buc4bqrPmXhu5wzw6E04buc4buFYlnhuqvhu5zhuqnhu7BA4bucND5Z4bqr4bucPHvGr3vhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buLYuG6qz414bqt4bua4buS4bubxIPhu5x34bq5YuG7kC/huqXhu5I=

Đỗ Lưu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]