(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Hoạt Giang (Hà Trung) thu hút ngày càng đông đảo Nhân dân tham gia. Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã quan tâm đầu tư các thiết chế văn hoá, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tập luyện của người dân.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMeG6tndpw4DhuqR3acSQduG6oMOA4buvaeG6usOJw7LhuqBp4bq6duG7q2ly4buAceG6uWnhurp24buraeG6unZv4bqgaUNp4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buv4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHPXbDjcOA4buvacOAw7TDgWlF4bq8b+G6uWnEkHbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6uuG7o8SQaUHhurzEqOG7qcOAaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGnDqjJSMjLhur9p4bq6w4nhu6fDgGlzw71vaXDDssOAaeG7iMO1aVbhuqDhu43hurpp4buud2/DgOG7r2nDqlbDsmkyw4nhurzDgOG7r+G6v2nhurp24bq8aXbDiuG6umnDgOG7r8OyxKhpccOyw4Dhu69pc+G6tsOA4buvaXPhu4/huqBpPXbGocOAaXLGocOAaeG6unZvw4Fp4buvd2/hurtpUeG6vsOA4buvacOM4bqod2lF4bq8w7Np4bq6w4l5w4B2aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgOG6tsOA4buvaeG6unbhurbDgGnDgeG6qHfhurlpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r2lzw7VpReG6vG/DgGnhurrGocOBaXPhu53hurxp4bq64buEaXHDs3Fp4bq6dnfFqeG6umlxdsWpacOMw7TDgGl24bqgw7PhurlpxJB24buAcWnDjOG7gGnDgOG7r8OyxKhpccOyw4Dhu69p4bq64bqy4bq6aXbhuqzDgGnDgHbhurxpceG7neG6vGnhurrhu6PEkGlB4bq8xKjhu6nDgGlx4buGb2nDgOG7r+G7hOG6qndpcsahw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWlsw6zhu4vEkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplacSpbMSpxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJ4buLL+G7i8OtanJrw6zEqWrhu4nhu4nhu4vhurpsxKlta2xBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqlsa2toaW9B4bq64bqpaDHhurZ3acOA4bqkd2nEkHbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGlDaeG7iMO1aVbhuqDhu43hurpp4buud2/DgOG7r2hp4buKd3Lhurp24bqpaGzDrOG7i2hpdnR34buvduG6uuG6qWjEqWzEqWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHU8OCd2lw4bqiw4Dhu69p4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buvaeG6uuG6pGlxdkZxaeG7r3dv4bqgaUHhu4Thurxp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHU+G7q2nhurp2SHFpdnfhu6nDgGnhurrhurLhurppUeG6vMOCcWnDjOG7o8OAaXPDgsOA4buvaeKAnDLhuqDDssOAaXLGocOAacOJw6jDgGlB4bq8xKjhu6nDgGnhurp2xqHDgGnhurp24buraeG6unZ04bqgaeG7r+G7hOG6rMOA4buvaVDDs3FpVuG6tGnDjOG7tWlz4buNd+KAneG6uWnEkHbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buvacOA4buvw7LEqGlxw7LDgOG7r2lzd2nDjMOy4bqgaXF2d8aw4bq8aeG6uMah4bq84bq5aXbhurzEqGlzw4LDgOG7r2nhurhIacOMw7LhuqBpceG6vMOCcWlx4buGb2lxw7NxaeG6uuG6pGlxdkZx4bq5aXPhuqDDssOAaeG6unbhu6tpcXZ4w4B2aeG6usOJw71pLWnhu4jDtWl2w4J3acOM4bqod2lz4bq2w4Dhu69pc+G7j+G6oGl2w4J3acOMd+G7p8OA4bq5aXPhuqDDssOAacOMd+G7p8OAacOMw7JpPXbGocOAaXLGocOA4bq7aSJ24bqgw4Dhu69p4bq6w4nDsuG6oGnhu6/hu5HDgGlBd8aww4Bpw4zhuqh3aXF24buE4bqsw4Dhu69p4bq6w4l5w4B2aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2k94bq2w4Dhu69p4bq6duG6tsOAacOB4bqod+G6uWlww7PDgWnhurjDs+G6umnDjHfhu6lxaeG6unZIcWl2d+G7qcOAaXHDs3Fpw4B2d+G7qcOBacOM4buAaXF2eMOAdmnhurrDicO9aeG6uuG7jXdpc8O9b2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r+G6uWlx4bqsaUXhurxvw4Dhurlpc+G6rMOAacOMw73hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h0DDsmnhu4jDtWlx4bq84bqyd2lx4bq+w4Dhu69pceG7hm9pduG6vMSo4bupw4Bp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bp4bq4w7PEkGnDgHbhu6PEkOG6uWlxw7NxaeG6unfhu6fhurxpcXZ4aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2k94bq2w4Dhu69p4bq6duG6tsOAacOB4bqod2lzb8OA4buvaXPhu4RCcWlT4buPw4Dhu69pcMOC4bq5aXF2eMOAdmlF4bq8xKjGsMOAacOMw7JpPXbGocOAaXLGocOAaVbhuqDhu43hurpp4buud2/DgOG7r2nhurrhu6PEkGnhurrDieG6vMOA4buvacOA4buv4bq84bq0w4BpQUhxaeG6unZIcWl2d+G7qcOAaeG7uXbhu5/DgGnhurrDieG7hOG6rMOA4buv4bq5acOA4buvdnfhu6fDgWnhurrDinHDqWnEkHbhu5vDgGlz4bud4bq8acOAw7TDgWnhu4vDreG7i+G7i2nDjMawaXN4cXZp4buIw7VpPeG6tsOA4buvaeG6unbhurbDgGnDgeG6qHdp4bq6dnThuqBpc8OKw4Dhu69p4bu5xalpduG6oOG7jXF2aXPGsGnDiW/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Z34bupw4Bpw4BvxKjhurlp4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buvaXHhuqJpduG6rMOAaWzhurvDrcOtw61pw4B2xqHDgGnhu7l24buf4bq8L2nDrOG6u25ubWl2w4LhurlpcXZ3b2nhurp2w7LDgHZpw6zDrWnhurp24bq2w4Dhurlp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lz4bqiaXHhuqJpbWnhurp24bq2w4Bpc+G7j8OBaXDhu4/huqBpc+G7ncSoaXPhu4Zpw4zGsGnhurjGocOAaXF24bqsd2nDjMOyaeG6uuG7o8SQaUHhurzEqOG7qcOAaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oOG6u2kyTWlB4bupaeG7r3dvaXN5w4B2acOMw7TDgGl24bqib2lz4buN4bq6aeG6usOJ4bunw4BpbsOtYuG6uWnhu693b2lzecOAdmnhurp24buraeG6unZv4bqgacSpbGLhurtpInbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4buIw7Vp4bq6duG6vGl2w4rhurppc+G7hEJxaXbhuqzDgGnhu4vhurvDrcOtw61pc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaeG6unZvw4Fp4buvd29p4bq64bujxJBpQeG6vMSo4bupw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Phu6tpc8OzxJBpRsOA4buvacOAduG6vGlx4bud4bq8aXHhu4ZvacOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgOG6uWnhu4jDtWnhurp24buE4bqqw4Dhu69p4buI4bq8xKjhu6fDgGnhurrhuqRpcXZGcWlxw7NxaXF24buE4bqsw4Dhu69p4bq6w4l5w4B2aeG7r3dv4bqgaUHhu4Thurzhurlp4bq6dndpc+G7m+G6vGnhurp24buraXLhu4Bx4bq5aeG6unbhu6tp4bq6dm/huqBpw4B2xqHDgGlxw7NxacOA4buvw7LEqGnhu7lNacOAd+G7qcOB4bq5acOA4buvw7LEqGlB4buxaUHhuqjDgGlx4buGb2lz4bub4bq6acOA4buE4bqoceG6uWlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buv4bq7aT3hu6/huqDDsndpw4lv4bq5aeG6uk1pQeG7qWnDgOG7r+G7hOG6qndpcsahw4Bp4bq6dm/DgWnhu693b2nhurrhu6PEkGlB4bq8xKjhu6nDgGnhurp24buraeG6unZv4bqgaeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2nhu4jhurzEqOG7p8OAaXHhu4LDgOG7r2nhurrDtMOA4buvaUHhu6fDgGlzw7PDgOG7r2nhu7nhu6vhurtpMsOJ4bqgw4Dhu69pc+G6ouG6uWnDjHfhu6lxaeG6uuG7o8SQaUHhurzEqOG7qcOAaXHDs3Fpw4HhurbDgGnhurp24buraeG6unZv4bqgacOAduG7hGVpceG7neG6vGlB4bq2w4Dhu6/hurlpcOG6osOA4buvaXF24bq8xKjGsMOA4bq5aXDhuqLDgOG7r2lzw7Phurvhurvhurtpw4Dhu6/DssSoaXHDssOA4buvacSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAacOJw4LDgOG7r2nhu7l24buRxJDhurtpUOG7p8OAaXHhu43DgHZpc+G6ouG6uWlDacOB4bqmd2nhurp24bq2w4Bpc8aw4bq8aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nhu7l24bq8acOM4bq8d2lxduG6rHdpcsOyw4B2aXF24bqgaXHDs3FpcXbDs+G6vGnhurp2d8Wp4bq8acOAdnfhurtpMsOJ4bqgw4Dhu69p4bq6duG6qndp4buvd2/DgGnhurrhuqh34bq5aeG7iMO1aXJIaeG7uXfFqcOAaXPhu53hurxp4bq64buEaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgcOC4bq6aeG6uMahw4BpcOG6osOA4buvaXF24bq8xKjGsMOAaXbhuqx34bq5acSQduG7gHFpw4zhu4Bpw4B24bq8aXHhu53hurxpQeG6vMSo4bupw4Bp4bq64bujxJBp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGlx4buGb2nhurrhu53DgOG7r2lB4bqoxJBpPXbGocOAaXLGocOAacOAduG7k8OBacOAxqHDgOG7r2lxb+G6oGnhurhGcWnhu7l24bqudOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHMnbhurbDgGnDo8ahw4BpMsOJ4buAacOq4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buv4bq/aXPhu4RCcWlzw7PDgHZp4buvd8OzaUHDsmnDgcOC4bq6aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4B2w43DgOG7r2nhurp24bq2w4BpceG6omnEkHbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGnhurjhurZ3acOA4bqkd+G6uWnhurp24bq8aXbDiuG6umlz4bq2w4Dhu69pc+G7j+G6oGk9dsahw4Bpcsahw4Bp4bq6dm/DgWnhu693b+G6u2k9dsOyacOMw7TDgGl24bqib2nhurp24bq2w4Bpc+G7hEJxaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgMO0w4Fp4buLw63DrW5pw4zhuqh3aeG6uuG6pMOA4buvaeG7uXfDgHZpxJB2eGl24bqsw4BpxKnDrcOtaeG6usOJd+G7qeG6vGlz4bq0w4Dhu6/hurlpcnfhu6nDgGnhurp4cXZp4buL4bq7bMOtw61pw4Hhu4HhurjhurzEkOG7h+G7i+G7gS/hurjhurzEkOG7h+G6u2k9w7TDgWnhu4vDrcOsxKnhurlp4bq6duG6tsOAacOjxqHDgGkyw4nhu4Bpc+G7hEJxaXHhurbDgOG7r2nDgHbhu6PDgGlBw7Jp4bq6duG6tsOAaT3hurbDgOG7r2nhurp24bq2w4Bpw4Hhuqh34bq7aTJHaXPhu53hurxpw4DDtMOBaeG7i8Ot4buL4buLaXPFqcOAacOAb8So4bq5aeG6unbhurbDgGlzb8OA4buvaeG6unhxdmlxSHFpduG6vMSoaXPDgsOA4buvaXHDs3Fpw4Dhu6/hurzhurTDgGnhu4jDtWl2w4J3aXbhuqJvaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pPXbGocOAaXLGocOAaXPhu6tpc+G7neG6vGnhurrhu4Rp4bq6duG7p8OBacOAdnfGsOG6vGl24buNw4Dhu69pw4Hhu4BxacOM4bqod2nDgeG7gHFp4bq6d+G7p+G6vGnhurjhuqjDgWnDjMawaXN4cXZpPeG6tsOA4buvaeG6unbhurbDgGnDgeG6qHdpw4DGocOA4buvaXFv4bqg4bq5aUXhurxvaXPhuqJpc8OzxJBpRsOA4buvaeG6uuG6suG6uml24bqsw4Bpw4B24bq8aXHhu53hurxpw4zGsGnhurjGocOAaXF24bqsd+G6uWlww7V3aeG6uuG7o8SQ4bq5aXHhuqxp4bq4Q2nhurrDiW/DgOG7r2nhurp2d8Wp4bq6aXDDvWnEkHbhu4BxacOM4buAacOMd+G7qXFp4bq64bujxJBpQeG6vMSo4bupw4Bp4bq6duG7q2ly4buAcWnhurp24buraeG6unZv4bqgaXHhu4ZvaXDDsmlx4bqgw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp24bq2w4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlod1F0w4Dhurp0w4lpcuG6unbhurzDgXBoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWlrw61txJDhu4jDqWl2dHfhu6924bq6ZWnEqcOtasSQ4buIw6loaeG6uMOJceG6qWgvL3Fyw4Dhurtwb+G6oOG6unZvw4B2duG6oG/hurvDjMOAL3J04bq44bu54bq64bqgxJAvw4B04buK4bq4L+G7i+G7i+G7ieG7iy/hu4vDrWpya8OsasOsxKnDrMOt4bq6a2rDrcOsw6xBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqnhu4nEqeG7i2hpb0HhurrhuqloMeG6tndpw4DhuqR3acSQduG6oMOA4buvaeG6usOJw7LhuqBp4bq6duG7q2ly4buAceG6uWnhurp24buraeG6unZv4bqgaUNp4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buvaGnhu4p3cuG6unbhuqloa8OtbWhpdnR34buvduG6uuG6qWjEqcOtamhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHPeG7r+G7hOG6qndpcsahw4Bp4bq6duG6tsOAacOjxqHDgGkyw4nhu4Bp4bq6dm/DgWnhu693b2lB4bq8xKjhu6nDgGnhurrhu6PEkGlx4bud4bq8aUHhurbDgOG7r2nDjMOy4bqgacOB4bqmd2lw4bq84bqkd2lxdnfGsOG6vOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHU+G7q2nEkHbhuqDDgOG7r2nhurrDicOy4bqgaeG6unbhu6tpcuG7gHHhurlp4bq6duG7q2nhurp2b+G6oGnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4buIw7VpVuG6oOG7jeG6umnhu653b8OA4buvaeG6unfFqcSQaeG6uuG7gHFpc+G7hEJxacSQdsOz4bq6aXbhurzEqOG6uWnhu4jDtWlzw7Vp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaeG7iOG6vMSo4bunw4Bp4bq64bq8xKjhu6fDgGnhurrDieG6vMSoxrDDgGnhurrDieG6oMOA4buvaT12xqHDgGlyxqHDgGnDjMawacOMb3dp4bq6w4nDg+G6uWnhurrDs3FpcuG7gMOA4buvaXHhu4ZvacOMd+G7qXFp4bq64bujxJBpQeG6vMSo4bupw4DDqWlz4bq0w4Dhu69p4bq6duG6qnfhurlp4bq6w7TDgOG7r2lx4buE4bqqw4Dhu69pcXbhu5vhurppQeG7hELDgOG7r2nhu693w7PhuqBpcuG7gHFp4bq6duG7q2lxduG7m+G6uuG6uWnhurp24buraeG6unZv4bqgaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pccOzcWnDgHbDsmnhurrDieG7hOG6qsOA4buvaeG6usOJ4bunw4Bpc8O9b2lww7LDgOG6u2lT4buZcWlwd+G7qeG6uuG6uWnhu4jDtWnhurp3xanEkGnhurrhu4BxaUXhurxvw4Bp4bq6xqHDgWlz4bud4bq8aeG6uuG7hOG6uWnDgMahw4Dhu69pceG7m8SQaXbhu6lp4bq6duG6ssOA4buvacOAdsOyacOMw7TDgGl24bqgw7Npw4zDtMOAaXbhuqJv4bq5aeG6uMahw4Bpw4zhu6PDgGlzw4LDgOG7r+G6uWlxw7NxaeG7uXbhurxpw4zhurx3aXF24bqsd+G6uWl24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvaeG6unbhu6tp4bq6dm/huqBpw4Dhu6/huqDDsndp4bq6w4nhuqp34bq5aeG6ukdpc+G6omnDgMahw4Dhu69pcW/huqBp4bq6TWlB4bupacOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGlB4bq8xKjhu6nDgGnhurrhu6PEkGnhurp24buraeG6unZv4bqgaeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2nhu4jhurzEqOG7p8OA4bq5aXHhu493aeG6unZ34bupw4Bp4bq6duG7q2lxduG7m+G6uuG6uWnDgMahw4Dhu69pcW/huqBp4bq4RnFp4bu5duG6oMO5acOMw7Jpc+G6qndp4bq44bqyw4Dhu69p4bq6d8OAdmnhurp24budw4BpcXbhuqBpPXbGocOAaXLGocOA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQT+G6vOG6unbhuqDDiWjhu4dQ4buP4bqgaTJ2b8OAduG7gS/EkOG7hw==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]