(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua người dân xã Hà Tân (Hà Trung) phải sống chung với ô nhiễm môi trường từ các mỏ khai thác, xưởng sản xuất đá làm vật liệu xây dựng.
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG6tcSC4bquw4PGsMWp4bufw6Im4bu34bunYkVCYuG7peG6uGJ2YsWp4buhcOG7neG7p2Lhu6d2cGLhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufYuG7p+G7rWLhu43hu4fEg2LFqeG7oeG7g2JF4bqmw4HFqeG7n2Lhuq7hu4VwYkVnYuG7oOG7g2I/xKnFqeG6tS/EguG6rsODxrDFqeG7n8Oi4bq1L+G7oWTDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4bug4buP4buBw7LhuqvDoj/hu6Hhu7lwYuG7n3Dhu4HFqWLhuqLhurDhu4Fixanhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWJFZ2Lhu6Dhu4NiP8Spxali4bq34bug4buDYj/Dg+G6sMWp4buf4bqzYuG6oOG7oWZwYsSCd8Wp4bufYsOz4buh4bqwxanhu59iROG7t3BidmLFqeG7oXDhu53hu6di4bundnBi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhuq7huqhiw7Phu4fDs2Lhu6fhu61iw7nhu6Hhu4FwYuG6ruG7oeG7h8OzxINiReG6psOBxanhu59ixIJmxaliReG6sGrhuq5i4buN4buHYuG7peG7g+G7p2JEbOG6rmLhu6VwxqHhurBiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrw7Lhuq7hu6HhurDhu6dvYnDDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNj4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq5ZMOp4bqgRcOj4bqrYsSCw4PDszjhuqsvL8Ozw7LFqeG6r2/hu4HGsOG6ruG7oeG7gcWp4buh4buhxrDhu4Hhuq9Exakvw7Lhu4/EgsO54bquxrDhuqAvxanhu4/EkMSCL8SRZGXhurkvxJFjY8Oy4bq5ZOG6ueG6ueG6vcOp4bq54bquZGXEkWXDquG7pWPhuq/DuuG6oOG7n+G6ocODOOG6v+G6ucOq4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqsm4bu34bunYkVCYuG7peG6uGJ2YsWp4buhcOG7neG7p2Lhu6d2cGLhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufYuG7p+G7rWLhu43hu4fEg2LFqeG7oeG7g2JF4bqmw4HFqeG7n2Lhuq7hu4VwYkVnYuG7oOG7g2I/xKnFqeG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqmNj4bqrYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq5ZMOp4bqrYi/DouG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgw5Phu4HhuqDhuq5wxrDFqeG6q8Oi4bumeeG6rmLEgndiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYsWp4buf4buBxanhu59ixanhu6Fw4buZxali4buNw71i4bqu4buhZnBiRGzhuq5i4bulcMah4bqwYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu59iw4Phu4Fi4bundnBi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bug4buDYj/EqcWpYuG7oXDGocWpYsOz4bupYmTEkWLDssaw4buBxanhu6Fixanhu5/hu6FwxqHhuqDEg2Lhu6A/IGLDueG7oeG7gXBi4bqu4buh4buHw7PEg2LDs+G7oeG7lWJvcOG7lcWpYuG7jeG7h2JE4bu3cGLhuq7Dg+G7mcWpYmTDqWLhu41w4bub4bunYuG7p+G7rcSDYuG6rsOD4bqwxanhu59ib3LFqeG7oWLDs+G6rGLDs+G7h8Oz4buhYuG7n2vFqWLhu6d54bquYsOzxKnDiWLEgndi4bul4buDYsOz4bupYuG7p3nhuq5iRHNi4bquw4NxYuG7p+G7rcSDYkThu7dwYuG6rsODQ2Lhu6XhuqZBxanhu5/Eg2LDsnDGocWpYuG6rnHDs+G7oWLhu6fhu61i4bqu4bqm4bu1xanhu59i4buNd3Bi4bul4bu3xanhuq9iP8ODxrDFqeG7n2LDueG7oXDEg2LDg3Dhu5nFqeG7n2Lhuq7hu6F2xalixajhu4Hhu6diP+G7oXbFqWLDs+G7qWLhuq7Dg+G7mcWpYsSRY2Ni4buheWLhu43hu5fhurBixIJwxanhu6FixIJ3xanhu59iw7Phu4XFqeG7oWLDs+G7h8OzYkRzYuG6rsODcWLDueG7oeG7gXBi4bqu4buh4buHw7Ni4bun4butYuG7jeG7h+G6r+G6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2LDs+G7peG7gcSCxII44bqrcMOT4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q8SQcMOy4bqu4buh4bqjYsOqY2PhuqBFw6Ni4buh4buPcOG7n+G7oeG6ruG6o2LhurlkZeG6oEXDo+G6q2LEgsODw7M44bqrLy/Ds8Oyxanhuq9v4buBxrDhuq7hu6Hhu4HFqeG7oeG7ocaw4buB4bqvRMWpL8Oy4buPxILDueG6rsaw4bqgL8Wp4buPxJDEgi/EkWRl4bq5L8SRY2PDsuG6uWThurnhurnDquG6ucOq4bqu4bq5xJFj4bq94bq/4bulY+G6r8O64bqg4buf4bqhw4M44bq/Y2Thuqti4buB4bul4bquOOG6qybhu7fhu6diRUJi4bul4bq4YnZixanhu6Fw4bud4bunYuG7p3ZwYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59i4bun4butYuG7jeG7h8SDYsWp4buh4buDYkXhuqbDgcWp4bufYuG6ruG7hXBiRWdi4bug4buDYj/EqcWp4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Phuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurlkZeG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oMOT4buB4bqg4bqucMawxanhuqvDoj9w4buX4bunYm3FqWLFqeG7n+G6sMOJYsOz4bu1YuG6ruG7gXBixanhu4XFqWLhu59w4buBxrBi4bqu4buhdsWp4bufYuG6ruG6qGLFqeG7oUPFqeG7n2LDs+G7oXDhu5XDs2JF4buPYuG7oeG7leG6rmLhu43hu4fhuq5iw7Phu6HDgWLhu43hu4diw7nhu6F2xanhu59iw7Phu6Hhu4/Eg2Jv4bqwecOz4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhu6Z54bquYsSCd2Lhu6F5YsOyxKnFqWLDgWLhuq7hu6F2xalixajhu4Hhu6diP+G7oXbFqWJv4bqsw7NiReG6tsOzxINiw7Phu6HGsGJvcOG7leG6rmJE4buDxrBi4bun4bqy4buBYsWpacWp4bufYsO54buhdsWp4bufYsO54buh4bupYsWp4buhbMWpYsOD4buBYsOz4buHcGLDueG7oXbFqeG7n2LDueG7oXFi4oCc4buNw6zDs2LhuqLhurDhu4fFqeG7oeKAnWJvw4FwYsO54buh4bupcGJv4bq0cGJv4buBw4liw4Phu4Fi4bqu4bqoYsOz4buHw7Ni4bun4butYuG7jeG7h8SDYkXhuqbDgcWp4bufYsSCZsWpYkXhurBq4bquxINixanhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWLFqeG7n+G7g8OJYuG7jeG7meG7p2LigJxoxaliw7nhu6F2xanhu59ixanhu5/GsMWpxINixanhu5/DgmLDueG7oXbFqeG7n2LDieG7mcWp4oCdxINiw7nhu6F2xanhu59iw7Lhu4fhu6di4bunw4Fiw7NC4buBxINixanhu6HhuqbFqeG7n2Jv4bq0cGJvbcWpYkRuxalib+G7h+G7p2Lhu41rw4lixanhu6Hhu4Phuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDok/hu4Nixajhu5/hurDDieG7ncWpYj/hu6FzYuG7oGLhurfhuq7hu6F2xalixajhu4Hhu6diP+G7oXbFqeG6s2LDs+G7ocawYm9w4buV4bquxINi4bqu4bqoYuG6rsODxrDFqeG7n2LFqeG7oeG7g2LDg+G7gWLFqeG7n8aw4buDcGLhu43huqbhu7nFqeG7n8SDYm9q4bquYsO54bubYsWp4buf4buDw4li4buh4buBw4li4buN4buZ4bunxINiw7PEqcOJYsOzd3Bi4bul4bqwdsWpYuG7jeG6pkHDs2LhuqDhu6HDgmLhu6d54bquYuG7peG7t+G6oGJv4bq0cGLhuq7Dg2nFqeG7n2JF4bup4buBxINixanhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWLhu6XhurB2xali4bqg4buhZnBixIJ3xanhu59iw7nhu6HDteG6oGLhu6dyxanhu6Fib+G7mcWpYuG6rsODxrDFqeG7n2LFqeG7oeG7g2Jvw4FwYsO54buhdsWp4bufYsOz4buhc+G6sGLhu43huqrFqeG7n2LDueG7oeG7qXBib+G6tHDEg2Lhuq5w4buVxanhu59i4oCcYuG7n2vhu6fEg2LDg+G6tuKAnWLDs8OC4buBYuG7p+G7h8OJYuG7p+G7qcOzxINi4bqucOG7lcWp4bufYsWpw71i4buncsWpxINi4buh4buBw4li4bqu4bqoYsWp4buhQ8Wp4bufYsOz4buhcOG7lcOzYkXhu49i4bquZnBiw7Phu6HDgWLhu43hu4fEg2JEbOG6rmLhu6VwxqHhurBiRcSpw4liw7LhuqrFqeG7n+G6r2LDmeG7oXbFqeG7n2LFqeG7oUPFqeG7n2JEbMOJxINi4bqu4buh4bu5cGLhu41w4bub4bunYsOz4buHw7Ni4bun4butYuG7jeG7h2LDs+G7oeG6sG3FqWJvc2LFqcO9YuG7p3LFqcSDYsWp4buhcOG7l+G6sGLFqeG7oeG7g2LDssSpxaliw7nhu6F2xanhu59iw7nhu6Hhu61wYuG7pcawYsSCQeKApuG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu5/huqbhu7lwYsOyxKnFqWLEgnDFqeG7oWLEgnfFqeG7n2Lhuq7hu4VwYuG6ruG7oXbFqWIl4bqw4buBxaliP+G6puG7tcWp4bufYsOz4bqkxanhu59ixanhu5/hu4PDiWLhu43hu5nhu6dib3Ni4bquw4Phu4Fi4bquasWpYsOyxrBidmLFqeG7oXDhu53hu6dib+G6tHBib23FqcSDYuG6rnDhu5XFqeG7n2J4xanEg2Jvw4FwYsOz4buhdGLDg3Dhu5nFqeG7n2LDs+G7qWLhu6d54bquYuG6ruG7oXbFqWLFqeG7oeG7rWLFqeG7oeG6psWp4bufYsOz4bupYuG7jeG7lcWpYmViw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYsO54buh4buBcGLhuq7hu6Hhu4fDs8SDYsSCZsWpYkXhurBq4bquYuG7jeG7h+G6r2Lhu6bhurLhu4Fixalpxanhu59ixanhu6nFqeG7n8SDYsO54buh4bupcGJv4bq0cGLhuq7huqhiw7Phu4fDs2Lhu43hu4VwYsOzdsWp4bufYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59ixanhu4PDiWLhuqDhu6HDgmLhu6Xhu5nFqWLhuq7Dg2nFqeG7n2JF4bup4buBYuG7p3nhuq5i4buf4bupw7PEg2Lhu6Hhu51iw7Phuqxiw7Phu6li4bufcHbFqeG7n2Lhu59w4bupYuG7peG7g2Lhuq7hu4Xhuq5i4buh4buV4bquYkThu4PGsGLFqeG7oeG7g2LDssSpxali4bufxKnDiWJv4bq0cGLhu6fhurJi4bunc+G6rsSDYuG6rnDhu5XFqeG7n2J4xali4buNcMWp4buhYuG6ruG7gXDEg2LFqeG7oeG6rMOzYuG7qcOzYuG6ruG6qGLhu6fhu4fDiWJF4buRxINi4bun4buDw4lixanhu5/hu6Fw4buXxali4buN4buHxINiReG7j2LDs+G7ocOBYkRs4bquYuG7pXDGoeG6sGLhu43hu4diZsWp4buhYuG7oeG6psOBxanhu59ixanhu5/hu6Fw4buZ4bunYuG6rsOD4buxxanhu59i4buN4buVxaliw7Phu6Fq4bquYuG7peG6pkHFqeG7n2LDs+G6sHnDs2LEgnfFqeG7n2LDs8OC4buBYsWp4buf4bqm4bu5cGLDssSpxanhuq/hurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59iw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q3DDk+G7j8Wp4bqu4buPw4PhuqtixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvEkHDDsuG6ruG7oeG6o2LDqmNk4bqgRcOjYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq7huqNi4bq5ZGXhuqBFw6PhuqtixILDg8OzOOG6qy8vw7PDssWp4bqvb+G7gcaw4bqu4buh4buBxanhu6Hhu6HGsOG7geG6r0TFqS/DsuG7j8SCw7nhuq7GsOG6oC/FqeG7j8SQxIIvxJFkZeG6uS/EkWNjw7Lhurlk4bq7Y2NkxJHhuq7DqsOq4bq74bq5w6rhu6Vj4bqvw7rhuqDhu5/huqHDgzjhur/huqti4buB4bul4bquOOG6qybhu7fhu6diRUJi4bul4bq4YnZixanhu6Fw4bud4bunYuG7p3ZwYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu59i4bun4butYuG7jeG7h8SDYsWp4buh4buDYkXhuqbDgcWp4bufYuG6ruG7hXBiRWdi4bug4buDYj/EqcWp4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8OqY2Thuqti4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurlkZeG6q2Ivw6LhurUv4bqgw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj/Dg+G7gcawYuG7jcO9cGJEasWpYuG7jeG7l2LFqeG7g8OJxINidsWp4bufYj/Dg+G6puG7tcWp4bufYl1oxali4bug4bqwasWpxINiw5Phu6HDgmLhuq5zw7Phu6FiOk/FqMOSYkVnYuG7oOG7g2I/xKnFqWLDs+G7ocawYm9w4buV4bquxINiw7LGsGLEgndi4bul4bqmQcWp4bufYsOz4buHw7Ni4bun4butYuG7jeG7h2Lhuq7Dg+G7mcWpYuG7jXPhu4Fib+G7g8WpYuG6ruG6puG7tcWp4bufYuG7jXdwYsWp4buhcOG7l+G6sMSDYsOz4buhw4Jiw4nhu5XhurBiw7nhu6Hhu4FwYuG6ruG7oeG7h8OzYuG7jeG7h2JEdnDEg2Lhu43hu4dixIJw4bulcOG6oOKApmLhu6Xhu4Phu6diRGzhuq5i4bulcMah4bqwYkXEqcOJYsOy4bqqxanhu5/Eg2Lhu6d54bquYsSCd2Lhu6fhu61i4buN4buHYuG7peG7hXBi4bufa8WpYsO54buh4bqwYsOyxKnFqWLDs+G6psSDYsO54buhcGLDueG7oeG7gXBi4bqu4buh4buHw7Niw7nhu6F2xanhu59i4bquw4Phu4fFqeG7oWLDueG7oeG7rXBidmLFqeG7oXDhu53hu6di4bundnBi4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n8SDYm/hurRwYuG7jeG7h2Jv4buBw4li4bun4bqyYuG7p3Phuq7Eg2Jmxanhu6Fi4buh4bqmw4HFqeG7n2Lhu43hu5XFqWLhu43hu7lwYsSCd8Wp4bufYsWp4buf4bqm4bu5cGLDssSpxanhuq9iP8OD4bqm4bu3w7Ni4bquccWp4buhYsOz4buhauG6rmLhuqDhu6HhuqzDs2Lhuq7hu4XhuqBiROG7l2Lhu6d2cGLhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufxINidmLFqeG7oXDhu53hu6di4bqucOG7lcWp4bufYnjFqcSDYuG7jXPhu4Fi4bqg4buh4bqm4bu1xanhu59iw7PhuqTFqeG7n2Lhu43hu5diReG6sGrhuq5i4bul4bqqw7Ni4bul4bqmQcWp4bufYsOz4buh4bqsw7Nixaloxanhu59iReG6sHfFqeG7n2Lhuq5oxanhu59iw7Phuqbhu7nFqeG7n8SDYsO5cOG7m+G7p2Lhuq7Dg+G7gcSDYuG7n3Dhu4fhu6dixILhu4fhuq5iRUJi4bul4bq4YsOz4buHw7Ni4bquw4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhu6FB4bqgYkRwYuG6oOG7oeG7heG7p2JE4buXYuG7p3ZwYuG6rsOD4bqm4bu5xanhu5/Eg2LhuqLhurDhu4di4bquZnDhuq9i4bug4buDxanhu59ixalo4bunxINiw7Phu6liw7nhurhiw7Phu4Hhu6diw7nhu5Xhuq7Eg2Lhuq7hurDDieG7mcWpYuG6rsOD4bqww4nhu5fFqWLFqeG7oWnDs2LFqeG7ocOBYsWpxKnFqeG7n2LDs+G7gcawYuG6uGLhuq7hu6HhuqzDs2LDs8OC4buBYsOz4buhw4Jiw7LGsOG7gcWp4buhYsWp4buf4buhcMah4bqgYuG6rsODxrDFqeG7n2LDs3bFqeG7n2Lhuq7hu4fDs2JvZsawYkTGoWLhu6d2cGLhuq7Dg+G6puG7ucWp4bufxINixIJCYsOy4bq0xanhu59iRGzhuq5i4bulcMah4bqwYsWpw71i4bquw4PGsMWp4bufYsO54buh4buBcGLhuq7hu6Hhu4fDs+KApuG6tS/huqDDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqg4buA4bqw4bqu4buhxrDDg+G6q8OiP8OD4bqwxanhu59i4buk4buZ4bq1L+G6oMOi

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]