(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh kỳ thi học sinh giỏi các cấp được tổ chức hàng năm, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) còn quan tâm tổ chức tốt cuộc thi khoa học  kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh, với mục tiêu khuyến khích học sinh ứng dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlYw4Bow6Phu5vhuqnhu6PDo3ly4bqpw6N54bqgw6No4bqraMOjaMO9w7low6N54buPw7XDo8ah4buP4buf4bqpw6Phu49xaMOjxqHhuqzDo3nhu4/DveG7g3nDo3l34buf4buj4buNw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPOC/hu4/huq85OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G7jsOs4bqpaeG6ozlHa+G7o8OjaGPhu6Phu4/Do8ahw4LDo3nhu4/DtcOj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8Oj4buNw7Vyw7XDo2jhuqtow6No4buB4buvw6PDrcOB4buraMOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4buPYuG7o+G7jcOj4bujZeG7nTPDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do+G7jMO14bqr4bufw6Np4bu3aMOj4bquYsOjw41i4bufw6N5Y+G7n8OjNuG7jEkgw41ZN8OjaHDhu6PDo3bDveG6qeG7o8OjeeG6v+G7ncOjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOjeXV5w6Now73DuWjDo3nhu4/DtcOjxqHhu4/hu5/huqnDo+G7j3Fow6PGoeG6rMOjeeG7j8O94buDecOjNsag4buOxqBZN8OjaWLhu6Phu4/Do2jhu4/hu5/Do+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu48zw6Phuq7GsMO1w6Phu53hu7dow6N5w7Vrw73Do8ah4buPw73hurJs4bujw6PGoeG7j8O0aOG7j8Oj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8Ojw4Dhu6Phu43Do2nhu7fhu6Phu43Do3jhuqvhu6Phu43Do3lj4bufw6PGocO1bOG7o8OjeeG7j8OAaMOjw63EkcOj4buPcWjDo8Otb8Oj4buNw7Vkw7XDo3bDveG6smx5w6No4bqraMOj4bqu4buB4bujw6PDrW3Do2jhu7nhuqnDo2jDvcO5aMOjeHXhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjaXnhu4/DveG7nWfDo8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOjw6LEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurHhuq3huqXhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqxxIPhuq0v4bqv4bql4bqlaeG6tcSD4bqt4bqx4bqnxIPhuq954bqn4bqv4bqt4bq14bqv4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqt4bqz4bql4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o1jDgGjDo+G7m+G6qeG7o8OjeXLhuqnDo3nhuqDDo2jhuqtow6Now73DuWjDo3nhu4/DtcOjxqHhu4/hu5/huqnDo+G7j3Fow6PGoeG6rMOjeeG7j8O94buDecOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqjw6LEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurHhuq3huqXhuqPDoy854bucdMOj4buP4buR4buj4buPw6PigJxZ4buPw7VsecOjZ+G7k8Oj4buP4buzecOj4bquYsOj4bubcWjDo+G7neG7tcO1w6No4bu3aMOjZ8O5w6N5Y8O1w6Nnw7rhu6PDo2jhu4fDvTPDo3nDtGjhu4/Do+G7j+G7q+G7r8OjaOG6q2jDo2jhu4/DgGjDo+G7o2Xhu6Phu43Do3nhu4904buj4buNw6Phu53DteG7o+G7j8OjeeG7j+G6v+G7o8OjeeG7j8O1buG7o8Oj4bquxrDDtcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG7teG7o+G7jeKAncOjaOG7ueG6qcOj4bq1w6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6NZd8OB4bup4buj4buNw6NZ4buO4buuWcOj4buaw4HFqeG7o+G7jcOjw43DqWjDo0fhurnhu6Phu43Do+G6rmLDo1nhu47hu65Zw6Phu47hu5/hurnhu6Phu43Do+G7juG7oeG6qcOj4bqzw6M24buO4buf4bq54buj4buNw6Phu47hu6Hhuqk3M8Oj4buNw7Vi4buj4buPw6Phu43DtWTDtcOj4bui4buP4buBecOjaOG7geG7r8OjeeG7meG7o+G7j8OjaMO9w7low6N54buPw7XDo+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqx4bqvNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlIw73DuWjDo3nhu4/DtcOjWOG6q+G7o+G7jcOjeWPhu5/Do3nhu4/huqnhu6Phu48zw6N54buPw7Vsw73Do+G7o8O1a+G7ozPDo+G7o+G7j8O1w6PDrcO64buj4buNw6N54buZ4buj4buPw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6HhuqnDo+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqx4bqvw6No4buhw6N44bqiw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOjaOG7ueG6qcOj4bq3w6LEg8Oj4buddMOj4buP4buR4buj4buPNMOjVsO94bqpw6N4xanDo+G7m+G7n2PDtTPDo0fhuqnhu6PDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo8OtxJHDo+G7m+G6ouG6qcOjaOG7j3Hhu6PDo8Otw4Hhu6tow6PhurHEg8Oj4buddMOj4buP4buR4buj4buPNMOj4bucdMOj4buP4buR4buj4buPw6PigJxZ4buPw7VsecOjZ+G7k8Oj4buP4buzecOj4bquYsOj4bubcWjDo+G7neG7tcO1w6No4bu3aMOjZ8O5w6N5Y8O1w6Nnw7rhu6PDo2jhu4fDvTPDo3nDtGjhu4/Do+G7j+G7q+G7r8OjaOG6q2jDo2jhu4/DgGjDo+G7o2Xhu6Phu43Do3nhu4904buj4buNw6Phu53DteG7o+G7j8OjeeG7j+G6v+G7o8OjeeG7j8O1buG7o8Oj4bquxrDDtcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaeG7teG7o+G7jeKAncOjaOG7ueG6qcOj4buj4buP4buh4budw6N54bqraMOj4buNw7VkMcOjw43DteG7o+G7j8OjWXdx4buj4buNw6Phu47DveG6ssOj4buO4bufYuG7o+G7jTPDo+G7ruG7j2Phu53Doz9l4bujw6PDjeG7n2Lhu6Mzw6NZd+G7h+G7o8OjR+G7keG7o+G7j8OjScOBxanhu6Phu43Do8OtbcO9w6Phu7HDo1l3w4Hhu6nhu6Phu43Do1nhu47hu65Zw6Phu5rDgcWp4buj4buNw6PDjcOpaMOjR+G6ueG7o+G7jTLDo8ON4bufYuG7o8OjWeG7j+G7k8Oj4buO4bq54buj4buNM8Oj4buaa8OjP2Xhu6PDo+G7jsO1buG7r8Oj4buxw6NZd8OB4bup4buj4buNw6NZ4buO4buuWcOj4buO4buf4bq54buj4buNw6Phu47hu6HhuqnDo+G6s8OjNuG7juG7n+G6ueG7o+G7jcOj4buO4buh4bqpNzPDo8OtxJHDo+G7jcO1YuG7o+G7j8Oj4buNw7Vkw7XDo+G7ouG7j+G7gXnDo2jhu4Hhu6/Do3nhu5nhu6Phu4/Do+G6rmLDo+G7jcO1ZMO1w6Phu6Lhu4/hu5HDo0jDvcO5aMOjeeG7j8O1w6NY4bqr4buj4buNw6N5Y+G7n8OjeeG7j+G6qeG7o+G7jzPDo3nhu4/DtWzDvcOj4bujw7Vr4bujM8Oj4buj4buPw7XDo8Otw7rhu6Phu43Do3nhu59i4bujw6N2w711aDQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j+G7h+G6ssOj4buNw7Xhuqvhu5/Do+G7mmvDo0nDveG6ssOjWWLDtTPDo1l3w4Hhu6nhu6Phu43Do1nhu47hu65Zw6Phu5rDgcWp4buj4buNw6PDjcOpaMOjR+G6ueG7o+G7jTPDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7j8OBxrDhu6Phu43Do2lm4bujw6Phu510w6Phu4/hu5Hhu6Phu48zw6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo+KAnMONb8OjZ8OpecOjeeG6qeG6ssOj4bquYuG7n8Oj4bubYuG7nTPDo2jhu4/hu7Phu6Phu43Do3l0w7XDo2jhu6HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Phu6Phu4/hu4F5w6PDreG7k+G7o+G7jzPDo+G7o+G7j8OBMcOj4buv4buP4bu3w6Phu4/DveG6suG7o+G7j8Oj4budw7114bujw6No4buf4bujw6PDrOG7ncOjeeG7g+G7r8OjeXfDveG7o+G7jcOj4buPcWjDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qcOjeeG7j+G6qeG6ssOj4bqu4buRw6NpYuG7o+G7j8OjeeG7j+G7qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8Oj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvTLDo2jFqcOjeOG7scOj4bqu4buDecOjaOG7j+G7gXnDo2hw4bujw6Phu49j4bujw6No4buPbDTDoz9iw6PDreG6u2jDo2fDtW55w6PDreG7s+G7o+G7jcOj4bquYuG7n8OjeeG7j+G7qcO1w6PDrcO1b+G7ncOjaeG7k2jhu4/Do2du4buj4buPw6NI4bueP8OVSS3huq/huq3Do2nDtcOz4bujw6Nnw7Vs4bujw6Phu6/hu4/DgGjDo3lj4buvM8Oj4buja+G7o8OjaGTDo3nhu4/hu4fhurLDo+G6rmLDo3l3cMOjaOG7j+G7mcOjeXfhuqnhu6Phu4/Do3nhu4/hu7nDo3l3w73hurJt4bujw6PDrWN5w6Phuq5iw6N5w7Vs4buvw6N54buPw73Do8ahw7Vs4bujw6N54buPw4Bow6N2w73huqnDo+G7nWPhu6Phu43igJ00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu4/DrOG7n8OjeeG7j+G7h+G6ssOjWWLDtTPDo+G6smvDvcOjaOG7h8O9w6PDreG6u3nDo3fhuqnDo+G6rsaww7XDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do+G7m2LDo+G7r+G7j2TDtcOj4bujw6nhu53Do+G6rsSC4buj4buNw6PGocO1bOG7o8OjeeG7j8OAaMOj4bubw7Vr4bujw6Phu5104bujw6N54bqgw6PGoeG6rMOjeeG7j8O94buDecOjw63DtW7hu6PDo3nDgzPDo8ah4bqsw6N54buPw73hu4N5w6N54bqiw6PDrcO54buj4buNM8Oj4buv4buPZOG7o8Ojw4Dhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOj4buPcWgzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vhurQ0w6Phu5piw6Phu43DteG6q+G7n8Oj4bquw7Vr4bujw6Phu47hu6HhuqnDo+G7j3FoM8Oj4bqtw6Phu6Nl4budw6Phu6PhuqnhurLDo3nhu4/hu4fhurLDo+G7jcO14bqr4bufw6NZYsO1w6Phu5vDtWvhu6PDo3nhu7dow6Phu4/Dgcaw4buj4buNw6NpZuG7o8Oj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8OjeeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7o8OjaOG6q2jDo8OtbcOjeWLDtcOj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvcOjxqDhu47GoFk0w6Phu47FqeG7o8Oj4bqpw7XDo+G7j2x5w6N54buP4buH4bqyw6Phu4/DtW/DvTPDo2jhu6HDo3nhu49vw6Phu5vhu7Now6PDreG7h8O9w6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6No4buPw4HhuqnDo+G7j8OA4buj4buNw6N54buP4buzw6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOjaGLhu6Phu43Do+G7m2Lhu50zw6No4bqraMOjw6zhu53Do2hi4buj4buNw6N54buP4buB4bqyw6N44bqp4bqyw6Phu51rNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlIQeG7o+G7jcOjZ+G7scO1w6N54buPbMOj4budYsOjaOG7j+G7mcOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G6r8Oj4bujZeG7nTPDo+G6rsaww7XDo3jhuqLDo2jDueG7o+G7jcOjeeG6q2jDo2jhu7nhuqnDo3nhu4/hu4fhurLDo+G7jcO14bqr4bufw6NZYsO1M8OjaOG6q2jDo2h0w6No4buDw73Do+G7j3Fow6N5d3DDo3nDtWzhu6PDo2fDuTPDo3l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do3nhu49i4buj4buPw6N54buP4buB4bqyw6N3czTDo+G7ruG7j2Phu53Doz9l4bujw6PDjeG7n2Lhu6PDo+G7m2LDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do+G7m8aw4buvw6Phuq/hurEzw6Phuq7huqDhuqnDo+G7jcO1YuG7o+G7j8Oj4buNw7Vkw7XDo8ag4buPw73hurJs4bujw6PGoeG7j8O0aOG7j8OjxqDDgsOjeeG7j8O1w6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6Phu43DtXLDtcOjaOG7geG7r8OjeeG7meG7o+G7j8Oj4buddOG7o8Oj4buO4buh4bqpw6Phu49xaMOj4bujZeG7ncOj4buPcWjDo+G6scSD4bqx4bqvLeG6scSD4bqx4bqxM8OjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6PigJxIw73DuWjDo3nhu4/DtcOjxqDhu47GoFnDo8OtcMO1w6Phu49yw7XDo2jhu4/hu7Phu6Phu43Do8Os4budw6Phu6PDqeG7ncOj4bquxILhu6Phu43Do8ahw7Vs4bujw6N54buPw4Bow6PGoeG7j+G6q8OjeeG7n2Lhu6PDo2nDtW7hu6PDo2jhuqtow6Phu5104bujw6Phu49xaDTDo1l34buf4buj4buNw6N2w73huqvDo3l34buR4buj4buPw6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6PDrW3Do3liw7Uzw6NoZMOj4buj4buP4buh4budw6Phuq5iw6N54buP4buH4bqyw6Phu43DteG6q+G7n8Ojw61tw73Do+G7jeG6u+G7r8Oj4buv4buPZMO1w6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjeeG7j+G7gXnDo2djw7XDo2fhuqnhu6PDo8Ot4buHw70zw6Phu6Phu4/DgcOj4bud4bqr4bqyw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7j+G7n2N5w6PDrcO54buj4buNM8Oj4buP4buf4bq7aMOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do8ah4buPdOG7o+G7jcOjeeG7j8Os4bufw6PhurQ0NDTDo+G7ouG7j8SC4buj4buNw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Phu4HhurLDo8ah4buPw7Vs4bujw6NoZMOjeeG7j+G7h+G6ssOj4bquYsOjeXdww6No4buP4buz4buj4buNw6PDrOG7ncOjw61tw73Do+G7r+G7j2TDtcOj4buj4bunw6Phu5vhuqJow6Phu4/FqeG7o+KAnTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5R2vhu6PDo2hj4buj4buPw6NIw73DuWjDo3nhu4/DtcOjWOG6q+G7o+G7jcOjeWPhu5/Do3nhu4/huqnhu6Phu48zw6N54buPw7Vsw73Do+G7o8O1a+G7ozPDo+G7o+G7j8O1w6PDrcO64buj4buNM8Oj4buPYuG7o+G7jcOj4bujZeG7ncOjaOG6q2jDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do2hw4bujw6N54buP4bqp4budw6Np4bqiw6NIw73DuWjDo3nhu4/DtcOjxqDhu47GoFnDo2li4buj4buPw6No4buP4bufw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6Phu49xaMOjaOG7geG7r8OjeeG7meG7o+G7jzTDo8ONw4Hhu6tow6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOjeeG6oMOj4bujZeG7ncOj4buPcWjDo+G6scSD4bqv4bq3LeG6scSD4bqv4bqzM8Ojw61s4bujw6Phu6PhuqnhurLDo2jDvcO5aMOjeeG7j8O1w6Phu6Ni4bqyw6PDrcSRw6No4buhw6Phuq3Do+G7m+G7h+G7o8OjeeG7pcOjaOG7j8OAaDPDo3nhu4/DvcOj4buP4buzecOj4buP4buHw73Do+G7j2x5w6No4bqraMOjaMWpw6N44buxw6Phu43DteG6q+G7n8OjaeG7t2jDo3l3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6N54buZ4buj4buPw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOj4bquYsOjaOG7ocOjeXdr4bujw6Phuq3Eg13Do3h1w6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo2jDvcO5aMOjeeG7j8O1w6No4buB4buvw6NoxanDo3jhu7HDo+G6rsaww7XDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j+G7keG7o8OjaeG6osOj4bqr4bujw6No4bu54bqpw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qTTDo0jhu6HDo3l3w73hurJt4bujw6N54buPdeG7o+G7jcOjeeG7j+G6qeG7ncOj4buNw7XhuqnDo+G6rmLDo3nhu4/DgeG7qeG7o+G7jcOj4bq2w73hurJr4bujw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7jcO1ZMO1w6No4bqp4bufM8OjeeG7j+G7h+G6ssOj4bquYsOjeXdww6NZd8OB4bup4buj4buNw6NZ4buOSFjDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do+G7jMO14bqp4buj4buNw6M24buidOG7o+G7jcOjSHXhu6Phu403w6Phu5vDvXThu6PDo3nDtGjhu4/Do2jhuqJow6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bquw7VuaMOj4buPcWjDo+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qcOj4bquYsOj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvcOjxqDhu47GoFk0w6NZ4buP4buH4bqyw6Phu5prw6NWw711aMOj4bui4bqp4budM8Oj4buNw7Xhuqvhu5/Do+G6rsO1a+G7o8OjWeG7n+G6q+G7o8OjLcOjWcO14bujM8OjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6PigJxWw73huqnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu6Nl4budw6Phu4/Dgcaw4buj4buNw6NpZuG7o8OjeXTDtcOj4buj4buP4buD4bujw6N34bqpw6No4bqraMOjw6zhu53Do+G7m8O9dOG7o8OjaOG7ocOjd+G7gXnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6PhurTDo3nDgeG7seG7o+G7jTTDo1fDtWvhu6Phu43Do8ONbcOjeWLDtcOj4oCcSGTDtcOjecO1bOG7o8OjeeG7j2vhu53Do2jhu4/DgGjDo+G7o2Xhu6Phu43Do+G6tnThu6Phu43Do+G7j8Wpw7XDo3nhuqDDo2fhu5Hhu6Phu4/Do+G7o+G7oeG7o+G7jcOj4bubY+G7o+G7j+KAncOjd+G7gXnDo8ah4buPZMOjeeG7j8O1w6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7j+G6omjDo3nDtcOz4bujM8Oj4bqxw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6Phu5prw6NWw73huqnhu6Phu43Do1l3w4Hhu6nhu6Phu43Do+G6rmLDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDoz/hur/hu6PDozbhu5vGsOG7r8Oj4bqt4bqoN8Ojw63EkcOjZ8O5aMOj4bubw7nDo8ah4buPZMOj4bujZeG7o+G7jcOj4bujw6nhu53Do2fDqXnDo8ag4buOxqBZNMOjP+G6qcO1w6N5d3DDo2jhu7nhuqnDo3l0w7XDo2jhu4/hu7nDo+G6smzDvcOj4bubYsOjw63DueG7o+G7jcOj4bquw7Vr4bujw6No4bqraMOjw6zhu53igJ00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PDosSDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6peG6t+G6teG7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6rS/huq/huqXhuqVp4bq1xIPhuq3hurHhuqXhurPhuq954bql4bqx4bq34bqz4bqz4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqx4bqlw6LhuqPDo+G6qeG7m3l94bqjWMOAaMOj4bub4bqp4bujw6N5cuG6qcOjeeG6oMOjaOG6q2jDo2jDvcO5aMOjeeG7j8O1w6PGoeG7j+G7n+G6qcOj4buPcWjDo8ah4bqsw6N54buPw73hu4N5w6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j+G6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPDosSDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6peG6t+G6teG6o8OjLznhurHDo8Os4budw6Phu5prw6NWw73huqnhu6Phu43Do1l3w4Hhu6nhu6Phu43Do+G6rmLDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDoz/hur/hu6Mzw6Phu5vGsOG7r8Oj4bqt4bqoM8OjWXfDgeG7qeG7o+G7jcOjWeG7jkhYw6Phu47hu59i4buj4buNw6Phu4zDteG6qeG7o+G7jcOjNuG7onThu6Phu43Do0h14buj4buNN8Oj4bquxrDDtcOjw41tw6N5YsO1w6PigJxIZMO1w6N5w7Vs4bujw6N54buPa+G7ncOjaOG7j8OAaMOj4bujZeG7o+G7jcOj4bq2dOG7o+G7jcOj4buPxanDtcOjeeG6oMOjZ+G7keG7o+G7j8Oj4buj4buh4buj4buNw6Phu5tj4buj4buP4oCdNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47hu59i4buj4buNw6NZ4buP4buTw6M/4bq/4bujw6Phuq7huqDhuqnDo+G7m2LDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do+G7jcO1csO1w6No4bu54bqpw6Phu5vGsOG7r8Oj4bqt4bqow6No4bu54bqpw6NZd8OB4bup4buj4buNw6NZ4buOSFjDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do+G7jMO14bqp4buj4buNM8Oj4bqu4bqg4bqpw6N34buBecOjeOG6qeG6ssOj4buda8Oj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvcOjxqDhu47GoFk0w6PDjOG7ncOjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6PigJzhu5zhuqnhurLDo+G7ncOp4bujw6Phu5tiw6PDrW3Do3liw7XDo2jhu7nhuqnDo2jhu4/hu7Phu6Phu43Do8Os4budw6No4buhw6No4buPw7XDo+G7r+G7j8O0w6PGoeG7j+G6q8OjxqHhu4/DtWvhu53Do3l14bujNMOjSOG7j+G7mcOjw63FqeG7o8Oj4buNw7Vk4bujw6Phu5tiw6PGocO1bOG7ncOj4budw7l5w6No4bqrw7XDo2fhu5Hhu6Phu4/Do+G7o+G7oeG7o+G7jcOj4bubY+G7o+G7j8OjaEEzw6N44bqpw73Do8Ot4buhw6No4buPbMOj4bquYsOj4budw73huqnDo3nhu49r4budw6Phu53DuXnDo3h1w6Phu5vDteG7o+G7j8OjxqHDtW7hu6M0w6NZ4bqgw6PDrW3Do3liw7XDo+G7o2LhurIzw6PDrOG7ncOj4buPw7Vvw73Do3nhu49r4budw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjxqHDtWzhu6PDo3nhu4/DgGjDo+G6rm3Do+G7r+G7j+G7h+G7o8Ojw63DtW7hu6Mzw6NodOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPbsOjw63DgeG7q2jDo+G7j3Fow6Phu7HDo+G7m8aw4buvw6Phuq3Do8ah4buPw7XDo+G6q+G7r8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4bquYuG7n8OjeeG7j+G6omjDo3lsw6PDreG7qcO1w6N4deG7o+G7jeKAnTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54bui4buP4buD4bujw6N54buP4buB4bqyw6PDrcOB4buraMOj4buPw7Vuw73Do3bDvWTDo2jhu7nhuqnDo+G6rsO1bmjDo+G7j3Fow6N4w7Xhu6Phu4/Do3nhu4/huqnhu53Do+G7jcO14bqpw6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9w6PGoeG7j+G7n+G6qcOj4buPcWjDo+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6Phu6Phur/hu6Phu43Do2jhuqnhu5/Do2jhu4/hu4F5w6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjaWPhurLDo+G6rmLDo+G7j3Fow6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPYsOjeXfDgeG7qeG7o+G7jTPDo3nhu4/hu4fhurLDo+G7jcO14bqr4bufw6PDjcO14buj4buPw6M/w7VsecOjw43DuuG7o+G7jTPDo+G7jsO1bsO9w6N5d8OB4bux4buj4buNw6NZd8OB4bup4buj4buNw6NZ4buOSFjDo+G7juG7n2Lhu6Phu43Do+G7jMO14bqp4buj4buNM8OjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6PigJzhu6Lhu49iw6N5d8OB4bup4buj4buNw6Phu5vDvXThu6PDo3lj4bufw6PDrcO1bcO9w6PGocO1buG7o8OjaOG7j+G7n8Oj4buNw7Xhuqvhu5/Do+G6rsO1a+G7o8Oj4bquYsOj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8Oj4bqubcOjeeG7j+G7qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8Ojw61vw6Phuq7huqDhuqnDo+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw73Do8ag4buOxqBZw6Phuq7huqDhuqnDo+G7j3Fow6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo3l1eTTDo+G7nOG7p8O1w6Phu6Nl4budw6Phu49xaMOj4buj4buPYsOjeXfDgeG7qeG7o+G7jcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6Phu6/hu4/huqt5w6PDrcO54buj4buNw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6Phu6Nrw73Do3fhuqnDo+G6tMOjecOB4bux4buj4buNw6N44bqpw73Do8Ot4buhw6Phu5vhuqLhuqnDo2jhu49x4bujM8Oj4bquYsOj4buNw7Xhuqnhu5/Do2jhu4/hu5/Do3nhu4/hu4fhurLDo+G7mmvDo1bDvXVow6Phu6Lhuqnhu53Do+G7r+G7j+G7t8OjeXfhuqto4buPw6Phu4/hu6fDo3l34burw6No4bqraMOjw6zhu53Do+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw700w6NWw73huqnDo+G6rsO1bmjDo+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw73Do8ag4buOxqBZM8Oj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8Oj4bqu4bqg4bqpw6N54buPcuG6qcOj4budxJHhu6PDo8Ot4bqp4budw6Phu51rM8Oj4bqu4bqg4bqpw6Phuq7hu4Phu6PDo2nhu7fhu6Phu43Do8ahw7Vs4bujw6N54buPw4Bow6Phuq5l4bujw6Phu4/hu6HhuqnDo+G6rmLhu5/Do3nhu4/huqJow6N5bDTDo1l3w4HGsGjDo+G7o+G7jWLhurLDo3nhu4/huqnhu53Do+G7jcO14bqpw6No4buB4buvw6Phu4/DveG6sm7hu6Mzw6No4buB4buvw6N54buZ4buj4buPM8Oj4buj4buPYsOjeXfDgeG7qeG7o+G7jcOjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6N54bulw6No4buPw4Bow6PigJx54bul4buj4buNw6Npw73hurJueeKAncOjw61vw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6Phu43Dtcaww7XDo3nhu4/DtW7DvcOjeeG7j8O94bqybHnDo3l34buR4buj4buPw6Phuq5tw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6N5Y8O1w6Phu6/hu49w4buj4buNw6PDreG6qcOj4bujZeG7o+G7jTTDo+G7ouG7j8O1bcO9w6No4bq/w73Do+G7j3LDtcOjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jDo3nhu4/hu4fhurLDo2h0w6Phu43DteG6q+G7n8Oj4bquYsOjZ2Phu6PDo+G7j3Fow6PDreG6u3nDo3fhuqnDo+G7jcO14buz4buvw6No4bqraMOjw6zhu53Do+G7j8O1b8O9w6Phu4/FqeG7o8Oj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G6ruG7geG7o8Ojw61tw6Phu53hu5Hhu6Phu4/Do+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw73huqM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buj4buP4bupw6Phuq7DtW5ow6Phuq7huqDhuqnDo+G7j3Fow6Phuq7huqDhuqnDo+G7o+G7jeG7j8O1a+G7o8OjaMOAw73Do8ah4buP4buf4bqpw6Phu49xaMOjeeG6oMOjeMaw4budw6Phu51iw6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8OjaOG7ueG6qcOjWXfDgeG7qeG7o+G7jcOjWeG7jkhYw6Phu47hu59i4buj4buNw6Phu4zDteG6qeG7o+G7jcOjxqHhu4/DtcOj4buba+G7o8Oj4buPcWjDo+G7scOjWXfDgeG7qeG7o+G7jcOjWeG7juG7rlnDo+G7onThu6Phu43Do0h14buj4buNw6PhurHDo+G6rmbhu6PDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6PDrcOB4buraMOjecO14buj4buPw6N54buP4buH4bujw6Phu6Phu43hu4/DtWvhu6PDo2jDgMO9M8Oj4bquYsOjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo+G7o+G7j+G7g+G7o8Ojw63DgeG7q2jDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu43DtWTDtcOjeeG7j8OB4bux4buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaOG6q2jDo2jDvcO5aMOjeeG7j8O1NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznDjeG6q+G7o+G7j8Oj4buNw7XhuqvDo+G6rm3Do+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6No4bu54bqpw6No4bqraMOjaMO9w7low6N54buPw7XDo8ag4buOxqBZM8OjdOG7o+G7jcOj4buaa8Oj4bui4buNcWjDo1nhu7Mzw6NI4buPw73hurJr4bujw6Phuq7DtWvhu6PDo+G7ruG7j3Dhu6Phu43Do+G7jMO14bqr4bufw6Np4bu3aMOjWXfDveG7o+G7jcOj4buPcWgzw6NY4buxw6Phu4xJIMONWTPDo8ah4buP4bq94buj4buNw6PDreG7k+G7o+G7jzHDo0jhuqtow6Now73DuWjDo3nhu4/DtcOjxqDhu47GoFnDo2li4buj4buPw6No4buP4bufw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPw6N5d8O94buj4buNw6Phu49xaMOjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6PDrcSRw6Phuq5iw6PDreG6qeG7o+G7jcOj4buj4buP4buD4bujw6PDrcOB4buraMOj4buj4buPw7Vtw73Do3jhuqLDo3bDveG6qeG7o8OjeeG6v+G7ncOjaOG7ueG6qcOjaOG6q2jDo2jFqcOjeOG7scOj4buNw7Xhuqvhu5/Do2nhu7doNMOjR+G7scO1w6Phu6Phu43hu59iw7XDo+G6rsO1bmjDo8Ot4bulw7XDo+G7ncaww7XDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do+G7r+G7j+G6q+G7r8OjaWPhurLDo+G7j3FoM8OjxqHDtW/hu53Do3l34bqpM8Ojw63huqvhu6Phu4/Do+G7jcO14bqrw6Phu49xaMOjeMO14buj4buPM8Oj4buj4buPw7Vtw73Do2nhuqLDo+G6q+G7o8OjaeG6osOjeeG7j8O1w6N54buPb8Oj4buPw7Vu4bujw6N44bqiw6PDreG7h8O9w6N5w4HDo2h04buj4buNw6Phu6/hu4/DvTPDo3jhuqvhu6Phu43Do3lj4bufM8OjZ2LDtcOjZ2Thu6PDo+G6rmLDo2jhu6HDo+G6tMOj4buj4buN4buP4buV4bqpw6NoZMOj4bub4bq0w6Phu5vDveG7g+G7o8Oj4bquYsOjeeG7j+G6omjDo3nDtcOz4bujNMOjWXfhu5/hu6Phu43Do+G6rcOj4bujZeG7ncOjdsO94bqpM8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buh4bqpw6Phu5vDvXThu6PDo+G7m2LDo3nhu5nhu6Phu4/Do2jhu6HDo2nhuqLDo+G6q+G7o8OjaOG7j+G7gXnDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeXXhu6/Do8Ot4buHw73Do2hkw6Phu6PDgcawaDPDo2jhu6HDo+G7m8O1a+G7o8OjecO1bOG7r8OjaeG6osOj4bqr4bujw6N54buPw7XDo3bDvXVow6N5bMOj4bquYsOj4buj4buPw7Vtw73Do+G7jcO1ZMO1w6No4bqp4bufNMOjw43hur/hurLDo+G7m2LDo+G7ncO14buj4buPw6No4buPw4Dhu6Phu43Do+G6rm3Do3nDtW3hu53Do+G7o2Xhu6Phu43Do+G6ruG6oOG6qcOj4buPcWjDo+G6ruG6oOG6qcOj4buj4buN4buPw7Vr4bujw6Now4DDvcOjaOG7ueG6qcOj4buPcWjDo3jDteG7o+G7j8Oj4bq2w4DDo1nhu4/huqnhu6Phu48zw6PDrcO64buj4buNw6N54buP4bupw7XDo3nhu49vw6Phu4/DtW7hu6PDo3jhuqLDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6PDreG7s+G7o+G7jcOj4buPw4HGsOG7o+G7jTPDo+G7j8O1bsO9w6N2w71kM8Oj4buj4buN4buPw7Vr4budw6N54buzaMOjaOG7ueG6qcOj4buj4buNYuG7o+G7j8Oj4buMSSDDjVk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o3nDrOG6tnkt4bqp4bubw7Xhu43hu6Mxw6N3w7Xhu43hu495MuG6ozk4eHl34buf4buj4buNOUdiw7XDo+G6rmLDo2Thu6Phu48xw6NI4buOw5XDo+G6qOG7ouG7jjgveHl34buf4buj4buNOTgv4buvOQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]