(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình trọng tâm, được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào cuộc, với vai trò tuổi trẻ xung kích, Huyện đoàn Bá Thước đã triển khai đến các tổ chức đoàn cơ sở nhiều hoạt động, phong trào gắn với các nội dung, Bộ tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOT4buVOT3Dsm/Doz3huqfhur9tPW3huq004bq9PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hur1m4bq94bqnPcOy4bqtZuG6vT3hurvhu4nhuqk9az3huq3hu41w4bqz4bq9PeG7o8O14bq94bqnPTkow6o94bu3KT3DkuG6reG7meG7iTnDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7Lhu6ApOT3DoWPhur3huq094bu54bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094bq6w7Q5PcOy4bqp4bqv4buNPW7hu41nOT3huqfhuqkoPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hur1m4bq94bqnPcOy4bqtZuG6vT3hurvhu4nhuqk9WOG6vMOS4bq6WT3hurk8PeG6u2nDsj3Dsm/DquG6veG6pz3hur3huq3hu53hur3huqc9OeG6reG7meG7i+G6veG6pz3Dsm9i4bq94bqtPcOyb+G7h+G6veG6pz3DsjLhurvhu649w6Hhu5lqOT05ez3huq3hurM9w7Lhuq1n4bq94bqnPTnhuq3huqvhur3huq09w7JvYz3hu6M8PTkpOT3DsjThur3huqc94bq54buJbT3hurzhuq0y4bq9PWEy4bq9PeG7ozzDqj054buNaTnhu6494buj4buJ4bqpPeG7oyjhuqk9w7Jv4buBPcOy4buNw63huqk9w7Jvw6M94buh4buN4bq94bqnPcOp4bqrOeG6reG7rj3huqzhu41w4bqz4bq9PcOhw6o84bq9PeG7tyk9w5Lhuq3hu5nhu4k5PcOhfT3Dsm/huqnhurXhur09w6nhuq0o4bqpPcOh4bqx4bq9PTkpOT3DssOtPTnhuq3hu5U5PcOhw6o84bq9PTnhu4s9w7NrPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3huq3Dqj7Dsj3DoWnhur3huqfhu649beG6rcOq4bq94bqnPcOybzzDqj3huqdd4bq9PeG7o+G7ieG6qT05KTk94bq9aeG6qT1h4buN4bq94bqn4buuPeG7t2k9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG6qz3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq8w5Lhurrhu6494bq8w5Lhuro94bq9MuG6veG6pz05KMOqVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0j4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI2HDsuG6reG7jeG6uzg94bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LCQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPToqKm3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJiokLyUsLGE7JCEkJD8/w7IsJi4/P+G6uSRWZW3huqfhu6pv4bukPywjPSjhurnDsuG7pCPDk+G7lTk9w7Jvw6M94bqn4bq/bT1t4bqtNOG6vT3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq9ZuG6veG6pz3DsuG6rWbhur094bq74buJ4bqpPWs94bqt4buNcOG6s+G6vT3hu6PDteG6veG6pz05KMOqPeG7tyk9w5Lhuq3hu5nhu4k5Iz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLCQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIzoqKiM9L+G7ssOBw6o84bq9PcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur094buhfT3hurjhu5Phur3huqc94bq84bqp4bqv4bq7PeG6uTzhurs9w6Hhu5nEqeG6veG6pz3huqfhuqkow6o9w7Lhuq1m4bq94bqnPcOyPuG6qT3DsuG6rWbhur094bu3aOG6veG6p1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDieG6scOyPW7hu4174buuPcOyb8Oq4bq94bqnPTkpOT054bqt4bqp4bqx4bq9PWFjOeG6rT3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PcOyYuG6veG6rT3hur3huqfhu41w4bqz4bq9PeG6rcOo4buuPcOhw6o84bq9PcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur09OSk5PTkzbT3DoX09OOG6rz3Dsmbhur3huqc94bqt4bq/KD3DoeG7mWo5PeG6reG7i+G6vT0qOj3DqeG6uz3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6p+G6qSjDqj3DsuG6rWbhur3huqc94bq9ZuG6veG6pz3DsuG6rWbhur3hu6w9w7Lhu409w7Phu5soPeG7ozw94bq5POG6uz3hurvhu4nhuqk9Jj8kPcOp4bq7PcOh4buZxKnhur3huqc94bqn4bqpKMOqPcOy4bqtZuG6veG6pz3hurnhuqnhuq/hur09w7Lhuq1m4bq94buuPTh74bq94busPcOhPMOqPT9WKiY/PeG6rWc9byk5PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqt4buuPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz07JCQ94bqtZz1vKTk9w7I1bT3DsuG6reG6teG7rD3DsuG6qeG6seG6vT3huq084bq94bqtPeG6vT7Dqj3hu6PhuqHDsuG7rj3DsuG7jT3Ds+G7myg9LiQ9w6nhurs9w6nhuq/hur3huq094bq74buZ4buL4bq94bqnPeG6vWnhuqk9w6Fo4bq94bqnVj1P4bqp4bqv4bq94bqnPcOyb8Oq4bq94bqnPeG7ueG6reG6qeG6seG6vT1hYznhuq09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3DsmLhur3huq094bq94bqn4buNcOG6s+G6vT3hurvDtSg9w6nhuq1m4buuPcOhw6o84bq9PcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur094bqt4buNcOG6s+G6vT3hu7cpPcOS4bqt4buZ4buJOT3DoX09OOG6rz3Dsmbhur3huqc94bqt4bq/KD3DoeG7mWo5PS49w6nhurs9w6Hhu5nEqeG6veG6pz3hur1m4bq94bqnPcOy4bqtZuG6veG7rj3DsuG7jT3Ds+G7myg94bujPD3hurk84bq7PeG6u+G7ieG6qT0hJD3DqeG6uz3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6p+G6qSjDqj3DsuG6rWbhur3huqc94bq54bqp4bqv4bq9PcOy4bqtZuG6vT04e+G6veG7rj044bqvPcOyZuG6veG6pz3huq3hur8oPTskJOG6uz3DqeG6r+G6veG6rT3hurvhu5nhu4vhur3huqc94bq9aeG6qT3DoWjhur3huqfhu649w6E8w6o9KlYkJCQ94bqtZz1vKTk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq3hu649YeG7h+G6vT1h4bqjbT3hu6PhurM9w7Phuqnhur3huq094bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3DssOtPTnhuq3hu5U5PTkpOT3huq3Dqj7Dsj3DoWnhur3huqc94bqn4bqpKMOqPeG6ueG7meG7jT3hu6Nb4bq9PeG6reG6vyg94bujW+G6vT3hur3huqfhuq3hurPhu649w7Lhuq3hurU9YcO0OT3DsuG6reG6tT3DsuG6rSjDqlZWVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOB4buZajk9w6Ep4bq94bqtPeG6p+G6qSk94bq5PD3hurnGoTk94bq54buZauG6veG6pz3DoWbhur3huqc9w6F7w6rhu649w7Nm4bqpPeG6vcOt4bqp4buuPeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz054bq/PeG6reG6qeG6s+G7jT1u4buNez3huqfhur9tPW3huq004bq9PeG6p+G6qeG7j2094buhfT3hurjhu5Phur3huqc94bq84bqp4bqv4bq7PTkp4bq9PeKAnMOh4bqrOeG6reKAnT3hu6F9PeG6vMOS4bq6PeG6vVvhurs9KiQqJOG7rj3DoWjhur3huqc9OeG6reG6qz3huqw8PcOS4bqtYz3DkuG6rcOg4bq94buuPTjhuqs9w7Lhuq3hu5k9w6HDqjzhur094buhfeG7rj054bqtw6o9OOG6qeG6scOy4buwPeG7ueG6rWQ9b+G6qeG6r+G6veG6pz3hur1b4bq7PSokKiThu649w6HDqjzhur09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3hu6F9PeG6uOG7k+G6veG6pz3hurzhuqnhuq/hurs9w6F9PcOp4bqv4buNPeG6p+G7h+G6qT3DoeG7mWo5PTs9w7LDrT054bqt4buVOT3DocOqPOG6vT3Dsj7huqk9OSk5PcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOhPuG6qT3huq3hu4c54buuPTnDteG6veG6pz05w6rhur09w6Dhurs94buhKD1u4buN4bqvPeG6rcOsPcOyb2o9w6nhuqnhur3huq09beG6reG6qz3hurk84bq7PcOh4buZajk94bq94bqt4bqp4bq34buNPcOp4bq7PcOh4buZxKnhur3huqc94bqn4bqpKMOqPcOy4bqtZuG6veG6pz3hur1p4bqpPcOhaOG6veG6p+G7rj3hur1p4bqpPcOy4bqtZuG6vT04e+G6veG7rj054bq/PcOy4bqt4bq1PcOp4bq1PcOh4bqx4bq9PeG6veG6reG7meG7sD044bqvPcOyZuG6veG6pz3huq3hur8oPTkpOT3DsuG7jXDhurHhur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3Dsj7huqk9w7Lhuq1m4bq9PeG7t2jhur3huqfhu649w7Lhuq1m4bq9PeG6vOG6qeG6r+G6uz3DkuG6rTzhur3huq3hu649w7Lhuq1m4bq9PeG6uCDhur094bq84bqnw6o84bqp4buuPcOy4bqtZuG6vT3hurgg4bq9PcOSb8Oq4bq94bqn4buuPcOy4bqtZuG6vT3DgWjhur3huqdWPcOSb2jhur3huqc94bqtw6ooPcOy4buZ4buL4bqpPWHhu4c5PTkpOT3DsuG7jXDhurHhur09w6Hhu5nEqeG6veG6p+G7rj05KTk9w7Lhuq1m4bq9PTh74bq9PeG6vMOS4bq64buuPTkpOT3Dsm/hu43hur3huqc9w7Iy4bq7PeG6veG6rTw94bujW+G6vT3huq3hur8oPcOy4bqtZuG6vT04e+G6vVY94bu34bqv4bq9PTk+4bq94bqtPcOh4bq/4buuPeG6uTw9OSk5PeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPeG6veG6qeG6r+G6vT3hur3huq3hu5nhu7A94bq84bqnPHA9w7Lhuq3hu5U9LD3DsmLhur3huq094bq94bqn4buNcOG6s+G6veG7rD3hur3huqc8cD054bqt4buRPeG6veG6rTXDsj3hu6Eo4bq94bqt4buuPcOS4buNNOG6vT3hurnDoj1O4buNZzk94bqn4bqpKD3hur3hu5nhu4k5PcOzPjnhuq094bujPD3hu6PhurM9w7Phuqnhur3huq094bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3hurzhuqc8cD3hurpm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOy4bqt4bqxPeG6p+G6qeG7ieG6qeG7rj3hu7nhuq3huqnhurHhur09YWM54bqtPUHhu4Hhur3huqc9w7Nm4bq94bqnPcOp4bqtZuG6veG6pz1vKTk9w7Lhuq174bqpVlZWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bugKTk9w6Fj4bq94bqtPTnhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7JvYuG6veG6rT3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PeG6uTVtPcOy4bqtMuG6veG7rj3hurk1bT3hur3huqfhuq3huqnhurNtPeG7o+G7ieG6qT05KTk9beG6rcOq4bq94bqnPcOybzzDqj1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6vT3DqeG6qeG6veG6rT3DsuG6sT054buT4bq94bqnPeG6uTw94bq7acOyPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6veG6reG7neG6veG6pz3huq1i4bq94bqtPcOy4bqt4buVOT054bqt4buN4bq94bqnPcOyKHA9OcO14bq94bqnPcOhYyg9beG6reG7meG7i+G6veG6pz3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq8w5LhurpWPcOS4bqtw6DDqj3DoWjhur3huqc9OeG6reG6qz3huqw8PeG6vCjhurs9w5Lhuq084bq94bqt4buuPeG7t+G6qz3DsuG6reG7mT3huqzhu41w4bqz4bq9PcOhw6o84bq9PeG7tyk9w5Lhuq3hu5nhu4k54buwPcOS4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT1u4buNKOG7rj05KTk9w7LDrT054bqt4buVOT3DocOqPOG6vT3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PcOhfT054bq/PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3huq3Dqj7Dsj3DoWnhur3huqc94bqtw6w9w7Jvaj3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PcOy4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PcOp4bqp4bq94bqtPcOy4bqx4buuPeG6veG6reG7meG7sD3DssOtPTnhuq3hu5U5PcOyNW094bqt4buNM+G6veG7rj054bqt4buNcOG6teG6vT3huqfhuqkow6o9w7LhuqnhurHhur09OGk9w6nhuq3Dqig94bqt4buHOT3DqXU9w7Lhuq3hu401w7I9w7Jvw6rhur3huqc94bqtw6o+w7I9w6Fp4bq94bqnPcOze+G6vT3hu6Hhu40zw7I94bq9ZuG6veG6pz0tPeG6uTLhurs9LT3hur3huqfhu5k94bq94bqn4bqt4bqp4bqzbeG7rD3Dsm8ow6o9w6HDreG6qT3DqeG6qeG6veG6rT3hur3huqfhuq3huqnhurPhurvhu6494bqn4bqp4buJ4bqpPcOy4bqt4bqp4bqz4buN4buuPcOy4bqtKOG6uz1u4buNKOG6veG7rj3huq3hu4c5PeG6reG7g+G6qT05KTk94bq7Zj3huq1i4bq94bqtPcOze+G6vT3hu6Hhu40zw7Lhu649w6nhuqnhur3huq09YcOqKOG6veG6rT3DsuG6qeG6r+G7jT044bqp4bq14buN4busPW3huq1n4bqpPeG6rWptPeG7o+G7ieG6qT3hur3huqc84bq94bqtPeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9LT3DsuG6reG7meG7i+G6veG6pz044bqp4bq94bqtPS094buhfT3huq1p4bqpPcOyw609OeG6reG7lTk9w7Lhu5k94bujM+G6veG7rj3huq3hu5nhu4nhur3huqc94bq94bqn4bqt4bqp4bqzbeG7rj3huqfhuqnhu4nhuqk9w7Lhuq3huqnhurPhu4094buj4bqp4bqzOT3hurk84bq7PTnhuq3Dqj3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PeG6vWbhur3huqc9w7Lhuq1m4bq94busPW3huq1n4bqpPeG6rWptPeG7o+G7ieG6qT3hurzhuqcy4bq9PeG6rTzhur3huqc94bu54bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq094buhfT3huq1p4bqp4buuPU7hu411PW7hu41nOT3huqfhuqkoPeG6rcOsPcOyb2o94buj4bqp4bqzOT3hurk84bq74buuPeG6reG7meG7ieG6veG6pz1hN+G6vT3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PeG7oyhwPeG7o2fhur09beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09w7N74bq9PeG7oeG7jTPDsuG7rj3DqeG6qeG6veG6rT1hw6oo4bq94bqtVlZWPcOS4buXPcOh4bq/PeG6rWLhur3huq09w7Lhuq084bq94bqtPeG6veG6r+G6vT3hur3huq3huqnhurfhu4094bq7Zj3huq1i4bq94bqtPWHDqj3DocOqPOG6vT3hu6Phuqnhuq/hur3hu649w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3hurk84bq7PTnhuq3hu5E94bq94bqt4buZ4buwPeG6u2Y94bqtYuG6veG6rT3huqfhuqkoPcOybz7huqk9OeG7kSg9w6HDqjzhur094buj4bqp4bqv4bq9PcOSb+G7meG7i+G6veG6pz3hu6Jb4bq9PeG6uOG6qeG6r+G6veG7rj054bqt4bqpPcOhw6o84bq9PcOy4bqtZuG6vT1P4bqp4bq34bq94bqnPeG7ozw94bq7Zj3huq1i4bq94bqtPTnhuq1b4bq9PeG6veG7jWbhuqk94bq5aOG6veG6pz3huqfhuq3huqFtPW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PcOze+G6vT3hu6Hhu40zw7I9OeG7kSg9w6HDqjzhur094buj4bqp4bqv4bq9PeG7ouG7kz3hu6Jb4bq9PeG7tyLhur3huqfhu649OeG6reG6qT3DocOqPOG6vT3DgeG6qeG6t+G6vT3hurhx4buuPeG7oX09w4Hhuqnhurfhur094bq44buZPeG6uTw94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6u2Y94bqtYuG6veG6rT054bqtw6o94bq74buVOT3DsuG6reG7jT3hur3huq01bT3huq084bq94bqnPcOyb1vhurs9w7Jv4bqp4bqz4buNPcOhaOG6veG6pz3hurvDrOG6qT3hur1b4bq74busPeG6u2Y94bqtYuG6veG6rT3Dsm9o4bq94bqnPW7hu41xw7I94bqtZuG6qeG7rj05KOG6uz3huqfhuqkzcD054buRKD3huq0o4bqpPcOhw6o84bq9PeG7o+G6qeG6r+G6vT3hurzhuqcy4bq9PeG7olvhur09w5Lhu40z4bq94buuPeG6rDw94buiW+G6vT3hu6Lhuqnhur3huq3hu649w7Lhuq1m4bq9PcOJ4bqtw6o94bq64buZxKnhur3huqfhu6494buhfT3DkuG6rTzhur3huq09w5Phu4vhur094buj4buJ4bqpPeG6u+G7lTk9w7Lhuq3hu4094bq94bqtNW094bqtPOG6veG6pz3hur1b4bq7PcOyb+G6r+G6vT0lOiQ9w7Jv4bqp4bqz4buNPcOhaOG6veG6p+G7rD3hurtmPeG6rWLhur3huq09YWM54bqtPeG7o8O0PWHhu4094bq5Yznhuq09w7Phuqnhur3huq09w7Lhuq0p4bqpPTlp4bq94bqnPcOhaOG6veG6pz054buRKD3DocOqPOG6vT3hu6Phuqnhuq/hur09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT05KTk94buhfT3DkuG6rTzhur3huq09w5Phu4vhur3hu6494bu5w6094bq44buT4bq94bqn4buuPcOS4bqtPOG6veG6rT3hurgy4bq74buuPeG6rTzhur3huqc94bq9W+G6uz3DsuG6reG7jT3hur3huq01bT3Dsm/huq/hur09KiQkPcOyb+G6qeG6s+G7jT3DoWjhur3huqfhu6494bqn4bqpe+G6qT1u4buNcOG6scOyPeG7o+G6qeG6szk94bq5POG6uz054bqtw6o94bqtPOG6veG6pz054bqtw7Q5PeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG7o+G7ieG6qT3hurvhu5U5PcOy4bqt4buNPeG6veG6rTVtPcOt4bq9PcOhY+G6veG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7nhu5Phur3huqc9w7Lhuq3DoMOqPeG7t+G6qz3DsuG6reG7mT3huqzhu41w4bqz4bq9PcOhw6o84bq9PeG7tyk9w5Lhuq3hu5nhu4k54buuPeG6vVvhurs9KiQqKj3hu6M8PeG6veG6reG7neG6veG6pz3DsuG6rSnhur3huqc9w6E04buNPeG6vVvhurs9KiQqJuG7rj3hu7co4bq9PcOS4bqt4buZxKnhur3huqc94bujw7Q94bqs4buNcOG6s+G6vT3DocOqPOG6vT3DoX09OeG6reG7kT3DoWnhur3huqc9beG6rWfhuqk94bqtam09w7LDrT054bqt4buVOT3hurtrPSY94bq54buJbT3DsjVtPeG6reG7jTPhur09OeG7jeG6veG6pz05M209w7Lhuq1m4bq94bqnPcOy4bqp4bq9PcOy4buZPeG7ozPhur3hu6494bqt4buZ4buJ4bq94bqnPeG6veG6p+G6reG6qeG6s209OeG6rcOqPSVWOiQkPcOhw6o84bq9PeG7o+G6qeG6r+G6vT3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq94busPeG6p+G6qeG7ieG6qT3DsuG6reG6qeG6s+G7jT3Dsm/huq/hur09KjokPcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur09w7Lhuq0o4bq7PeG6p+G6qSg94bqt4buHOT3hur3huqfhuq3hurc94bq94bqnXeG6vT3huq0+4bq94busPeG6p+G6qeG7j209w6FsPTnhuq3Dqj0lOj3huq1pPcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur094bq5POG6uz054bqt4buRPeG6rWk9w7Lhuq3DqinDsj3hur3huqfhuq3DqMOqPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6vVvhurs9KiQqKlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDgeG6tT3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk9beG6rSnDsj3huq3hu41wPeG7oyjhuqk9w7Jv4buBPcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur09w7Jvw6rhur3huqc9w7Lhuq0o4bq7PeG6p+G6qSg94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6vMOS4bq64buuPcOy4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT3DsuG7ieG6qT3hu7co4bq9PcOS4bqt4buZxKnhur3huqc94bujw7Q94bqs4buNcOG6s+G6vT3DocOqPOG6vT3hu7cpPcOS4bqt4buZ4buJOT3hu6EpOT3DoWPhur3huq09w7I1bT3Dsm/hu43hur3huqc9OeG6rWQ9w6E+w6o9OSk5PTkzbT04aT3DocOqPOG6vT054buLPcOzaz3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk9w6HDreG6qT3hurvhu4nhuqk9OWbhur3huqc9w7IpOT3DsuG7jXDhuq/hur09w7Jv4buNcOG6t+G6veG7rj3hu6M14bq9PcOhaeG6veG6pz3hur0y4bq94bqnPTkow6o94bq94bqtNeG6vT3DsuG6reG7lTk9OeG7kSg9OSnhur09OGk9w6HDqjzhur3hu649w6HDqjzhur094buj4bqp4bqv4bq94buuPcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur094buj4bq3PeG6u8O0OT3DoeG6qznhuq3hu649cT3hur3huqfhuq3EkSg9OeG7kSg94bu54bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094bq6w7Q5PcOy4bqp4bqv4buNPW7hu41nOT3huqfhuqkoPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurzDkuG6uj3hu6M8PcOybyk54bqtPeG6veG6reG6qeG6s+G6uz3Dsm/DquG6veG6pz3hu6PhuqnhurM5PTnhuq3hu43hur3huqc9w7IocD3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq8w5LhurpWPeG7ueG6rWQ9w6E+w6o9OSk5PTnhu4s9w7NrPcOhw6o84bq9PTnhuq3hu5E9w6Fp4bq94bqnPcOhe+G6uz3hur3huq014bq9PTkpOT05ZuG6veG6pz3Dsm9i4bq94bqt4buuPW3huq004bq9PeG7o+G6qeG6szk9w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3DsuG6reG6qeG6scOyPcOy4bqtxqE54buuPW3huq3DtT3huq1qbT3hu6Phu4nhuqk9w6Hhuqnhurfhu409w6nhuqnhurPhur09w7Lhuq3GoTk9w7LhurE9w7Lhu5fhur3huqc9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqn4busPeG6ucahKD054bqt4buH4bq9PTkpOT3DsuG6qeG6r+G7jT054bqt4bqrPcOy4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPW3huq3DtT3huq1qbT3hu6Phu4nhuqk9OeG6reG7lTk94bq9W+G6veG6p+G7rj3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG7kSg9w6HDqjzhur09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3hu6M8PcOhKW094buV4bq94bqnPcOh4buZajk94bq94bqt4buNPTk04buN4buuPeG6veG6p+G7jXDhurPhur094buj4buH4bq94bqnPTnhu5EoPcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur094bq9ZuG6veG6pz3DsuG6rWbhur09w7I+4bqpPTnhu4s9w7Nr4busPcOyW+G6veG6pz054buZxKnhur3huqc9OSk5PeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz3huq3DrD3Dsm9qPeG7o+G6tz3hu6MocD3hu6Nn4bq94buuPeG7leG6veG6pz1hw7Thur3huqc9w7LhuqnhurHhur09OGk9w6nhuq3Dqig94bqt4buHOT0tPcOpdT3DsuG6reG7jTXDsuG7rj3hurtrPW9p4bq94bqnPcOy4bqtYz3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6vT3hur3huqc84bq94bqtPeG6veG6p+G6reG6tz3hurvhu4nhuqlWVlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6rcOgw6o9w6nhurHDsj1u4buNez1vPD3Ds8OqKcOyPcOh4bqx4bq9PeG6vShwPcOyb+G6r+G6vT3DoWMoPTg84bq9PeG6reG7jXDhurPhur094bu3KT3DkuG6reG7meG7iTk9w6F9PTnhur89Jj3hu6F9PcOhPsOyPTnhuq3hu4024bq9PeG6vMOS4bq64buuPSU7PeG7oX09w6E+w7I9YeG7meG7ieG6qT0lOj3DsuG6qeG6r+G7jT054bqt4bqr4busPTnhur89Lio9w7Lhuq1m4bq9PcOhPsOyPTnhuq3hu4024bq9PeG6vMOS4bq64buuPcOyb8Oq4bq94bqnPcOh4bq/PTnhur89Jj3DsuG6rWbhur09w6E+w7I9OeG6reG7jTbhur094bq8w5Lhuro9w6nhuqnhurXhu4094bq7N+G7jVY9TeG6rTPhur09w6Ez4buNPcOh4bqx4bq9PeG6reG6scOyPeG6vVvhurs9KiQqJj3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PcOzxIM9OeG6vz06PeG7oX09w6E+w7I9OeG6reG7jTbhur094bq8w5Lhurrhu649OeG7geG6vT0lPz3hu6F9PWHhu5nhu4nhuqk9JTo9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG6q1Y94bu54bq/PcOy4bqt4bq1PeG6veG6v+G6qeG7rj1t4bqtw6rhur3huqc9w7JvPMOqPeKAnMOS4buNw63huqk9w7Jvw6M9OeG6reG7jeG6veG6pz3DsihwPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurzDkuG6uuKAnT3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PeG7tyk9w5Lhuq3hu5nhu4k5PcOy4bqtxKnhuqk94bqn4bqpKOG6vT1u4buNKD3DoX094bujPD3DoSjhur3huqc9w6E+w7I9w6Hhu5lqOT3hur3huq3huqnhurfhu409w6nhurHDsj1u4buNez3DsuG6qznhuq09OcahOVY9w4Hhur89w6nhuq1m4bq94bqnPTnhuq1kPeG6uTw94bq94bqt4bud4bq94bqnPTlm4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq3hu6494bq7Zj3huq1i4bq94bqtPTnDtD3DsuG6reG6teG7rj3hurs8PW7hu40o4bq9PcOyb+G7h+G6veG6pz3huq3hu4vhur094bq5PD3huq1i4bq94bqtPXvhur3huq09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6veG6qeG6r+G6vT3DoeG7mWo5PcOp4bqtMOG6veG6pz3DoWPhur3huq094buj4bud4bq94bqnPTnhuq1dOT3huq3hu4vhur09w7Jvw6rhur3huqc9OWbhur3huqc9OeG7jWk5PW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PWs94bq7w6zhuqk9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqnVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPW/huqnhuqfhuq3DsuG7rCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7Lhu7c84bqpPeG7ozw9e+G6veG6reG7sD3DgWLhur3huq094bqm4bqpKOG6veG6p8OdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDnS9t4buy


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]