(vhds.baothanhhoa.vn) - Đi lên từ một hộ khó khăn, gặp nhiều gian nan trong cuộc sống, hơn ai hết, cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Doãn Thị Hường ở xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) hiểu rõ những thiếu thốn, vất vả của hội viên nghèo. Vì vậy, bà luôn ấp ủ mong muốn vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdWNFdNIMSR4bu2ZOG6u2XhurPhu7Y14buNO+G7tmXhu5Xhu7Y14buTbuG7tm3hurU7ZeG6teG7tmXDouG6oWXhu7bhu5tuZeG6s+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu24buXacOi4bu2N+G7g2XhurPhu7Y34buFw6JWLzRXVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V+G7tcOi4bu2ZOG6oWXhu7Zt4buR4bu2xJHhu4Vt4bu24bq14buF4bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qOG7tuG6s33EqeG7tmXhurXDosOjbuG7tuG6s8OiO2Xhu7ZlO2Xhu7Zta8OpZeG6s+G7tjVu4buFNeG7tmzhu4dl4bqz4buo4bu24bq1aGXhu7Y7w6Lhu7bhurXhuqNt4buo4bu2NeG7k27hu7ZN4bq1O2XhurXhu7Zlw6LhuqFl4bu24bubbmXhurPhu7bEqeG6tcOpZeG6s+G7tuG7rE1F4buaxKjhu67hu7bhu7PDqSll4bu2TeG6teG6reG7tuG6tMO1w61l4bqz4bu24buL4bu24bubKeG7tk3hurXDosSDbuG7tuG6ssOiO8Op4bu24busTeG6tcOixINu4bu24bq04bq5O+G7ruG7tuG6tcOi4bqvbuG7tmvhur/hu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tm3hurXDouG6o27hu7Zt4bq14buHZeG7qOG7tuG7lyBt4bu24buXKOG7tjXhu4074bu24bq14buFw6Lhu7bhu5fDouG6oWXhu7Zl4bqz4bq1w6jDqeG7quG7tuG7luG6p+G7tuG7lzHhu53hu6jhu7Y0LuG7tmRu4buBZeG7tiDEqeG7tuG7jeG7tsSRw6ll4bqz4bu2xJFu4buHZeG7tuG7l8O1aGXhu7Zk4bqhZeG7tm3hurXDqSxt4bu2ZeG6s+G6tcOow6nhu7bhu5cu4bu24bqzw6JvxKnhu7Y34buJ4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y34buDZeG6s+G7tjfhu4XDouG7tjXhurnhu7bhurXDqS5l4bu2NShl4bq14bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiYm4bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiVAPcSp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvIyMl4bu4L0A6JjYlQEAjJD0/bT8jPz89ZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUPTo/4bu04bu2O2RtVOG7tE0gxJHhu7Zk4bq7ZeG6s+G7tjXhu4074bu2ZeG7leG7tjXhu5Nu4bu2beG6tTtl4bq14bu2ZcOi4bqhZeG7tuG7m25l4bqz4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7bhu5dpw6Lhu7Y34buDZeG6s+G7tjfhu4XDouG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7QmJuG7uOG7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0JUA94bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXw73hu5Nu4bu2TUXhu5rEqOG7tuG7s8OpKWXhu7ZN4bq14bqt4bu24bq0w7XDrWXhurPhu7bhu6w04bqhZeG7tsSp4bq1KMOi4buu4bu24buXLuG7tsO94bq14buN4bu2beG6rTXhurXhu7bhurThu4XDouG7tsO94buTbuG7tk1F4buaxKjhu7bhurVu4budxINl4bu2TeG6tcOixINu4bu24bq04bq5O+G7tm3DouG6o8Sp4bu2ZeG6tTFl4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Y14buNO+G7tjbDqTtl4bq14bu2ZeG6tSJl4bu2bX1l4bqz4bu2am4u4bu24bq14buFw6Lhu7bhu5fDouG6oWXhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXQ+G6tcOpLDXhu7Y0O+G7tmThu4Hhu7Zk4bqhZeG7tjfDtcOtZeG6s+G7tm3hurXhu5M14bu24bq1w6LEg2Xhu7Zl4bq1w6LEg8SR4bu24buXw7Lhu7bhurUuZeG7tuG6sz5l4bu24buX4bqjbeG7tm3hurXDtWhl4bqz4bu2NeG6tcOi4bqjZeG7tm1rO2XhurXhu7Zta8OpZeG6s+G7tj3hu7ZlPMSR4bu24busQDomPy1AOj9A4buu4buo4bu2bDtu4bu2Y+G6tcOi4bu24bq1w6kuZeG7tm3hurUuZeG6teG7tmXhurXDosSDxJHhu7bhu5fDsuG7qOG7tjQu4bu24bq0w7XDrWXhurPhu7Zta+G7i+G7tuG7l8Oj4bu2am7huqHhu7Y1w7Nl4bqz4bu2NeG6teG7g2XhurPhu7ZkMcSp4bu2ZeG6s+G6tcOixIPEqeG7quG7tk3hurXDrcOi4bu24bqzw6I7ZeG7tjcwbuG7tjVu4buFNeG7tmzhu4dl4bqz4bu24buX4buB4bu2NcOzZeG6s+G7tmPhurXhurnhu7Zj4bq1PGXhu6rhu7ZFPMSR4bu2QDo/OuG7qOG7tuG7l8Os4bu2NeG6teG7g2XhurPhu7Y0LuG7tmpu4bud4bqjbeG7tjfhuq1l4bu24buXLsOp4bu2beG6qWXhurXhu7Z54bqnZeG6teG7tuG7s8O1aGXhurPhu7ZkMcSp4bu2ZeG6s+G6tcOixIPEqeG7quG7tkU8xJHhu7Yj4bu44bu4JeG7qOG7tmQhw6Lhu7bEkeG7hW3hu7ZkMGXhu7Zl4buVO+G7tjUo4bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu7bigJxr4buDZeG6s+G7tms+ZeKAneG7tjbDouG7tjXhurVu4bud4bqvZeG7tuG7l8Oj4bu2TC7DouG7tuG6suG6u2Xhu7ZkLsSR4bu2NyHDouG7tmThu6Phu7Zt4bq1buG7tsSRbjvhu7bEqeG6teG6o+G7tmTDosSDbuG7tjXhu4074bu2xJHhu4Vt4bu2bOG7h+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2beG7neG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JT09xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jIyXhu7gvQDomNiVAQCMqIyptKuG7uCNA4bu4ZOG7uOG7qmLEqeG6s+G7pmtUOuG7uD3hu7Thu7Y7ZG1U4bu0TSDEkeG7tmThurtl4bqz4bu2NeG7jTvhu7Zl4buV4bu2NeG7k27hu7Zt4bq1O2XhurXhu7Zlw6LhuqFl4bu24bubbmXhurPhu7bEqeG6tcOpZeG6s+G7tuG7l2nDouG7tjfhu4Nl4bqz4bu2N+G7hcOi4bu04bu2xqHDojZt4bq1VOG7tD/hu7jhu7jhu7Thu7bhurU4w6LhurPhurVtVOG7tCU9PeG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V3ku4bu24bq0w7XDrWXhurPhu7Zt4bqlNeG6teG7tjXhu5M14bu2beG6tTvEkeG7tuG6s8OiO+G7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu7ZFTcSQ4bu24buL4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu7PDs+G7tjVu4buFNeG7tmzhu4dl4bqz4bu2NeG6u2Xhu7Zl4bq1w6LDo27hu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4buo4bu24buXIG3hu7bhu5co4buo4bu2NC7hu7bhu5czZeG7tmRu4buBZeG7tuG7neG6oW7hu7Zt4bq1w7VoZeG6s+G7qOG7tuG6s8Oib8Sp4bu2N+G7ieG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tmPhurXhurnhu7Zj4bq1PGXhu7Zt4bq1OMOp4bu2NSw14bq14bu2NeG7jTvhu7Zrw6LhuqFl4bqz4bu2xJHhuqdl4bq14buq4bu2eS7hu7Y2LmXhurXhu7Y2w7LEkeG7qOG7tjXhurU+beG7tjXhurXDom7hu7bEkeG7hW3hu7bEqeG6tTBl4bu2beG6tW7hu7Zl4bq1McSp4bu2N+G6r+G7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bhurPDojvhu7Y34bqnZeG6teG7tmXhurPhurXDqMOp4bu2ZWjDouG7tsSR4bqnZeG6teG7tmzDomXhurXhu7Zs4buHZeG6s+G7tmXhurXDteG7tsSR4buFbeG7tjUsNeG6teG7tm1rKOG7tmhl4bu24buXacOi4bu2xJEoZeG6teG7tjcgbeG7tmPhurUsNeG6teG7qOG7tmpu4bqh4bu2ZeG6s8O1w63DouG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JT0jxKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jIyXhu7gvQDomNiVAQCMm4bu4JW0lKj0kJGThu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVEAmKuG7tOG7tjtkbVThu7RNIMSR4bu2ZOG6u2XhurPhu7Y14buNO+G7tmXhu5Xhu7Y14buTbuG7tm3hurU7ZeG6teG7tmXDouG6oWXhu7bhu5tuZeG6s+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu24buXacOi4bu2N+G7g2XhurPhu7Y34buFw6Lhu7Thu7bGocOiNm3hurVU4bu0P+G7uOG7uOG7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0JT0j4bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXeS7hu7bhurTDtcOtZeG6s+G7tuG7l2nDouG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2NeG6tW7hu53huqNl4bu24oCc4bubOOG7tuG7gcSR4oCd4bu2beG7keG7tm3hurXDosSDZeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0Ru4buBZeG7tjc7buG7tjcsbuG7tmVnw6Lhu7Zl4bq1aeG7tmpu4bqh4bu2ZeG6tS7hu6jhu7Zl4bq1aeG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Zt4bq1ImXhu7bhu5cu4bu2N+G7g2XhurPhu7Y34buFw6Lhu6jhu7ZlPMSR4bu2I+G7uOG7uD/hu7Y0LuG7tjQuZeG7tuG7l2nDouG7tjXhurXhu4Nl4bqz4bu2NeG6tW7hu53huq9l4bu24bqzw6I7w6nhu7Y14buBZeG6s+G7tuG7l8OixIM14bu2ZCHDouG7tjXhurXDqeG7tjUsNeG7tjXDqWXhu7Y34bqv4bu24buXw6Phu7ZqbuG6oeG7tk3hurXDosSDbuG7tuG6ssOiO8Op4bu2bMOiZeG6teG7tmzhu4dl4bqz4buq4bu2TW7hu53hu7Y14bq54bu2NeG6tW9t4bu24oCcNeG7jTvhu7Y34bqv4bu2Ni5l4bq14oCd4bu2ZeG6tcO1ZeG6s+G7tuG7l8Os4bu2NeG6teG7g2XhurPhu7Y0LuG7tuG7lzNl4bu24bqzw6Lhu5Xhu7bigJxj4bq14bql4bu2NeG6tSBt4oCd4bu2NeG7jTvhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZOG6pWXhurXhu7Y1w7Lhu7bhurThu4Phu6jhu7Zs4buHZeG6s+G7tjXhurU7ZeG7tuG6teG6uzvhu6jhu7bhurMzZeG7tuG6s+G7j8Oi4buo4bu2ZeG6s+G6teG6qzvhu7Zt4bqnZeG6teG7tuG7l2nDouG7tmQuZeG6s+G7tuG7m+G6ucSR4buq4bu2w73hurXhu4Nl4bqz4bu2NC7hu7bEkeG7i+G7tmpuLGXhu7Zs4buZO+G7tuG7mzjhu6jhu7Y14bq7ZeG7tjQu4bu2NCxl4bu24bq1LmXhurPhu7Y8ZeG7tmwsZeG6s+G7tmPDouG6ocSR4bu2beG6teG6ocSR4bu2ZeG6s+G6tcOj4bu24oCc4bubOOG7tuG7gcSR4oCd4buq4bu2ReG6s8O1w63DouG7tmUuw6nhu7Zj4bq14bq54bu2Y+G6tTxl4buo4bu2NC7hu7Y14bq7ZeG7tjXhurXhu4vhu7bhurPDom/EqeG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2ZCDhu53hu7Ztw6LDo2Xhu6rhu7Z5LuG7tjcp4bu2beG6pTXhurXhu7Y14buTNeG7tm3hurU7xJHhu7bhurPDojvhu7Zsw6Jl4bq14bu24bq1w6khbeG7tm1rw6ll4bqz4bu2NSw14bu2bWbhu7Y14bq1w7Q14bu2N8OpLmXhu7Zt4bq14bqv4bu24buXLuG7tmRu4buBZeG7tuG6s8O1aGXhurPhu7bEkTNu4bu2N8Oi4bu2NzBu4bu2bWvDqWXhurPhu7Y1LDXhu7bEqeG6tcOpZeG6s+G7tm1rLsOp4bu2beG6tcOi4bu2N2474buo4bu2beG6tTvEkeG7tuG6s8OiO+G7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu7ZFTcSQ4bu24buL4bu2N+G6rTvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdFPMSR4bu2I+G7uCNA4buo4bu24bu1IcOi4bu24bq14buFw6Lhu7bhurThu4XDouG7tjXhu5Nu4bu2TUXhu5rEqOG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7ZN4bq1w6LEg27hu7bhurThurk74bu2beG6tS5l4bq14bu2NeG7gWXhurPhu6jhu7Y0LuG7tuG6tMO1w61l4bqz4bu2NyjEkeG7tmXhurUxZeG7tuG7lzvDouG7tm1r4bq74bu2TWvDteG7i2XhurPhu7Z5O2Xhu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7tmXhu5Xhu7Y14buTbuG7tk1F4buaxKjhu7bhurVu4budxINl4buq4bu2eS7hu7Y1w7Nl4bqz4bu24buXacOi4bu2eTtl4bu2w73hurUgxKnhu7bhurUuZeG6teG7tjQ+beG7tm074bud4bu2ZeG6szvhu53hu7bhu5cuw6nhu7bhu5fDosSDNeG7tjXhurU8xJHhu7Zkw6nhu7Y3w63DouG7tmzhu4dl4bqz4bu2NeG6tcOp4bu24bq14buFw6Lhu7bhu5fDouG6oWXhu6rhu7ZF4bqzw6kuw6Lhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4bu24buXO8Oi4bu2bWvhurvhu7Y14buNO+G7tmXhurPDtcOtw6Lhu7Y1LGXhu7Y04buF4bu24bq04buFw6Lhu6jhu7Y1LOG7tmXhurUiZeG7tjQu4bu2beG6tcO1w61l4bqz4bu24bubbuG7neG6oWXhu7Y34bqjZeG7tm3hu5Fl4bqz4bu24bqzw6I74bu2N+G6p2XhurXhu7bhurXhu4XDouG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tm3hurU8xJHhu7bhurXDqsOi4buo4bu2bWs7w6nhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tsSp4bq1MGXhu7Zqbi7hu7Y14buNO+G7tjUs4bu2ZeG6tSJl4bu2NC7hu7Y14bq1w6nhu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2ZeG6s+G6tcOow6nhu7bhu5cu4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7Y34buDZeG6s+G7tjfhu4XDouG7tmPhurXhurnhu7Zj4bq1PGXhu7bhurVoZeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu0Nm3hurVuxJE04bu2w6LDvThlbThr4bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tj/hu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2JSo6xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8jIyXhu7gvQCQ6NiThu7g6IyMjJW0/JT8jI2Thu7jhu6pixKnhurPhu6ZrVD0/4bu04bu2O2RtVOG7tE0gxJHhu7Zk4bq7ZeG6s+G7tjXhu4074bu2ZeG7leG7tjXhu5Nu4bu2beG6tTtl4bq14bu2ZcOi4bqhZeG7tuG7m25l4bqz4bu2xKnhurXDqWXhurPhu7bhu5dpw6Lhu7Y34buDZeG6s+G7tjfhu4XDouG7tOG7tsahw6I2beG6tVThu7Q/4bu44bu44bu04bu24bq1OMOi4bqz4bq1bVThu7QlKjrhu7Thu7YvV1YvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvTvEqW3DosOpZeG7tFfDveG7k27hu7ZNReG7msSo4bu24buzw6kpZeG7tk3hurXhuq3hu7bhurTDtcOtZeG6s+G7tuG7rGXhurPDqS7DouG7tjXDs2XhurPhu7Y04bqhZeG7tsSp4bq1KMOi4buu4bu2NcOzZeG6s+G7tuG7l2nDouG7tk3hurXDtcOtZeG6s+G7tm1r4buTNeG7tuG6tW7hu53Eg2Xhu7bhurThu4XDouG7tuG6tcO1aWXhurPhu7Y2M2Xhu7bhurXhu4XDouG7tuG7l8Oi4bqhZeG7tmQuxJHhu7bhurXhu4Phu7ZsaOG7tuG6s8OiKMOi4bu2am7hu53huqNt4bu2NeG6teG6o+G7tjfhu4Xhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3ku4bu2bWsow6Lhu7Zk4bq7ZeG6s8Wo4bu24bu0ReG6teG7lWXhurPhu7Zj4buj4bu2w7Q14bu2xJEgbeG7tsSRLG3hu6jhu7Y3O27hu7Zt4bq1w7VoZeG6s+G7tm1rw6ll4bqz4bu2NeG6tcOi4bqjZeG7tm1rO2XhurXhu7bhu5czZeG7tmRu4buBZeG7tuG6tcOixINl4bu24bq14buVbuG7tm1rw6ll4bqz4bu2bSLEkeG7tm1r4bql4bu2beG7gcOi4buq4bu2w73hurXhu4Nl4bqz4bu2KGXhurXhu7bhurXDteG7i2XhurPhu7Y2w6Lhu7Y14bq1w7Rl4bqz4bu2NeG6tSBt4bu2N+G7hTXhu7Y2O+G7tjU7xJHGr+G7tjfhu4Nl4bqz4bu2N+G7hcOi4bu2NeG6u2Xhu7Zl4bq1w6LDo27hu7Zl4bqzw7XDrcOi4bu2Nyxl4bqz4bu2beG6tcO1aGXhurPhu7ZkPsSR4buo4bu2N3014bu2NMOixINt4bu2ZC7hu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tmXhu5Xhu7Y14buTbuG7tk1F4buaxKjhu7Y3aGXhu7Zt4bq1ImXhu6jhu7ZtbmbDouG7tjU7w6nhu7bhu5czZeG7tuG7i+G7tm1rw6ll4bqz4bu2NTxl4bu2ZeG6tS7hu7Zkw7LEqeG7tuG7m8OyxKnhu6jhu7Zt4bq1w6LhuqNu4bu2beG6teG7h2Xhu7Ztw6LEg2Xhu7Zl4bqz4bq1w6Lhu6jhu7Zl4bqzbuG7g2Xhu7Zt4bq1buG7tmXhurUxxKnhu7Zj4bq14buBZeG6s+G7tjXhurnhu6jhu7Zl4bq14bqnZeG7tsSRLuG7tmtow6Lhu7Zlw7VpNeG7tsSRPm3hu7Dhu7Z5KGXhu7Zt4bq1ImXhu7Zt4buBw6Lhu7Y14buPZeG6s+G7tm1rKMOi4bu2am474bu2xJHhu4Vt4bu2bWsxZeG7tuG7h8SR4bu24oCcbeG6tTHEqeG7tm3hu5nhu7Zl4bq1IG3hu7Zsw6Jl4bq14oCd4bu24buXLuG7tjfDtcOsNeG7tmXhurXDosOjbuG7tmXhurPDtcOtw6Lhu7bhurPDom/EqeG7tjfhu4nhu6rhu7bhu5bhuqfhu7Zt4bq14bqj4bu2beG7gcOi4bu2ZG7hu4Fl4bu2bSLEkeG7tmXDosSDxJHhu7Zre2XhurPhu6jhu7Y14bq7ZeG7tmzDtDXhu7Zj4bq1w6o44bu2beG6teG6p+G7tsSp4bq1KMOi4bu2NeG7h2XhurPhu7bhurXDouG6o2Xhu7bhurXhuqNt4bu2xJHhuqdl4bq14bu2N+G6r+G7tm1rw6Lhu7YiZeG7tjfhu4Nl4bqz4bu2N+G7hcOi4buo4bu2bWvDouG7tiJl4bu2NW7hu4U14bu2N8Otw6LigJ3hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tMOiw704ZW04a+G7tOG7tmxt4budZDhU4bu0xqHDojZt4bq1xajhu7Y/4bu44bu4xKnhu5vGr+G7tuG6tTjDouG6s+G6tW3FqOG7tiU9PcSp4bubxq/hu7Thu7ZsazVU4bu0Ly81NmXhu6o0O8OpbeG6tTtl4bq14bq1w6k74buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvIyMl4bu4L0A6JjYlQEA94bu44bu44bu4bSMl4bu4PTpk4bu44buqYsSp4bqz4buma1Qm4bu4P+G7tOG7tjtkbVThu7RNIMSR4bu2ZOG6u2XhurPhu7Y14buNO+G7tmXhu5Xhu7Y14buTbuG7tm3hurU7ZeG6teG7tmXDouG6oWXhu7bhu5tuZeG6s+G7tsSp4bq1w6ll4bqz4bu24buXacOi4bu2N+G7g2XhurPhu7Y34buFw6Lhu7Thu7bGocOiNm3hurVU4bu0P+G7uOG7uOG7tOG7tuG6tTjDouG6s+G6tW1U4bu0JT094bu04bu2L1dWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpw707xKltw6LDqWXhu7RXw73hu5Nu4bu2TUXhu5rEqOG7tuG7s8OpKWXhu7ZN4bq14bqt4bu24bq0w7XDrWXhurPhu7ZtfWXhurPhu7Zqbi7hu6jhu7Y34buFZeG6s+G7tuG7l8Oi4bqhZeG7tjXhu5Nu4bu2TUXhu5rEqOG7tuG7mynhu7ZN4bq1w6LEg27hu7bhurTDrMSp4bu2NOG6reG7tm07w6Lhu7Y0w6LhuqNl4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4bu14bqv4bu24bqzw6JvxKnhu7Y34buJ4bu2N8O1w6w14bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tuG6tWhl4buo4bu2ZeG6s8OpLsOi4bu24buXw6LEgzXhu7Zta+G6pTXhurXhu7Zt4buR4bu2ZeG6s27hu4Nl4bu2beG6tW7hu7Zl4bq1McSp4bu2NeG7jTvhu7bhurU7w6Lhu7bhu5fDrOG7tjXhurXhu4Nl4bqz4buo4bu2NC7hu7Y14bq7ZeG7tuG7lzFl4bu2N+G7hWXhurPhu7Zl4bqzbuG7g2Xhu7Y34bq5ZeG6s+G7tuG6s+G6ucSp4bu2beG7keG7tmXhurXDosOjbuG7tmXhurUu4bu24bq1KMOp4bu2bSLEkeG7qOG7tm19ZeG6s+G7tmpuLuG7tjXhurXDqeG7tuG6teG7hcOi4bu24buXw6LhuqFl4bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7qOG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2bWvDrOG7tjUsNeG7tuG6tcOpIW3hu7Y34buFZeG6s+G7tjXhu4Fl4bqz4bu2bSw14bu24bq14buFw6Lhu6rhu7ZLw6LhuqFl4bqz4bu2ZTzEkeG7tiPhu7gjI+G7tmzhu4fhu7Ztw6LDo2Xhu7bhurXDqSFt4bu2N+G7hWXhurPhu7Zt4buR4bu2beG6tcOixINl4bu2NeG7jTvhu7bhurPDojvhu7Y34bqnZeG6teG7tjQu4bu2ZC7hu7YjI+G7tm1rw6LEg27hu7Y34buDZeG6s+G7quG7tuG7mm4iZeG7tkpu4buj4bu2xJApw6nhu7Yj4bu4Iz3hu7Y3O2XhurPhu7Y34bqjZeG7tuG6szBl4buo4bu2NeG7k27hu7ZNReG7msSo4bu24buzw6kpZeG7tk3hurXhuq3hu7bhurTDtcOtZeG6s+G7tjc7ZeG6s+G7tm3DouG6o8Sp4bu2bcOyNeG7tuG7lzFl4bu2N+G7hWXhurPhu7Zl4bqzbuG7g2Xhu7Zk4buTNeG7tuG7l2nDouG7tsSRw6ll4bqz4bu2xJFu4buHZeG7tm19ZeG6s+G7tm3hurXhuqHEkeG7tmXhurXDosOjbuG7tsSp4bq1MGXhu7Zqbi7hu7ZN4bqjbeG7qOG7tmw7ZeG7tmzDoeG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2Y+G6teG6ueG7tmPhurU8ZeG7tuG7l2nDouG7tjfhu4Nl4bqz4bu2N+G7hcOi4bu2NeG7jTvhu7bEkeG6p2XhurXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpcm5t4bq1w6lr4bu0V0ThuqHhu7bhurQuVi/EqVc=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]