(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15-1, Hội LHPN phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Hòa, cửa hàng thực phẩm sạch Như Ngọc tổ chức chương trình “Tặng chữ thư pháp và trao quà cho hội viên khó khăn, trẻ em khuyết tật”.
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TigJzDmXvhu6RIOsOiYeG7sH3DoW/hu7Bow6Fq4buw4buDw6FA4buD4buww7Mj4buwaGbhu7jhuqXhu7Dhu4VpI+G7sH3DoeG6peG7sMOhZcOg4buww7PDoDPDouG7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6JS4buwaGYx4buwIuG6teG7sOG6t8OhaeG7jzRo4buwaClo4oCd4buwaD3DoOG7sOG7g8OhasOqw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sEhmPeG6pcOZL3vhu6TDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PDgSLhu7hb4buq4bukw4JhI+G7j+G7sOG7rlkt4buuUuG7sMOBZcOg4buw4bqyw4Hhu4LDguG7sOG7g8OhasOqw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sEhmPeG6peG7sFVI4buC4buwSMOh4bu4w6LDoeG7sMOB4bqn4bu4w5rhu7Dhu4PDoWTDoOG7sMOh4bq/4buD4buww7Phur3DoOG7sMawY8OiYeG7sGjhu4/hu7BIw4LDgcOB4buw4bupw6N9w6Hhu7DDs+G7i+G7sMOzI+G7sEjDoWrhurvDomHhu7DhurU9w6Dhu7BIw6FAw6Dhu7DDgeG6reG7uFLhu7B9buG7uOG7sMOhI8OiYeG7sGjDoW194buw4buDw6E84bq14buwZz19w6Hhu7DDgsOhauG7sMOCYeG6qX3hu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sH3DoWrhurvDomHhu7BoZuG6o8Oiw6Hhu7DigJxIOsOiYeG7sH3DoW/hu7Bow6Fq4buw4buDw6FA4buD4buww7Mj4buwaGbhu7jhuqXhu7Dhu4VpI+G7sH3DoeG6peG7sMOhZcOg4buww7PDoDPDouG7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6JS4buwaGYx4buwIuG6teG7sOG6t8OhaeG7jzRo4buwaClo4oCdU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqW2jDoWnhurV74buww6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7DDneG7rOG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlfhu6xWL+G7rljhu7Zb4busVuG7ruG7rOG7tFdXaFbhu65X4buy4bu24bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqBW4buyVuG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quKAnOG7sEg6w6Jh4buwfcOhb+G7sGjDoWrhu7Dhu4PDoUDhu4Phu7DDsyPhu7BoZuG7uOG6peG7sOG7hWkj4buwfcOh4bql4buww6Flw6Dhu7DDs8OgM8Oi4buw4bq3w6Hhuqfhu7DhurfDoSrDolLhu7BoZjHhu7Ai4bq14buw4bq3w6Fp4buPNGjhu7BoKWjigJ3hu7BoPcOg4buw4buDw6Fqw6rDomHhu7DDgmHhuql94buwSGY94bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqw53hu6zhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TFqeG6oeG7sGjDoWrhu7Dhu6skw6Jh4buw4buJ4buP4buw4buDw6Fqw6rDomHhu7DDgmHhuql94buwSGY94bqlUuG7sMaww6Hhu4nhu7Bow6N9w6Hhu7DDgWXDoOG7sOG6ssOB4buCw4Lhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sGg6w6Jh4buw4buFaSPhu7DDsyPhu7B9w6Fv4buwaMOhauG7sOG7g8OhQOG7g+G7sH3DoeG6peG7sMOhZeG7sMOiYcOhw6jhuqVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFjhu7Lhu67hu4Phu41R4buq4buwZ2Z9xqDhu6ovL31bw6JTe+G7uOG6pWjDoeG7uMOiw6HDoeG6peG7uFPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1ZX4busVi/hu65Y4bu2W+G7rFbhu67hu6xWWeG7rmhXV1hY4bu24bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqBX4bus4buu4buq4buw4bu44bqzaMag4buq4oCc4buwSDrDomHhu7B9w6Fv4buwaMOhauG7sOG7g8OhQOG7g+G7sMOzI+G7sGhm4bu44bql4buw4buFaSPhu7B9w6HhuqXhu7DDoWXDoOG7sMOzw6Azw6Lhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiUuG7sGhmMeG7sCLhurXhu7DhurfDoWnhu480aOG7sGgpaOKAneG7sGg9w6Dhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7BIZj3huqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pY4buy4buu4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4buk4burPcOg4buwW8OgNsOi4buw4bqzJcOiw6Hhu7BdPeG6peG7sOG7g8OhasOqw6Jh4buww7Mj4buww4Flw6Dhu7DhurLDgeG7gsOC4buw4buDw6Fqw6rDomHhu7BoOsOiYeG7sOG7hWkjUuG7sH3DoW/hu7Bow6Fq4buw4buDw6FA4buD4buwfcOh4bql4buwfUB94buww6Fl4buww6Jhw6HDqOG6pVLhu7BoZjHhu7DhurfDoWnhu480aOG7sGgpaFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSD3DoOG7sH3DoWrhurvDomHhu7BoZuG6o8Oiw6FS4buwe+G7uMOi4buwaMOp4buwfcOha33hu7BdJeG7sGg6w6Jh4buwWeG7sGdpIWjhu7Dhu4VpI+G7sH3DoeG6peG7sMOhZcOg4buww7PDoDPDolLhu7Dhu4PDoeG7i+G7sMOib+G7sOG6t8Oh4bqn4buw4bq3w6Eqw6Lhu7DDsyPhu7BoZjHhu7DhurfDoWnhu480aOG7sGgpaFHhu7BoOsOiYeG7sH3DoW/hu7Bow6Fq4buw4buDw6FA4buD4buww7Mj4buwe0DDouG7sMOhI8OiYVPhu7DDgsOhw6A1aeG7sMOiYWrDqsOg4buwWy7DouG7sF00w6Lhu7Dhu43DoMOi4buwfcOhb+G7sF0l4buwaG3hu7DDomFp4buPNsOi4buwYeG6p+G7g+G7sGjDoDXDouG7sMOzI+G6peG7sGjDocOsw6Jh4buw4buFaeG7meG7sMOiw6Euw6Lhu7BdPeG6peG7sH3hu4nhu7jhu7DDgWXDoFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5nDoOG6tWHhu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7qsOgxrAiw6JoImbhu6rhu7BnaOG7j+G6syLGoOG7qsOyw6BbaMOhUOG7sOG7tOG7rOG7rOG7g+G7jVHhu7DDoSLDoGHDoWhQ4buwWeG7tuG7tOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlfhu6xWL+G7rljhu7Zb4busVuG7ruG7rFfhu65YaFjDnVfhu7JZ4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDhu7ZY4bus4buq4buw4bu44bqzaMag4buq4oCc4buwSDrDomHhu7B9w6Fv4buwaMOhauG7sOG7g8OhQOG7g+G7sMOzI+G7sGhm4bu44bql4buw4buFaSPhu7B9w6HhuqXhu7DDoWXDoOG7sMOzw6Azw6Lhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiUuG7sGhmMeG7sCLhurXhu7DhurfDoWnhu480aOG7sGgpaOKAneG7sGg9w6Dhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7BIZj3huqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pZ4bu24bu04buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4bukw4LDocOgNWnhu7DhurU6aOG7sMOhI8OiYeG7sH3hu4nhu7jhu7DGsG7hu7jhu7DDoSPDomHhu7Bow6FtfeG7sOG7g8OhPOG6teG7sGc9fcOh4buwXWrhur994buweyPhu4/hu7B7QMOi4buww7Mj4buwYeG6p+G7g+G7sOG6tWVo4buw4buDw6Eow6Lhu7BoOsOiYeG7sOG7hWkj4buwfcOh4bql4buwfcOhauG6u8OiYeG7sGhm4bqjw6LDoVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw4Jh4bqlI8Og4buwZuG7uFLhu7DDgWXDoOG7sOG6ssOB4buCw4Lhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sH3huq3DouG7sHtAw6Lhu7DhurVlaOG7sGdk4buw4bq1Omjhu7DDoSPDomHhu7Dhu4PDoeG7i33hu7DDs+G7i+G7sMOiw6Fp4buwfShp4buww6JhasOqw6Dhu7BbLsOiUuG7sGjhuqUjw6Lhu7B7ZeG7sGdk4buwaMOgNcOi4buwe0DDouG7sF1q4bq/fVLhu7DDgWXDoOG7sOG6ssOB4buCw4Lhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sGHhuqfhu4Phu7Dhu4Vp4buZ4buww6LDoS7DouG7sF094bql4buwXTfhu7B9w6HDoOG7uOG7sGcx4buw4bq3w6Hhuqfhu7DhurfDoSrDouG7sMOz4bq9w6Dhu7DDoWXDoOG7sMOzw6Azw6Lhu7DDomHDocOo4bqlU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BZw53DneG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVlfhu6xWL+G7rljhu7Zb4busVuG7ruG7rFdY4bu0aOG7slfhu7JZw53hurPhu6xT4bqx4buDYeG7oGbGoOG7ssOd4bu24buq4buw4bu44bqzaMag4buq4oCc4buwSDrDomHhu7B9w6Fv4buwaMOhauG7sOG7g8OhQOG7g+G7sMOzI+G7sGhm4bu44bql4buw4buFaSPhu7B9w6HhuqXhu7DDoWXDoOG7sMOzw6Azw6Lhu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiUuG7sGhmMeG7sCLhurXhu7DhurfDoWnhu480aOG7sGgpaOKAneG7sGg9w6Dhu7Dhu4PDoWrDqsOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7BIZj3huqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pZw53DneG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pMOCw6HDoDVp4buwez3DouG7sGhmMeG7sF00w6Lhu7Dhu43DoMOi4buwfcOhb+G7sGjDoWrhu7Dhu4PDoUDhu4Phu7At4buw4bq1ZWjhu7DDoiDhu4Phu7BdMOG7g+G7sMOzKsOi4buww6Hhuqfhu7jhu7BoZmnhu481w6Lhu7Bow6Fkw6Jh4buwfeG7ieG7uOG7sMOiYWrDqsOg4buww5PDoDZoU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6Thu6su4buP4buw4bqzI+G7sMOzw6A2feG7sOG6syPhurXhu7Bow6HDoDRo4buwaMOhbX1S4buww7Xhu7DDomHDoeG6r+G7uOG7sH3hu4nhu7jhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sMOBZcOg4buww6LDoT/hurXhu7Bhw6Bv4buwYeG6o8Oi4buww7Mj4buw4buDw6FAaOG7sMOhaeG7j+G7sMOiIGjhu7BdMOG7g+G7sMOzKsOi4buww6Hhuqfhu7jhu7BoZmnhu481w6Lhu7Bow6Fkw6Jh4buww7M14buwaOG7i33hu7B9w6HhuqXhu7B9w6Fv4buwW8Oj4buD4buwSDRo4buwXTTDouG7sOG7jGkuw6Lhu7DDszVS4buwXcSRw6Jh4buwaMOhw6rDoOG7sMOzKcOi4buwXWXDomHhu7B9QH3hu7DDosOhI+G7sMOhJOG6peG7sGgu4bq14buwaMOgNOG7g+G7sGjhu4t94buw4buFaeG7uMOi4buwaC7hurVS4buwXcSRw6Jh4buww6Ejw6LDoeG7sMOz4bq9w6Dhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sMOBZcOg4buwaGbhuqXDomHhu7Bow6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7Dhu7jDouG7sGfDoMOiw6Hhu7Dhu40l4buww6Flw6BTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4buk4bqyM+G7sMOBI8OZL+G7g+G7pA==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]