Đến ngày 24/9/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 8,64% so với cuối năm 2018. Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường kiểm soát.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7HEqeG6tOG7juG7innhu6bDmeG7rlPhu47hu4p54bumSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4p54bqieeG7puG7iMSC4buO4buKeeG6vOG6sOG7pnnhuqDhu6XDgeG7uXLhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhV4bqvw4rDg+G6unjhu7EzRuG7jnnhu47hu4rhuq7hu7h54bu14bu5L+G6oi/hu7XDveG7s+G6ouG7pXnhurrhu6554buOUnnhu6ZK4buOeeG6uuG7quG7juG7innhurzGoMSoeeG7slDEqHnhu45H4buOecOTxKjhu47hu4h54bumRnnhu6bhurThu47hu4p54bqg4bulw4Hhu7lyeeG7pMOVeeG7slDEqHnhurjFqMagxKh54buO4bq04buMeeG7tcO94buz4bqg4bunecSpSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4p54buI4buuUOG7juG7innhu7Lhuq7DlXnhu6Thurbhu4554bu2xahC4bum4bulecOTxKjhu47hu4h54bq6w5XDg+G7juG7iOG7pXnhurjEguG6uHnDkk7hu47hu4h54buyWOG6uHnhu67FqHnhu6bEqOG7hOG7jnnhu6bhu4jDisOVeeG6uOG7iE154bq84bqww5V54bq44buww4N5MeG7iErhu47hu4h5VeG7iOG7sMO5eeG7pkrhu4554bq64buq4buO4buKeeG6vMagxKh54buyUMSoecOSTuG7juG7iHnhu7JY4bq4eeG7psSoR+G7jHnEkOG7jnnDmeG7sMSoecOZw5V54bq84buuUuG6uHnhu6bhurThu47hu4p54bq44buuUeG7juG7innDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bum4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxM8OUecOS4bqueeG7puG7iOG7luG7juG7innhu6bEqOG7jnnhurzhu65S4bq4ecOt4buIw5R5xKnhu4jGoOG7juG7innhurzGoOG6uHli4buK4bqq4buOeeG7iOG6ruG7juG7inli4buI4bqueeG7juG7rlDhurh5xrBi4bqvYmLhu6l5M+G6rsOVeeG6q8So4buO4buIecSpxq954bq84buuw4N5w5nDg3nhu6bhurDEqHnDicWo4buixKh54buI4buSVXnDicSCw5V54bum4buI4buW4buO4buKeeG7psSo4buOecOTRuG7pnnDmsWo4bq2eeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innhu47hu4rhuqrhu4554buI4bqu4buO4buKecOaxahAeeG6seG6seG6sS/hu7XDveG7s+G6onnhurrDlXli4bqvYmJ54bum4buieeG6uOG7iFbhurh54buI4buW4buMeeG7jsOD4bu4ecaw4buzL+G7s8O94bupeeG7puG6sMSoeeG6r+G6rnli4bucxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HDreG7iMOUecSp4buIxqDhu47hu4p54bq8xqDhurh5YuG6r2JieeG6uOG7iMOVecOJxKhG4bum4buleWLhuq9iYnnhurzhurJ54bq8xKhHxah54buI4bqu4buO4buIecOSxKjhu47hu4h54buIw5XhurDhu6bhu6V54bq84bua4buO4buKecOJ4buceeG6uMSC4bq4eeG6uOG7luG7juG7innhurjhu6p54bq44buISuG7juG7iHnhu6TEguG6uOG7iHnhu6bEqEfhu4554bumSHnhurxJeeG7ouG7jnnhurxM4buO4buIeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7psSoR+G7jnnhu6ZI4buleeG7juG7isOV4bqwxKh54bumSHnhu7Lhuq55w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnDkuG6sOG7jHlV4buIxILhu6Z54bum4buIw4rDlXnhu4zhu6rhurh54bumxKjhu4TFqHnhurxHecOZw4Phu6d5M0bhu4554buO4buK4bqu4bu4eeG7teG7uS/huqIv4bu1w73hu7PhuqLhu6V54bum4bui4buO4buKeVXhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bumxKhI4buOeeG7puG7iMOD4buO4buIeeG7psOVxILhu455xrDhuqvhu7Xhu6l54bum4bq04buO4buKeeG6oOG7pUHhuqByeeG7pMOVeeG7slDEqHnhurjFqMagxKh54buO4bq04buMeeG7tcO94buz4bqg4bunecSp4buIw4Phu47hu4h5w5Phu4jDleG6tuG7jnnhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eeG7pkrhu4554bq64buq4buO4buKecawxKkxxKky4bupeeG6vOG7rlLhurh54bq84bq24buMecOJ4bq2w5Xhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7PhuqLhu7fhuqIv4bu54bqg4bq64bu3w73huqDhu7Xhu7XDvcO94bum4bqiw4Dhu7Xhu7fDveG6ouG7ucOS4buz4bunT1Xhu4p4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhuq9L4buO4buIeeG6tuG7juG7iHnhu6bhurDEqHnDicWo4buixKh54buI4buSVXnDicSCw5V5xrA74buO4buIw7p54bqr4bunw63hu6nhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ex4buo4buO4buKeeG7slDEqHnhurzDlOG7pXnhu6ZXeeG6vEPFqHnhu47hurThu4x54bq8RuG7jnnhu47Dg+G7uHli4bqvYmJ54bq84bqyeeG6vMSoR8WoeeG7iOG6ruG7juG7iHnDkuG6ssSoeeG7pMWoQuG7pnlV4buI4buoeeG7iFJVeeG7slDEqHnhurrEqMON4buOecOJxKhG4buOeeG7sk554buM4buWeeG7suG6rnnhu6bhu4hMeeG7psOZ4buuUeG7juG7innhu6bEqEfhu4554bumSOG7pXnhurjhu4hNeeG6vOG6sMOVecSpMcSpMnnhurjhu4jhu7B54bq84buc4buO4buKecOZ4bqueeG7pMOVxILhu6bhu6V54bq44bqq4buOeeG6vMagxKh54bum4bquxKh54bq44buISuG7juG7iHnhurxJecSCVXnhurrhu6rhu47hu4p5w5LhurLEqHnhu6TFqELhu6Z54bq44buIw5V54buyw4Phu7h54buIUlV5w5JAeeG7psOZ4buE4buOeeG6uOG7oHnhu6RTecOS4bqyxKh54bukxahC4bumeeG7iMWo4bu4eeG6vOG7nOG7juG7innhu7Lhuq554buMVuG6uHnhurzhu5x5w5nhu7DEqHnDmcOVeeG6uOG7sMODecOT4buIw5Xhurbhu4554buyw4Phu7jhu6V54bq84bq24buMecOJ4bq2w5V5w4Phu4554bumw5Xhuq7hu4554bum4bquxKh54bq44buISuG7juG7iOG7p3nEqcOZ4buE4buOeeG6uOG7oHnhu6RTeeG6vMSC4buO4buIeeG7isSoxIJ54bq6xKjDjeG7jnnDicSoRuG7jnnDk8So4buO4buIeeG7pkZ54buyTnnhu4zhu5Z54buy4bqueeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7psSoR+G7jnnhu6ZIeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buO4buuUOG6uHnhu7Lhuq55w5rFqMag4bq4eeG7pkZ54bq84bqm4bq4ecOJxKhI4bumeeG7psOZw5Xhu47hu4p5w4nGoMSoeeG6uOG6tuG7juG7iHnhu47hu4jEqEfFqHli4bqvxKnhu5N5w5LEqOG7hOG7jnnhu6bhu6rhurh54bq4w4Lhu6Z54buKxKjhurbhu4x5w5LhurLEqHnhu6TFqELhu6bhu6V54bumV3nhu47hu4rhuq7hu7h54buzw4Ev4bqiL+G7tcO94buz4bqi4buleWLhuq9iYnnhurzEqEfFqHnhurjhu4hN4buO4buIeeG7isSo4bq24buMecO94bul4bu1QXIv4buO4bq04buMeeG6uMSC4bq4eeG7jFbhurh5w5LhurLEqHnhu6TFqELhu6Z54bq8xKhHxah54buI4bqu4buO4buIeeG6vEl54bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bum4bqww5V54bq8xKhHxah5w5PEqEjhu4554buI4bueeeG7psOZUnnhu45H4buOecOTxKjhu47hu4h54bumRnnhu7Lhuq554bum4buIw4Phu47hu4h5w5Phu4jDleG6tuG7jnnhurjhu7DDg3nhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKecSpMcSpMuG7p3nhu5FHeeG6uOG7oHnDieG6tuG7juG7pXnhu4zhuqbhu6Z5w4nhuqThu47hu4p5w5LhurLEqHnhu6TFqELhu6Z54bq6xajhu7h54bumw5lLeeG7ouG7jnnhurxM4buO4buI4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKnhu4jDisOVecOt4buIw5R5xKnhu4jGoOG7juG7innhurzGoOG6uOG7pXli4bqvYmJ54bq8xKhHxah54bq44buITeG7juG7iHnhu4rEqOG6tuG7jHnDkuG6ssSoeeG7pMWoQuG7puG7pXnhurzhu67Dg3nDmcODeeG7pkrhu4554buIxKhIxah54bq44buIw5V54bum4buITHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4p5w5Lhuq554buOR+G7jnnDk8So4buO4buIeeG7pkZ54bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bui4buOeeG6vEzhu47hu4jhu6d54buRxKhI4bq4ecOS4bqyxKh54bukxahC4bumeeG7isSo4bq24buMeeG6uOG7oHnDieG6tuG7jnnhurzhurJ54bq8xIJVeVbhu47hu4p5w5NMVXnhu6bhu4hRxKh54buO4buIxah54bq4Q8WoeeG7ssag4buOeVXhu4jhu6rhurh54buy4buqeeG7pOG6tuG7jnnhu7bFqELhu6Z5w5PEqOG7juG7iHnhurrDlcOD4buO4buI4buleeG6uMSC4bq4eeG7juG7iMWoeeG6uEPFqHnhurxRxKh54bukxqDhu47hu4p54bq44buISuG7juG7iHnhurzEguG7juG7innhurjhu7DDg3nhu47hu4rhu65RxKh54bq64bqq4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxM0bhu4554buO4buK4bqu4bu4eeG7teG7uS/huqIv4bu1w73hu7PhuqLhu6V54bq64buueeG7jlJ54bumSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4p54bq8xqDEqHnhu7JQxKh54buOR+G7jnnDk8So4buO4buIeeG7pkZ54bum4bq04buO4buKeeG6oOG7pcOB4bu5cnnhu6TDlXnhu7JQxKh54bq4xajGoMSoeeG7juG6tOG7jHnhu7XDveG7s+G6oOG7p3nEqUrhu4554bq64buq4buO4buKeeG7iOG7rlDhu47hu4p54buy4bquw5V54buk4bq24buOeeG7tsWoQuG7puG7pXnDk8So4buO4buIeeG6usOVw4Phu47hu4jhu6V54bq4xILhurh5w5JO4buO4buIeeG7sljhurh54buuxah54bumxKjhu4Thu4554bum4buIw4rDlXnhurjhu4hNeeG6vOG6sMOVeeG6uOG7sMODeTHhu4hK4buO4buIeVXhu4jhu7DDuXnhu6ZK4buOeeG6uuG7quG7juG7innhurzGoMSoeeG7slDEqHnDkk7hu47hu4h54buyWOG6uHnhu6bEqEfhu4x5xJDhu455w5nhu7DEqHnDmcOVeeG6vOG7rlLhurh54bum4bq04buO4buKeeG6uOG7rlHhu47hu4p5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7puG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7kUd54buOUnnhu7ZCxajhu6V5w5Lhu6zhu7h5w5NGeeG7pld54buzQS/huqAv4bu1w73hu7PDgHnhurxG4buOeeG6uMWoxqDEqHnhu6bhu4jEguG7juG7innDgS/hu7XDveG7s+G6ouG7pXnhu6bDleG6ruG7jnnhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKecSpMcSpMnnhurzhurJ54bu2WXnDkkB54bq84buuUuG6uHnhu7Xhu7Xhu7nhu6fDgHnhu47hu4rhu4hL4buOeeG7piR54bq84bua4buO4buKeeG7jlJ54bu2QsWo4bunecSpJHnDkkh54buOUnnhu7ZCxah54buO4bucxKh5w4nhurbhu47hu4p54bq8RuG7jnnhurjFqMagxKh54bum4buIxILhu47hu4p5w4Ev4bu1w73hu7PhuqJ5w5Lhuq554buz4bul4bqicuG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7sTPEguG7juG7innhurjhu4jGr3lA4buleeG6uOG7luG7juG7innhu6bEguG6uHnhurjhu6B54bq4QsWoecOS4bqwxKh54bq4xILhurh5xKkxxKkyeeG6uOG7rOG7juG7innhu6bEqEZVeeG7puG7quG6uHnhurzhu65S4bq4eeG6vMSQ4bu4eeG7jOG6sOG7juG7iOG7p3nhuq1G4bumecOaxajhurZ54bq44bugeeG6uELFqHnDkuG6sMSoeeG6uMSC4bq4ecSpMcSpMnnhurzhurJ54bum4bqww5V54bukWHnhu6Lhu4554bq8TOG7juG7iOG7pXnDg+G7jnnhu6bDleG6ruG7jnnhurjhu7DDg3nhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKeeG6uMSC4bq4ecSpMcSpMnnhurzhu65S4bq4eeG7isSow5154buyw53hu47hu4rhu6V54bum4buISXnhu4jEqEjhu455U3nhurjEguG6uHnhu4zhuqbhu6Z54buO4buI4buuw7p5YuG6tOG7juG7innDkljhurh54bum4bquxKh54bq44buISuG7juG7iHnhurjhu7DDg3nhurjEguG6uHnEqTHEqTJ54bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bq84buuUuG6uHnhurjhu7Dhu47hu4p54bq4xqDhu6V54buyxqDhu4554bq8xKhHxah5w5JIeeG7puG6tOG7juG7innhurpD4buOecOaxajDg3nhurjEguG6uHnhu47hurThu4zDuXnDmsWo4bu4eeG7jOG7lnnhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKeeG6uMSC4bq4ecSpMcSpMnnhu6bEqEZVeeG7puG7quG6uHnhu6bhurThu47hu4rDuXnhu47hurThu47hu4p5w5JY4bq4ecOaxajhurbhu4554bumw5lMeeG6vMSoR8WoeeG7iOG6ruG7juG7iOG7pXnhu4jDleG6sOG7pnnhurzhu5zhu47hu4p5w5PEqEnhu4x54bumw5nDg+G7pXnDk8SoSeG7jHnhu6bDlcSC4buOeeG7juG7nMSoecOJ4buceeG7suG6rnnDmsWo4bq24buOecOSQHnDmeG7sMSoecOZw5V54bq44buww4N54bq4xILhurh5xKkxxKkyeeG7plfhu47hu4p5w4nhu65Q4bq4eeG6vOG7rlLhurh54buO4bqq4buO4buKeeG6uMODw5V54bq8SXnhu6bEqEjhu4x54bq4ROG7jnnhu7JQxKh54bum4buI4buW4buO4buKecOSSHnDmsWoxqDhurh54bumRuG7pXnhu6RYeeG7jMSo4buO4buIecOJ4bqw4bq44buIeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buIw5XhurDhu6Z54bq84buc4buO4buKeeG6uOG7sMODeeG7iEh54bum4buIxqDhu47hu4p54bq4xILhurh5xKkxxKkyeeG6vOG6snnhurzhu65S4bq4eeG7juG6quG7juG7innhurjDg8OV4bun4bun4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxxKlXeeG7jsOD4bu4eeG6vEbhu4554bq4xajGoMSoeeG7juG6tOG7jOG7pXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurjhu6B54bukU3nhurjEguG6uHnhu4zhu6rhurh54bumxKjhu4TFqHnhurjhu7DDg3nDrMWoxqDhurh54buI4bucxKjhu6V5MeG7iErhu47hu4h5VeG7iOG7sHnhu7Lhuq554bq6xKjDjeG7jnnDicSoRuG7jnnDk8So4buO4buIeeG7pkZ54buyTnnhu4zhu5bhu6V54bumxKhH4buOeeG7pkjhu6V5w63hu4jDlHnEqeG7iMag4buO4buKeeG6vMag4bq4eTPhuq7DlXnhuqvEqOG7juG7iHnEqcaveeG6uOG7iMOVecOJxKhG4bum4buleWLhuq9iYnnhu6Thu4J54bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bq8xKhHxah54buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4h54bumxKhH4buOeeG7pkh54bq44buI4buweeG6vOG7nOG7juG7iuG7pXnDksSo4buO4buIeeG7iMOV4bqw4bum4buleeG7puG7iEThu4554bumw5nhu5Lhu47hu4rhu6V5VeG7iMagxKh54buIUlV54buI4bquxKh54buI4buQw4N54buyUMSoeeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4h54bum4bquxKh5w5Phu4jDlMODeeG7suG6rnnhurjEguG6uHnhurjhu4hK4buO4buIeeG7pMSC4bq44buIecOTxKjhu47hu4h54bumRnnhu7JOeeG7jOG7lnnDk+G7iMSC4bq4eeG7juG7iOG6pOG7jHnDk8SoSeG7jHnhu6TDlcSC4bumecOS4bqw4buMeVXhu4jEguG7puG7pXnhurrFqOG7uHnhu6bDmUt54bui4buOeeG6vEzhu47hu4h54buyTnnhu4zhu5bhu6V54buI4bueeeG7psOZUnnhu6bhurThu47hu4p54bumw5nhu65T4buO4buK4buleeG7ouG7jnnhurxM4buO4buIeeG7puG7iEx54bumw5nhu65R4buO4buKeeG7psSoR+G7jnnhu6ZIeeG7suG6rnnhu47hu4rDleG6sMSoeeG7iMagxKjhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ew4buE4buOeeG6uOG6sOG7juG7iHnhurzDlOG7pXnhurzEqEfFqHnhu4jhuq7hu47hu4h54bumSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4p5VeG7iOG7qHnhu4hSVXnhu7JQxKh54bq44buITXnhu6bEqOG7hMWoeeG6vEzhu47hu4h54buI4buuUOG7juG7iuG7pXnhurzEqHnhurzhu5bEqHnhu7JQxKh54buO4bqq4buO4buKeeG6uMODw5V54bq44buIQuG7pnnDkuG7rlLhu47hu4p54bumSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4rDuXnhu6ZEVXnhu6bDmcWo4buO4buKeVXhu4jhuqrhu455w4nhu6J54buO4buKxajhu5rhu4554buyxqDhu4554buy4bquw5V54bq4xILhurh5w5JO4buO4buIeeG7sljhurh54buk4bq24buOeeG7tsWoQuG7pnnDk8So4buO4buIeeG6usOVw4Phu47hu4jhu6V54buO4buIQuG7pnnDkuG6rnnhurjEguG6uHnDkk7hu47hu4h54buyWOG6uHnhu67FqHnhu6bEqOG7hOG7jnnhu6bhu4jDisOVeeG6uOG7iOG7sHnhu6bDmeG7ruG7oOG7juG7innhurjhu7DDg3kx4buISuG7juG7iHlV4buI4buww7l54bumxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bum4bqww5V54bq8xKhHxah5w5PEqEjhu4554bum4buIxahE4buOecOSUsSoeeG6uOG7iMOVeeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVXnhu7Lhuq554buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhu6bEqEZVeeG6uEThu4554bumSuG7jnnhurrhu6rhu47hu4rhu6d54bqtxKhJ4buMeeG7pMOVxILhu6Z54bq44buI4bqm4bumeeG6uOG7iOG7gnnhu6ZK4buOeeG6uuG7quG7juG7innhu7Lhuq7DlXnhurjEguG6uHnDkk7hu47hu4h54buyWOG6uHnhu6bEqEfhu4x5xJDhu455w5nhu7DEqHnDmcOV4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxM+G7muG7juG7innhu6bhu4hRxKjhu6V54bq8xJDhu7h54buM4bqw4buO4buIeeG7psOZxKhJ4buOecOT4buIw4PEqHkzR3nEguG7jnnhurjhu6B54bq4QsWoecOS4bqwxKh54buISHnhu6bhu4jGoOG7juG7innEqTHEqTJ54buKw4Lhu4554buyUMSoeeG7tll5w5JAeeG7jlJ54bu2QsWoeeG6vEbhu4554buO4bq04buMeeG7tcO94bu1w73DuXkzxJDhu7h54buM4bqw4buO4buIeeG7tll5w5JAeeG7jlJ54bu2QsWoeeG7puG7iMOKw5V54bq44bugeeG6uOG7iEZ54bum4buITHnhu6bDmeG7rlHhu47hu4rhu6V5w5PEqEnhu4x54bukw5XEguG7pnnhu45SeeG7tkLFqHnhu4xQxKh5VeG7iMSC4bumeeG7pMSo4buO4buIeeG7suG6rnnhu45SeeG7psSoR+G7jHnEkOG7jnnhu6bDmVN54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7jlJ54bu2QsWow7l5w63hu4hC4buOeeG6vELFqHnhurzhu67Dg3nhu6YkecOSSHnhu45SeeG7tkLFqHnhu47hu5zEqHnDieG6tuG7juG7innhu7bFqMag4buO4buKeeG6uuG7rlDEqHnhu7Vy4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUqxajhu6bhu4jDlcOZeOG7scSp4buIw4rDlXnhurrDg+G7juG7iuG6uMOV4buO4buK4bukw4Phu47hu6fhu7Lhu47hu6svVeG7sQ==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]