(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 13 và 14-10, Hội Người mù Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ và trao quà cho hội viên phụ nữ mù.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/DquG7n+G6vzDhu5tDZ+G7reG6uOG7l0FnSW9nw4nEkG3DgWdE4bq4b2fhu6Hhu63DgWfhu63hurLhu69nSeG7r8O5QWdD4butw4pnQUhn4bu54bq8w6ov4buf4bq/w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/Dqm1nQW3hu7ly4bqnZl/hu7DDgeG7nm3hu6Hhu7Vm4bq/w6ovbeG6v0Dhu7Fv4buKZ2nDrGdJb2dp4buLLWloZWfhu6zhurLhu69nQOG7seG7huG6rOG7r2fhu7nhurxnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbWdx4buNZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDieG7m0Nn4but4bq44buXQWfhu5/hurbhu69ncOG7hkJB4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnScOKZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4lu4buhZ+G7reG6suG7r2dD4butw4pnQUhnSW9nw4nEkG3DgWdE4bq4b2fhu6Hhu63DgWfhu63hurLhu69nSeG7r8O5QWdD4butw4pnQUhn4bu54bq8w6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2bhu6/hu6ByQcOJcsSQZ3DDieG7reG6uOG7ueG7n2ZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4tp4buLQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOt4buLaS9p4buLbHDhu4tp4buL4buJxKnDrWzDiWzDrGrDrOG7ieG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfhu4lsa2ZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu5tDZ+G7reG6uOG7l0FnSW9nw4nEkG3DgWdE4bq4b2fhu6Hhu63DgWfhu63hurLhu69nSeG7r8O5QWdD4butw4pnQUhn4bu54bq8ZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4tp4buLZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/MMOBb0Fn4buhw7JB4butZ+G7t+G6pkNnw4nhu5tDZ+G7reG6uOG7l0HDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDDs+G7r2fhu5/hurjhurThu69nw4nhu5tDZ+G7reG6uOG7l0FlZ+G7iWhn4but4bqy4buvZ0nhu6/DuUFnceG7huG6qOG7oWdxw7Phu69ncOG7r8WpQWfhu55tQWcw4but4buG4bqsQeG7sWdJw4pn4bus4bqy4buvZ+G7tuG7rFtAZ8OJeUHhu61n4buf4bq24buvZ3Dhu4ZCQeG7sWfhu6Fu4buhZ+G7oeG7reG6uOG7isO5QWdx4bunZ0nhu6dkZ+G7tExnQeG7j0Hhu7Fnw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ8OJ4bqibWdxb+G7uWfhu7VLZ0Hhu6/FqeG7uWfhu6Fu4buhZ0Hhu7Fv4buKZ+G7t+G7qcSRZ0Phu63huqBB4buxZWfhu6Hhu63hurBB4buxZ8OM4buV4bu5Z+G7rcOz4buvZ8OJd0Hhu61ncMOK4buhZWfhu5/Ds8OBZ+G7t0bhu6Fn4bux4buvbWdxd0Hhu63EkWdD4butw4FB4buxZ8OJxJBvw4Fnw4nhu63hu69nceG6uG1nw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ0Phu63DimdBSGfDieG7reG6rOG7r2dxw7Phu69n4bu54bqm4buvw6ln4bu24bqmQ2fhu5/hurbhu69ncOG7hkJB4buxZ0Hhu63DtOG7uWdB4buVQeG7sWfhu6Ftw4FnQeG7reG7m0Fnw4nhu63hu4Lhu6Fn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu63huqLhu6FnSeG7r8O5QWdJ4bunZ0lt4buvZ8OJxJDhuqBlZ0Hhu63hu6/FqeG7uWdJw4plZ0HhurLhu69ncOG6uEHhu7FlZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7reG7guG7oWdJb2fhu7VMZ0Hhu49B4buxZWdB4bux4but4buvxalDZ0nDimfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfhu6zhurLhu69nQ+G7rcOKZ0FIZ+G7oeG6pGdF4bqqZ3FuQ2fhu4JB4buxZ+G7isO54bq4Z+G7ocah4bq4Z3HhurThu69n4bu54bqm4buvZ0Hhu5VB4buxZ+G7oW3DgWfhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZWfhu63hu6/FqeG6uGdE4bq4w7Jn4buh4bquQeG7sWfDiW7hu6Fn4bus4bqy4buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v1Dhurxn4bufeGfhu63Ds0Fn4buh4but4bulZ3DDgWfhu7Xhu63hurjhu4rhu6XDiWfDieG7m8OJZ0Hhu63hu4ZB4buxZ+G7reG6suG7r2dJ4buvw7lBZ0Phu63DimdBSGfhu7nhurxnceG7jWfDieG7rW3hu7ln4bux4buvbWfhu7fhuqZDZ+G7reG6ouG7oWdx4bquQeG7sWdx4bq+ZWdxxrBn4buh4bubQ2dB4but4bubw4ln4bu14buv4bulQWfDieG7reG7guG7oWfhu7nhuqbhu69lZ+G7ocOAZ8OJ4butw7nhu7ln4bu1TGdB4buPQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ8OJ4bq44buKw7lBZ8OJxJDhurjhu4rhu6dBZWdJ4bubQWdx4bqyQeG7sWdJb2fDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6FnQ+G7rcOBQeG7sWfDicSQb8OBZ8OJ4but4buvZ3HhurhtZ8OJw7Phu69nceG6pEFnSXhn4bu5d0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buLasOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOt4buLaS9p4buLbHDhu4tp4buL4buJamjDrMOJa2zhu4lpaeG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfhu4nDreG7i2ZnbeG7t8OJ4bqnZjDhu5tDZ+G7reG6uOG7l0FnSW9nw4nEkG3DgWdE4bq4b2fhu6Hhu63DgWfhu63hurLhu69nSeG7r8O5QWdD4butw4pnQUhn4bu54bq8ZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4tqw6xmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur9Rw7Phu69ncOG7r8WpQWfhu7fhu41B4butZ3HDs8OBZ+G7rOG6suG7r2fhu7bhu6xbQGfDiXlB4butZ0lvZ+G7rOG6suG7r2dA4bux4buG4bqs4buvZ+G7ueG6vGcw4butbUHhu61n4busw4BtZ8OJxJBtw4FnROG6uG9n4buh4bq+bWfhu6zhurLhu69n4bu24busW0Bnw4l5QeG7rWfhu6Hhu63DgWfhu63huqLhu6FnSeG7r8O5QcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4but4buVQWdweENnQW/hu4plZ+G7rOG6suG7r2fhu7bhu6xbQGfDiXlB4butZ3Hhu41nw4nhu5FB4buxZ+G7iWhnReG6uOG7l8OJZ0ThurhvZ+G7oeG7rcOBZ+G7oW7hu6Fn4but4bqi4buhZ0nhu6/DuUFlZ+G7seG7r+G6ukNn4buhbuG7oWfhu63huqLhu6FnSeG7r8O5QWfhu6HDgGfDieG7rcO54bu5Z3HhurJB4buxZ+G7t0bhu6FlZ8OJRmfDieG7r0FnSW/DgWfhu5/DskFnw4nhu63hu5VBZ8OJ4buv4bulQ2fDicOK4buhZ0HDgmfhu7dG4buhZ8OJ4butbeG7uWfhu7Hhu69tZ+G7rcOBw7PDiWdx4bqyQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfhu63hurLhu69nSW9nQ+G7rcOBQeG7sWfDicSQb8OBZ0Phu63DimdBSMOpZyBt4bq4Z+G7n+G6uOG6tOG7r2fDieG7m0Nn4but4bq44buXQWVn4buebUFnw4nhurRn4buh4but4buC4buhZ+G7t+G6pkNn4but4bqi4buhZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfhu6Hhu63DgWfhu6Fu4buhZ+G7reG6ouG7oWdJ4buvw7lBZ3Hhu69nw4nhu61G4buhZ8OJ4bulZ8OJw7Phu69n4bu04but4bq4Z3Dhu69nw4l24buh4butZ13hurjhurDhu6Fn4bux4buvbWdx4buR4buhZ+G7n+G7r8Wpw4ln4bu2beG7uWfhu7Thu69B4butZ+G6uzDhu63huqJnw6Phurjhu5VB4bq9w6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDTeG6uMOJ4butw4HEkGbhur/hu7bDuWfhu6xvw6ovQ+G6vw==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]