(vhds.baothanhhoa.vn) - Xuân về trên khắp nẻo đường của quê hương đất nước, đón mùa Xuân năm nay, cán bộ và Nhân dân xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) và Đông Minh (Đông Sơn) thêm tươi vui hơn khi các xã vừa được hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa xét, công nhận hai xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiSjhu5Q1KC1I4buww5pU4buu4bqy4bq44buoKSEow5pTNuG6tMOJQsO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKeG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiULDvSlP4buu4bq4M+G7oOG6uCgu4bui4buu4bq44buqVUo74bq44buu4buaVuG6uOG7mF0q4buuVOG6uOG7kH1I4bq4LCnhu6LhurhVXSThu65U4bq44buYw5Mo4bq44buuXSXhu5DDguG6uOG7mFfhu67hurjhu6w+SOG6uMO9KU/hu67hurjhu67EqOG7rOG6uOG7rkg2w4Lhurjhu5BJ4buu4bq4w5RA4bq4M8ON4bq4w7NVT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurg14buI4bq4w70pT+G7ruG6uMOtWEjhurjhuqzDulVZ4bq4w70pT+G7ruG6qOG6uDPDjeG6uMOp4bu04buuVOG6uG/DmuG7rlXhurjhuqzDqeG7tOG7rlThurh1JOG7ruG6qOG6uChV4bui4bus4bq4KF0kw5rhurgzKcOa4bq4VSThu67hurjhu6pVw5rhurjhu5BJ4buQ4bq4NeG7iOG6uDMgSOG6uOG7mF0m4buQ4bq4VUDDmuG6uOG7mOG7uOG7rlThurgoVeG7juG7rOG6uOG7mOG7puG7rlXhurg14buI4bq44buYw4wo4bq44buQVSnhu47hu67hurjDs8O6b+G6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnhurgoxajhu65V4bq4w7pVSOG7rlXhurjDrVdI4bq4NeG7lijDguG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65V4buM4buu4bq4VUjDmuG6uDXhu4jhurjhu5jDjCjhurjhu5BVKeG7juG7ruG6uMOzw7pv4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKeG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6RuG7huG6uuG6vEco4buE4bq84buE4buCR+G7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vkbhurzDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDuuG7nijhurg/4bq4NeG7iOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiUJ4JcOa4bq4LClI4buu4bq44buYw5pR4bus4bq44oCcNU824bq44buSMOG7rlThurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu5BVxajhurjhu5BX4bq44buYw5pR4bus4bq44buqVT/DmuG6uOG7mMOSKeG6uOG7rlVd4buuVOG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buQV+G6uOG7mMOaUeG7rOG6uOG7quG7nijhurgoVTzhu5DigJ3hurjhu7DDjeG6uOG7mEDhu65U4bq44buwMOG7kOG6uOG7mFHhurjhu5BJ4buQ4bq4NeG7iOG6uMO9KU/hu67hurjDrVhI4bq44bqsw7pVWeG6uMO9KU/hu67huqjhurgzw43hurjDqeG7tOG7rlThurhvw5rhu65V4bq44bqsw6nhu7Thu65U4bq4dSThu67huqjhurgow5rhu5474bq4KHvhu5Dhurg7VcOT4buu4bq44buYw5Mp4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurgoVcON4buuVeG6uOG7kOG7tOG7rlThurg14buI4bq4w7PDum/hurjhu6rDmlEp4bq44busw5Up4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rsSo4bus4bq4w4rhurrDiuG6vOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6RuG7gOG7guG6vMOKKEfhur7hu4DDikfhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqLhur7hu4ZGw4nhurhI4buwKOG6osOJw7rhu54o4bq4P+G6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Upw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw70pT+G7ruG6uMOtWEjhurjhu7DDjeG6uDXhu4jhurgoVSnDkuG7ruG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu5JZ4buQ4bq4w5Qq4bq4VTIp4bq4IeG7tOG7rlThurjEkVUp4bq4MyXDmuG6uDtVPuG6uCFI4bq44busw40p4bq44busOuG6uOG7ruG7ouG7ruG6uDXhu4jhurjhu7Ap4bu04buu4bq44buww5M24bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bq44buu4bu04buuVOG6uOG7rlRVw5pQO+G6uOG7sMON4bus4bq44buu4bug4buu4bq4KOG7iuG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buYUeG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq4w7PDum/hurjhu6rDmlEp4bq44busw5Up4bqk4bq4eCXDmuG6uFTDkuG7ruG6uOG7guG6usSC4bq44buSw5pQ4buu4bq4KMOZ4buQVeG6uOG7mMOTKOG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvDguG6uOG7rlRdKsOa4bq44buST+G7ruG6uOG7kFfhurgoLik24bug4buu4bq4KFXhu7bhu65U4bq44buQw5Lhu67hurjhu5A+w4Lhurjhu5BV4bumKeG6uOG7qlVXw4Lhurg14buI4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5BJ4buQVeG6uOG7sMON4bus4bq4IUnhu65U4bq4KMOMVuG6uDPDjeG6uOG7sMON4bq44buYJOG7ruG6uDPhu6bhurjhu5jDmlHhu67hurhV4buk4buuVeG6uOG7kH1I4bq4KMWo4buuVeG6uDMlw5rhurhVw43hu65U4bq4KC7EqOG7rOG6uFXhu5bhu5DhurgoSOG6uOG7kE824bq4KC7hu7jhu65U4bq44buww5rhu6Lhu67hurjhu6rhu54o4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mow4Lhurgow5rhu6Ip4bq4KFV74bq44busPcOa4bq44buuxKjhu6zhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6uuG7gC/DiuG6uuG6vuG7kuG7guG6ukbhu4Dhu4ThurpGKOG7hOG6vOG6vOG7hOG6vuG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6osOK4buARsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQnDhurjhu5BJ4buQ4bq4KFXhu7Thu67hurgoLlbhu65U4bq4NeG7iOG6uOG7kFfhurhVw43hu65U4bq44buQVXvhu5Dhurjhu65UVeG7pOG7ruG6uOG7rMOK4bq44buuVcON4bq44buwXSXDmuG6uDMlw5rhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44bus4bu04bq4VeG7pOG7rlXhurjhu67hu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq4KFXhu5RW4bq4VV0l4buuVOG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65UVVDhurjhu5BIVuG6uOG7mFHhurgoLuG7uOG7rlThurhVVkjDguG6uOG7kl1I4bq4M8ON4buuVOG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5BPNuG6uCgu4bu44buuVOG6uOG7kFfhurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buQSFbhuqThurjDs1Uq4bq44buYV8OC4bq44buYKsOa4bq4IeG7tuG7rlThurgz4buMKOG6uOG7kFXDkyjhurjhu5B9SOG6uOG7rlRdKsOa4bq44buST+G7ruG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbDguG6uChVKeG6uOG7rlXhu4w74bq4w5Thu6Thu65V4bq4LClP4buu4bq44buYw5Ip4bq44buuVF0qw5rhurgow4zDmuG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6uOG7mMOMKOG6uFTDkuG7ruG6uOG7hOG6uuG6uCguw5pQKeG6uOG7mOG7uOG7rlQv4buuVF0qw5ov4buuxKjhu6zDguG6uDXhu4jhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7kFjhu67hurhVQOG6uOG7rlRVw6hW4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4bq+OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rhurrhu4Avw4rhurrhur7hu5Lhu4LhurpH4bq6w4rhurzhu4Yo4bq+4buG4buG4bq8RuG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG7hkbDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDuuG7nijhurg/4bq4NeG7iOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiUJt4bueKOG6uOG7kMOTKeG6uFXDjOG6uCjDkuG7rlThurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq4LeG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buu4bq44buuVUjhu65Vw4Lhurjhu64jw5rhurjDlOG7jCjhurjhu65Vw5Mo4bq44buww43hurhVUOG6uChV4bu24buuVOG6uOG7mF0q4buuVOG6uFTDmkhW4bq4KFXhu7Thu65Uw4LhurhVUOG6uChV4bu24buuVOG6uChVfTbhurjhu7Amw5rhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6uuG7gC/DiuG6uuG6vuG7kuG7guG6ukfhurrhurzhu4bhu4YoR+G6uuG6vuG7hOG7guG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6okfhurzhu4LDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDuuG7nijhurg/4bq4NeG7iOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULDqV0q4buuVOG6uCguSOG7rlXhurjDlMOZ4buQVeG6uFVZSOG6uChV4bui4bus4bq44buww43hu6zhurjhu5jGoDvhurjhu7DDjeG7rlThurgsKeG7ouG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6R8OKR+G7huG6uijhu4Lhu4bhu4Dhur7hu4Lhu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqJG4bq64buGw4nhurhI4buwKOG6osOJw7rhu54o4bq4P+G6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Upw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCeMOaUOG7kOG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq44buQI+G7rlThurjhu7DDjeG7rlThurhUVzvhurg7VcOS4buu4bq4KOG7tOG6uOG7mMOaUeG7rOG6uOG7kFVW4bq44buSw5pQ4buu4bq44busw4xW4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq4P+G6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6RuG7huG7gOG6vsOKKOG7hEdH4bq+4buC4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqiR0bDisOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsSRPuG7rlThurgoVSrDmuG6uOG7mMOaUeG7rOG6uDMlw5rhurg14buI4bq4w70pT+G7ruG6uMOtWEjhurjhuqzDulVZ4bq4w70pT+G7ruG6qMOC4bq4NeG7iOG6uMOp4bu04buuVOG6uG/DmuG7rlXhurjhuqzDqeG7tOG7rlThurh1JOG7ruG6qOG6uOG7kFvhu65U4bq4MyBI4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buuVeG7jOG7ruG6uDXhu4jhurjDs8O6b+G6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6uuG7gC/DiuG6uuG6vuG7kuG7guG6ukbhu4ZGw4rhurwoR+G7gOG7gOG6vuG7hOG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vOG6vOG7hMOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsOp4bu04buuVOG6uG/DmuG7rlXhurjhu7DDjeG6uDXhu4jhurgoVSnDkuG7ruG6uOG7ruG7tOG7rlTDguG6uMOzVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq44buQw5Lhu67hurjhu5A+4bq44buwSFbhurjhu5hA4buuVMOC4bq4IUnhu65U4bq4KMOMVsOC4bq4KMOa4bueKOG6uOG7qsOaUOG7rMOC4bq44buQVeG7pinhurjhu6pVV+G6uFVZ4buQ4bq4VcOdw5rDguG6uEk74bq44buSe+G7rlThurjhu6pVVkjhurhVWeG7kOG6uC3hurjhu6rDoeG6uChVKeG7jCjhurgzw41W4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bqk4bq4eCXDmuG6uDPDmlDhu5DhurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq44buQVSk2UeG7ruG6uOG7kuG7puG7kFXhurjhu5Ak4bq44buQw5Mp4bq44busPkjhurgze8OC4bq44buQTzbhurgoLuG7uOG7rlTDguG6uOG7mF1I4bq44buQJOG6uFTDmiXDmuG6uFVXSOG6uOG7mOG7uOG7rlThurjDlEDhurgzw41W4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bq44buY4buI4bq44buuT+G7rlThurhVUOG6uCHhu7bhurjhu7DDkuG7ruG6uCEx4bq44buSe+G7rlThurjhu5jDkyjhurjhu7A8SOG6uOG7rMONKcOC4bq44buQVSk24bui4buu4bq44busw40pw4LhurgsKTbhurhVVsOM4buQVeG6uOG7mF0m4buQ4bq4Mz7hu65U4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mow4Lhurjhu6rDmuG7rlXhurjhu5JWSOG7rlXhurjhu5Lhu6bhu5BV4bq4M3vhurjhu67hu7Thu65U4bq4IeG7iuG7ruG6uCHDjOG7kFXhurhI4buu4bq4KFbDjeG7ruG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6R+G6uuG6uuG6ukYo4buE4buG4buG4bq84buG4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buE4buA4buEw4nhurhI4buwKOG6osOJw7rhu54o4bq4P+G6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Upw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw7ou4bui4buu4bq44buY4bumSOG6uMOUw43hu67hurg14buI4bq44buQV+G6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5JWSOG7rlXhurjhu65UVcOaUDvhurgzIEjhurgzw43hurjhu65Vw53DguG6uFVA4bq44buqw5rhu65V4bq44buSVkjhu65Vw4Lhurjhu5Lhu6bhu5BV4bq4M3vhurjhu5BJ4bq4KFVR4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uOG7kFfhurhVw5pQKeG6uCwp4buK4bq44buY4buI4bq4KMOMVuG6uDPDmlDhu5Dhurjhu7DDjeG7rOG6uChVXSrhu65U4bq4NSk24bui4buu4bq44buQVVbhurhVw43hu65U4bq4KC7EqOG7rOG6uOG7sEhW4bq44buYQOG7rlTDguG6uOG7rk/hu65U4bq44buQSFbhurgoVSnhurjhu65V4buMO+G6uOG7kFVW4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurgzw43hurg14buI4bq4VUDDmuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6R+G6uuG6uuG6vkYow4rhu4DhurzDisOK4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buC4bq+4buEw4nhurhI4buwKOG6osOJw7rhu54o4bq4P+G6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Upw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCw7oj4buuVOG6uOG7rlQp4bu44buu4bq4M+G7tuG7ruG6uFUpNuG6uOG7mEDhu65U4bq44buQVVbhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uMOzw7pv4bq4M8ON4bq4w7PDum/hurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq44bqsw4rhurrhurzhurwtw4rhurrDiuG6uuG6qOG6uOG7kH1I4bq4NeG7iOG6uOG7sMON4bq4VSThu67hurjhu4Dhur7hu4bhurgoYeG6uOG7mOG7uOG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6uuG7gC/DiuG6uuG6vuG7kuG7guG6ukfhurrhurzhurpHKOG7gOG7guG7guG6vOG7guG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vuG7gOG7hMOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQnjDmlDhu5Dhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uChdKuG7rlThurguw41W4bq4KFVWSeG7rlThurgzw43hurjhu65Vw5rhu6Ap4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurgoLuG7uOG7rlThurgoVeG7ouG7rOG6uFVWSOG6uFRXO+G6uDtVw5Lhu67hurjhu7DDjeG7rOG6uOG7mMagO+G6uOG7sMON4buuVOG6uCwp4bui4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4bq+OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rhurrhu4Avw4rhurrhur7hu5Lhu4LhurpH4bq84buG4buA4buEKEdH4buEw4rhu4Thu7DhurrhuqThu6g7VOG6ti7huqLhur5Hw4rDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDuuG7nijhurg/4bq4NeG7iOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmuG6uOG7qsOaUSnhurjhu6zDlSnDieG6uDTDmuG7kihV4bqiw4lG4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG7huG6vuG6vsOJ4bq4L0LhuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULEkUnhu5DhurgoLl0q4buuVOG6uFVZ4buQ4bq44buYXSbhu5Dhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7qlVI4buuVOG6uCguSOG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurhG4bq64bq6OzXhurThurhV4buUw5pUVSjhurLhurjhu4bhur7hur47NeG6tMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6uuG7gC/DiuG6uuG6vuG7kuG7guG6ukfhurzhu4Lhur7hu4Io4buG4bq64bq8RuG6vuG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG6vMOKRsOJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsOzVcON4bq4M8So4buu4bq4VVdI4bq4LeG6uOG7qlUp4bq4KFVR4bq4KFVIVuG6uChV4bu04buu4bq44buYXSbhu5DhurgsKUjhu67hurgoT+G7rOG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq4O1V74buQ4bq4M3vhurjhu65VKeG6uOG7kMOSKeG6uCHDmuG7rlXhurhVVsOMKOG6uOG7kH1I4bq4w7NVT+G7ruG6uOG7kk/hu67huqThurjEkUnhu5DhurgoVcOa4bueKOG6uOG7kFXhu57hurgzxKjhu67hurhVV0jhurgt4bq4KFVR4bq4KFVIVuG6uOG7sMON4bus4bq4KFVINuG6uOG7mCPDmuG6uOG7ksOaUOG7ruG6uOG7rMOMVuG6uOG7kH1I4bq4LCnhu6LhurhVXSThu65U4bq4KFXhu5RW4bq4VV0l4buuVOG6uOG7qlVI4buuVOG6uCguSOG7rlTDguG6uFXDmlDhu67hurjhu5jDjMOa4bq4VSThu67hurjhu5hJO+G6uCLhu65U4bq44buuVSnhurjhu5DDkinhurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4buew4LhurgzxKjhu67hurhVV0jhurgt4bq4NeG7iOG6uFVAw5rhurjhu5B9SOG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDicOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4k0w5rhu5IoVeG6suG6uEbhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG7huG6vuG6vjs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DisOK4bq64buAL8OK4bq64bq+4buS4buC4bq6R+G7gOG7gMOKRyjhur7hu4Dhu4Dhu4RG4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4bq84buAR8OJ4bq4SOG7sCjhuqLDicO64bueKOG6uD/hurg14buI4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOa4bq44buqw5pRKeG6uOG7rMOVKcOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDiUbhurrhurrDieG6uFXhu5TDmlRVKOG6osOJ4buG4bq+4bq+w4nhurgvQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQsOpKsOa4bq4IeG7tuG7rlThurgz4buMKOG6uOG7kFXDkyjhurgzw43hurgow5rhu65V4bq4KFXDkuG7ruG6uOG7kH1I4bq44buuVF0qw5rhurjhu5JP4buu4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4w5TDjeG7ruG6uDXhu4jhurjDvSlP4buu4bq4w61YSOG6uOG6rMO6VVnhurjDvSlP4buu4bqo4bq4M8ON4bq4w6nhu7Thu65U4bq4b8Oa4buuVeG6uOG6rMOp4bu04buuVOG6uHUk4buu4bqo4bq44buuVMONNuG6uOG7kMON4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buuT+G7rlThurjhu5BIVuG6pOG6uMOg4buu4bq44buuw5rhu65V4bq44buQVcOZ4buuVeG6uCgu4bum4bq4M8ON4bq4KC7hu4wo4bq4KDDhurhI4buu4bq4KFbDjeG7ruG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq44buYXSbhu5DhurhUw5oy4bq4MzLhu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJw5rEkeG7lOG7rijhu5Quw4nhurghKDbhu7Dhu5ThuqLDiTTDmuG7kihV4bqy4bq4RuG6uuG6ujs14bq04bq4VeG7lMOaVFUo4bqy4bq44buG4bq+4bq+OzXhurTDieG6uCEu4buQ4bqiw4kvL+G7kOG7kuG7ruG6pMOUSFYoVUjhu65VVVZI4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL8OKw4rhurrhu4Avw4rhurrhur7hu5Lhu4LhurpHw4rhu4bhu4Dhurwo4buC4buA4bq84bq+4bq+4buw4bq64bqk4buoO1ThurYu4bqi4buC4bq64buGw4nhurhI4buwKOG6osOJw7rhu54o4bq4P+G6uDXhu4jhurjhu67hu7Thu65U4bq4KFXhu7Thu67hurjhu6wlw5rhurjhu6rDmlEp4bq44busw5Upw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJRuG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhur7hur7DieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCeOG7oOG6uMO9KU/hu67hurjDrVhI4bq44bqsw7pVWeG6uMO9KU/hu67huqjhurgzw43hurjDqeG7tOG7rlThurhvw5rhu65V4bq44bqsw6nhu7Thu65U4bq4dSThu67huqjhurgoLlbhu65U4bq44buuVTLhu65U4bq44buuVMONNuG6uOG7mMOSKeG6uDUpT+G7rsOC4bq44buQ4buK4bus4bq44buuVeG7jOG7ruG6uOG7mF0m4buQ4bq4Mz7hu65U4bq4LCnhu6Lhurjhu5hJ4buuVOG6uCHhu7bhu65U4bq44buYSOG7rlThurhVw5pQ4buu4bq4VTIp4bq4KC5W4buuVOG6uCgg4buuVOG6uOG7ruG7njvhurjhu65Vw43DguG6uCgu4bui4buu4bq44buqVUo74bq44buu4buaVuG6uOG7mF0q4buuVOG6uOG7sMON4buuVMOC4bq44buuVOG7suG6uDVX4bus4bq44buuJMOa4bq44buYTzbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w6ApKFVWLsOJQsO6VSnhurjDulV9NuG6uC3hurhuw5rhu65V4bq4w61dJOG7rlThuqovO0I=

Thu Thủy - Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]