(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên triền thấp núi Chùa (thuộc dãy Trúc Lĩnh) bên bờ sông Mã, chùa Yên Hoành trên địa bàn xã Định Tân (Yên Định) tọa lạc ở địa thế có cảnh trí thiên nhiên thơ mộng hữu tình. Tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian làng cổ để con người gửi gắm ước vọng tâm linh tốt đẹp.
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4buX4buBc8OiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDVOG7g3PDosOB4bu54buNdMOiw4Hhu7nGocO1dMOiw4Hhu5dp4bu1w6J04bqgxqHDokrhu5fhuqLDqcOi4bqhw4Hhu5fDgOG7sWrDomvhur/huqrDoiPhu7nhuqBqw6JS4buhdOG7l+G6o8OixKnhu410w6LEqXjDokHGsHThu5XDolPhur9hw6Jq4buX4bqiw6nDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8Oiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOi4bqo4bq/w6JM4bujdOG7l8OiI2h0w6LhuqF74buNdMOiTOG7o3Thu5fhuqPDosOB4bulw6nDonLhur1qw6LDvcOibOG7o8Opw6LDgeG7l+G7j8OiasO6w6Jqw6p04buXw6LDgeG7ueG7m8Oiw4Hhu5fGoeG7jXTDonThu5fGoeG7jXTDosOB4buXdsOic+G7sXThu5XDouG7l+G6pMOAw6LDgeG7nXThu5fDocOiI8ah4buPdOG7lcOiauG7l8OAxrB04buVw6Jq4buX4bqiw6nDonThu5VodMOi4bqmw6l04buVw6LDgeG7uXV04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5XGocOpdMOicuG6u3Thu5XDomrhu63Domzhu5HDomp1dMOidOG7leG6sHjGocOi4buVw4LGocOi4buV4buHc8Oi4bqwd2rDouG6puG7pXThu5XDosOBaHPDonLGoXThu5fDosOB4bupw4HDomxv4bu1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PEqcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6qeG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6rWIv4bqnZWRr4bqr4bqn4bqr4bqnYuG6q+G6qcOB4bqnYuG6p+G6peG6qXLhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MmXhuqvhuqvhurXDosOpcsOBMuG6tSPhu5fhu4Fzw6Jq4buX4bqiw6nDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l+G6tcOi4bqsxqFrw4Hhu5cy4bq1xJHhuqXhuqXhurXDouG7l23GoeG7leG7l8OBMuG6tWLhuqnhuqnhurXDoi/Eg8OjL8SpxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xINK4buX4bqiw6nDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8Oi4bqh4buXw6nhuqrDomrhu5fhuqLDqcOi4buWdeG6u3Thu5fhuqPDomrDuXTDomzhurB5asOixKnGoeG7j8OBw6Js4buPdMOi4bqmd8ahw6LDgeG7jXTDomrhu5fhuqTDouKAnMOJdMOiUeG7l+G6uXThu5fDosOB4bq04oCdw6HDoiPhu5dtdcOiauG6uWrDosOB4bq7xqHDonLGocO0w4DDonHhu5fDqnXDosOBw6rDouG6oeG6puG7gXTDosSpxqHDqeG6o8Oi4bqm4bq7w6Jy4bqww4DDosOB4bu5w4DhuqrDtXTDomtodMOi4buVxqHDqXRhw6Jq4buX4bqiw6nDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8OibOG6sHlqw6Jx4buXw73GocOia+G6tHThu5XDosOB4buXeMahw6JS4buNw6Ij4bu5w4B04buVw6Lhu5bhurB04buVw6HDolLhuqBqw6LEqWnhuqrDouG7lcaheGHDonThu5XhurB4xqHDomtodMOicuG6u3Thu5XDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8OibOG6v8OiauG6onThu5XDonThu5fDqcOAw6Lhu7fDgOG6quG7jXTDouG7lcO64bu1w6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOic+G7scOBw6J04buVxrDGocOiauG7l+G6osOpw6LhuqZ3xqHDouG7t8OA4bqqw6JzxrDDouG6puG6ssOpw6Lhu7Xhu5fDqsahYcOi4buX4buddOG7l8Oia+G6uXThu5XDonPDtXPDonPhur3GoWHDosOA4bqq4buRdMOiauG7l8OA4bqq4buRdMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomLhuqnhuqnhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huq3huq1iL+G6p2Vka+G6q+G6p+G6q+G6p2Ji4bqlw4Hhuq3huqvEkWXhuqly4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTLhuqtjZOG6tcOiw6lyw4Ey4bq1I+G7l+G7gXPDomrhu5fhuqLDqcOie+G7jXTDouG7lnXhurt04buX4bq1w6LhuqzGoWvDgeG7lzLhurXEkeG6peG6peG6tcOi4buXbcah4buV4buXw4Ey4bq1YuG6qeG6qeG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tUrDqeG7tcOBxqF1dOG6tcSDI+G6sHZ04buVw6LDgeG7ucOA4bqqw7V0YcOiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDonThu5fhuqR04buVw6J04buV4bq74bqqw6Jsw63DgMOiceG7l8O9xqHDomvhurR04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Jqw7rDokHhurDDosOB4bu5w4PDosOB4bu54budw6HDolThu5fhurB04buVw6J04buXeMOiQeG6tMOiasawdOG7lcOibOG6tmrDomrEgsOpw6JraHTDonLhurt04buVw6LhuqbhurvDonHhu5fhurlq4buXw6LDgeG7l8Os4bu1w6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOidOG7jXTDomrhu5fhuqLDqcOi4bqm4buJdMOiasO6w6JsxILDosOB4bqweXThu5XDouG7teG7l+G6ueG7tWHDomrhu5fDgMawdOG7lWHDonHhu5fhurl04buX4oCmw6JU4bqgxqHDoiPhu7nhuqBqw6JS4buhdOG7l8Oiw4HDgOG6qsOiceG7l8awdOG7lcOibOG7q8OiQeG7scOidOG7l+G6sHThu5XDosOB4bqyw6LhuqjDqcOi4bqo4bqww6nDomzhur/DomzhurB5asOidOG7lXnGocOiasOpw6Jy4bq7w6J04bqgxqHDosOB4buX4buHdOG7lcOiasOqdOG7l8Ohw6JM4buFasOixKnGocO0w4Fhw6LDgeG6ssOiw4Hhu7nhu410w6Js4bufdOG7l8OidOG6oMahw6J04buX4buddMOi4bu5w6nDokHGsHThu5XDolPhur9hw6Lhu7Xhu5fDunThu5XDosOBw61zw6Jz4buHw4HDonHhu5fhu4fhu7XDonHhu5d1w6p04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5XGocOpdGHDomrDqnThu5fDokHhu4dqw6LDgeG7l8ah4buNdMOidOG7l8ah4buNdMOiasO6w6J04bqgxqFhw6Jqw7rDokHGsHThu5XDonLhuqBqw6LEqeG7nXThu5fDonPGoXThu5fDouG7l8Op4bqqw6Jq4buXxqHDtcOAw6LDgeG6u8Oiw4Hhu5fDrMOBw6Jr4buTw6Jx4buXxqHhu490w6JqdXTDonThu5XhurB4xqHDonPhu43Domzhu4dzw6HDokzhu4Vqw6LEqcahw7TDgWHDonHhu5fGocOiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDomzhurB5asOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5Vhw6J04bqgxqHDoiPhu7nhuqBqw6JS4buhdOG7l8Oia8OtdMOiw4Hhu7nDvcOiw4Hhu5fhurt04buXw6J0dsahw6JsacOBw6LDgeG7l8ah4buNdOG7lcOiceG7l8ahw6J04buV4bqweMahw6JraHRhw6Jrw4DDonHhu5fhurlq4buXw6LDgeG7ucO9w6LhuqbDtcOibGjhuqrDosOBw4N04buVw6JxxqF04buXYcOixKnhurnGocOi4bu04buXw6zDgcOidOG7leG6u+G6qsOiw4Hhu5fhu41zw6JsxrB04buVw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDompyw6lBQTLhurXGoUptdMOBbeG7ueG6tcOiQcOB4bqqcm0y4bq14bqsxqFrw4Hhu5c4w6LEkeG6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOiYuG6qeG6qeG7teG6qDnhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6rWIv4bqnZWRr4bqr4bqn4bqr4bqnYmJjw4HhuqnhuqfhuqvhuqvhuqVy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTJj4bq1w6LDqXLDgTLhurUj4buX4buBc8OiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fhurXDouG6rMaha8OB4buXMuG6tcSR4bql4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurVi4bqp4bqp4bq1w6IvxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xINM4bq5dOG7lcOiw4HGoeG7j2phw6LDgeG7ucOqxqHDouG7t8OAw6nDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdGHDomrhu5fGoeG7j3TDosOB4bu5w6l04buXw6LDgeG6u3TDouG7teG7l+G6uWHDomrhu5fhu6l0w6LDgeG7l8ah4buNdOG7lcOiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDomzhur/DonHhu5fGsHThu5XDosOB4buX4buRw6Lhu5XGoeG6pMOicuG6vcahw6Lhu5fGocO0dMOiw4Hhu7nhur104buVw6Lhuqbhu6l0w6Jqw7rDocOiU3V04buVw6Jzw4Dhu6l0w6Js4bqweWrDonHhu5fGsMahw6Lhu7Xhu5fDg2rDonLhur3GocOiceG7l8awdOG7lcOi4buVxqHDqXTDosOB4buXxqHhu4104buVw6LDgeG7l3jDouG7tOG7l8Osw4Fhw6J04buV4bqweMahw6JraHTDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8OibOG6v8OiauG6onThu5XDonThu5fDqcOAw6Lhu7fDgOG6quG7jXTDouG7lcO64bu1w6LDgcahw7V0w6LEqeG6vWphw6Jq4bqidOG7lcOiQeG6tMOixIJ04buVw6Lhu5fhu7HDomrEgsOpw6Jq4bq5asOidOG7l+G6u8Oi4buXw6p1w6LDgWhzYcOi4bqmxqHDtGrDosOBxrB0w6LDgeG6vXXDomrhu5fhuqLDqcOie+G7jXTDouG7lnXhurt04buXw6LDgeG7ueG7jXTDonTDtXTDonPDunThu5XDomrhuq7Domzhur/DomzhurB5asOi4buXdeG6u3TDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4bqm4bq7dcOidOG7gXPDouG6reG6peG6p2Jhw6Js4buRw6LDgcah4buPdOG7lcOiauG7l8OAxrB04buVw6Jq4buX4bqiw6nDomzhurB5asOi4bqmw6l04buVw6Lhuqbhu6V04buVw6LDgeG7uXV04buVw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5XGocOpdMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOixJHhuqXhuqXhu7Xhuqg5w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTjDomLhuqnhuqnhu7Xhuqg54bq1w6JB4bu5ajLhurUvL2prdMOhxKnDqXXDgeG7l8OpdOG7l+G7l3XDqcOh4bqmdC9rbUFxw4F14bu1L3Rt4bqsQS/huq3huq3huq1iL+G6p2Vka+G6q+G6p+G6q+G6p2PhuqXhuqnDgeG6rWPhuqnhuqnhuqly4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTLhuq1k4bq1w6LDqXLDgTLhurUj4buX4buBc8OiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fhurXDouG6rMaha8OB4buXMuG6tcSR4bql4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurVi4bqp4bqp4bq1w6IvxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xINK4buX4bqiw6nDonvhu410w6Lhu5Z14bq7dOG7l8OibOG6sHlqw6LDgcawdMOiw4Hhur11w6LhuqZ3xqHDomrhurlqw6Lhu5fhur104buVw6Jzw4Nqw6J04buX4bqwOMOiI8Opc8Oi4bu3w4DDqXQ5w6LDgcO5w6nDokzhur3GocOixKnDqnXDouG6oSPGocO1dMOibOG6sHh04buVw6LhuqbhurvDoiPhu5fhurB5dOG7lcOibMahw7R04bqjOcOidOG7l+G6u8Oiw4Hhu5d4w6Ij4butOcOidOG7l+G6u8OiI+G7gXThu5XDouG6puG6u8Oiw4HhurB5dOG7lcOi4bu14buX4bq54bu1YcOibOG6vcahw6LDgeG6tOKApsOiKeG7ncOiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDomzhurB5asOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDosOB4bu54buNdMOi4bu3w4DDqsOidOG6oMahw6JqxILDqcOia+G6v+G6qsOiI+G7ueG6oGrDolLhu6F04buXw6J04buNdMOia2h0w6Jy4bq7dOG7lcOi4bqm4buJdMOiw4Hhu5fhurB4dOG7lcOi4buV4bulxqHDomzDusOicuG6u8OidOG6oMahw6JK4buX4bqiw6nDocOiVOG7lcWpw6J04buX4bunw6Jr4buJdMOibOG7j3TDomrhu5fhuqLDqcOi4buV4bulxqHDonLhurvDolThu5XFqcOiSuG7l+G6osOpw6HDokrDuXTDonHhu5fDgMOibGnDgcOibOG6sHlqw6LDgeG6sHd04buVw6JqxrB04buVw6JS4buNw6Ip4buhdOG7l8OiI+G7l+G6ucahw6LhuqF04buV4bqweMahw6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buV4bqjw6Lhu5fGoeG7j3TDomrhu5d1w6Jq4buX4bqiw6lhw6Js4buPdMOidMOp4bqqw6Lhuqbhu4l0w6Js4bqweWrDonThu5XhurB4xqHDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDosOB4bu5aHTDosOB4bu54buldOG7lcOi4buV4bulxqHDosOB4buNdMOiKeG6sHh0w6JK4buX4bqiw6nDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tcahSm10w4Ft4bu54bq1w6JBw4HhuqpybTLhurXhuqzGoWvDgeG7lzjDosSR4bql4bql4bu14bqoOcOi4buXbcah4buV4buXw4E4w6Ji4bqp4bqp4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqt4bqtYi/huqdlZGvhuqvhuqfhuqvhuqdi4bqt4bqrw4Fj4bqp4bql4bqpxJFy4bqlw6Fw4bu14buVN+G7uTJl4bqn4bq1w6LDqXLDgTLhurUj4buX4buBc8OiauG7l+G6osOpw6J74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fhurXDouG6rMaha8OB4buXMuG6tcSR4bql4bql4bq1w6Lhu5dtxqHhu5Xhu5fDgTLhurVi4bqp4bqp4bq1w6IvxIPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xIN74buNdMOi4buWdeG6u3Thu5fDomzhurB5asOixKnGoeG7j8OBw6Js4buPdMOicuG6u8OidOG7lcawxqHDonLhurt04buVw6Jq4butw6Lhu5Xhu4d0w6JyxqHDtXTDouG6pnfGocOiasawdOG7lcOicsOpdcOiceG7l8OpxqHDouG7l3XDqXThu5XDonLDrOG7tcOi4bqow7pzw6JqxILDqcOiasawdOG7lcOiauG7l+G6oMOpw6Lhu7Thu5fhurB2dOG7lcOi4buWdcOpw6LhuqHDgeG7l3jGocOiI+G7ucOtdOG6o8Ohw6JK4buX4bqiw6nDomzhurB5asOiceG7l8awxqHDouG7teG7l8ODasOiLcOiw4HGsHTDosOB4bq9dcOiceG7l8awdOG7lcOiauG7l+G7n8OibOG6ueG7tcOi4bq2dOG7lcOidOG7l8OAw6Jqw63DgMOiw4Foc8OicsahdOG7l8OiasSCw6nDonThu5XhurB4xqHDomtodDnDomrDuXTDomzGoeG7kXPDosOBxrDDomrhu5d1w6LigJzEqeG6tmrDosOB4bu5w6l04buX4oCdw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu5XGocOpdMOicuG6u3Thu5XDomrhu63DosOB4buX4buNc8OiQcahdOG7l8OibOG7sXThu5Vhw6Lhu5fhurB3dOG7lcOianV0w6J04buV4bqweMahw6Js4buPdMOidOG7l+G6pHThu5XDomzGocO1w4DDosOB4buXxqHDtHTDonLhurt04buXYcOiw6l0w6LEqeG7nXThu5figKbDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1w4nDgMOB4buXdeG7ueG6tcSDUeG7l+G6uXThu5fDolLhu7Fqw6Mv4bu1xIM=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]