(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác, đến nay số lượng khách du lịch đến với bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn) vẫn còn khá ít. Để nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách, cả chính quyền và người dân cần thực hiện những giải pháp dài hơi.
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhurZjLMSDMmcsR2UwZizhu5Xhu5Phu48s4buVw6kwZ8OpLOG6t+G6uWNmLOG6sXFnZSzhuq/DqWFnLMOpw6HDtCzhurHDo2cs4bqx4buXLOG7g8OpIOG6r8OpJC/DqSElJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TDieG6syLhurE7JeG7mCLhu5csw6lvZywoLGc0ZiwyZ8OpLMOp4buh4buPZ2Us4bqv4bujIizhurHDquG6r8OpLOG6rkhV4bq44bqwLSFdLHUwLGfDqeG6ueG6q+G7lyxnZeG7l+G7peG6rWcsZ8OpYWcs4buDw6kg4bqv4bu2LOG6t+G6qWcsZyLhu6Us4buZaizhu4Xhu6Hhu41nZSzhu4PDqSDhuq/DqSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhurfhuqlnLHXDs+G6uSzEgzJnLEdlMGbhu7Ysw7kzLOG7mG9nLOG6tuG6uWJnLCPhu5Dhu5ciZyzhu5hvZz0sdcOjZyzhuq/DrWcs4buDw6kgLOG6u+G7leG7uCzhurZjLGdv4bq5LOG6t2Hhu6Us4buV4buT4buPLOG7lcOpMGfDqSzhurfhurljZizhurFxZ2Us4bqvw6lhZyzDqcOhw7Qs4bqxw6NnLOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqeG7tizhuq8yLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7keG7l+G7peG6q2csdTAsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhuq/DoGcs4buVw6ly4bqvLMOp4bq5YmcsZ8OpdGdlLGXhurky4bq5LMO0w6kgw7Qs4bqxMOG6uSzDqW/hurnhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu6474buV4bqzw7nhu5UtIuG7heG6uWVn4buyLOG6r+G6s2fhu5XhurPhu5Phu7Q7JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPiE8w7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKCg8LyghfeG6sT4oLiF7IXvhu5VbLn0hPOG7hS7hu7jhu4fDtGXDneG7k+G7rl0uezssIuG7heG7leG7rjvhurZjLMSDMmcsR2UwZizhu5Xhu5Phu48s4buVw6kwZ8OpLOG6t+G6uWNmLOG6sXFnZSzhuq/DqWFnLMOpw6HDtCzhurHDo2cs4bqx4buXLOG7g8OpIOG6r8OpOyzDuuG6ueG6seG7lcOp4buuO1suLjssw6nhurPhurllw6nhu5Xhu647PiE8OywvJSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzslxIIwLOG6r2hnLMSDMmcsR2UwZuG7tizDuTMs4buYb2cs4bq24bq5Ymcs4buFMGYs4buTIizhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG7lXEs4buV4buT4bqzLOG7heG7l2tnZSxmImdlLOG6tzfhuq8s4buV4buT4buhZ2Us4bqv4bujIizhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7mCLhu5csw6lvZywpLizDtMOpxqHhu5Us4bqx4bq5LOG6r8Op4buX4bulY2cs4buVcSzhu5XDqcOqLOG7leG7k8OhZyzhu5hvZyzhu4Thu6EsI+G7kOG7lyJnLOG7mG9nPSxnZeG7oeG7jeG6ryzhu4Xhuq1nLMSD4bq54bqtZyxl4bq5w7Phurks4buVw6nhurNoLOG7kOG7l2rhuq8s4buFbCwoIX0s4bqvw6nGoWdlLOG7lcSp4bq5LOG6r+G7n2dlLOG6tzMs4bqvaSxmN+G7lSzhu48s4bqvxKlnZSzhu5nhu48sw7kzLOG7mG9nLOG6tuG6uWJn4bu4LMSC4bq54bqp4buVLOG6r8OpxqFnZSzhu5XEqeG6uSxm4buXamcsdTBoLOG7lcOpNGYsxIMyZyxHZTBm4bu2LMSC4bq7LOG7lcOp4buhLOG6tjJnZSzhu6Phu6Usw7kzLMOJMCxVNGcs4buUaDJnLGXhuqHhu5Us4bq3w6Dhu5cs4bq3a2dlLOG7pyx1MCxl4bq5w7Phurks4buVw6nhurli4buXLOG6t8Sp4bq5LGfhurXhu5UsdeG6qyzEgzJn4bu4LOG7sWfDqSzhuq/DqWgsxIPhurnhuqnhu5Xhu7YsxIMyZyxHZTBmLMSDNeG7lSzhurfDoOG7lyzDuWHhu6Us4bqxcmdlLMSDMmcsdTRnLMOpaSIs4bqvw6HDtCzhu5Xhur9nw6ks4buVcSxnNGYsIV1dWyx1MCzhurfhu6Hhu43huq8s4bqvxKlnZSxnw6nhuqFnLGc0ZiwoLi4u4bu4LOG6tmHhu6Us4bqv4bufZ2Us4buFMCzEgzJnLGfEqWdlLOG7lcOpxKlnLGbDs+G6uSzhu4Phurlj4buXLGbDo+G7lyzhuq/hu6MiLMO5M+G7uCzEgjJnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhuq/EqWdlLGfDqeG6oWcs4buFMCzhurfhurljZizhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhuq/DocO0LOG7leG6v2fDqSxnNGYsKC4hXeG7tizhuq9pLGfDqeG6ueG6q+G7lyzhurfhurnhuqvhu5cs4buD4bq5Ymcs4buVw6nhu5fhuqFnLOG7heG7jeG6uSzhu5Xhu5NoZ2Usw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6nhu7Ys4bq3N+G6ryzEg+G6uWLhu5Us4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4bqvbGdlLOG6t2tnZeG7uCzhu5Thu5fhu6UsZ8Op4bq54bqtZyzhurFoLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhuq/hu6MiLOG6scOq4bqvw6ksxINiZ8OpLOG6rkhV4bq44bqwLSFdLGfhuq1nLMOpw6Dhu5csw6nhuqnhu5Usw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buV4buT4bqtZyzhurfDqiIsxIMwZyzDuTMsZ2nhurks4bqvw6nhu5dnZeG7tizEgzJnLEdlMGYsZ2nhurks4buT4bq54bqtZ2Us4bq34bqr4buXLOG6r8Op4bqhZizhu4Ux4bq54bu2LOG7g8OpIOG6r8OpLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6t+G6qWcsdcOz4bq5LOG6t8OqIizDtMOp4buhb2dlLOG7k8Oh4buVLOG6u+G7leG7uCzhu5gi4buXLOG7g8Op4bq5LOG6scOq4bqvw6ksxINiZ8OpLOG6rkhV4bq44bqwLSFdLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4PhurljZizhu5loIOG7leG7tizhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSx1MCxnZeG7ocOy4bq5LOG6sWFnLOG6tzMsxIM14buVLOG7lSLhu6Us4bq3YyzDtMOp4bud4bqvLMOpa+G6uSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSx1w7PhurksZ8Op4bq54bqr4buXLGXhurky4bq5LMO0w6kgw7Qs4oCc4buD4bq74bqvw6ks4bqvw6Dhu5figJ3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXDlMOpaSzhuq7DqeG7oyzhu5XDquG6r8OpLOG7lsSCR+G6sCzDuTMs4buYb2cs4bq24bq5Ymcs4buE4buhb2dlLFU0Zyzhuq7DqeG6ueG6rWcs4buFMCxnZeG7ocOy4bq5LOG6t+G7oSIs4bqvw6nGoWdlLOG7lcSp4bq5LHUwaCzhu5XDqTRmLMSDMmcsR2UwZuG7uCzEgjJnLOG6ryDhuq/DqSzhu5Xhu5Phu5dnZSzhu5VhZizDuTMs4bqvw6lxZ2UsKCzhuq9h4bulLOG7mWrhu7Ys4buVcSzhu5Dhu5dq4bqvLOG7hWwsKCF9LOG6t+G6uSzhu5Hhu5ciLOG6r2hnLOG6sWrhuq8s4buXamcs4buF4buh4buNZ+G7tizDqeG7l2csw6nGoeG7leG7tizhurfhu6HDsmdlLMSD4bqtLOG7lcSpZ2Us4buFYeG7lyxnZTDhu6Us4buZcyzhurHhu51nZSzhurHDoGcsw7nhu5dqZ2Us4bqvw6HDtCxn4bqtZyzhu4PDqWks4buDw6k0ZyzDqW9nLOG7leG7k2hnZSx14bq5YuG6ryzhurfhurks4buFMeG6ueG7uCxVcSIs4bq34bq5LOG6t+G7ocOyZ2Xhu7Ysw5TDqWks4bquw6nhu6Ms4buVw6rhuq/DqSzhu5bEgkfhurAsw7kzLOG7hOG7oW9nZSxVNGcs4bquw6nhurnhuq1nLHVxIizhuq/DqeG6uSIs4buZ4bql4buyLOKAnOG6tuG7ocOyZ2Us4buFMGYs4bq3Myzhu4Vh4buXLGfhuq1nLMO54buXamdlLOG6r8Ohw7Thu7Ys4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4bq3ImdlLOG6r2ks4buD4bqpLMOpaDHhuq/DqSzhu5Xhu5cs4buZcyIs4buFMeG6ueG7tizhu5UxaCzhurfhurnhuqvhu5cs4buD4bq5Ymcs4buDw6nEqeG6uSzDtMOp4bud4bqvLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r+G7oyIsxIMyZ+G7uCzhurZjLOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqSzhuq9pLOG7lcOp4bqtZizDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhu5Xhu5My4bq5LGdlw6nhurliZizhu48sxIMyZ+G7tizhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZSzhuq/hu59nZSzhu5nhuqcs4buFMGYs4buVw6nhuq1mLGfDqXRnZSzhuq/DqeG6ueG6qeG6ryzEg8OoLGYyZ2Us4bq34bq5LOG7leG7k+G6rWcs4buZxKlnZSzhu4Thu5drZ2Xhu7gsxIIyZyxHZTBmLOG6r2ksZ8Op4bq54bqr4buXLOG7leG6ueG6q2YsZzRnZeG7tizhu4Xhu43hurks4buVw6nhuqksZ8Op4buhZ2Us4bq3YyzDqWgx4buVLOG6t2xnZSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhurfhu6Hhu43huq8sxIMw4bq5LMSDMmcs4buVw6nhur0sdcOjZyzhuq/DrWcs4buFMCzEgzDhurks4buVaCBnLOG7g8OpaSzhurdq4bq5LHXDs+G6uSzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7tizhurFoLGdl4buXa2cs4buFcuG6ryzhuq9pLMOpMWcs4buV4buTaGdlLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzhuq9vLOG7meG7jyx14bqh4buVLOG6r8Opw6Hhu5Xhu7Ysw6lsLOG6sWFnLOG7hTBmLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLHXDo2cs4bqvw61nLOG7hcahZ2Us4buVxqFnZeG7tizEg8OqLOG6t2xnZSzhu5Xhu5NoZ2Us4buVw6nhu5csw6nGoeG7lSzhu4PDqSDhuq/DqSx14bqrLMSDMmfigJ3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVVcSIs4bqxcOG7lSzhuq9h4buXLOG6r8Op4buX4bulYmcsdcOz4bq5LMOUw6lpLOG6rsOp4bujLOG7lcOq4bqvw6ks4buWxIJH4bqwLMO5Myzhu4Thu6FvZ2UsVTRnLOG6rsOp4bq54bqtZ+G7tizhuq/DqcahZ2Us4buVxKnhurks4bq3MyzhurfhuqlnLMSDMmfhu7gsxIIyZyxHZTBmLMOp4bq5Ymcs4buF4bqtZyzhu5Xhu5NoZ2UsZzVnZSzhuq/DqeG6ueG6q+G7lyzhu5XDqeG6oeG7lSzhurfDosO04bu4LEfDqXRnZSxnZcSp4bq5LGfDqTAs4buZMGcs4bq34buh4buN4bqvLOG6tyBnw6ks4buZaixnw6kwLOG7lcOp4bqzaCzhu5XDqXAs4buVcixnNmYs4buZImcs4buZIOG7lSx14bqzZyzhurfhu6HDsmdl4bu2LMOpw6Dhu5csZ8Op4buhLGfDqTAsZzBoLOG6r+G7n2dlLOG7leG7k2tnZSzDqWgiLOG7leG7k+G7ocOz4bqvLOG6r21nZeG7tizDueG7l2dlLOG7keG7lyJnw6ksZ8OpMOG7uCzhuq5oZyzhurfhu6HDsmdlLOG6t20sxIPhuq0s4buVxKlnZSx1MGgsxIMyZyx1w7Phurksw6kwZ2Usw6loIizDqWtnZeG7tizDqWgiLOG6sXEiLOG7leG6u2bhu7jhu7jhu7gs4buTcuG6ryzhu5PDtSzhu5k14bqvLGYw4buX4bu4LEdlIuG7pSxl4bq5dCIsxIMyZyxnbeG6uSzEg+G6oeG7lSzhu4UwLGfDqTAsdTRnLMOpaSIs4bq34buh4buN4bqvLOG6sXJnZSzhu4Xhuq1nLOG7lXEs4buZcizhurdpZ2UsZWnDtCzhuq/hu6MiLMSDMCzhuq9oZyzhu5Xhu5NoZ2UsxIMyZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUU3w7QsZcO1LMOUw6lpLOG7leG7k+G7oeG7j2dlLMSDMmcsR2UwZizhu4TDrSxVNGcs4buUcOG7tiwiZ8OpLOG6scOjZyzhuq/DqcahZ2Us4buVxKnhurks4bq34bq5LOG7lcOpNGYsZmzhu5Us4buZaizDqWws4buFMGYs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4bqvbGdlLOG6t2tnZeG7uCzhu7Fnw6ks4buUcCzhuq/DqWgsxIPhurnhuqnhu5Xhu7YsxIMyZyzhuq9pLH0+LMOpbOG7tiwpW3ss4buDw6nhuqPhu5fhu7Ysw6nDoOG7lyzDqeG6qeG7lSzhu4UwLOG6t2tnZSzEgzBoLOG6sWFnLOG7lWzhuq8s4buUw6kg4bq54bu4LOG6rjIsxIMyZyzhuq9pLCguLMOpbCzhu4UwZizhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqeG7uCzhu5Thu5fhu6UsZ8Op4bq54bqtZyzhurFoLDJnw6ksw6nhu6Hhu49nZSzhuq/hu6MiLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0sZ+G6rWcs4buVcSwoLiguLOG6t+G6qWcsZyLhu6Xhu7Ys4buZaizhu4Xhu6Hhu41nZSzhu4PDqSDhuq/DqSzhurfhuqlnLHXDs+G6uSzEgzJnLOG6u+G7leG7uCzhu4LDqSDhuq/DqSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhurfhuqlnLHXDs+G6uSzEgzJnLOG6t8SpZ2UsZ8Opw6Hhu5UsdTBoLGc0ZiwoLiFdLOG7g8Op4bq5LMSDMmcsR2UwZizhurfhu6Hhu43huq8s4bqvxKlnZSxnw6nhuqFnLOG7hTAs4bq34bq5Y2Ys4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4bqvw6HDtCzhu5Xhur9nw6nhu7gsRzRmLCguIV0s4buDw6nhurks4buV4bq/Z8OpLHUwLMOp4buX4bulYmcs4buQ4buXImcs4buYb2cs4bqvxKlnZSzEg2os4buVaOG7l+G7kyzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5Dhu5ciZyzhu5hvZywtLFXhurnhuq1nZSzDmSLhu6Xhu7YsxIMyZyxHZTBmLOG6r2ks4bq34bq54bqr4buXLOG7g+G6uWJnLOG7lcOp4buX4bqhZyzhu4Xhu43hurksdTAs4buFMCzhurfhurljZizhu4Phuqnhu5UsZ2rhurks4bqvIOG6ryzhurfhurljZizhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhu5Xhu5Phuq1nLOG6t8OqIizEgzBnLMOp4buX4bulYmfhu7gs4buYIuG7lyzhurdpLOG6scOq4bqvw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0sxIPhu5tnZSzDtMOpIOG7leG7tizDqcOg4buXLMOp4bqp4buVLOG6ryDhuq8sw6loMeG7lSzhurdsZ2Us4bq34bqr4buXLMSDw6osMmfDqSzDqeG7oeG7j2dl4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTss4buZ4buV4bul4buF4bqz4buuO+G7leG6s8O54buVLSLhu4XhurllZ+G7sizhuq/hurNn4buV4bqz4buT4bu0OyUk4bq5ZmUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurnhuq7hurNn4buV4bqz4buTOyzhu5nhu5Xhu6Xhu4XhurPhu647w7rhurnhurHhu5XDqeG7sixbLi7DtMO54bu0LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buyLHsoKMO0w7nhu7Q7LOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G6sWfhu7jEgyJo4buVw6kiZ8Opw6loIuG7uHVnL+G6seG6s+G7meG7g+G7lWjDtC9n4bqzw7rhu5kvKCgoPC8oIX3hurE+KC4heyk84buVKD4pPjzhu4Uu4bu44buHw7Rlw53hu5Phu648XSE7LCLhu4Xhu5Xhu6474bq2YyzEgzJnLEdlMGYs4buV4buT4buPLOG7lcOpMGfDqSzhurfhurljZizhurFxZ2Us4bqvw6lhZyzDqcOhw7Qs4bqxw6NnLOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuO3soKDssLyUkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bquIsO04buV4bq5aGc7JUXhurkiLOG6t+G6vWfDqSzEgyDhuq8s4buEw60sVTRnLOG7gsOpaCDhurks4buZOWcs4buZMGdlLOG6t2lnLOG7g8OpIOG6r8OpLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4oCcR8Op4bq54bqr4buXLMOpbCzhurFhZyzhu48sxIMyZyxHZTBmLOG6tyJnZSzhu5XDqSJmLGXhurkiLOG7hcOzw7Qsw6nDrOG6ryxnZcOp4bqrLOG6t2Ms4buFMGYs4bqvIOG6ryzhu5kyZyzDtMOp4bqjZixmYeG7pSzhu5Xhu5PhurMs4bq3Imcsw7nhu5fDoeG7lSzhu4PDqeG6o+G7lyzhurfhurks4bqvIOG6ryxn4buhw7Phuq8s4bq2xKlnZSxB4buX4bu4LMOJaDHhu5Us4bq3bGdlLGcw4bulLGc2Zizhu5Xhu5NoZ2Us4bqwciwgZyzDlMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzEg+G6q2csdXRnZSx1MCzhu5VoMGcs4bqx4bq5Ymcs4bqvw6nhu5du4bq5LGXhurkgLOG7leG7k8OqLGdl4bqt4buXLHUwLOG7leG7k+G6syzhu48sVeG6uWLhu5UsRyJm4bu2LOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5Uw4bq5LOG7leG7k+G7jSzEg+G7j+G6uSzhu4Thurnhuq1nLGbhurlnw6ks4bquw6lh4buXLEHhu5fhu7YsSMO5xJEiZix1MCzhuq8g4bqvLOG6t2rhurks4buVIOG6r+G7uCzhu5Thu6FvZ2Us4buFIuG6uSzhurFyLCBnLOG7meG6pyzDqW4s4buV4buT4buNLGXhurkiZyzhu5Xhu5Phu6FnZSzEgzDhu6Us4buZMmcsw7TDqeG6o2Ys4buVMeG6uSzEgzJnLEdlMGbhu7Ys4buDw6nhurks4buDw6kg4bqvw6ks4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4bq34bqpZyx1w7PhurksxIMyZyzhu5nhuqcs4bq34buh4buN4bqvLMO54bqzZizEgzAs4bqvaGcs4buFMGYs4buTIizhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG7lXEs4buV4buT4bqzLOG7heG7l2tnZSx1MCxm4buXIizhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLHXhuqss4buFMGYs4buR4buXMDvhu7YsImfDqSzhu5RwLOG6r8Op4bq5Iizhu5nhuqXhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhurbhuqlnLOG7lcOpNGYsZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLMSDIOG6ryzhu4TDrSxVNGcs4buCw6loIOG6ueG7tizhu48s4buZaixnw6kwLCh94bu2LOG7hTAsZmzhu5Us4buV4buTaGdlLGfDqXRnZSzDqWws4buFMGYs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ks4buPLMSDMmcsR2UwZuG7uCxF4bq5Iizhurfhur1nw6ksxIMg4bqvLOG7gsOpaCDhurksxIM14buVLOG6t8Og4buXLOG7hTBmLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLHUwLOG6t2lnLOG7g8OpIOG6r8OpLOG7lXEsZzRmLCguIV3hu7gs4buYIuG7lyzhurdp4bu2LOG6sWgsMmfDqSzDqeG7oeG7j2dlLOG6r+G7oyIs4bqxw6rhuq/DqSzEg2Jnw6ks4bquSFXhurjhurAtIV0s4buDw6kg4bqvw6ks4bq34bqpZyx1w7PhurksZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLMSDIOG6ryzhuq/hu59nZSzhurvhu5Usw6lvZ+G7uCzhu4LDqWks4buDw6k0ZyzDqeG6uWJnLGci4bulLOG6r+G7oyIsxIMwLOG6r2hnLOG7hTBmLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG7hTAs4buD4bqp4buVLGdq4bq54bu2LOG7keG7lzJnZSzEgyAs4bq3YyzhurHhu5cs4buDw6kg4bqvw6ks4bq34bqpZyx1w7PhurksxIMyZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6ruG7n2dlLGfDqeG7oSxl4bq5Iizhurfhur1nw6ksxIMg4bqvLOG7gsOpaCDhurnhu7YsZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLMSDIOG6ryzhu4TDrSxVNGcs4buU4bq54bqp4buX4bu2LOG7mWosZ8OpMCwpe+G7tizhuq/hu59nZSzhurciZ2Us4buFaCLhu6Usw6loIuG7pSzhu5Xhu5NoZ2UsdeG6uWLhuq8s4buD4bqp4buVLGdq4bq54bu2LOG7keG7lzJnZSzEgyAs4buVw6nhu5csw6nGoeG7lSzhurHhu5cs4buDw6kg4bqvw6ks4bq34bqpZyx1w7PhurksZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLGdp4bq5LOG7k+G6ueG6rWdl4bu2LMSDMmcsR2UwZixnaeG6uSzhuq/DqeG7l2dl4bu4LOG6tmMs4bq3MmYsxIMyaCzhu5XDqeG7lyxnw6nhuqHDtCzhuq/DqWgsZeG6uSIs4bq34bq9Z8Op4bu2LOG6t8Og4buXLGc0ZiwoLigo4bu2LGXhurkiLOG6t+G6vWfDqSzEgyDhuq8s4buU4bq54bqp4buXLOG7g+G6qeG7lSxnauG6uSx1w7Phurks4bqxaCJnw6ksZ2XDqeG6uWLDtCzhu48s4bq2a2dlLEci4bq5LOG6t2Ms4buZMmcsw7nhu5fDoeG7lSzhu5U0ZizDueG6ueG6rWfhu7gsxILhur1nw6ks4buR4buXYWcsZm7hurks4buVw6kgZ2Us4bqvbyzhu5nhu48s4bqv4bujIixl4bq5Iizhurfhur1nw6ksxIMg4bqvLMO54buXw6Hhu5UsxIMgZyzhu4PDqWgyZ2UsKC4s4buVw6FnLOG7lTRmLMO54bq54bqtZ+G7tizhu5UxaCx14bq5YuG6ryzhu4UwZizhuq/DqWgseyzhu4UiaCzhurdsZ2Us4buVw6nhu6HDsmdlLMO54buX4bul4bqtZ+G7tizhu5XDqeG7lyxnw6nhuqHDtCwhWy7hu7guLi4sLSwoLi7hu7guLi4s4bq3a2dlL2dlMOG7peG7uCzEgiDhuq8s4buU4bq54bqp4buXLGZoZ2UsZuG7l2pnLMOpaDHhu5Us4bq3bGdlLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4PDqcSp4bq5LMO0w6nhu53huq8s4buV4buT4buPLOG7hTHhurnhu7YsZeG6uSIs4bq34bq9Z8OpLMSDIOG6ryx1MCzhuq8g4bqvLMOpbCzhurFhZyzhu5Xhu5NoZ2UsxIMyZyzhurfhu6Hhu43huq8s4bq3aWcsZ8OpdGdlLOG6t2gwZyzhu4PDqSDhuq/DqSzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSx14bqrLGdlw6nhur8sZ2Vv4bq54bu2LOG7g8OpIGYsw7TDqSAsZjJnw6ks4bq3w6Hhu5UsdTAs4bqvaGcsZ2Xhu6HDsuG6uSzEgzJnLEdlMGbhu7gs4bq24bq54bqr4buXLOG7lXIsw6kwaCxnw6nDoeG7lSx1w7PhurksxIMwLOG6r2hnLOG7leG7k2hnZSzEgzJnLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7hTAs4bq34buh4buN4bqvLGXhurnDs+G6uSzhu5XDqeG6uWLhu5csZ+G6teG7lSx1NGcsw6lpIuG7tizhuqNmLOG7lcOpcuG6r+G7tizhu5XhurnhuqtmLGc0Z2Us4bqv4bujIizEgzJnLOG6t+G6qWcsdcOz4bq5LOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqSzDuSIsZcOgZ+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JUc2ZizEg+G6rWcs4bqvaGcs4buZxKlnZSzhu4Thu5drZ2Us4buVw6lvLGZsZ2UsdTAsw6nhu5tnZSx14buB4bu2LMSDMmcsR2UwZizhuq9pLOG6rzJnw6ks4buR4buXImcs4buVw6nhurnhuq1nLGfDqeG6ueG6rWcs4buV4buhb+G6uSzhurfDosO04bu2LMO5cCzhu5nhu48s4bqv4bujIixnw6l0Z2Us4bq34bq5YuG7lyzDucOt4bqz4bu2LOG6t+G6uWLhu5cs4buDw6k3w7Qs4buUw6kg4bq5LOG6sTfhu5Us4bqx4bq94buXLOG7l+G7pWNnLOG6r8Op4buX4bulY2fhu7gsR2/hurks4bq3YeG7pSx1w6NnLGXhurl0LOG6t+G7oeG7jeG6ryxnw6l0Z2UsZ2XEqeG6uSxnw6kwLOG7mTBnLMSD4bqrLOG7lcOp4bqp4bu2LHXDs+G6uSzhu4PhurnhuqlnLOG7leG7k8ah4bqvLOG7leG7k+G7l+G7peG6q2cs4buVw6lqZ2Xhu7gs4bq24bqpZyx1w7PhurksxIMyZyxHZTBm4bu2LOG6seG7lyzhu4PDqSDhuq/DqSzhu5nhuqcs4bq34buh4buN4bqvLOG7g8OpIGYsw7TDqSAsZ8OpdGdlLGfhurXhu5UsdTRnLMOpaSIs4bq3bOG6ryzhurcgaCzhu5Xhu5NoZ2Us4bq3w7Lhurks4buZamdlLOG7meG6uWfDqSzDqWgx4buVLOG6r+G7oyIsZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhurfDqiIsw7TDqeG7oW9nZeG7tizhu5XDqcSpZ2Us4buR4buXIizhuq8g4bqvLGZpZyzhuqNmLOG7lcOpcuG6ryxmw7Phurks4buFMSx1MCzhuq8g4bqvLMSD4buXbeG6uSxl4bq5Imgs4buF4buh4buXLHU0ZyzDqWkiLHU0ZyxnZcOpYizDqcOhw7Qs4bqxw6NnLHXDs+G6uSzhuq/hu6Es4bqxYWcsZ2/hurks4bq3YeG7peG7uCzhurY34bqvLMSD4bq5YuG7leG7tizhurHhu5cs4buDw6kg4bqvw6ks4buZ4bqnLOG6t+G7oeG7jeG6ryxnZcOp4bq/LGdlb+G6uSzhu5XDqeG7oSxl4bq5M2fhu7Ys4buVNWYsZmksZ+G7ocOz4bqvLOG6scOjZyzhu5VxLOG6t8Og4buXLGdl4buXa2cs4buDw6nhurMs4buZ4buXauG6ueG7tizDqSLhu6Usw7nhu5fEqeG6uSzEg8OoLOG6tyBnw6ks4bqvICzhu5Xhu5Phuq1nLOG7mcSpZ2Us4buE4buXa2dl4bu2LOG7leG6oWcsw6nhu6Hhu49nZSxn4bq14buVLOG6t2zhuq8s4bq3IGgs4buV4buTaGdlLOG6r+G7l2zhuq8s4buZamdlLOG6r+G7oyIs4bq3a2dlLMSDMGgs4buUw6kg4bq54bu2LOG6r+G7m2dlLGdlw6nhur8sZ2Vv4bq5LOG7leG7k2hnZSxnZcSp4bq5LGfDqTAs4buZMGcs4buTbGdlLOG7kzPhurksdcOz4bq5LOG6r8OpNGfhu7Ys4bq3YmYs4buZMeG6r8OpLOG7meG6p+G7tizhu5XDqW9mLOG7lcOpaCzhurFoLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG6t2tnZSzEgzBoLOG7hTBmLOG7kyLhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhuq7DqcahZ2Us4buVxKnhurks4bqvw6nhurkiLOG7lSLhu6UsxIMyZyxHZTBmLOG7leG7k2hnZSwgZ8OpLGc1Z2Us4bqvw6nhurnhuqvhu5cs4bqxw6BnLMSD4buXxKlnZeG7tixnw6l0Z2Us4buVw6lzIizhu5Phu5dsZ2UsxIPhuqHhuq8s4buVw6kiZ2UsdTBoLGbhu5siLOG7lcOp4buXLMOpaDHhuq/DqSzhu5Ny4bqvLOG7k8O14bu2LMSD4bq9Z8OpLOG7peG6rWcsxIPhuq1nLOG7mcSpZ2Us4buE4buXa2dl4bu4LOG6rmhnLOG6t+G7ocOyZ2Us4buFMGYs4bqx4buXLOG7hcOq4bqvw6ksdcOz4bq5LMSDMCzhuq9oZyzEgzJnLEdlMGYsdcOjZyzhuq/DrWcsZ8Op4bq54bqr4buXLOG7g8OpaSzhu4PDqTRn4bu4LOG6tmMs4buDw6ki4bq5LOG7lcOpIOG6ryzhu5XhurnhuqtmLGc0Z2Xhu7Ys4buVw6nhuqksZjFnw6ks4bqv4bujIix14bubZ2Us4bq3w6Hhu5UsZzDhu6Xhu7Ys4buV4buT4buPLOG7lcOpMGfDqSxmbOG7lSzhurfhurljZizhurfhuqlnLMOpw6HDtCzhurHDo2fhu7Ys4bqvw6BnLOG7hTVmLHXhurli4bqvLMO5YeG7pSzhurFyZ2Usw6liLOG7lcOpamdlLOG6r28s4buZ4buPLHXhuqHhu5Us4bqvw6nDoeG7lSzhu4Phu6ss4buVw6nhu5fhuqHhu5Us4bq3a2dlLMSDbOG7tizhu5XhurnhuqnDtCzhu5Xhu53huq8sw6loMGcs4buVw6nhurliZyzhuq8g4bqvLOG7mTJnLMO0w6nhuqNmLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6tzfhuq8s4buZNeG6r+G7tixmImdlLOG6t+G6oWYsxIMyZyzhu5k14bqvLHU0ZyzDqWkiLOG6t8OqIizDtMOp4buhb2dl4bu4LOG6rsOp4bq7Z8OpLOG7keG7l+G7peG6q2cs4bq3w6oiLMO0w6nhu6FvZ2Us4bqvw6BnLOG7g8Op4buX4bul4bqpZyzhu4PDqeG6u+G6r8Op4bu2LMOpbizhu5Xhu5Phu40sZ2Xhu6HDsuG6uSzhurFhZyzhu5XDqSJmLGXhurkiLMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNnLOG6seG7lyzhu4XDquG6r8OpLOG6r2xnZSzhurdrZ2Xhu7Qs4buVNGdlLOG6r+G7ocOyZ2UsxIMyaCx1YuG7tizhuq/DqeG6v2fDqSzhu5Xhu5MiZ2Us4bqvMmfDqSzhu5Hhu5ciZ+G7tixmxKnhurks4buV4buT4buhw7JnZSzhu5nhurlnw6ks4buVw6kg4bq54bu0LMO5YeG7pSzhurFyZ2Us4bqvIOG6ryzhuq/DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buR4buXMmdlLMSDICzhurHhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhurdjLOG7leG6ueG6qcO0LOG6r+G6oWfhu7YsZuG7jyzhu5NsZ2Us4buVw6nDqizhu5Xhu5Phu6HDsmdlLHUwLOG7g+G6qeG7lSxnauG6uSzhuq8g4bqvLOG7lWjhu5fhu5Ms4bq34buhIizhu4PDqSDhuq/DqSzhurfhuqlnLHXDs+G6uSzEgzJnLEdlMGYsZ2nhurks4buT4bq54bqtZ2Xhu7Ys4buQ4buXImcs4buYb2csZ2nhurks4bqvw6nhu5dnZeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thu7Hhu5fhu5XDqWjhu5M7JcSCMOG6uSx1MCwyZ8Op4buyLEdlw6zhuq8sw4nhu5fDoWckL8O0JQ==

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]