(vhds.baothanhhoa.vn) - Là di tích cấp quốc gia, danh thắng động Cửa Buồng nằm trên địa bàn phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) mang vẻ đẹp thiên tạo kỳ bí. Danh thắng còn gắn liền với hoạt động của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và đại quân Tây Sơn trên đường hành quân thần tốc ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzsv4buBfSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buA4bqpNOG6pzwsw4w2PuG6p+G7hz7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bql4bqvxqE+4bub4buhw7PhuqU+4bq/4buHNCU+4bqnNOG7ieG7gT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/PuG7icOg4buLPuG7n+G7ncSR4buJPuG6rWY0PsOiNuG7iT7GoeG7gXXhu5Phu4nhur8+w4I0PuG6rOG7heG7ieG7gT4/4buf4buBZj7hu6s5PsOCZ+G7iz7hu6LDtOG7iTo+4buLNOG7ieG6vz7GsGM+4bqtYsahPuG7n+G7geG7h8SR4buJPuG7nzfEqT7DreG7rz7DouG7gyo+4bqmNOG7ieG7gT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7huqVr4buJPuG6v8Oh4buJPsOs4buHw6nhu4k+xrDhu5Hhu4c+4buBxKk34bufPuG6reG7jeG7ieG6vz7huqVzND7hu4DEqTbhu4nhur8+4bqtZT7hu5rhu6E04buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz4tPuG7iOG6v+G7oeG7seG6veG7iT7hu4Dhu6Hhurk+xrA2PuG6rTfhu4c+4bub4buhxIPhu4k+4buexIPhu7E+4buiw7Thu4k+4buf4budxJHhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu4E24buJ4buBPuG7m+G7ocSD4buJPuG7n+G7geG6seG7iT7hu5/Ds+G6pT7hu500PuG7nuG7gWHhu4nhur8+w4zEqeG7ieG6vz7huq014buJ4buBPuG7nzThu4k+WzM+xrA34buJPuG7m+G7ocSD4buJPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4burxIPhu4s+w6x14buZ4bqlKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvDoiw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgIH0g4bufW30yXXvDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjJdfTw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8OiLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhu4Dhurk+4buf4buBw7Phu4nhur8+4buBNOG7ieG6vz7huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/PuG7icOg4buLPuG7n+G7ncSR4buJPuG7gTThu4c+4bqnOeG7sT7hu4lw4buHPuG6rTU+xrBv4buHPuG7nnXhu5nhu4nhur8+4buiw7Thu4k+P+G6pzXhu4nhur8+4buJcOG7hz7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+xrDEqeG7hz7GoeG7gXLhuqU6PsawNj7DjeG7rz7hu6LDtOG7iT4tPuG7icO04buHPsaw4buhND7hu5rhu6E04buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7huqXDoeG7iz7huqXhu5M+4buB4buH4bq54buhKj7hu5Q+4bq/4buHxak0PsOsNj7huqdr4buJ4bq/PuG7o+G7ocOz4buHPuG7iOG6v2zhuqU+w63hu4Hhu5Xhu4c+4buJ4bq/4buhw7Lhu4k+4bufw7k+4bqnOeG7sT7hu4lw4buHPuG7njThu4s+4bqs4buH4bq5xqE+4bub4buhNOG7ieG7gT7hu4lh4buLPuG6pWo+4buJdeG7keG6pSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgIFt74bufIDJ9MDHDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjFbWzw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqmNOG7ieG7gT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/PuG6v8Oy4buLPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu5/hu6U+4buJ4buB4buHxJHhu4k+4buJ4buBdT7huq3hu43hu4nhur8+4bue4bud4buF4buJ4buBJT7huq3hu43hu4nhur8+4bqsNsSpPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJPj/huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/OiU+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pG8+4bue4buHxJHhu4klPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu4jhur914buT4buHPuG7qnU0JT7huq3hu43hu4nhur8+4bua4buhNOG7ieG6vz7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bufw7Phu4c+w6zhu4fhu4nhu4EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiBdXcah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbWzIvfTMx4bqnIHszICAiM+G7n10xMCB9w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IzMl08PjTDrOG7n+G7sjzhu57hu4Fh4buLPuG6reG7jeG7ieG6vz7huqThu6c0PsOC4buhw7Lhu4nhur88PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgXV08Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG7nsO5PuG7ieG6v8SpNuG7hz7GsDbEqSU+4bqt4bqx4buhPuG7n+G7h8SR4buJPsOsNj7huq3hu43hu4nhur8+4bue4bud4buF4buJ4buBKj7huqThu6c0PuG6reG7jeG7ieG6vz7hu5/hu6Hhu7E+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7m+G7oTU+4bqlNMSpJT7hu4nhu4F14buJ4bq/PuG6reG6uz7DrMSR4buJPuG6rXXhu5nhuqUlPuG6p+G7oT7DreG7gTXhuqXhu4E+xqHhu4E44buHPuG7i+G6qeG7iT7hu5/hu4HhuqnEqT7DrMOz4buHPuG7i2vhu4k+4bqtdeG7meG6pT7hu583xKk+4bufNeG6pT7DouG7leG7hz7hu4E24buJ4bq/PuG7n+G7nWHhu4s+w6LhurfhuqU+4bqtNSo+w43hu4Fv4buJ4bq/PuG6v+G7hzThu4k+w6LEkeG7iT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7huq3hu43hu4nhur8+4bue4bud4buF4buJ4buBPuG7neG7jeG7ieG6vz7huqXhu4HDueG7ieG6vz4iez7hu4tbJT7DreG7g+G7iT7huq01xKk+xrA2PuG7n+G7gcSD4buLPuG7ieG6v+G7geG7h8SR4buLJT7hu4s14bufPuG7gcOoJT7huq/hu4s+4bqtb+G7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgMH194bufWyIxMSLDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjMyIjw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4buedcO04buJ4bq/PuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJJT7huqXhu6HDs+G7hz7hu4lh4buLPn0xMjIlPsOt4buB4buHPuG7gMSpNuG7ieG6vz7huq1lPuG7muG7oTThu4nhur8+4bue4bud4buh4buJ4bq/PsOsOeG7ieG7gT7huq03xKk+4bqtN+G7hz7hu5vhu6HEg+G7iT7hu57Eg+G7sT7hu6LDtOG7iT7hu5/hu4dl4buJPuG7nTQ+w4LDoeG6pT7huq05PuG7geG7jeG7hz7hu5vhu6HEg+G7iT7GsOG7keG7hz7huqw34buHPuG7n3U+4bqtw7I+4buI4bq/bz7Gr2Hhu4k+4bui4buVJT7hu4Bs4bqlPuG7o2g+4buI4bq/bz7hu57hu4Hhu4U+4buI4buB4bq34buL4oCmPuG7nzfhu4c+4bqtxIPhu7E+4bqt4bq7PsOs4bq3xqE+xqHhu4Fr4buJ4bq/PuG7n+G7oeG7sWXhu4k+4bueNOG7iz7huqzhu4fhurnGoT4tPsOC4buH4bq54buJPuG7osO04buJKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXV3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW1syL30zMeG6pyB7MyAwXTHhu59bWzAgW8OseyppxqHhur8j4bud4buyMDEwPD40w6zhu5/hu7I84bue4buBYeG7iz7huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzGr+G7keG7hz7DrOG7meG7hz7hu5/hu4FlPuG7neG7jeG7ieG6vz7DrDfhu4c+w63hu4Phu4k+4bqtNcSpJT7huq3hu43hu4nhur8+4bue4bud4buF4buJ4buBPsOt4buB4buHPuG7q3U0PuG6rXXhu5nhuqU+4buAxKk24buJ4bq/PuG6rWU+4bua4buhNOG7ieG6vz7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bql4buBbOG7iT7DrDbhu4s+4buJw7Thu4c+4bqt4bq7PuG7geG7jeG7hz7hu4FsxqE+4bufdeG7keG7ieG6vz7hu6NoPsOiNuG7iT7GsOG7h+G6ueG6pT7hu5vhu6HEg+G7iT7huqXDtCo+4bqkNeG6pT7hu5914buR4buJ4bq/PuG7o2g+4buf4buBdeG7k+G7ieG6vz7hu6vhu6Hhu7HEkeG7iT7huq1l4buJPuG6rcSD4buxPuG7sWXhu58+w63hu4dl4buJJT7hu5/Eg+G7oT7hu5/hu53hu4Xhu4nhu4E+xrDDqT7hu5/hu4Xhu4nhu4E+4buB4buF4buJ4buBPuG7m+G7ocSD4buJPsOsdcO04buJ4bq/JT7DreG7geG7gz7hur/hu4fhu5Hhu4c+4bqt4bq7PuG6peG7geG7oeG6s+G7iT7DomY+4bql4buBxKk+4bql4buh4buN4bqlPuG7n+G7h2Xhu4k+4bub4buhxIPhu4k+4buf4buB4bqx4buJPuG7n8Oz4bqlPuG7nTQ+4bue4buBYeG7ieG6vz7DjMSp4buJ4bq/Kj7huqRqPsOsZD7DouG7leG7hz7GsOG6t+G7sT7hu4s2Psaww6k+4bujNOG7oT7huqfEg+G7iT7hur/hu4c04buJPuG7n+G7gXXhu5Phu4nhur8+4bq/bOG7hz7hu4nDtOG7hz7huq3Eg+G7sT7DrDY+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7nuG7neG7heG7ieG7gSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgMX0w4bufMTExfV3DrHsqacah4bq/I+G7neG7sl0xMTw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4buew7k+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7nuG7neG7heG7ieG7gT7huq3hu4c+xrA2xKk+w6LEkeG7iT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7hu4Fj4buLPuG7iXDhu4c+w63hu4HEqTjhu4nhur8+XXt7PuG7iz7DrDY+w63hu4Hhu6E+xrDhu6XhuqU+4bqtZjQ+4buf4buBZT7DosOg4buJ4bq/Psah4buB4bqj4buJ4bq/Pi0+4buJw7Thu4c+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7huq1mND7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu48+4bql4buBw7rhuqU+w6zhur0+4buB4buN4buHPuG7gTbhu4nhur8+4buJYeG7iyo+4buew7k+4bqtxIPhu7ElPuG7n+G7geG6qcSpPsOsw7Phu4c+4buLa+G7iT7DreG7gcSpOOG7ieG6vz7hu4HDtOG7iT59e3s+4buLPsOiw6Hhu58+4bq/4bqhxqE+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6rDbEqT7hu4jhur/hu6Hhu7HEkeG7iT7DosSR4buJPsawNeG6peG7gT7hu4lw4buHPuG6p+G7peG7ieG6vz7huq3DuuG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgMVt74bufIjMwM3vDrHsqacah4bq/I+G7neG7sn0yMDw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqs4buHPuG7o8SD4buhPsawNsSpPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6reG7jeG7ieG6vyU+4bqn4buhPsOt4buBNeG6peG7gT7DomY+4bql4buhw7Phu4k+4buBcOG7nz7DouG7leG7hz7GsG8+4bujw7M+4buJ4buBdD7huq01Psaw4buR4buHPuG6pzXhu4nhur8+4buB4buF4buJ4buBPsOt4buvPsOsNz7hu4nhu4F1PsawxKnhu4c+4bql4buB4bqx4buhJD7hu4Hhu48+xqHhu4Fy4bqlJD7huq034buHPsOiNuG7ieG6vz7hu5/hu6Hhu4nhur8+4bqlNeG7ieG7gT7GsDY+4bqlOD7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+4bqtw7rhuqU+xqDhu4Hhurfhu58+4buJ4bq/w7Lhu4c+4buh4buxPuG7ieG6v+G7geG7h8SR4buLKj7hu57hu4dl4buJPuG7o8SD4buhPsawNsSpPsOixJHhu4k+4buf4budxKnhu4nhur8+w6w34buHPsOiw6Hhu58+4bq/4bqhxqE+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7ieG7gW0+4buBw7Thu4klPuG7nzfhu4c+4bqtxIPhu7E+4bqlaj7DojThu4k+4buf4buB4buTPuG7n+G7geG6seG7iT7DrOG7h+G7ieG7gSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgMSIi4buffTAgIDPDrHsqacah4bq/I+G7neG7slsgMzw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bue4buB4bqpxKk+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iT7huq1mND7GoeG7gXXDtOG7ieG6vyU+4bufw7k+4burND7hu6t1ND7DojThu4k+4buf4buB4buTPuG6rTk+4bqtdeG7meG6pT7DrOG6t8ahPuG7ieG7gcOg4buLPuG7n2/hu4k+4buf4buB4buTPuG7n+G7geG6seG7iT7huqQ0xKk+4buiw7Thu4klPuG6pDTEqT7huqQ14bqlPi0+4buBNOG7hz7GsGY+4buf4buB4bqx4buJPuG7iXDhu4c+4buJ4bq/4bulPuG7n+G7nWYlPuG6pTThu4c+4bub4buhOOG7iT7huqXhu4HDs+G7iT7hu4nEqeG7iT7hu5/hu4Hhu4fEkeG7ieG6vyo+4buew7k+4buJ4bq/OT7DojQ+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6rDbEqT7hu4jhur/hu6Hhu7HEkeG7iT7DouG7jT7hu4E24buJ4buBPsawNsSpPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOt4buB4bqpPuG7iXDhu4clPuG6p+G7oT7DreG7gTXhuqXhu4E+w6LDoeG7nz7hur/huqHGoT7huq3hu43hu4nhur8+4buI4bq/deG7k+G7hz7hu6p1ND4/w6LEkeG7iT7GoeG7gTjhu4c6PsawNj7huq3hu43hu4nhur8+4bqkbz7hu57hu4fEkeG7iT4/w6LEkeG7iT7hu5/hu5014buHOio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tbMi99MzHhuqcgezMgMn0w4bufMTMwMTLDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjBbWzw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bue4buB4bqpxKk+4buf4buBZT7hu4lw4buHPsOt4buvPsawaCU+4buBxKk04buJ4bq/PuG7o8O0PsawNj7huqVqPsah4buB4bqx4buJPuG7geG7h+G6u+G7iz7hu5/hu53hu5UlPsOtYz7DouG7jT7hu4E24buJ4buBPuG7i+G7keG7hz7huq1l4buJPuG6rXXhu5nhuqU+4bua4buhNOG7ieG6vz7hu57hu53hu6Hhu4nhur8+4bufw7Phu4c+w6zhu4fhu4nhu4E+4bufw7k+P+G6reG7jeG7ieG6vz7hu5rhu6E04buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vzoqPuG7nnXDtOG7ieG6vz7hu5/hu53hu6Hhu7HDqeG7iSU+4bqtxIPhu7E+w6w2PuG7icO04buHPuG7gMSpNuG7ieG6vz7huq1lPuG7muG7oTThu4nhur8+4bue4bud4buh4buJ4bq/PsOt4buB4buHPuG7q3U0PsOs4bq3xqE+4bqtNuG7iT7hu59lPuG7n+G7neG7k+G7hz7huq3huq/hu58+xrA2PuG6peG6seG7oT7hu5/hu4HhurHhu4k+w6zhu4fhu4nhu4E+xqHhu4FxPuG7n+G7neG7mT7huqXhu4HEqT7GsOG7oTQ+4bufb+G7hz7hu4nhu4E2PuG7nsSD4buxPuG7osO04buJPuG7gTbhu4nhu4E+4bub4buhxIPhu4k+4buf4buB4bqx4buJPuG7n8Oz4bqlPuG7nTQ+4bue4buBYeG7ieG6vz7DjMSp4buJ4bq/PuG6rTXhu4nhu4E+4bqt4buh4buP4buHPuG7m+G7ocSD4buJPuG7nuG7gTThu4nhu4E+4burxIPhu4s+w6x14buZ4bqlPuG6v+G7hzbhu4nhu4E+4buf4buBw6Hhu4nhur8+w6zhu5nhu4cqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiBdXcah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbWzIvfTMx4bqnIH17e3tbW+G7nzJ7IiIgw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7Jdezw+NMOs4buf4buyPOG7nuG7gWHhu4s+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6pOG7pzQ+w4Lhu6HDsuG7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bue4buBYeG7iz7huq3hu43hu4nhur8+4bqk4bunND7DguG7ocOy4buJ4bq/JT7DreG7gTXhuqXhu4E+w6Lhu40+4buBNuG7ieG7gT7DreG7gW/hu4nhur8+w63hu4Ft4buHPuG7n+G7geG7g+G6peG7gT7hu5/hu4FwPuG7n+G7nXXhu5HhuqU+xrBjPuG6rWLGoT7huq114buZ4bqlPuG7nzfEqT7hu5814bqlPsOi4buV4buHPsOiNuG7iT7hu5804buxPuG7nzfEqT7hu4FqNCo+xq82PuG7nzQ+w6w34buHPsOsw6Hhu4nhur8+w6xr4buJ4bq/PuG6reG6uz7hu4nhur/hu4Hhuqk+4bqtxIPhu6E+4bqt4bqv4buxPuKAnOG7ieG7gWbGoT7DonXhu5HhuqXigJ0+4buJ4bq/deG7k+G7hz7hu6t1NCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqF54buh4buf4buBxKnhu508LMON4buBNeG7ieG7gT7DjOG7jeG6pTsvxqEs

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]